Uw zoekacties: Particuliere Synode van het Zuiden van de Christelijke Geref...
x5547 Particuliere Synode van het Zuiden van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, 1919-2010 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5547 Particuliere Synode van het Zuiden van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, 1919-2010 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de archiefvormer
2. Geschiedenis van het archief
3. Verantwoording van de bewerking
sluiten
5547 Particuliere Synode van het Zuiden van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, 1919-2010
Inleiding
3. Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Zeeuws Archief
Vanwege de door de Generale Synode verordonneerde reorganisatie in 1944 is in het archief een cesuur aangebracht al is het ook, als gevolg van het bombardement op de stad Rotterdam, minimaal. Het is met name bij de lastbrieven en de ingekomen stukken aangebracht, waardoor het eerste deel alleen betreft de stukken van 1944-1945 en het tweede deel vanaf 1947 begint.
Het archief werd grotendeels aangetroffen in ordners, waarin duidelijk was aangegeven dat elke ordner een aantal jaren bevatte, omdat door middel van tabstroken het jaartal duidelijk zichtbaar was. Verder was er geen enkel overzicht beschikbaar, zodat ook niet helder was of alle stukken aanwezig waren of niet. In 1978 werd door de archivaris W. Kok bedongen dat voortaan een lijst door de scriba van de particuliere synode zou worden meegezonden, zodat hij kon controleren of de toegezonden bescheiden compleet waren of niet (27). De particuliere synode ging hiermee in 1979 akkoord. Elk archiefstuk werd daarbij voorzien van een nummer, zodat de archivaris via de aan hem toegezonden lijst kon nagaan of de stukken ook aanwezig waren . Deze lijst was dus voor de archivaris bestemd en behoorde derhalve te berusten in het (persoonlijke) archief van de archivaris.
Vanaf 1991 begon men deze lijst echter aan te duiden als ‘bijlagen behorend bij de acta’, waarbij o.a. als bijlagen werden vermeld: lastbrieven, agenda’s, acta, rapporten van deputaatschappen, ingekomen en (afschriften van) verzonden brieven, alsmede verslagen van de quaestor et cetera. Aangezien deze lijsten, c.q. bijlagen in strikte zin niet te beschouwen zijn als bijlagen bij de acta, doch slechts als geheugensteun voor de archivaris hebben gediend, zijn deze stukken alsnog vernietigd. Hierop zijn de lijsten die opgenomen werden in de acta en daardoor een paginanummer in de acta hadden gekregen uitgezonderd. Deze lijsten of bijlagen worden alsnog in de acta bewaard, teneinde de nummervolgorde in de paginering niet te doorbreken. De lijst of bijlage was echter geen garantie voor het al of niet compleet zijn van de archiefstukken, omdat met name de acta heel wat hiaten bevatten (zie bijlage bij de inventaris). Zoals de stukken werden ontvangen, zo werden ze ook in de ordners opgeborgen, zodat het niet eenvoudig zal zijn geweest om in de stukken gegevens op te zoeken, tenzij men het juiste jaar wist waarin een bepaalde zaak op de vergadering van de particuliere synode was behandeld. Omdat door deze manier van archiefbeheer volstrekt geen duidelijkheid te verkrijgen was over de werkzaamheden van de particuliere synode, noch over de inhoud van de archiefbescheiden inzicht kon worden verschaft, is getracht hierin alsnog helderheid te brengen.
Om het archief inzichtelijk te maken zijn de bescheiden onder meer geselecteerd in de volgende categorieën: agenda’s, acta, lastbrieven, instructies, appelbrieven, rapporten van deputaatschappen, rapporten van de quaestor en de verslagen van de commissie ter controle van de bescheiden van de quaestor. Dit betekende dat het gehele archief moest worden herordend en dat met name de ingekomen stukken moesten worden doorgenomen. Vervolgens is alles in rubrieken ondergebracht, welke gedeeltelijk ontleend zijn aan de kerkorde, maar waarbij tevens rekening is gehouden met de geldende regels ten aanzien van inventarisatie. Ook is gebruik gemaakt van de ‘Aanwijzingen voor het inventariseren van Gereformeerde Kerkelijke Archieven’, uitgegeven door het Algemeen secretariaat (archiefdienst) van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Leusden in 1982. Verder zijn ook de ‘Richtlijnen voor Kerkelijk Archiefbeheer, bestemd voor archiefvormers en archiefbeheerders in kerkelijke gemeenten’, uitgegeven door de Commissie tot registratie van protestantse kerkelijke en semi-kerkelijke archieven te Den Haag in 1997, geraadpleegd.
Na selectie en herordening bleek dat verschillende acta dubbel waren bewaard gebleven, zodat deze dubbele (overtollige) exemplaren van de acta op vernietiging konden worden afgesteld. Ook de door deputaten Financiële Zaken toegezonden adviezen voor de predikantstraktementen welke aan de kerkenraden waren gericht konden op vernietiging worden afgesteld, omdat de particuliere synode er wel kennis van kan nemen, doch hierover geen beslissingen hoeft te nemen, noch acties heeft uit te voeren. De lastbrieven bevatten tot het jaar 1996 ook instructies. Vanaf 1997 worden de instructies ook los van de lastbrieven opgezonden, waarbij men de instructies wel als bijlagen bij de lastbrieven aanmerkt. Vanwege het belang van de in de instructies aan de orde gestelde aangelegenheden zijn deze waar mogelijk als apart inventarisnummer opgenomen.
De inventaris is opgemaakt tot en met het jaar 2004, zodat een compleet overzicht aanwezig is. Na selectie, rubricering, completering, archiefnummering, inventarisatie en synchronisatie werden de archiefstukken per inventarisnummer voorzien van zuurvrije omslagen en in zuurvrije dozen opgeslagen, zodat het archief voldoet aan de door de Archiefwet 1995 daaraan gestelde eisen van goede en geordende staat en vooral door de inventarisatie ook aan de toegankelijke staat. Daardoor is het thans mogelijk dat het archief na goedkeuring door de particuliere synode aan een overheidsarchief, dat voldoet aan de in de Archiefwet 1995 gestelde eisen ten aanzien brandveiligheid en klimaatbeheersing, in bewaring kan worden gegeven. Het archief omvat 12 archiefdozen, zodat het 1,5 m. aan archiefruimte in beslag neemt. De particuliere synode van het zuiden besloot in haar vergadering van woensdag 25 mei 2005 om het archief van de gemeente Schouwen-Duiveland te Zierikzee aan te wijzen als archiefbewaarplaats en het archief op dezelfde dag aldaar in bewaring te geven.
4. Aanwijzingen voor onderzoek
5. Bijlagen
6. Noten
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
3. Documentatie
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Krimpen aan de IJssel
Oud nummer:
547
Omvang:
2,64 m.
Jaar bewerking:
2005
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (zie inleiding)
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS