Uw zoekacties: Adviesdienst Waterbeheer Zeeuws-Vlaanderen, 1988-1998

3942 Adviesdienst Waterbeheer Zeeuws-Vlaanderen, 1988-1998 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
Op 1 januari 1989 gingen de waterschappen De Drie Ambachten, Het Vrije van Sluis en Hulster Ambacht een gemeenschappelijke regeling aan onder de naam Gezamenlijke Adviesdienst Zeeuws-Vlaamse waterschappen.
De dienst adviseerde de besturen van de deelnemende waterschappen gevraagd en ongevraagd over de technologische aspecten van een samenhangend oppervlaktewaterbeheer. Tevens vertegenwoordigde de dienst de deelnemende waterschappen in overlegstructuren betreffende het samenhangend oppervlaktewaterbeheer op provinciaal niveau (planvoorbereiding en beleidsvorming), op landelijk niveau (Unie van Waterschappen, CUWVO, STORA, Verkeer en Waterstaat, VROM, Landbouw en Visserij en Rijkswaterstaatsdiensten) en met Belgische overheden (gemeenten, Vlaamse Gemeenschap en waterzuiveringsmaatschappijen).
De organisatie bestond uit een hoofd met daaronder twee secties, namelijk de sectie integraal waterbeheer en de sectie zuiveringsbeheer. Ten behoeve van de waterzuiveringstechniek diende deskundigheid aanwezig te zijn op de terreinen chemische- (procestechnologie), civiele- en milieutechniek en automatisering. Met betrekking tot de overige aspecten van het samenhangend oppervlaktewater diende deskundigheid aanwezig te zijn op de terreinen ecologie, geo-hydrologie, milieutechniek, wetskennis (Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Wet op de waterhuishouding en de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne), automatisering en planvorming.
Gekeken naar de deskundigheid op de verschillende gebieden begon de adviesdienst bij aanvang van zijn taak met de volgende deskundigheden en functies: geoloog (academisch), chemische techniek (procestechnologie, HBO), geohydrologie/civiele techniek/automatisering (HBO) en opsporing en handhaving (MBO).
De directe leiding van de adviesdienst berustte bij de van die dienst deel uitmakende coördinator. Deze coördinator nam deel aan het periodiek overleg tussen dijkgraaf, griffier en hoofd technische dienst van de deelnemende waterschappen voor zover het ging om de onderwerpen die de taak van de adviesdienst betrof, maar ook aan de periodieke overleggen met betrekking tot het samenhangend oppervlaktewaterbeheer. Indien nodig woonde hij ook de vergaderingen bij van de dagelijkse besturen van de deelnemende waterschappen.
De adviesdienst zorgde ervoor dat de adviezen aan de deelnemende waterschappen zoveel mogelijk op een uniforme wijze werden opgesteld. Deze adviezen konden betrekking hebben op meerdere aspecten, bijvoorbeeld concept-lozingsvergunningen, meting en bemonstering afvalwaterlozingen, jaarverslagen en voortgangsrapportages, waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheersplannen, ruilverkavelings- en herinrichtingsplannen, uitvoering van beheersmaatregelen, gezamenlijk opstellen van beleids- en beheersplannen en het samengaan op het gebied van verwerking zuiveringsslib. Bij het samenstellen van deze adviezen kon de adviesdienst zich laten bijstaan door medewerkers van de deelnemende waterschappen.
Verder werden een aantal ambtenaren van de adviesdienst belast met de handhaving van het toezicht op de nakoming van de bepalingen van de Wet verontreiniging oppervlaktewater en de Wet op de waterhuishouding.
Het archief van de adviesdienst bestond uit een ongeordend dossierbestand. Het archiefschema is ontleend aan eerdere toegepaste modellen die door de waterschappen gebruikt worden. De toestand van het archief vroeg om een noodzakelijke selectie om er een goed, geordend en toegankelijk archief van te maken. De totale omvang van het archief omvatte bij aanvang van de inventarisatie circa 14 meter. Na bewerking was de omvang 2 meter.
Rapporten die door de Adviesdienst in opdracht van de waterschappen De Drie Ambachten, Het Vrije van Sluis en Hulster Ambacht zijn geschreven, zijn alleen opgenomen in dit archief als ze niet in de inventarissen van de drie waterschappen beschreven zijn.

Kenmerken

Datering:
1988-1998
Regio:
Zeeuws-Vlaanderen
Vestigingsplaats:
Terneuzen
Omvang:
2 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
2020
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Collectie:
Waterschap Scheldestromen