Notice and Take Down procedure

DE REE heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat niets op haar website in strijd is met de huidige wetgeving. Mocht u stuiten op inhoud op de website die volgens u een inbreuk vormt op rechten die u bezit, dan wordt u verzocht dit kenbaar te maken aan DE REE met behulp van het hieronder opgenomen formulier. In het formulier staat aangegeven welke informatie DE REE nodig heeft om te kunnen nagaan op welk materiaal uw klacht betrekking heeft. Wij streven ernaar binnen 14 kalenderdagen, maar uiterlijk binnen een maand, op uw melding te reageren.

Om een klacht in te dienen, dient u het klachtenformulier te printen en te ondertekenen.

We vragen u verder (minimaal) de volgende gegevens in te vullen:

 • titel, link of andere identificatie van het materiaal;
 • beschrijving van de aard en strekking van de inbreuk, en/of
 • reden waarom u bezwaar heeft tegen het materiaal op de website;
 • de door u gewenste maatregelen;
 • uw contactgegevens voor correspondentie over de klacht.

Nadere toelichting op elk van deze punten vindt u in het klachtenformulier.

Verzending

U kunt het ondertekende formulier zenden naar:
DE REE archiefsystemen b.v.
Lijnbaanstraat 2
9711 RV Groningen

U kunt ook een gescand exemplaar van het ondertekende formulier zenden naar:
info@de-ree.nl

Klachtbehandeling

Na ontvangst van uw klacht door middel van het onderstaande formulier volgen wij de volgende procedure:

 • Wij sturen u een bevestiging van ontvangst;
 • Wij maken een voorlopige beoordeling van de gegrondheid van de klacht. Indien uw klacht op grond van wetgeving plausibel is, zal het materiaal –in afwachting van verificatie van de klacht– worden verwijderd of tijdelijk worden geblokkeerd. Indien wij van oordeel zijn dat de klacht niet plausibel of onterecht is, zullen wij u van deze beslissing en van onze motieven op de hoogte brengen;
 • U kunt indien nodig gevraagd worden om uw identiteit te verifiëren.
 • Zo nodig winnen wij professioneel juridisch advies in met betrekking tot uw klacht;
 • Wij lichten de indiener van het materiaal waarop uw klacht betrekking heeft in over uw klacht en de aard daarvan en bieden hem/haar de gelegenheid om de klacht te weerleggen;
 • Wij onderzoeken uw klacht volledig en laten u weten wat de uitkomst van dit onderzoek is en welke maatregelen wij hebben genomen/zullen nemen;
 • Indien het onderzoek aantoont dat u gelijk heeft, zullen wij in overleg met de indiener ervan, het materiaal definitief van de website (laten) verwijderen, tenzij u ons toestemming geeft om het te handhaven.