Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
1.303 archiefvormers
sorteren op:
 
 
Pagina: 9
 
 
Archiefvormende instantie
Vereniging van Pluimvee- en Konijnenhouders Dordrecht en Omstreken (V.P.K.D.)
Naam archiefvormer:
Vereniging van Pluimvee- en Konijnenhouders Dordrecht en Omstreken (V.P.K.D.)
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
pluimvee en konijnen
Opgericht:
in 1922. Bron: tentoonstellingscatalogus uit 1922 en latere vergaderstukken
Opgeheven:
in 1977. Bron: vergaderstukken uit 1977
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
n.v.t.
Taken:
Het bevorderen van de pluimveehouderij en tamme-konijnenteelt.
Nadere informatie:
Volgens de bewaard gebleven catalogus van haar eerste tentoonstelling van pluimvee, konijnen en watervogels op 24, 25 en 26 december 1922 en vermelding op haar latere vergaderstukken is op 22 november 1922 de Vereeniging van Pluimvee- en Konijnenhouders Dordrecht en Omstreken (kortweg V.P.K.D. genaamd) in het leven geroepen. De eerste statuten dateren uit 1923.
De vereniging bestond in die tijd uit gewone leden, donateurs en ereleden. Door en uit de leden werd het bestuur gekozen, dat uit tenminste zeven en ten hoogste elf personen, waaronder de voorzitter, secretaris en penningmeester in functie. Minstens zesmaal per jaar moest een ledenvergadering worden gehouden en eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering.

Zij kreeg in de beginperiode het pand Vest 135 tot haar beschikking als 'voederinstelling', waar de aangesloten leden hun voer konden kopen. De zogenaamde voedercommissie zwaaide daar de scepter. Uit de stukken valt te lezen dat de vereniging voor haar vergaderingen diverse locaties in de stad werden benut, onder andere: gebouw Americain aan de Groenmarkt, CJMV-gebouw aan de Burgemeester de Raadtsingel 25 en clubgebouw voetbalvereniging Merwede aan de Boeierstraat.
Naast de regelmatig gehouden wedstrijden; de jaarlijkse, gesponsorde tentoonstellingen en de jaarlijkse keuringsdagen werd lange tijd ook eenmaal per jaar de zogenaamde Jongdierendag georganiseerd.
Nadere informatie 2:
In de algemene ledenvergaderingen op 1 maart successievelijk 27 april 1976 werd voor het eerst gesproken over eventuele ontbinding van de vereniging, gezien de ervaringen van de afgelopen jaren. Er was sprake van een tanende belangstelling om lid van de vereniging te worden. Er werd nog gedacht aan eventuele fusie met verwante verenigingen op het Eiland van Dordrecht, in Papendrecht en/of Zwijndrecht. Zonder succes, want in de algemene ledenvergadering op 17 mei 1977 viel de uiteindelijke beslissing tot opheffing van de Vereniging van Pluimvee- en Konijnenhouders Dordrecht en Omstreken (V.P.K.D.). Na de afwikkeling van alle verenigingsverplichtingen werd het verenigingsarchief en het vaandel van de vereniging overgedragen aan het Stadsarchief Dordrecht.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vereniging Oud-Dordrecht
Naam archiefvormer:
Vereniging Oud-Dordrecht
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
diverse commissies en een redactie
Opgericht:
in 1982. Bron: oprichtingsstatuten uit 1892
Opgeheven:
n.v.t.
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
n.v.t.
Taken:
- Het beschermen van het stadsgezicht van Dordrecht.
- Het doen van onderzoek naar de geschiedenis van de stad en het publiceren van de resultaten daarvan.
- Het wekken van belangstelling voor collecties die betrekking hebben op de historie van de stad.
Nadere informatie:
De Vereniging Oud-Dordrecht hield op 20 mei 1892 haar oprichtingsvergadering in een bovenlokaal van ene Van der Horst.
Kunstverzamelaar mr. Simon van Gijn (1836-1922), die met stadsarchivaris
Jacob Overvoorde (1865-1930) en beeldend kunstenaar Bas Veth
(1861-1944) sterk heeft geijverd voor een dergelijke vereniging, werd haar eerste voorzitter.
De in de oprichtingsstatuten opgenomen oorspronkelijke doelstellingen van de vereniging waren: 1. Het oprichten van een oudheidkundig museum en het bijeenbrengen van voorwerpen van historisch belang voor Dordrecht en haar omgeving en van oude kunstnijverheidsvoorwerpen. 2. Het houden van lezingen en besprekingen van onderwerpen die hierop betrekking hebben en het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen. 3. Het bijeenbrengen van verzamelingen als hulpbronnen voor de studie van geschiedenis en oudheidkunde. 4. Het waken voor de instandhouding van gebouwen en voorwerpen, die belangrijk te achten zijn voor de kennis van het leven van het voorgeslacht. 5. Het uitgeven of ondersteunen van de uitgifte van werken over geschiedenis van Dordrecht of van oude kunstnijverheid.

