Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
1.303 archiefvormers
sorteren op:
 
 
Pagina: 10
 
 
Archiefvormende instantie
Vereniging Gezondheidskolonie Dordrecht
Naam archiefvormer:
Vereniging Gezondheidskolonie Dordrecht
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
onbekend
Opgericht:
in 1899. Bron: statuten uit 1931
Opgeheven:
in 1983. Bron: ledenvergadering op 3 augustus 1982
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
n.v.t.
Taken:
Het uitzenden van minvermogende kinderen naar gezondheidskoloniën, later tevens vakantiekolonie
Nadere informatie:
De Vereniging Gezondheidskolonie Dordrecht werd in 1899 opgericht. Het bestuur bestond uit zes uit en door de leden gekozen personen.
In 1900 werd aan de Steenmansweg in Etten, Noord-Brabant, op een stuk heide- en bosgrond nabij het Liesbos begonnen met de bouw van een onderkomen voor de gezondheidskolonie. Initiator was de sociaal-democratische Dordtse wethouder Th. Stoop.
Zwakke kinderen werden, meestal voor een periode van zes weken, naar de gezondheidskolonie gestuurd om aan te sterken. Goede voeding, spelen in de buitenlucht en de bossen en streng toezicht op de lichaamshygiëne moesten er voor zorgen dat het kind in goede gezondheid de kolonie weer verliet.
Omdat de gezondheidskolonie alleen in de zomer open was, werd in 1919 besloten deze aan te passen aan een Bosschool zodat het gebouw het gehele jaar door benut kon worden. De gemeente Dordrecht verstrekte een subsidiebedrag per kind per verpleegdag.
In de loop van de tijd werd de gezondheidskolonie tevens een vakantiekolonie. In 1933 werd tot een grondige verbouwing overgegaan.

In 1983 werd de Vereniging Gezondheidskolonie ontbonden om de volgende redenen:
a.Alle bestuursleden waren 70 jaar of ouder en er waren geen opvolgers voorhanden.
b.Het ledenaantal was tot praktisch nihil gezakt.
c.Als de GG&GD van de gemeente Dordrecht kinderen aanwees voor een kinderherstellingsoord werd de vereniging daarbij steeds gepasseerd en wendde men zich rechtstreeks tot de Gemeentelijke Sociale Dienst van de gemeente.
d.Met de uitzending zelf had het verenigingsbestuur geen bemoeienis meer, alleen bij de financiële afwikkeling speelde het bestuur nog de rol als doorgeefluik.
Het fungeerde toen al als een afdeling van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden te Amsterdam.

De bezittingen van de vereniging kwamen ten bate van de algemene armen van de gemeente Dordrecht.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vereniging Dordrechtse Turnclub "Oefening Kweekt Kracht" (OKK)
Naam archiefvormer:
Vereniging Dordrechtse Turnclub "Oefening Kweekt Kracht" (OKK)
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
diverse
Opgericht:
in 1880. Bron: website van OKK
Opgeheven:
onbekend, maar na 1894
Ontstaan uit:
n.v.t.
Taken:
Aanvankelijk:
-Het beoefenen van gymnastiek (turnen) door jongens vanaf 17 jaar en mannen (vrij snel ook meisjes en vrouwen) en het ondersteunen van al datgene wat de gymnastiek kan bevorderen.
- Het geven van gymnastiekonderwijs aan jongens vanaf 12 jaar en ouder en volwassenen.

Later tot heden:
- Het verzorgen van lessen in de disciplines ritmische gymnastiek, turn en dance.
- Het houden van of meedoen met wedstrijden in die disciplines.
Nadere informatie:
Op 28 augustus 1880 is de gymnastiekvereniging Dordrechtsche Turnclub "Oefening Kweekt Kracht" (O.K.K.) opgericht. Als snel daarna werd ook een damesafdeling in het leven geroepen. Het eerste bestuur bestond uit vijf leden. In 1883 werd ook een directeur (turnleraar) aangesteld.

O.K.K. heeft lange tijd gebruik kunnen maken van het gemeentelijke gymnastieklokaal aan de Vest. In later tijden kon men beschikken over meerdere gymnastieklokalen in de stad, waaronder die van de openbare Boermanschool in de Bankastraat.
De vereniging ging in de eerste decennia van haar bestaan ook regelmatig op pad om in andere steden aan turnfeesten mee te doen. Ze organiseerde ook zelf turnfeesten op weidevelden buiten of binnen in gebouw Kunstmin.

Er is een reglement uit 1896 bewaard gebleven over de op 1 oktober 1887 opgerichte zogenaamde volksklasse voor gymnastiekonderwijs. Dit was een gezamenlijk initiatief van de Dordrechts Turnclub "Oefening Kweekt Kracht" (O.K.K.) en de Vereeniging Dordrechtsche Turnclub (D.T.C.). Met de volksklasse wilde men gratis lessen gymnastiekonderwijs bieden aan jongens die de lagere school hebben verlaten en aan 'jongelingen' (tieners) en volwassenen, voor wie dit onderwijs hoogst noodzakelijk werd gevonden. Ter ondersteuning van dit gymnastiekonderwijs werd aan gegoede Dordtenaren gevraagd ondersteunend lid of donateur te worden. Het beheer van de gelden was opgedragen aan de besturen van beide oprichtende verenigingen. Er werd een directeur en ondersteunend personeel benoemd. De lessen werden gehouden van oktober tot en met april in het gemeentelijk gymnastieklokaal aan de Vest, in drie leeftijdsafdelingen: 12-16 jaar oud, 17-19 jaar en 19 jaar en ouder. Het is onbekend hoelang dit gymnastiekonderwijs heeft voortbestaan.

Anno 2020 telt de bloeiende en inmiddels oudste overgebleven gymnastiekvereniging OKK Dordrecht circa 600 leden. Het hedendaagse bestuur bestaat uit: een voorzitter, secretaris, penningmeester en vier gewone leden.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vereeniging "Dordrechtse Turnclub"
Naam archiefvormer:
Vereeniging "Dordrechtse Turnclub"
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1873. Bron: statuten d.d. 27 november 1877
Opgeheven:
onbekend, maar na 1894
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
Korfbal Combinatie Dordrecht (KC Dordrecht)
Taken:
-Het beoefenen van gymnastiek door jongens vanaf 17 jaar en mannen en het ondersteunen van al datgene wat de gymnastiek kan bevorderen.
- Later ook: het beoefenen van de worstelsport.
- Het geven van gymnastiekonderwijs aan jongens vanaf 12 jaar en ouder en volwassenen.
Nadere informatie:
Op 1 september 1873 werd de Vereeniging "Dordrechtsche Turnclub" opgericht.
De vereniging bestond uit werkende leden van 17 jaar en ouder, gewone leden en ereleden. Er waren jaarlijks gewoonlijk twee algemene ledenvergaderingen. Het door en uit de werkende leden in een algemene ledenvergadering benoemde bestuur bestond uit: een president, secretaris en penningmeester.
De gymnastiekoefeningen vonden plaats in de periode september t/m augustus onder leiding van een gymnastiekleerkracht en ondersteunend personeel, in het gemeentelijke gymnastieklokaal aan de Vest.

Er is een reglement uit 1896 bewaard gebleven over de op 1 oktober 1887 opgerichte zogenaamde volksklasse voor gymnastiekonderwijs. Dit was een gezamenlijk initiatief van de Vereeniging Dordrechtsche Turnclub (D.T.C.) en de gymnastiekvereniging "Oefening Kweekt Kracht" (O.K.K.). Met de volksklasse wilde men gratis lessen gymnastiekonderwijs bieden aan jongens die de lagere school hebben verlaten en aan 'jongelingen' (tieners) en volwassenen, voor wie dit onderwijs hoogst noodzakelijk werd gevonden. Ter ondersteuning van dit gymnastiekonderwijs werd aan gegoede Dordtenaren gevraagd ondersteunend lid of donateur te worden. Het beheer van de gelden was opgedragen aan de besturen van beide oprichtende verenigingen. Er werd een directeur en ondersteunend personeel benoemd. De lessen werden gehouden van oktober tot en met april in het gemeentelijk gymnastieklokaal aan de Vest, in drie leeftijdsafdelingen: 12-16 jaar oud, 17-19 jaar en 19 jaar en ouder. Het is onbekend hoelang dit gymnastiekonderwijs heeft voortbestaan.

De laatste notulen van de Vereeniging "Dordrechtsche Turnclub" stoppen eind 1894, de overige bewaard gebleven stukken dateren van voor die datum en vermelden niet wanneer de vereniging is opgeheven dan wel is opgegaan in een andere vereniging.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vereeniging "Dordrechtsche Zwem- en Badinrichting"
Naam archiefvormer:
Vereeniging "Dordrechtsche Zwem- en Badinrichting"
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Opgericht:
in 1885. Bron: statuten, koninklijk goedgekeurd op 28 december 1885
Opgeheven:
in 1938 c.q. 1942. Bron: brief van de penningmeester aan de assuradeur van de vereniging d.d. 3 januari 1938
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
n.v.t.
Taken:
Het exploiteren van zwem- c.q. badinrichtingen, en verder wat de vereniging in verband met haar werkkring nodig zal vinden.
Nadere informatie:
De Vereeniging "Dordrechtsche Zwem- en Badinrichting", die volgens de statuten in 1885 is opgericht, kende bij de start een aantal aandeelhouders en vervolgens ook een aantal obligatiehouders.
Het bestuur bestond uit vijf uit en door de ledenvergadering benoemde personen. Het bestuur verdeelde onderling de functies van voorzitter, secretaris, en commissarissen.

Uit de statuten van de vereniging blijkt dat er sprake was van een drietal bad- c.q. zweminrichtingen: een drijvende zweminrichting in de rivier de Oude Maas; het badhuis aan de Binnen Walevest, indertijd gesticht door de bekende Dordtse onderwijsman J.P. Goedhart; en de zweminrichting in de Spuihaven aan de Vest, eveneens indertijd door Goedhart gesticht. De in 1887 geopende twee buitenbaden telden in 1889 533 bezoekers. Van het badhuis maakten in dat jaar 12 heren gebruik, kennelijk geen dames.

De zogenaamde drijvende inrichtingen waren in een jaarlijks door het bestuur vastgestelde periode open voor geabonneerden en gasten op werkdagen van 6 uur tot zonsondergang en op zon- en feestdagen van 6 tot 12 uur.
Het buitenbadpersoneel bestond in de beginperiode uit een zwemmeester (met een gratis dienstwoning aan de Oude Maas) en zijn assistenten: een jongeman en drie knechten. Het badhuis aan de Vest werd beheerd door een echtpaar, met assistentie van een stoker en een schoonmaakster.

Om onduidelijke redenen heeft de Vereeniging "Dordrechtsche Bad- en Zweminrichting" met ingang van het zomerseizoen 1938 alle activiteiten gestaakt en vervolgens haar badinrichting verkocht. De feitelijke liquidatie vond pas in 1942 plaats. Of er in die jaren nog steeds sprake was van alle drie bovenvermelde zwem- en badinrichtingen is eveneens onduidelijk.