Algemene voorwaarden

pdf Algemene voorwaarden in PDF formaat

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Afnemer: diegene die een overeenkomst op afstand aangaat met DE REE
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 4. Credit: Een afrekeneenheid met beperkte geldigheidsduur, die kan worden aangeschaft door de gebruiker van de Webshop en die kan worden gebruikt als betaalmiddel voor artikelen en Digitale bestanden in de Webshop.
 5. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of DE REE in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door DE REE georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. DE REE: DE REE archiefsystemen b.v., die de website “archieven.nl” exploiteert.

Artikel 2 - Identiteit

DE REE archiefsystemen b.v.
Lijnbaanstraat 2
9711 RV Groningen

Telefoonnummer: 050-3112600 (op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
E-mailadres: info@de-ree.nl
KvK-nummer: 2059442
Btw-identificatienummer: 8147.09.825.B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DE REE en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen DE REE en afnemer.

 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan DE REE zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor haar het meest gunstig is.

Artikel 4 – Registratie afnemer

 1. Voor het aangaan van een overeenkomst op afstand, vragen wij Afnemer zich te registreren. De gegevens zullen uitsluitend voor interne doelen gebruikt worden. De gegevens zijn in principe niet beschikbaar voor derden, tenzij Afnemer daar expliciet zelf toestemming voor geeft of zal geven. Voor nieuwe functies kunnen aanvullende gegevens worden gevraagd.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DE REE onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door DE REE is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft DE REE passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal DE REE daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. DE REE kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien DE REE op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de afnemer, die tevens consument is, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen vanaf het sluiten van de overeenkomst tot het verrichten van een dienst of na ontvangst van het product.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de afnemer, die tevens consument is, zich richten naar de door DE REE bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de afnemer, die tevens consument is, gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 4. Indien de afnemer, die tevens consument is, een bedrag betaald heeft, zal DE REE dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 5. DE REE sluit het herroepingsrecht van de afnemer echter uit wanneer de levering met uitdrukkelijke instemming van de afnemer is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken of wanneer de afnemer geen consument is.

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

 1. DE REE is zelf niet de leverancier van de producten en diensten in de webshop, maar levert de producten en diensten door van bij haar aangesloten bestuursorganen en organisaties. DE REE kan er derhalve niet voor instaan dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door DE REE of haar toeleverancier verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer, die tevens consument is, heeft op grond van de overeenkomst tegenover DE REE kan doen gelden.
 3. DE REE is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van de producten of diensten door de afnemer, noch voor onjuiste omschrijvingen of foutieve producten en/of diensten die door haar toeleveranciers worden aangeleverd, noch voor content en informatie die via links in de webshop kan worden geraadpleegd maar niet onder beheer van DE REE staan en evenmin voor indirecte schade. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van DE REE of diens leidinggevenden.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. DE REE zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal DE REE geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal DE REE het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 9 - Betaling

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 3. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DE REE te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft DE REE behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 6. Afnemer kan op basis van voorschot Credits afnemen, waarmee Afnemer producten van de websites van DE REE kan betalen. Credits kennen een beperkte verzilveringstermijn van twee jaren na aanschaf van de betreffende Credits, waarna de geldigheid van de betreffende Credits komen te vervallen. Afnemer dient zelf zorg te dragen voor het tijdig benutten van de aangeschafte Credits.
 7. DE REE kan ervoor kiezen om aan Afnemer de mogelijkheid te bieden om, voorafgaand aan het verstrijken van de geldigheid van de Credits van Afnemer, de Credits van Afnemer voor een periode van 6 maanden te laten verlengen.
 8. Bij het beëindigen van de overeenkomst tussen DE REE en Afnemer zal DE REE een eventueel tegoed aan niet benutte Credits aan Afnemer terugbetalen op basis van het nog beschikbare saldo aan Credits, vermenigvuldigd met de actuele waarde van een Credit, onder aftrek van te maken kosten.

Artikel 10 – Notice and Take Down

 1. DE REE beschikt over een “Notice and Take Down” -procedure, zoals weergegeven op haar website, en behandelt klachten over de inhoud van de website overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Artikel 11 – Klachtenregeling webshop

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomsten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DE REE, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd. Dergelijke klachten kunnen via info@de-ree.nl worden ingediend.
 2. Bij DE REE ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DE REE binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen DE REE en de afnemer, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden beslecht bij de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van DE REE