Uw zoekacties: Rooms-katholieke Parochie van de H.H. Petrus en Paulus te Ul...

0191 Rooms-katholieke Parochie van de H.H. Petrus en Paulus te Ulft, 1623-1995 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Overzicht van de historie
Organisatie
Lijst van geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Lijst van pastoors
Bijlage 2 Verklarende woordenlijst
Bijlage 3 Verklarende lijst van in de inventaris gebruikte archivistische termen
0191 Rooms-katholieke Parochie van de H.H. Petrus en Paulus te Ulft, 1623-1995
Inleiding
Bijlage 3 Verklarende lijst van in de inventaris gebruikte archivistische termen
Aantekening: een geschrift houdende een losse notitie ter ondersteuning van het geheugen of ter vastlegging van bepaalde gegevens.
Akte: een geschrift opgemaakt om als rechtsgeldig bewijs van het daarin vermelde te dienen.
Begroting: een geschrift, dat een raming van inkomsten en/of uitgaven bevat.
Beschikking: een besluit, genomen ten aanzien van een bijzonder geval.
Bestek: een geschrift houdende een beschrijving van een uit te voeren werk, de daarbij te gebruiken materialen en de regeling der werkzaamheden.
Bijlage: een stuk, dat bij een ander stuk is gevoegd, omdat her ten aanzien daarvan een dienende functie vervult.
Borderel: een uittreksel van een akte, afgegeven door een bevoegde autoriteit.
Charter: een blad perkament, waarop een akte is geschreven, die ter bekrachtiging is bezegeld.
Circulaire: een aan meer dan één geadresseerde gerichte brief van dezelfde inhoud.
Formulier: een in oplage vervaardigd geschrift dat met bijzondere gegevens moet worden aangevuld.
Grootboek: een register waarin de samenstelling van de bezittingen, de schulden en het vermogen, alsmede de veranderingen daarin, onder hoofden van rekening worden geboekt.
Kasboek: een dagboek waarin de ontvangsten en/of uitgaven in geld worden geboekt.
Legger/ligger: a. een staat van te ontvangen inkomsten
b. een staat van voor onbepaalde tijd vastgelegde gegevens betreffende onroerende goederen.
Notulen: het officiële verslag van het verhandelde in een vergadering.
Onderhandse akte: een akte opgemaakt door een particulier en niet door een bevoegde autoriteit.
Proces-verbaal: een ambtshalve opgemaakt verslag van een handeling of bevinding.
Rapport: een volgens opdracht of ambtshalve uitgebracht verslag betreffende een bijzonder geval.
Rekening: een geschrift waarin inkomsten en/of uitgaven over een bepaalde zaak worden verantwoord.
Rekening-courant: een staat waarin de vermogensverhouding met een debiteur of crediteuren de veranderingen daarin worden geboekt.
Staat: een geschrift houdende een opgave van gegevens die in een andere vorm dan één rij zijn gegroepeerd.
Bijlage 4 Transcriptie en regest van twee charters (transfix) betreffende een overdracht van onroerend goed [1623, 1625], inv.nr. 1187
Bijlage 5 Vertaling uit het Latijn van een beschrijving van de parochiebegrenzing door H.A.J. Klein Gebbink (1845), inv.nr. 373
De 'Aanvulling 2016'

Kenmerken

Datering:
1623-1995
Auteur:
J. Gervers. Aanvullingen: Doetinchem, januari 2016. J. Barkhuysen.
Toegang:
inventaris
Beperking:
Bij de overdracht werd overeengekomen dat het in bewaring gegeven archief voor derden toegankelijk is voorzover het archiefstukken betreft met een ouderdom van 75 jaar of meer. Raadpleging van stukken van latere datum mag slechts geschieden na machtiging van de bewaargever. Nadere bepalingen omtrent de openbaarheid van archiefbescheiden, alsmede voorwaarden betreffende een publicatie zijn te vinden in het contract van inbewaargeving
Gemeente:
Oude IJsselstreek
Omvang:
9,00
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0191 Rooms-katholieke Parochie van de H.H. Petrus en Paulus te Ulft, 1623-1995
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0191