Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
1.319 archiefvormers
sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Archiefvormende instantie
Dordrechtse Polikliniek
Naam archiefvormer:
Dordrechtse Polikliniek
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Opgericht:
onbekend
Opgeheven:
onbekend
Nadere informatie:
In de weinige, bewaard gebleven archiefstukken uit de beginperiode valt te lezen dat de Dordrechtse Polikliniek al in 1897 bestond. Het ging toen al om 18.000 consulten per jaar, dat is circa 360 consulten per week.
Het eerste, niet met name genoemde, onderkomen bleek al snel een gebrek aan spreek- en wachtruimte te hebben. Ook was er niet de gelegenheid sommige patiënten enkele dagen in de polikliniek te houden. Ook was er behoefte aan verplegend en ander hulppersoneel. Begin 1898 werd een ruim huis met flinke wacht- en spreekkamers betrokken aan de Albert Cuypsingel 227.

Het bestuur bestond in 1898 uit: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en drie gewone leden, onder wie de bekende Dordtse arts en bestuurder Th. Stoop.

De Dordrechtse Polikliniek, die in …. werd opgericht, was aanvankelijk gevestigd in een pand aan de Van Bleijenburgstraat. Later werd verhuisd naar villa William's Place aan de Stationsweg 1.
In 1920 bijvoorbeeld hielden de volgende medici er spreekuur: een oogarts, een KNO-arts, een chirurg, een neuroloog en een tandarts. Ook de Vereniging tot bestrijding van tuberculose en de controlerend geneesheer van de Rijksverzekeringsbank hielden er spreekuur.
Archieftoegang(en):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vereniging Sociëteit voor Alleenstaanden354
Naam archiefvormer:
Vereniging Sociëteit voor Alleenstaanden354
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1975. Bron: statuten, vastgesteld bij notariële akte d.d. 14 oktober 1980
Opgeheven:
in of kort na 1982. Bron: jaarverslag 1980/81
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
n.v.t.
Taken:
Het in contact met elkaar brengen van alleenstaande mensen, waardoor de mogelijkheid ontstaat contacten te leggen of uit te breiden en zodoende eenzaamheid te vermijden, te verhinderen of op te lossen.
Nadere informatie:
In 1975 werd de Sociëteit voor Alleenstaanden te Dordrecht opgericht. Pas vijf jaar later, in 1980, werd de verenigingsvorm aangenomen en bij de notaris de verenigingsstatuten bekrachtigd.
De vereniging trachtte bovenomschreven doelstelling te realiseren door het organiseren van ontspannings- en contactavonden (tweemaal per week) en uitstapjes.
Aangemelde kandidaat-leden werden alleen toegelaten als zij aan de volgende eisen voldeden: onderschrijven van de doelstelling van de vereniging, en alleenstaande zijn, waarna het bestuur besliste over de toelating.
Het bestuur bestond uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste twee gewone bestuursleden. De voorzitter werd door de algemene ledenvergadering in functie gekozen, de overige eveneens door de algemene ledenvergadering gekozen bestuursleden verdeelden onderling de functies van secretaris en penningmeester (eventueel secretaris-penningmeester).

De laatste bewaard gebleven stukken betreffen: het jaarverslag van 1980/81 en ongedateerde notulen van hoogstwaarschijnlijk eind 1982. In het jaarverslag komt tot uitdrukking dat de vereniging te lijden had van een wisselend aantal leden, en leden die de kwalificatie alleenstaande hadden verloren en dus de vereniging moesten verlaten. Er mag aangenomen dat dit de vereniging uiteindelijk fataal is geworden en zij een stille dood is gestorven.
Archieftoegang(en):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Dordrechtse Gemengde Zangvereniging "Apollo"
Naam archiefvormer:
Dordrechtse Gemengde Zangvereniging "Apollo"
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1919. Bron: statuten d.d. 15 juni 1919
Opgeheven:
onbekend
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
onbekend
Taken:
Het beoefenen van de zang, bestaande uit Hollandse liederen en oratoriumwerken
Nadere informatie:
In 1919 werd de Dordrechtse Gemengde Zangvereniging "Apollo" opgericht.
Om bovenomschreven doel te bereiken werden repetities gehouden, waarin de leden zich wekelijks oefenden in een- en meerstemmige zang, de vereniging zanguitvoeringen gaf en feestavonden met haar zangkunst opluisterde. Dit alles onder leiding van een dirigent die lange tijd nog directeur werd genoemd.
De vereniging bestond ten tijde van de oprichting uit: werkende leden, kunstlievende leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs.
Het bestuur bestond bij de oprichting uit vier uit en door de leden gekozen personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en commissaris. De aangestelde directeur was adviserend lid bij bestuurs- en ledenvergaderingen en mocht deze bijwonen.
De in 1958 opnieuw vastgestelde statuten spreken uitsluitend van werkende en kunstlievende leden en een bestuur dat bestaat uit negen door de werkende leden uit hun midden benoemde personen. Er worden daarin geen concrete functies meer genoemd.

Het laatste stuk dat in het aan het Regionaal Archief Dordrecht overgedragen verenigingsarchief aanwezig is, is het jaarverslag 1984. Het is onduidelijk wanneer nadien de Gemengde Zangvereniging "Apollo" is opgeheven of in een andere vereniging is opgegaan. Ook een zoektocht op internet heeft geen duidelijkheid hierover opgeleverd.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Dispuut Logos
Naam archiefvormer:
Dispuut Logos
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
Dordrechts Studenten Genootschap "Caput Ovis"
Afdelingen:
'dies'-commissie, lustrumcommissie en arbitragecommissie
Opgericht:
in 1960. Bron: ongedateerde statuten
Opgeheven:
na 1968. Bron: onbekend
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
onbekend
Taken:
Het handhaven van de mores en stijl, het versterken van de onderlinge vriendschap en het bevorderen van de algemene ontplooiing en vorming van de leden.
Nadere informatie:
In 1960 is het Dispuut "Logos" opgericht. Dit was een onderdeel van het Dordrechts Studenten Genootschap "Caput Ovis".
Het dispuut trachtte bovenomschreven doestelling te realiseren door het scheppen van gelegenheid voor de omgang van de leden met elkaar, onder andere door het houden van reünies, lezingen en vergaderingen.
Het dispuut had ereleden, leden en reünisten. Alleen leden of oud-leden van Caput Ovis konden leden van het dispuut zijn. De toetreding tot het lidmaatschap verliep volgens een vaste procedure die uit maar liefst vijf stappen bestond. De eerste stap was een uitnodiging van het dispuut aan een kandidaat-lid om lid te worden, waartoe bij twee derde meerderheid werd besloten. Bij aanvaarding van deze uitnodiging door het kandidaat-lid (noviet) en een gunstig oordeel van het dispuut over diens toetreden volgde de emancipatie tot aspirant-lid. Als vijfde en laatste stap vond de inauguratie plaats en daarmee werd het lidmaatschap definitief van kracht.
Het bestuur bestond uit een preses-quaestor (voorzitter tevens penningmeester) en een ab-actis (secretaris) die beiden door het dispuut op een algemene ledenvergadering werden benoemd.

De laatst aanwezige stukken in het aan het Regionaal Archief Dordrecht overgedragen dispuutarchief gaan over de vergadering van 2 november 1968. Latere stukken, waaronder stukken over de opheffing van het Dispuut "Logos" ontbreken.
Archieftoegang(en):