Uw zoekacties: Landdagsrecessen
xLanddagsrecessen ( Gelders Archief )
U kunt zoeken
- in beschrijving (zoeken)
- anders (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele recessen kunnen in de studiezaal van het Gelders Archief worden ingezien.
Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief met bloknummer
- inventarisnummer
- folionummer

Meer weten?
De Landdagsrecessen zijn de vastgestelde besluiten van de Gelderse Staten of Landdag. Deze was tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (eind 16e eeuw – 1798) het hoogste bestuursorgaan van het gewest Gelderland. Daarmee zijn de recessen een centrale bron voor de Gelderse geschiedenis. Zij bevatten informatie over alle mogelijke aspecten daarvan, en dat niet alleen op centraal gewestelijk niveau. De hier gepresenteerde toegang geeft korte samenvattingen (regesten) van besluiten, genomen in 1581, 1582, 1583, 1591 en 1592. Zie voor meer informatie Landdagsrecessen.

Landdagsrecessen ( Gelders Archief )
>
Zoektermen
11.444 landdagsrecessen sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
196 Op advies van kanselier Elbertus Leoninus, Johan van Gendt en Gerhardt Voeth kent de Landdag 100 gulden toe aan de dienaar van de kanselier voor verrichte arbeid.
Datering:
1585 november 22
Notabene:
a. De helft van dit bedrag te voldoen door de voormalige ontvanger van Neder-Betuwe, Arnt van Leeuwen, en de andere helft door de ontvanger van Bommelerwaard.

b. Griffier Sluysken moet de betalingsordonnanties verzenden. Dit is Willem Sluysken, griffier van het Hof en eerste secretaris van de kanselarij (1578-1612).

c. Johan van Gendt (Gent), heer tot Oijen (Oyhen) en Dieden (Dyden), comparant voor de ridderschap van het kwartier van Nijmegen; Gerhardt Voeth, raadsheer in het Hof.

d. De drie genoemde heren maakten in 1584 deel uit van het gezantschap naar Frankrijk en deze betaling staat waarschijnlijk in verband met deze diplomatieke missie. Zie voor dit gezantschap de landdag van 12 tot en met 22 september 1584, in het bijzonder de regesten 211 tot en met 215, 225 en 251 tot en met 260 (alle 1584). Voor andere uitbetalingen in verband met het gezantschap naar Frankrijk, zie 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4745, rekening van 9 december 1585, en de regesten 241 (1585) en 090 (1586).
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4695
Folionummer:
274 r. - 274 v.
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
163 Comparanten ter Landdag:

Kwartier van Nijmegen:

Ridderschap:
Gerard van Oyen (Oeyen, Oyh), heer van Ooij, burggraaf van Nijmegen
Bartholdt (Bartelt) van Gendt, heer van Loenen en Wolferen, raadsheer in het Hof van Gelre en Zutphen
Aerndt van Bonenberch (Boonenburch, Boenenborch) genaamd Honstein (Honsteijn), heer tot Ubbergen, raadsheer in het Hof van Gelre en Zutphen
Carel (Karel) van Lijnden (Lynden, Lienden), ambtman van Over-Betuwe
Johan van Gendt, heer tot Oijen (Oyhen) en Dieden (Dyden)
Jelis (Giellis) Pieck, heer tot Enspijk (Ensbeeck, Enspeecken, Eesbeeck, Eespick), raadsheer in het Hof van Gelre en Zutphen
Cornelis van Gendt (Gent), heer tot Meinerswijck (Meynerswyck) (in 1591-1614 burggraaf, richter en dijkgraaf van Nijmegen)
Henrick van Appeltern (Aepelteern) heer tot Persingen (Perzingen Peersingen)
Statius van Azewijn (Asewijn, Aeswijn), ook heer van Gramsbergen (Overijssel)
Goesen (Goossen) van Vaerick (Varick), rekenmeester in de Gelderse Rekenkamer
Henrick van Beynhem (Beinum, Beinhom)
Arndt (Aernt) van Bueren
Otto Mom
Wilhem die Kock
Marten (Merten) van Buchelen (Buchel, Buchellen); compareert ook namens Tiel, zie aldaar en Nota bene.


steden:
stad Nijmegen:
Johan Kelffken (Kellefken), in 1582 burgemeester van Nijmegen en dat jaar tevens afgevaardigde ter Staten-Generaal (Antwerpen)
Johan Meuwsen
Henrick van Mekeren, meester van het Sinter Claesgilde

Tiel:
Roedolff van Ommeren, burgemeester
Marten (Merten) van Buchelen (Buchel, Buchellen); compareert ook namens de Ridderschap.

Zaltbommel:
"Nemo comparuit" (niemand is verschenen).

Datering:
1584 september 12
Notabene:
a. In 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4695, fol. 124 r. de opmerking "Van wegen der Bannerheren nemo comparuit" (vanwege de bannerheren is niemand verschenen).

b. In 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4695, fol. 124 r. staat bij Marten van Buche[l]len in de opgave van de Nijmeegse Ridderschap de opmerking "van Delft". Blijkbaar was hij net teruggekeerd van een missie naar Delft, waar sinds januari 1584 de Staten-Generaal vergaderden. De Landdagsrecessen, de uitgegeven resolutiën van de Staten-Generaal en de reguliere briefwisseling van het Hof geven vooralsnog geen uitsluitsel over de redenen van zijn reis.

c. Bij Johan Keleffken en johan Meuwsen staat aangetekend: "Raedtzfrunden" (= leden van de Raad van de stad); bij Henrick van Mekeren staat: "M.[eester] van St Niclaes gilde]".

d. Bij Roedolff van Ommeren staat vermeld: "Burgem[eeste]r"; bij Marten van Buchelen staat "Raedtzfrundt".

e. In 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4695, fol. 124 v. bij Derck van Westrum de opmerking dat hij compareert "pro se [voor zichzelf, d.w.z. als riddermatig edelman] en[de] van wegen der Stadt Geller [Geldern]".

f. In 0003 Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden, inv. nr. 609 (het exemplaar van het Kwartier van Nijmegen) wodt Ott Mom als "Mons" geschreven in de comparantenlijst.
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4695
Folionummer:
124 r. - 125 r.
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
079 steden:

stad Arnhem:
Engelbert van der Borcht (Burcht, Borch, Burch), burgemeester der stad Arnhem
Jacob van Ommeren, (Omeren), in 1581 burgemeester van Arnhem; rekenmeester in de Gelderse Rekenkamer; ambtman van de zelfstandige heerlijkheid Bahr en Lathum
D.[octor] Reyner (Reinier) vanden Zandt (Sande, Zande), raadsheer in het Hof van Gelre en Zutphen
Rutger Tolleken (Tollekens,Tulleken), rekenmeester in de Gelderse Rekenkamer

Harderwijk:
Johan van Wijnbergen, burgemeester van Harderwijk

Wageningen:
Hendrick Verstralen

Hattem:
Machtigt de afgevaardigden van Harderwijk om ook te compareren namens Hattem.

Elburg:
Machtigt de afgevaardigden van Harderwijk om ook te compareren namens Elburg.


Present en in vergadering op 11 november:

Bartholdt (Bartelt) van Gendt, heer tot Loenen (Loehnen) en Wolferen
Aerndt van Bonenberch (Boonenburch, Boenenborch) genaamd Honstein (Honsteijn), heer tot Ubbergen
Goesen (Goossen) van Vaerick (Varick)
Steven van Delen
Carel (Caerl, Carell) van Gelder (Gelre)
Engelbert van der Borcht (Burcht, Borch, Burch)
Jacob van Ommeren, (Omeren), in 1581 en in 1584 burgemeester van Arnhem; rekenmeester in de Gelderse Rekenkamer; ambtman van de zelfstandige heerlijkheid Bahr en Lathum
Reyner (Reinier) vanden Sande (Zandt, Zande)
Rutger Tulleken (Tollekens,Tolleken)
Johan van Wijnbergen
Datering:
1585 november 9
Notabene:
d. In 2000 Oud archief Arnhem inv. nr. 4695, fol. 262 v. apostille, staat een kleine, afzonderlijke comparantenlijst met diegenen die aanwezig waren op 11 november 1585, toen er officieel niet werd vergaderd i.v.m. de oorlogstoestand rond de katholieke contrarevolutie te Nijmegen, maar wel enkele belangrijke besluiten genomen werden door een beperkt aantal comparanten. In 0003 Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden, inv. nr. 610, fol. 26 v. is deze comparantenlijst, ook als apostille, overgenomen.

e. Johan van Wijnbergen compareerde tijdens de vorige Landdag, in februari 1585, voor de Veluwse Ridderschap. Bij het instellen van een commissie op 11 november, in 2000 Oud archief Arnhem inv. nr. 4695, fol. 263 r., staat zijn burgemeesterschap van Harderwijk vermeld.

f. Steven van Delen komt uitsluitend in de comparantenlijst van 11 november voor, niet in de reguliere lijst voor de Landdag als geheel.
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4695
Folionummer:
260 r.
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
016 Comparanten ter Landdag.

Een opgave van comparanten ontbreekt, maar uit de aanhef, de benoeming van een College van Gedeputeerde Staten en een tijdens de Landdag gehouden kwartiersvergadering van Veluwe valt de samenstelling van de vergadering gedeeltelijk op te maken.

Bannerheren:
Eén "Bannerheer": Willem IV graaf van den Bergh, tevens stadhouder van Gelderland

Kwartier van Nijmegen:
Arndt (Aernt) van Bueren (Buiren)

Overkwartier:
Niet vertegenwoordigd, blijkens schriftelijke afmelding (zie regest 018, 1583)

Kwartier van Zutphen:
Frederick van Marlhuisen (Marlhulss, Marhulsen, Maerhulsen, Marhulss, Maerhuysen, Maerhuisen, Marchiels, Maerlhuysen), in 1581 gedeputeerde in de Landraad voor het Kwartier van Zutphen


Kwartier van Veluwe:
Herman van Hell (van der Hel)
Wolter van Boenenborch (Bonenburch) (ridderschap)
dr. Henrick van Brienen (de Jonge)
Johan van Arnhem (vanaf 1590 richter van Arnhem en Veluwezoom)Rutger van Haerzolte (Haersolte) (voor de steden, zonder aantekening voor welke stad)
Gerrit (Gerhardt) van Cranenborch (Kranenburch, Cranenburch) (namens Harderwijk; vgl. regest 037, 1583)
dr. Henrick van Essen
Jacob van Ommeren (Omeren), in 1581 burgemeester van Arnhem; rekenmeester in de Gelderse Rekenkamer; ambtman van de zelfstandige heerlijkheid Bahr en Lathum; (compareert voor de stad Arnhem, vgl. regest 037, 1583)
Johan Bentinck (Bentingh), rekenmeester in de Gelderse Rekenkamer
Engelbert van der Borcht (Burcht, Borch, Burch), burgemeester (niet vermeld van welke stad, moet zijn Arnhem)
drost van Wageningen (bedoeld is Wilhelm van Boeckholt, vgl. regest 037, 1583)
Derck van Oldenbarnevelt
richter van Arnhem (bedoeld is Pelgrum van Gruythuys, richter van Arnhem en Veluwezoom)
Evert van Delen van Laer
Datering:
1583 maart 12-18 / maart 26-29
Notabene:
a. Voor het eerst sinds begin 1581 is in de recessen sprake van één "Bannerheer" die zitting neemt, in tegenstelling tot het tot dan toe gehanteerde meervoud, dat feitelijk onjuist was omdat sedert de aansluiting van het gewest bij de Opstand in juni 1581 nog slechts één bannerheer vertegenwoordigd was: Willem IV graaf van den Bergh. Uit de aanhef van het reces blijkt, dat Willem IV in twee hoedanigheden aanwezig was: als stadhouder en dus voorzitter van het Hof tijdens de opening van de Landdag, en vervolgens als bannerheer tijdens de vergadering. Zie 0012 Gelderse Rekenkamer, inv. nr. S 2, fol. 623, en 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4694, fol. 277 r.

b. Voor de comparanten die in het College van Gedeputeerde Staten werden benoemd, zie regest 030 (1583).

c. De kwartiersvergadering van Veluwe: 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4735, fol. 34 r. resp. 34 v.: de drost van Wageningen en Van Brienen resp. Van der Burcht aanwezig als comparanten; zelfde bron, fol. 38 r. resp. 40 v.: Van Oldenbarnevelt belast met het innnen van achterstallige gelden resp. deelnemer aan de vergadering; zelfde bron, fol. 38 v.: o.a. Van Delen benoemd in een commissie; idem, fol. 39 r.: Van Essen, Van Brienen en Van Haersolte op 24 maart benoemd in een commissie; idem, fol. 39 r., ook op 24 maart: Veluwe wijst Van Brienen, Van Ommeren en Van Arnhem aan tot het opstellen van instructies voor een delegatie van de Landdag naar Anjou en de Landraad te Utrecht; idem, fol. 39 v.: Bentinck, Van Arnhem en Van Ommeren op 25 maart benoemd tot leden van deze delegatie; idem, fol. 39 v.: Gruythuys, Van der Hell en Van Cranenborch op 25 maart belast met een opdracht i.v.m. de ontmanteling van Huis Bronckhorst; idem, fol. 40 r.: Van Bonenburch (namens de ridderschap) en Van Haersolte (namens de steden) op 26 maart aangewezen om op 27 maart na de middag in de Landdag de resolutiën op de propositie nader te bespreken.
Bloknummer:
0012
Inventarisnummer:
S 2
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS