Uw zoekacties: Oorkondenboeken
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

15 oorkonden
sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
Oorkonde1258.02.28(na 1258.02.00)
Datum:
1258 februari
Regest:
Jan, proost, en convent van het klooster van Sint-Gerlach (te Houthem) maken bekend dat het convent de goederen die voor de refter bestemd zijn en de inkomsten van de pitanties die de proost jaarlijks bij de jaargetijden toekent uit de uithof van het convent, aan de proost schenkt ten bate van het hele convent, waarbij de proost op zijn beurt de goederen te Heek onder Klimmen aan het convent toewijst.
Uitgave:
Franquinet, Beredeneerde inventaris St. Gerlach, IV, 13-14, nr. 9 (gedateerd 1257 februari), naar A.
Datering:
Het gebruik van paasstijl in het bisdom Luik is verondersteld, zie Camps, ONB I, XXI, en Dillo-Van Synghel, ONB II, XVII.
Tekstuitgave:
Het onderscheid tussen c en t is niet goed zichtbaar.
Ontstaan:
Deze oorkonde is geschreven door dezelfde hand die een paar maanden later de oorkonde van Adam van Amby mundeerde ten behoeve van het klooster van Sint-Gerlach, zie Van Synghel, Digitaal Oorkondenboek Limburg, nr. 1258.12.31 (na 1258.12.00). Deze hand is ook sterk verwant aan de schrijfhand die in 1254 een oorkonde voor de heer van Valkenburg schreef en een schepenoorkonde van Maastricht inzake een geschil waarbij proost en convent van Sint-Gerlach betrokken zijn, zie Van Synghel, Digitaal Oorkondenboek Limburg, nrs. 1254.04.09 (na 1254.04.00)of1253.04.30(na1253.04.17), 1254.07.05, 1258.02.28 (na 1258.02.00) en 1258.12.31 (na 1258.12.00). Deze originelen hebben ook een eenzelfde karakteristieke opmaak: de scriptor heeft de oorkondetekst niet op de aangebrachte lini¿ring geschreven, maar ruim boven deze lijnen.
Overlevering:
Afschrift
Adres:
-
Klimmen,
Heek,
Genoemde:
Jan
Convent van sint Gerlach
Premonstanzer orde
bisdom Luik
Aleid
Vertaling:
Jan, proost, en convent van het Premonstratenzerklooster van Sint-Gerlach, in het bisdom Luik, maken bekend dat zij eendrachtig en gezamenlijk over zekere goederen een beschikking en regeling hebben gemaakt. Het convent draagt zekere akkers, die op verschillende plaatsen liggen en door begunstigers en vrienden toegewezen zijn aan de refter van het klooster, alsmede de inkomsten van de pitanties die de proost jaarlijks op het jaargetijde van gelovigen, zowel mannen als vrouwen, toekende uit de uithof van het klooster uit de goederen die deze bij hun overlijden aan het klooster hadden geschonken, over aan de proost om aan te wenden voor het gemeenschappelijk gebruik van het klooster. De proost heeft echter voor die akkers en inkomsten van de pitanties alle goederen aan het convent toegewezen die het klooster heeft in het gebied van Klimmen bij het dorp Heek, om geheel en eeuwig te houden zoals de proost jaarlijks gehouden was de jaarcijnsen en overige rechten te voldoen uit de akkers die aan hem zijn overgedragen; dus ook het convent zal de cijns betalen uit die goederen. En als enkele daarvan rechtens moeten worden betaald met de vijf schelling Luiks die het klooster jaarlijks verschuldigd is aan Aleid, non van Sint-Gerlach, zolang ze leeft, dan zal het convent dat ieder jaar betalen. Daarenboven moeten de pitanties die de proost uit de uithof bij de vermelde jaargetijden gewoon was uit te keren uit de opbrengst van de voornoemde goederen die aan het convent waren toegewezen, jaarlijks eeuwig ten behoeve van het convent worden uitgekeerd. De overige inkomsten daaruit zullen echter worden aangewend ten behoeve van pitanties of de refter van het convent volgens de beschikking van de superieuren, voor zover bruikbaar en nuttig.
Gedaan en geregeld te Sint- Gerlach in februari 1257.
Proost en convent bezegelen.
Naam bewerker:
Geertrui van Synghel
Zie ook
 
 
 
 
 
Oorkonde1257.07.09
Datum:
1257 juli 9
Plaats van uitvaardiging:
Scherwier
Regest:
Gerard van Scherwier, ridder, schenkt aan het klooster van Sint-Gerlach (te Houthem) een halve hoeve akkerland uit zijn allodium tussen Swier en Laar op voorwaarde dat daaruit een schuld van 30 mark wordt afgelost en dat het klooster eeuwigdurend het jaargetijde van hem, zijn echtgenote Agnes, en zijn ouders zal houden, missen zal opdragen en een pitantie zal uitkeren.
Uitgave:
Niet eerder uitgegeven.
Samenhang:
In onderhavige oorkonde wordt melding gemaakt van een oorkonde van Wolter, gardiaan te Maastricht, inzake de ten onrechte verworven goederen door Gerard van Scherwier, ridder: si bona mea iniuste acquisita, que plenius invenientur in litera quam Wolterus, gardianus Traiectensis, super ordinationem mee legationis conscripsit. Voor dit deperditum, zie Van Synghel, Digitaal Oorkondenboek Limburg, nr. vóór 1257.07.09.
Adres:
-
-
-
Genoemde:
Wolter
Alard van Haasdal
Gerard
Agnes
Hendrik
Adam van Nuth
Gerard van Scherwier
Vertaling:
Gerard van Scherwier, ridder, heeft met het oog op zijn zielenheil en dat van zijn voorouders een halve bunder akkerland geschonken uit zijn allodium tussen Swier en Laar aan het klooster van Sint-Gerlach. Indien de door hem onrechtmatig verkregen goederen - waarover meer te vinden is in de oorkonde van Wolter, gardiaan te Maastricht, met de regeling van zijn legaat inzake de dertig mark die Adam van Nuth, ridder, aan Gerard verschuldigd is -, ook kunnen worden betaald uit de opbrengsten van de voornoemde halve bunder, dan zullen deze van jaar tot jaar worden betaald tot ze volgens de inhoud van die oorkonde geheel zijn afgelost. Na de aflossing van de onrechtmatig verkregen goederen zal het klooster van Sint-Gerlach de halve bunder vrij en ongestoord erfelijk bezitten, op voorwaarde dat het convent ieder jaar vier jaargetijden zal houden op het gebruikelijke tijdstip, namelijk van zijn vader, moeder, hemzelf en zijn vrouw. Bovendien zal het convent voor zijn zielenheil en dat van zijn voorouders eeuwig wekelijks ‘s-zaterdags één mis van de heilige Maagd opdragen; de pitantie voor het convent zal op elk van de genoemde jaardagen worden uitgekeerd uit de opbrengsten van de halve bunder, namelijk voor de priester een halve sister wijn Maastrichtse maat en voor iedere zuster een kwart.
Gerard van Scherwier en Alard van Haasdal, ridder, bezegelen.
Dit is gedaan te Scherwier in aanwezigheid van de gardiaan te Maastricht en zijn metgezel broeder Hendrik, eertijds kanunnik van Sint-Kunibert te Keulen, van zijn zoon Gerard en zijn vrouw Agnes.
Gegeven op 9 juli 1257.
Naam vertaler:
Theo Ebben
Naam bewerker:
Geertrui Van Synghel
 
 
 
 
 
Oorkonde1269.12.05
Datum:
1269 december 5
Regest:
Walram van Monschau, heer van Valkenburg, stelt Jan Ruffus, burger van Aken, schoonzoon van heer Godfried van Klimmen, zijn erfgenamen en de deelhebbers in de goederen van Godfried vrij van alle schatting op de hof te Cardenbeek, op voorwaarde dat Jan hem jaarlijks 1 pond was levert.
Uitgave:
a. Franquinet, Beredeneerde inventaris St. Gerlach, IV, 17, nr. 12, naar A.
Tekstuitgave:
Het onderscheid tussen c en t is niet goed zichtbaar.
Adres:
-
Genoemde:
Walram van Monschau
Jan Ruffus
Godfried van van Klimmen
Vertaling:
Walram van Monschau, heer van Valkenburg, maakt bekend dat hij Jan Ruffus (Rode), burger van Aken, drager van deze oorkonde, die een dochter heeft van wijlen heer Godfried van Klimmen, diens erfgenamen en de deelhebbers in de goederen van Godfried, die erfgenamen waren van het land of de hof die Godfried in Cardenbeek had, vrijgesteld heeft van alle schatting die aan hem en zijn erfgenamen moest worden betaald, maar dat Jan wel met zijn erf- en mede-erfgenamen elk jaar op 2 februari aan Walram en zijn erfgenamen één pond was zal betalen.
Walram bezegelt.
Gedaan en gegeven op 5 december 1269.
Naam vertaler:
Jan Hartmann
Naam bewerker:
Geertrui Van Synghel
 
 
 
 
 
Oorkonde1270(lees1279).09.06
Datum:
1270 (lees 1279) september 6
Regest:
Walram, heer van Monschau en Valkenburg, maakt bekend dat proost en convent van Sint-Gerlach (te Houthem) met instemming van deken en kapittel van de Sint-Servaaskerk te Maastricht in het allodium van het kapittel een muur rond hun klooster gebouwd hebben
op een stuk grond van één bunder in de lengte en één roede in de breedte aan de zijde van Berg tegen een erfelijke jaarrente van twee penning Luiks en hij erkent geen enkel recht op deze grond te hebben.
Uitgave:
Niet eerder uitgegeven.
Datering:
Aangezien de overeenkomst tussen het klooster van Sint-Gerlach (te Houthem) en deken en kapittel van de Sint-Servaaskerk te Maastricht over de bouw van een muur dateert uit 1279 (zie hier nrs. 1279.09.06a en 1279.09.06b), moet het jaartal in onderhavige oorkonde corrupt zijn overgeleverd in het cartularium en de bijbehorende index.
Ontstaan en samenhang:
Onderhavige oorkonde is samen met twee andere oorkonden inzake de bouw van de muur op eenzelfde dag uitgevaardigd, zie Van Synghel, Digitaal Oorkondenboek Limburg, nrs. 1279.09.06a en 1279.09.06b.
Adres:
-
Genoemde:
Walram
Vertaling:
Walram, heer van Monschau en Valkenburg, maakt bekend dat proost en convent van het Premonstratenzerklooster Sint-Gerlach met instemming van deken en kapittel van de Sint-Servaaskerk te Maastricht in het allodium van de kerk van Sint-Servaas een muur hebben gebouwd die om het klooster van Sint-Gerlach heen loopt.
In het gedeelte van de muur in de richting van Berg blijken proost en convent één morgen te bezitten in de lengte en één roede, namelijk zeventien voet, in de breedte, zowel onder de muur als erbinnen. Proost en convent van Sint-Gerlach hebben beloofd uit het allodium jaarlijks erfelijk twee penning Luiks te betalen op de dag die volgt op de zondag na het feest van Sint-Andreas en verklaren hierdoor geen verder recht te hebben of zullen hebben op de goederen van de Sint-Servaaskerk. Ook erkent en bevestigt Walram dat hij door deze instemming geen enkel recht meer verworven heeft of zal trachten te verwerven op het allodium of de goederen van de Sint-Servaaskerk.
Walram bezegelt.
Gegeven op 6 september 1270.
Naam vertaler:
Theo Ebben
Naam bewerker:
Geertrui Van Synghel
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS