Uw zoekacties: Broeder Sanderus Suer, prior, Gherardus Vredis, supprior, He...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
725 Broeder Sanderus Suer, prior, Gherardus Vredis, supprior, Hermannus Hardenborch, kelner, en het convent van het klooster van Sibkeloe verklaren verkocht te hebben aan juffer Lutgart van Itterssum, wed. Dr. Hermen Knoppert, eene jaarlijksche rente van 20 goudgld., uit des convents uithof te Marienborch, behoudens het recht van terugkoop voor 400 goudgld.
Gegeven int jair onss Heren dusent vijffhondert soven unde vijfftich op den derthenden dach dess maendes Januarii.
In margine: redempti anno LX. Het opschrift heeft onjuist: de quator florensis. In calce staat genoteerd dat zekere vrouw Pijls een brief heeft in denzelfden vorm van 300 goudgld., rentende 18 goudgld. in 't jaar 1562
Cart.v.Sibculo fol. 172vo.
v. Doorn.M.S.