Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
1.319 archiefvormers
sorteren op:
 
 
Pagina: 8
 
 
Archiefvormende instantie
Voetbalvereniging Dubbeldam
Naam archiefvormer:
Voetbalvereniging Dubbeldam
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
volwassenafdeling en jeugdafdeling voor jongens en meisjes
Opgericht:
in 1913. Bron: 100-jarig jubileumboek 1913-2013
Opgeheven:
n.v.t.
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
n.v.t.
Taken:
Het in wedstrijdverband beoefenen van de voetbalsport en het verzorgen van alle clubactiviteiten die daarmee annex zijn.
Nadere informatie:
In 1913 werd de Voetbalvereniging "Dubbeldam" opgericht en zij huurde in verband daarmee in eerste instantie een weiland achter boerderij, café theetuin Dubbelsteijn. De het jaar erop uitgebroken Eerste Wereldoorlog, waardoor in ons land veel dienstplichten onder de wapenen werden geroepen, zorgde voor een moeilijke start. Andere aanvankelijk belemmerende factoren waren: voetbalsport was toen voornamelijk nog een stedelijke elitesport, niet iets voor een agrarische dorpsgemeenschap als Dubbeldam, en er werd op zondag gevoetbald.
In 1923 kon de vereniging een terrein huren achter de boerderij van
S. Leeuwenburg. In 1935 werd verhuisd naar de Rechte Zandweg, waar de club een terrein huurde van de eigenaren Baan en Van Gink. In 1958 werd een eigen terrein aan het Kooipad in gebruik genomen. Inmiddels is de vereniging al weer jaren gevestigd op het sportcomplex aan de Schenkeldijk.

Anno 2020 is Voetbalvereniging Dubbeldam een grote, levenskrachtige vereniging, waar zowel op zondag als zaterdag wordt gevoetbald, met ook veel jeugdelftallen van jongens en meisje.
Literatuurverwijzing:
VV Dubbeldam, Jubileumboek 1913-2013, Archiefbibliotheek 489, inv.nr. 28239
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vereniging Dordrechtse Polikliniek
Naam archiefvormer:
Vereniging Dordrechtse Polikliniek
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
diverse medische specialisaties
Opgericht:
in 1898. Bron: statuten, koninklijk goedgekeurd op 29 augustus 1898
Opgeheven:
onbekend
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
onbekend
Taken:
Het poliklinisch behandelen van zieken.
Nadere informatie:
In de weinige, bewaard gebleven archiefstukken uit de beginperiode valt te lezen dat de Dordrechtse Polikliniek feitelijk al in 1897 bestond. Het ging toen al om 18.000 consulten per jaar, dat is circa 360 consulten per week.
Het eerste onderkomen aan de Albert Cuypsingel 227 bleek al snel een gebrek aan spreek- en wachtruimte te hebben. Ook was er niet de gelegenheid sommige patiënten enkele dagen in de polikliniek te houden. De vereniging had ook dringend behoefte aan verplegend en ander hulppersoneel, wat ook de nodige ruimte zou vergen. Al snel werd verhuisd naar een pand aan de Van Bleijenburgstraat 42, en in 1905 werd door het Williamsfonds de villa William's Place (gebouwd 1880) aan de Stationsweg 1 beschikbaar gesteld om in 1908 tot polikliniek te worden verbouwd en ingericht.
Het bestuur van de Vereniging Dordrechtse Polikliniek bestond in 1898 uit de volgende door de algemene ledenvergadering benoemde leden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en drie gewone bestuursleden, onder wie de bekende Dordtse arts en bestuurder Th. Stoop.
In 1920 hielden de volgende medici er spreekuur: een oogarts, een KNO-arts, een chirurg, een neuroloog en een tandarts. Ook de Vereniging tot bestrijding van tuberculose en de controlerend geneesheer van de Rijksverzekeringsbank hielden er spreekuur.

