Uw zoekacties: Familie Reinders, 1633 - 1865

567 Familie Reinders, 1633 - 1865 ( Groninger Archieven )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In het voorjaar van 1914 werden door den heer G. Reinders Kzn. te Warffum aan het rijksarchief in Groningen een verzameling stukken in bruikleen afgestaan, afkomstig uit den boedel van mevrouw de Wed. A. Willemsen-Reinders. Een voorlopig onderzoek deed zien, dat de stukken voornamelijk koop- en pachtacten, huwelijksacten en schuldbekentenissen waren, zonder eenige orde in 3 dozen geborgen. Een aantal stukken waren in een omslag verpakt, waarop gedrukt was: "Nummer der rolle. Stukken van mr. Van Giffen in zake"; hierop volgde geschreven: "Het Domein. Aankomstbrieven." en vervolgens wederom gedrukt: "Ter rolle gediend 185. den Boek Bladz. N°. ". In dezen omslag zullen eenige stukken geweest zijn, welke gediend hadden in het proces, door de eigenaars der landen, aan den binnenkant van den zeedijk gelegen, tegen den Staat der Nederlanden gevoerd over den eigendom der gronden, welke tusschen het vaste land van Groningen en de daarvoor liggende eilanden tegen den Groningschen zeedijk aangeslibd waren. In hoogste instantie is dit proces door de grondeigenaars gewonnen en onder hen zal een Reinders geweest zijn, optredende als eigenaar van zijn tegen den zeedijk gelegen gronden. In dit proces was echter niet mr. Van Giffen, doch mr. Modderman advocaat der grondeigenaars. Bij de beschrijving der stukken uit dit pak is steeds vermeld, dat zij in den omslag met het opschrift "Het Domein. Aankomstbrieven" gevonden zijn, wat nog geen bewijs is, dat zij er oorspronkelijk in geweest zijn, of dat er oorspronkelijk geen andere stukken in opgenomen waren.
Aan de hand van de huwelijkscontracten en de in die contracten vermelde namen en familieverwantschap der getuigen was het mogelijk voor het overgroote deel na te gaan, van welke personen de stukken afkomstig waren, en de familiebetrekking tusschen die personen vast te stellen. Het bleek, dat een klein aantal stukken behoorden tot het archief der familie Reinders, een tweede serie stukken tot het archief der familie Doornbosch en een derde reeks tot het archief der familie Wiersema, welk laatste archief door het huwelijk in 1772 van Anna Wiersema met Cornellis Jans Doornbosch in het archief der familie Doornbosch opgenomen werd. Hoe echter het archief Doornbosch-Wiersema opgenomen kon worden in het archief Reinders, bleek uit de mij ten dienste staande bescheiden niet. Vriendelijke inlichtingen, mij door de HH. G. Reinders Kzn. te Warffum en P.H. Meekhoff Doornbosch te Baflo verschaft, stelden mij in staat, het ontbrekende aan te vullen. Atje Doornbosch, dochter van bovengenoemde Cornellis Jans Doornbosch en Anna Wiersema, huwde met G. Reinders, lid der 2de Kamer der Staten-Generaal en bracht dus de Doornbosch-Wiersema stukken over in het archief der familie Reinders. Een dochter van G. Reinders was Astje Reinders, gehuwd met Willem Willemsen, uit wier nalatenschap de stukken in het rijksarchief in Groningen gekomen zijn.
Bij de achterstaande beschrijving zijn de stukken opgenomen onder de namen der personen, van wie zij afkomstig zijn. Eerst zijn de stukken beschreven, afkomstig van leden der familie Reinders. Hierbij is deze volgorde in acht genomen: eerst zijn alle stukken beschreven, afkomstig van den grootvader en den vader van A. Willemsen-Reinders; daarna volgt de beschrijving der stukken, welke door aanhuwelijking in het bezit dier familie gekomen zijn. Op dezelfde wijze is gehandeld met de stukken, afkomstig van de familie Doornbosch, en vervolgens met die der familie Wiersema. Onder elk hoofd zijn de stukken in chronologische volgorde gerangschikt, aangezien zij te weinig talrijk waren, om in rubrieken verdeeld te worden. Een aantal stukken konden niet toegewezen worden en zijn aan het slot samengebracht; deze zijn in alfabetische volgorde gerangschikt naar de namen der personen, van wie de stukken afkomstig zijn. Als bijlage is aan de beschrijving een uitvoerige geslachtslijst toegevoegd, waarin de namen der personen, van wie stukken afkomstig zijn, groot gedrukt en tevens voorzien zijn van het nummer, dat zij in den inventaris hebben. Omtrent de beschrijving der stukken nog enkele opmerkingen. Steeds is vermeld, voor wien de akte verleden is en of diens zegel al of niet aan het stuk hangt. Dit is geschied uitsluitend om redenen der practijk; hierdoor toch is het mogelijk, om zoo spoedig mogelijk aan aanvragen om bezichtiging of beschrijving van bepaald aangewezen zegels te voldoen.
Tal van akten waren voorzien van dorsale aantekeningen, overdrachten of kwijtingen. Nu kwam het voor, dat juist die dorsale aantekeningen enz. de gegevens bevatten, op grond waarvan het stuk gebracht werd onder de van een bepaald persoon afkomstige stukken. In n°. 18 bijv. bevat het in dorso vermelde de overdracht van grond door Ewe Jans aan Cornelis Jans, terwijl de aan keerzijde vermelde oudere akte den verkoop aan Ewe Jans inhoudt. Het stuk moet dus gerangschikt worden onder de stukken, afkomstig van Cornelis Jans. Getracht is, dit in de beschrijving te doen uitkomen, door den inhoud der dorsale overdracht op den voorgrond te brengen, terwijl de inhoud der eigenlijke akte slechts kort of in een noot vermeld is. Zulks is ook het geval bij vele schuldbekentenissen, waar de dorsale kwijtingen en overdrachten het hoofdmoment der beschrijving uitmaken. Zoo bijv. de nos. 36, 38, 41, 42.
Groningen.
H.A. Poelman
Mevrouw A. Willemsen-Reinders kwam op de volgende manier aan de papieren, die nu in archief Reinders zijn.
Haar vader: Geert Klaassens Reinders van Groot Zeewijk (getrouwd met Anje Cornelis Doornbosch) vertrok in 1864 van de boerderij en woonde toen met zijn oudste ongehuwde dochter Grietje op 't Olthof te Warffum. Een huis, dicht voor de spoorovergang (richting Warff. Klooster).
Geert Klaassens overleed aldaar 24 februari 1869.
Grietje overleed aldaar 10 juni (juli?) 1894.
Mevrouw A. Willemsen kreeg met Grietje's erfdeel dat huis (Olthof) en woonde daar tot haar overlijden 3 februari 1914. Geert Kl. Reinders had die familiepapieren waarschijnlijk in huis en na het overlijden van hem en Grietje kwamen zij in handen van Attje Willemse-Reinders (mijn overgrootmoeder).
Dit alles is mij heden verteld door mijn stiefgrootvader die, op zijn 91ste jaar, nog een zeer goed geheugen heeft.
Het is de heer D. Meijer die in 1901 trouwde met Siebrech Broekema, weduwe van Geert Willems Reinders (de geslachtsnaam Reinders werd bij Koninklijk Besluit n°. 82, d.d. 31 juli 1865 toegekend in plaats van Willemsen. Geert W. Reinders was namelijk de 2de en tevens jongste zoon van Attje Geerts Reinders en Willem Hendrik Willemsen. U. Warffumer Klooster. Mevr. S. Heyning-Reinders,
24 Augustus 1963
Inventaris
07. Stukken, afkomstig van Cornelis Doorenbusch, overgrootvader van vaderszijde van de moeder van A. Willemsen-Reinders
15 Huwelijkscontract tussen Cornelis Doorenbusch en Trijntien Jelties, waarbij onder meer bepaald wordt, dat de ouders van den bruidegom mede zullen geven hun behuizing, schuur c.a. gelegen te Ten Boer, en de "overdracht" van 83 grazen land, aan de provincie toebehoorende, benevens het gebruik van een heemstede, 1680 November 24
567 Familie Reinders, 1633 - 1865
Inventaris
07. Stukken, afkomstig van Cornelis Doorenbusch, overgrootvader van vaderszijde van de moeder van A. Willemsen-Reinders
15
Huwelijkscontract tussen Cornelis Doorenbusch en Trijntien Jelties, waarbij onder meer bepaald wordt, dat de ouders van den bruidegom mede zullen geven hun behuizing, schuur c.a. gelegen te Ten Boer, en de "overdracht" van 83 grazen land, aan de provincie toebehoorende, benevens het gebruik van een heemstede, 1680 November 24
Datering:
1680 November 24
Omvang:
1 charter
NB:
Verleden voor Geffo Ivo Hillebrandus van Harssens, tot Harssens, Adorp en andere kerspelen jonker en hoveling, wiens geschonden zegel aan het stuk hangt. Getuigen aan de zijde van den bruidegom: Sijmon Doorenbusch en diens vrouw Jantien Janssen, vader en moeder, Willem Dercks, oom, Claes Arents en Aefke Hindricks, neef en nicht, Jan Peters, neef, en Anje Willems, nicht.
Getuigen aan de zijde van de bruid: Jelte Frericx, vader, Evert Jacobs, zwager, Thomas en Jan Jeltes, broeders, Roeleff Jacobs, aangehuwde oom.
Met eenige andere stukken tot een pak vereenigd in een omslag, waarop: Het Domein. Aankomstbrieven
Organisatie: Groninger Archieven

Kenmerken

Beschrijving:
Inventaris van het archief van de familie Reinders
Bewerker:
H.A. Poelman
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1914
Laatste uitvoer:
14-11-2022
Omvang:
0,8 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
VROA (1914) II, 341