Het in de statuten genoemde museum werd in 1894 gerealiseerd in de Groothoofdspoort, en droeg de naam Museum Oud-Dordrecht.
Na het overlijden van Van Gijn verhuisde de museale collectie in de Groot-hoofdspoort naar diens woonhuis aan de Nieuwe Haven, dat als museum werd ingericht.
Nadere informatie 2:
In 1949 droeg de Vereniging Oud-Dordrecht dit museum, dat inmiddels bekend stond onder de naam Museum Mr. Simon van Gijn, over aan de gemeente Dordrecht. Enkele jaren geleden is de naam van dit nog steeds bestaande gewijzigd in Huis Van Gijn.
Als gevolg van die overdracht werd de Vereniging Oud-Dordrecht opgeheven. In november 1949 echter richtte een aantal historisch geïnteresseerde Dordtenaren zich tot de oud-leden en andere belangstellenden met het doel een nieuwe stichting of vereniging Oud-Dordrecht in het leven te roepen. Dit met de bedoeling de geschiedenis van Dordrecht en omstreken te bestuderen en zich in te zetten voor het behoud van waardevolle elementen van het oude Dordrecht. Het jaar daarop kwam de Stichting Oud-Dordrecht tot stand. In 1959 werd de stichting omgezet in een vereniging, zoals vanouds.

De Vereniging Oud-Dordrecht voert vandaag aan de dag uiteenlopende activiteiten uit op historisch gebied. Ook heeft zij in de loop der jaren een groot aantal publicaties uitgebracht in de vorm van viermaandelijkse tijdschriften en themajaarboeken. Al deze publicaties zijn opgenomen in de bibliotheek van het Regionaal Archief Dordrecht en daar in te zien (toegang 489).
De vereniging gaf jarenlang ook kalenders uit met fraaie prenten van Dordrecht. Een aantal daarvan is bewaard gebleven in de collectie kalenders van het RAD (toegang 577).
Literatuurverwijzing:
- Bosman, Th.E.A., C.M. de Bruijn en E. van Kammen (red.). Leven met het verleden - Gedenkboek honderd jaar ‘Oud-Dordrecht’ (1892-1992)
(Hilversum 1992). Zie: RAD-bibliotheek toegang 489 inv.nr. 26108.
- Pronk, Theo e.a. Moeder der Hollandse steden. Historiezucht in Dordrecht rond 1900 – Jubileumboek 125 jaar Vereniging Oud-Dordrecht (Dordrecht 2017).
Archieftoegang(en):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Reünistencommissie van de Dordrechtsche Football Club
Naam archiefvormer:
Reünistencommissie van de Dordrechtsche Football Club
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1946. Bron: rede van de voorzitter op de 27e reünie in 1972
Opgeheven:
Reünistencommissie van de Dordrechtsche Football Club: in 1973. Bron: statuten van de Vereniging Oud-D.F.C. uit 1973
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
Vereniging Oud-D.F.C.
Taken:
T.a.v. de Vereniging Oud-D.F.C.:
-Het bevorderen van de vriendschappe-lijke betrekkingen tussen de ouder dan 30 jaar zijnde leden en oud-leden.
-Zo mogelijk het verlenen van steun in de ruimste zin aan de voetbalclub.
Nadere informatie:
In maart 1946 werd door een zevental oud-gedienden de Reünistencommissie van de Dordrechtsche Football Club (D.F.C.) opgericht. In oktober 1946 werd in Taveerne Ter Merwe de eerste van de jaarlijks reüniebijeenkomsten gehouden, die door 47 reünisten werd bezocht. Deze gezelligheidsbijeenkomsten voor leden en oud-leden gingen vaak vergezeld van een partijtje voetbal en in ieder geval een lunch.

In 1973 werd genoemde reünistencommissie officieel omgezet in een vereniging: de Vereniging Oud-D.F.C. Tot aan de goedkeuring van het huishoudelijk reglement in de ledenvergadering van genoemde vereniging in 1975 werd de reünistencommissie nog apart in de verenigingsnotulen vermeld. Daarna wordt nog uitsluitend gesproken over de vereniging als zodanig.
Het verenigingsbestuur bestond toentertijd uit tenminste zeven leden door de ledenvergadering benoemde, van wie drie de functies vervulden van voorzitter resp. secretaris en penningmeester.
De vereniging bestaat nog steeds, zij het nu onder de naam: Vereniging Oud DFC.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vereniging "Oranjedag"
Naam archiefvormer:
Vereniging "Oranjedag"
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
federatie van Oranjeverenigingen in Nederland
Opgericht:
in 1885. Bron: krantenartikel d.d. 18 december 1995
Opgeheven:
in 1995. Bron: krantenartikel d.d. 18 december 1995
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
Stichting Centraal Comité Oranjedag Dordrecht
Taken:
Het jaarlijks vieren van de verjaardag van de regerende koning of koningin, van de leden van het Koninklijk Huis en van de nationale feestdagen.
Nadere informatie:
In 1885 werd de Vereeniging tot Viering van den Oranjedag opgericht. Deze vereniging - later bekend onder de naam Vereniging "Oranjedag" – was een van de oudste Oranjeverenigingen in ons land. De vereniging uit 1885 kwam tot stand met de bedoeling om de in die tijd matige liefde en enthousiasme voor de Oranjeviering te versterken en die met name bij de jeugd aan te kweken. Er werd alle moeite gedaan om 31 augustus, de verjaardag van prinses Wilhelmina, tot een ware feestdag te maken, speciaal voor de jeugd. In de periode na de Eerste Wereldoorlog werden de activiteiten van de vereniging gaandeweg verbreed en uitgebreid. Door het organiseren van optochten, aubades, vuurwerk e.d. werd het een feest voor jong en oud.
In de oorlogsjaren 1940-1945 stond de vereniging op non-actief.

De Vereniging "Oranjedag" bestond uit ereleden, leden en begunstigers. Het bestuur van de vereniging was statutair samengesteld uit tenminste zeven uit en door de leden gekozen personen. De voorzitter onder hen werd door de ledenvergadering in functie gekozen. Het bestuur wees uit zijn midden een secretaris, penningmeester, vicevoorzitter, tweede secretaris en zo nodig een tweede penningmeester aan.

Vanaf 1978 coördineert de Stichting Centraal Oranjedag Comité Dordrecht alles rondom Koninginne- resp. Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Daarmee is zij de feitelijke opvolger van de Vereniging "Oranjedag". De geldmiddelen van deze stichting bestaan uit een jaarlijks gemeentesubsidie. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen, die onderling de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester verdelen. De drie met name genoemde bestuursleden vormen het dagelijks bestuur.

De nadien 'slapend' geworden Vereniging "Oranjedag" heeft in 1995 na 110 jaar definitief opgehouden te bestaan.