Op welk moment de Dordrechtse Polikliniek uit de villa is vertrokken is in het archief niet terug te vinden.
In het archief is niet terug te vinden wanneer de Dordrechtsche Polikliniek is opgeheven en villa William's Place heeft verlaten. Gaandeweg hebben de in Dordrecht gevestigde ziekenhuizen zelf poliklinieken geopend. Vermoedelijk daardoor is het voortbestaan van de afzonderlijke polikliniek in de villa op enig moment overbodig geworden.
Vanaf 1961 heeft de plaatselijke VVV decennialang haar onderkomen in de villa gehad.
Archieftoegang(en):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Dordrechtse Medische Specialisten Vereniging
Naam archiefvormer:
Dordrechtse Medische Specialisten Vereniging
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
Landelijke Specialisten Vereniging
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1925. Bron: bijvoegsel bij de Staatscourant van 2 en 3 oktober 1925
Opgeheven:
in 1994. Bron: internetinformatie
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
Specialistenvereniging Midden-Holland
Taken:
Bij de oprichting: het bevorderen van de medisch-specialistische hulp door de bevordering van de geneeskunst in al haar onderdelen en het behartigen van de leden.
Vanaf 1962: het behartigen en bevorderen van de maatschappelijke belangen van de medische specialisten in Dordrecht en omstreken.
Nadere informatie:
De Dordrechtse Medische Specialisten Vereniging, die in 1925 werd opgericht, vormde een onderafdeling van de Landelijke Specialisten Vereniging en omvatte Dordrecht en omstreken.
Ten tijde van de oprichting konden artsen die geen algemene praktijk uitoefenden, tenzij in rijks-, gemeente- of militaire dienst, en zich beperkten tot een bepaald onderdeel van de geneeskundige praktijk lid worden. Vanaf 1962 konden alle in het gebied wonende en/of werkende leden van de Landelijke Specialisten Vereniging lid worden. Vanaf 1976 konden ook gewone leden en buitengewone leden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst als buitengewoon lid van de vereniging worden toegelaten.
Het bestuur bestond in de eerste periode uit minstens drie leden, gekozen uit en door de leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormden tezamen het dagelijks bestuur. In ieder geval vanaf 1962 bestond het bestuur uit vijf door de ledenvergadering benoemde leden. De voorzitter werd door de ledenvergadering in functie aangewezen, de overige bestuursfuncties – vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en waarnemend secretaris-penningmeester - werden door het bestuur onderling verdeeld.

De Dordrechtse Medische Specialisten Vereniging is in 1994 opgegaan in de Specialistenvereniging Midden-Holland, eveneens gevestigd te Dordrecht.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Stichting Rooms-Katholiek Woonwagenwerk Dordrecht en Omgeving
Naam archiefvormer:
Stichting Rooms-Katholiek Woonwagenwerk Dordrecht en Omgeving
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1961. Bron: notariële oprichtingsakte d.d. 6 maart 1961
Opgeheven:
onbekend, maar na 1983. Bron: onbekend
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
onbekend
Taken:
Het bevorderen van godsdienstige, zedelijke, geestelijke en maatschappelijke belangen van bewoners van woonwagens uit alle lagen van de bevolking, ongeacht godsdienstige of staatkundige gezindheid.
Nadere informatie:
In 1961 werd de Stichting Rooms-Katholiek Woonwagenwerk Dordrecht en Omgeving (later gewijzigd in: en Omstreken) opgericht.
Het bestuur bestond tenminste uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester, waarbij de functies van voorzitter en vicevoorzitter verenigbaar waren met die van secretaris en penningmeester. Het bestuur bepaalde zelf het aantal van zijn leden en vulde zichzelf aan. Het bestuur werd terzijde gestaan door een door de bisschop van Rotterdam aangewezen geestelijk adviseur, die alle vergaderingen mocht bijwonen. Hij zorgde er onder andere voor dat er geen besluiten werden genomen die in strijd waren met de katholieke beginselen. Later bestond het bestuur uit: een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee gewone leden.
In de loop van het oprichtingsjaar 1961 werd onder gezag van de stichting een clubgebouw op het regionaal woonwagenkamp gerealiseerd en met clubwerk begonnen in samenspraak met de woonwagenbewoners en hun kinderen.
Tien jaar later zien we dat onder de vlag van de stichting de volgende personen werkzaam waren: een maatschappelijk werkster (sociaal-cultureel werkster), een kampbeheerder, een kampcorveeër, een school met drie leerkrachten en een handwerkzuster.
Weer tien jaar later hield de stichting zich bezig met: het verzorgen van een zwemclub, het exploiteren van een peutercrèche, het verzorgen van een kinderclub, het houden van een jaarlijkse busreis voor de oudere jeugd, het begeleiden van een voetbalclub, het verzorgen van het Sinterklaasfeest, Kerstfeest en carnaval, het zorgen voor bemiddeling bij problemen, het onderhouden van contacten met scholen, beheer, kruisvereniging, het begeleiden van verhuizingen naar woonhuizen en het mede verzorgen van deelname aan buitenschoolse activiteiten als schoolkamp en schoolvoetbal.
Nadere informatie 2:
De stichting kreeg alle jaren subsidie van de gemeente. Het laatste jaar waarover subsidiestukken in het archief aanwezig zijn, is 1983. Of dit ook het jaar is dat de stichting werd opgeheven of is opgegaan in een andere instelling is onduidelijk, want stukken daarover ontbreken.