Uw zoekacties: Landdagsrecessen
xLanddagsrecessen ( Gelders Archief )
U kunt zoeken
- in beschrijving (zoeken)
- anders (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele recessen kunnen in de studiezaal van het Gelders Archief worden ingezien.
Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief met bloknummer
- inventarisnummer
- folionummer

Meer weten?
De Landdagsrecessen zijn de vastgestelde besluiten van de Gelderse Staten of Landdag. Deze was tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (eind 16e eeuw – 1798) het hoogste bestuursorgaan van het gewest Gelderland. Daarmee zijn de recessen een centrale bron voor de Gelderse geschiedenis. Zij bevatten informatie over alle mogelijke aspecten daarvan, en dat niet alleen op centraal gewestelijk niveau. De hier gepresenteerde toegang geeft korte samenvattingen (regesten) van besluiten, genomen in 1581, 1582, 1583, 1591 en 1592. Zie voor meer informatie Landdagsrecessen.

Landdagsrecessen ( Gelders Archief )
>
Zoektermen
11.444 landdagsrecessen sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
201 Behalve aan de zaak van de ambtman van Neder-Betuwe en de ridderschappen is op 24 november niets gedaan, zij het dat 's avonds is voorgedragen dat kanselier Elbertus Leoninus, Bartholdt van Gendt en Rutger van Haersolte zullen worden afgevaardigd naar de graaf van Leicester te Middelburg. Zie Nota bene.
Datering:
1585 november 24
Notabene:
a. De zaak van de ambtman van Neder-Betuwe en de ridderschappen: dit heeft betrekking op een afvaardiging van de Landdag naar een kwartiersdag van het Kwartier van Nijmegen, bestaande uit Bartholdt van Gendt en Goossen van Varick; zie Vervolg 1 van regest 201 en Vervolg 2 van regest 201.

b. Voor Middelburg, vergelijk met de regesten 094 (1585) en 105 (1585). Zie voor de missie naar Middelburg vooral ook de regesten 171 (1585) en 189 (1585).

c. Voor de betrokkenen bij beide missies: Bartholdt (Bartelt) van Gendt, heer tot Loenen (Loehnen) en Wolferen, raadsheer in het Hof van Gelre en Zutphen en comparant voor de Ridderschap van het Kwartier van Nijmegen; Evert van Delen (Deelen) van Laer, comparant voor de Ridderschap van het Kwartier van Veluwe; Rutger van Haerzolte (Haersolte), in 1584 burgemeester van Harderwijk, in februari 1585 comparant voor de Ridderschap van het Kwartier van Veluwe; Goesen (Goossen) van Vaerick (Varick), rekenmeester in de Gelderse Rekenkamer en comparant voor de Ridderschap van het Kwartier van Nijmegen.

d. De bedoelde ambtman is Derick (Diederik, Dirck) Vijgh (Viegh) (1532-1615), in de jaren 1578-1615 richter en dijkgraaf van Tiel en Zandwijk en ambtman, richter en dijkgraaf van Neder-Betuwe. Leden van de familie Vijgh hebben als pandhouders het ambtmanschap van Neder-Betuwe bekleed van 1538 tot in 1682. Derick Vijgh was een actief en bekwaam ambtman, die echter door zijn onafhankelijk en eigenzinnig beleid en zijn harde optreden als militair evenals zijn vader Claes Vijgh regelmatig in conflict raakte met andere overheden; vgl. onder meer regest 098 (1592). Voor een uitvoerige literatuuropgave over hem, zie o.a. regest 038 (1584).
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4695
Folionummer:
275 r.
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
026 Op de avond van 16 oktober hebben de comparanten van de Landdag gezamenlijk op het Hof van Nassau de graaf van Leicester verwelkomd en bedankt voor het accepteren van zijn functie als gouverneur-generaal. Men verzoekt Leicester bij zijn aanstaande vertrek naar Engeland koningin Elisabeth nader te onderhouden over de ellendige toestand van de Nederlanden en er bij haar op aan te dringen spoedig de volledige soevereiniteit over die landen te aanvaarden.
Datering:
1586 oktober 16
Notabene:
a. Uit de propositie van kanselier Leoninus en Killigrew had men begrepen dat Leicester weldra zou afreizen naar Engeland.

b. "Syn Ex[cellen]cie": hier: Robert Dudley graaf van Leicester.

c. "den Raedtzheer Kiligerewe": Sir Henry Killigrew (ca. 1528-1603), Engels parlementslid en bekwaam diplomaat, trouw aanhanger van koningin Elisabeth I en van Robert Dudley graaf van Leicester; lid van Elisabeths raad voor de Nederlanden en de Raad van State.

d. De handelingen van 16 oktober geven geen aanwijzingen omtrent het aanbieden aan Leicester van de doorgehaalde, alternatieve "Resolutie opt punct van die Contributie...", te vinden in 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4695, fol. 338 r. Blijkens aantekening op dit document zou het op 16 oktober in de namiddag aan Leicester zijn gepresenteerd.

c. Inhoud van deze alternatieve resolutie (zie ook regest 024, 1586):
1. De Landdag betuigt te zullen voortgaan met het invoeren van de Middelen conform de 'Acte van contributie' van 1 februari 1586 en de wijze van heffing zoals op dat moment toegepast te Arnhem.
2. De Middelen zullen in de steden en op het platteland geheven worden.
3. Waar die heffing op het platteland wegens vijandelijk geweld onmogelijk is, zullen de inwoners per maand evenveel contributie betalen als zij als brandschatting aan de vijand betalen, totdat de Middelen ook daar ingevoerd kunnen worden.
4. Grondbezitters die in de stad wonen en aldaar aan de Middelen meebetalen, zijn vrijgesteld van heffingen op hun landerijen.
5. Dit alles op de voorwaarden dat (1) de Gelderse onderdanen terstond bevrijd zullen worden van het geweld en de afpersingen, gepleegd door de eigen troepen; en (2) dat zij door de Raad van State of anderen niet onderworpen worden aan extra lasten of onbehoorlijke gedwongen geldheffingen.

d. Deze handeling is, onjuist, in de recessen opgenomen onder 17 i.p.v. 16 oktober, en in dit exemplaar genummerd met "22"; een nummering die in andere exemplaren van de recessen niet voorkomt.
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4695
Folionummer:
340 r.
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
003 Voorlezing van de door Leicester opgestelde propositie, en besluit acht of tien afschriften hiervan te laten maken en deze aan alle Gelderse steden toe te zenden; voor de inhoud, zie Nota bene.
Datering:
1586 oktober 12
Notabene:
a. Inhoud van de propositie:

1. In alle Gelderse steden dienen de Middelen ingevoerd te worden, conform het voorbeeld van Utrecht;

2. Deze Middelen, de contributiën en de brandschattingen moeten nu daadwerkelijk geïnd worden, en uitsluitend betaald aan de daartoe door de Landdag benoemde rentmeester, die verantwoording moet afleggen aan diegenen die ter controle door de Landdag worden aangesteld;

3. Verder moet de Landdag besluiten nemen op al wat bijdraagt tot de gemeenschappelijke zaak van de verenigde gewesten, de oorlog en de beveiliging van het platteland;

4. De drost van Veluwe en alle schouten en overige ambtsdragers in de vier kwartieren zullen opgeven hoeveel er aan belastingen is betaald sinds Leicester zijn ambt van gouverneur-generaal heeft aanvaard;

5. De drost van Veluwe moet opgeven hoeveel pioniers hij georganiseerd heeft, zonder in deze in gebreke te blijven.

b. 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4695, bevat geen afschrift van deze propositie; 0012 Archief van de Gelderse Rekenkamer, inv. nr. S 3, bevat op pp. 135-136 wel een afschrift, evenals 0003 Archief van het Kwartier van Nijmegen en zijn Gedeputeerden, inv. nr. 611, fol. 16 r. - 17 r. De afschriften zijn gedagtekend met Deventer, 21 oktober 1586 (= stilo novo, zie regest 023, 1586)). Het origineel was ondertekend door Leicester en Christiaen Huijgens, en de copieën waren namens de Landdag ondertekend door R. Sluijsken, secretaris van Arnhem.

c "Killegreij": Sir Henry Killigrew (ca. 1528-1603), Engels parlementslid en bekwaam diplomaat, trouw aanhanger van koningin Elisabeth I en van Robert Dudley graaf van Leicester; in de jaren 1585-1589 lid van Elisabeths raad voor de Nederlanden; ook benoemd in de Raad van State.

d. "Middelen van consumptien": ook genaamd Middelen, Generale of Consumptieve Middelen, Consumptiën: zie Verklarende woordenlijst.

e. Contributiën, brandschattingen, stilo novo: zie Verklarende woordenlijst.
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4695
Folionummer:
334 r.; 0012 Rekenkamer S 3 pp. 135-136
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
023 Kanselier Leoninus en Henry Killigrew verschijnen namens Leicester in de Landdag en bieden een geloofsbrief van Leicester aan, met mondelinge herhaling van de reeds op 12 oktober voorgelezen, door Leicester opgestelde propositie. Bartholdt van Gendt, heer tot Loenen, antwoordt met dankzegging aan de kanselier en Leicester dat de Landdag de nodige besluiten zal nemen ten dienste van koningin Elisabeth, Leicester en het landsbelang.
Datering:
1586 oktober 16
Notabene:
a. "Syn Ex[cellen]cie": hier: Robert Dudley graaf van Leicester, gouverneur-generaal van de Verenigde Nederlanden voor koningin Elisabeth I van Engeland.

b. "den Raedtzheer Kiligerewe": Sir Henry Killigrew (ca. 1528-1603), Engels parlementslid en bekwaam diplomaat, trouw aanhanger van koningin Elisabeth I en van Robert Dudley graaf van Leicester; in de jaren 1585-1589 lid van Elisabeths raad voor de Nederlanden; ook benoemd in de Raad van State.

c. Voor afschriften van deze propositie, zie 0012 Archief van de Gelderse Rekenkamer, inv. nr. S 3, pp. 135-136, en 0003 Archief van het Kwartier van Nijmegen en zijn Gedeputeerden, inv. nr. 611, fol. 16 r. - 17 r. De afschriften zijn gedagtekend met Deventer, 21 oktober 1586 (= stilo novo, zie regest 023, 1586)). Het origineel was ondertekend door Leicester en Christiaen Huijgens, en de copieën waren namens de Landdag ondertekend door R. Sluijsken, secretaris van Arnhem. Pas uit het reces van 16 oktober blijkt dat met de dagtekening 21 oktober is bedoeld 21 oktober stilo novo. Vergelijk regest 003 (1586).

d. Voor stilo novo, zie Verklarende woordenlijst.

e. In 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4695, fol. 337 v., staat midden boven dit besluit in het klein het cijfer 18 genoteerd. Blijkbaar heeft men getracht in de resoluties een bepaalde nummering aan te brengen. In 0012 Gelderse Rekenkamer, inv. nr. S 3 en in 0003 Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden, inv. nr. 611 ontbreekt deze nummering.
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4695
Folionummer:
337 v.
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS