Uw zoekacties: Broeder Godfridus, prior, Henricus van Sutphen, supprior, Ma...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
605 Broeder Godfridus, prior, Henricus van Sutphen, supprior, Martinus Sutphanie, Lubbertus Swollis, Wolterus Rover, bursarius, Johannes Busch, kelner, en het convent van het klooster te Sibekeloe, verklaren verkocht te hebben aan Johan Peters uut den Blanckenham en Katherine diens vrouw met de beide kinderen, uitgezonderd Peter Alberts met zijne kinderen, eene jaarlijksche rente van 8 mudden rogge, uit de hoeve en molen Marienborch en voorts uit alle overige goederen van het convent, behoudens het recht van terugkoop voor 100 overl. rijnsche gouden keurv.gld.
Gegeven int jair unsz Heren MVcXXIX up Suncte Mertensavent in den Winter.
In margine: vacat quia non levavimus prescriptam pecuniam.
Cart.v.Sibculo fol. 127.
v. Doorn.M.S.