Uw zoekacties: Broeder Gherardus van Leyden, prior, en het convent van het ...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
465 Broeder Gherardus van Leyden, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zybekeloe, verklaren verkocht te hebben aan Vrouwe Aghese Beckers te Zwolle in de Smeden, wed. van Henrick Beckers, eene jaarlijksche rente van acht mudden rogge, uit hun molen en Uuthoff te Marienborch, en voorts uit alle andere goederen van het klooster met beding van terugkoop voor 100 overl.gouden rijnsche gld.
Int jaer ons Heren mVc ende vijff op sunte Lucasdach Ewangeliste.
In margine: vacat quia redempti sunt anno 33.
Cart.v.Sibculo fol.66.
v. Doorn.dl.5.