Uw zoekacties: Regesten
xRegesten ( Gelders Archief )

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Regesten ( Gelders Archief )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

83.630 regesten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Regest189 Gerrit van Winterswick Hoeijckemaicker, nog mogig, wittig en zijn verstands en vernufts wel machtig, van der genade Gods nog sterk, gezond wezende zijns lichaams, staande, gaande, ongehaald, vrij uit de huize over de gate op de herenstraat, heeft met zijn vrije wil en voorbedachte berade voor hem en voor zijn erven zijn testament en uiterste en leste wille geordineerd, uitgesproken en gemaakt en dat in aller beste vorm en stijl als hij naar onze oude herkomen, gewoonte en stadrecht konde en mochte, om alle twist en gebreken, die na dode van Gerrit voorzegd, indien hij eerst afstierf, dan tussen Geertgen Thissen, zijn echte huisvrouw, en zijn erfgenamen komen mochten, zulks nu in zijn leven te voorkomen en te verhinderen; - is daarom dit testament nu van hem opgericht en gemaakt, wie hierna beschreven volgt: - in den eersten heeft Gerrit voorzegd God almachtig en Marie, zijn lief moeder, met de ganse hemelse heer zijn ziel bevolen en begeert begraven te worden op de moederkerkhof en geeft de moederkerk 1 daler; - de zieltafel 5 rijder gl.; - Sunte Anthonis gasthuis 1 daler; - zijn biechtvader een hornisch gl. en de koster 1 snaphaan; - voorts zo heeft Gerrit voorzegd voor hem en zijn erven Geertgen Thissen, zijn echte huisvrouw voorzegd, en dat door merkelijke oorzaak, hem daartoe bewegende, en ook uit zonderlinge liefde, die hij tot haar draagt, dit nabeschreven lieflijk en minnelijk bekend, gegund, gegeven, gemaakt en eeuwelijke en erfelijk overgegeven en bekent, gunt, beset, maakt en geeft over eeuwelijk en erfelijk mits dezen Geertgen, zijn echte huisvrouw, nl. alle de gerede goederen als Gerrit en Geertgen e.l., voorzegd tezamen hebben, bezitten en gebruiken in hun beider leven en in Gerrits dood en afsterven daar dan nog is en bevonden mag worden, geen uitgescheiden [enz]; - en nog heeft Gerrit beset Geertgen voorzegd 2 goud gl., die losbaar zijn, die Peter Hoeymaicker deze e.l. voorzegd jaarlijks geeft, de welke verschijnen op Sinte Matthysdag [enz.];
Datering:
24-09-1558
Folio:
42r-42v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
398
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest164 Arndt van Ambstell juratus heeft gegicht dat hij 18 april Jasper en Peter Noeden met Gerrit van Holt, rentmeester der stad Arnhem, vanwege de stad voorzegd pande gegeven heeft: - aan huis en hofstede, gerede en ongerede van Jan Bartges voor 8 daler; - aan huis en hofstede, gerede en ongerede van Udo tho Boeckops huisvrouw voor 6 goud gl. 6 st. brab.; - aan huis en hofstede, gerede en ongerede van Jan Driessen voor 12 st. brab.; - aan huis en hofstede, gerede en ongerede van Jan van Doetyckum voor 9 goud gl. 8 st. br. 3 oort; - aan huis en hofstede van Gysbert Heymerix voor 40 st. br.; - aan huis en hofstede van Jan de Naper en aan rede en onrede voor een halve daler; - aan huis en hofstede, gerede en ongerede, van Lambert Noess voor 2 daler; - aan huis en hofstede, gerede en ongerede, van Roeloff Mom voor 4 daler; - aan huis enhofstede, gerede en ongerede van Borchart Hoeffsmit voor 7 daler; - aan huis en hofstede, gerede en ongerede van Henrick van Zutphen voor 14 st. br.; - aan huis en hofstede van Wessell Heymerix voor 11 daler; - aan huis en hofstede et omnibus van Goessen van Leien voor 28 st. br.; - aan huis en hofstede et omnibus van Balden portier voor 2 daler 1 oort; - aan huis en hofstede van brouw then Broeck voor 74 gl. br.; - aan huis en hofstede, gerede en ongerede van Gerrit Kiespenninck voor 3 daler 1 oort; - aan huis en hofstede van vrouw van Bemmell voor 5 br. gl. 17 st.; - aan huis en hofstede, gerede en ongerede van Pauwell Biter voor 2 daler; - aan huis en hofstede van Claes van den Oever voor 1 daler en 18 st. br.; - aan huis en hofstede, rede en ongerede van Michiell Droechscherer voor 15 daler 4 st.; - aan huis en hofstede, gerede en ongerede van Garcelis Gorts zoon N. voor 3 daler; - aan huis en hofstede, gerede en ongerede van Sebis Cuper voor 3 daler 4 st.; - aan huis en hofstede, gerede en ongerede van Thonis Leidecker voor 10 br. gl.; - aan huis en hofstede, gerede en ongerede van Iken van Doerninck voor 46 daler en 19 st.;
Datering:
19-04-1558
Folio:
33r
NB:
[aan Thonis overgegeven];
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
398
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest104 Interrogatoria, overgebleven vanwege Ghysbert van Mekeren, ambtman van de eerwaardige [prelaat] van Pruemen om daarop te horen de Erenfeste en vrome Gysbert ter Hoeven, mijnheer de provisor van Sint Peter, Jacob van den Lande, Claes van Oemeren, Geryt van Brakel, Rein Wyers en Gosen Verbeeck; - de voorgemelde deposanten te vragen of hunluiden niet kondig zij dat de heren van Prumen zolang hunluiden heugt toebehoort en gebruikt hebben in de Mussenberch buiten Arnhem 7 hoeven lands met de pastorie van Arnhem rustelijk en vredelijk zonder bespier van iemand of van Derrick van Waemel, in zijn leven vader van Goessen van Waemel? en Jacob van den Lande zoveel meer te vragen of hij vanwege de heren van Pruemen en pastoor van Arnhem 36 jaren niet gepacht heeft gehad en gebruikt de voorzegde 7 hoeven en aan handen des rentmeesters van die van Pruemen jaarlijks betaald heeft gehad de pachten tot deze dage toe en dat Goessen van Waemel met geweld eens of tweemaal met zijn "synckroer" hem gedreigd heeft gehad dat hij zijn garven naar oude gewoonte van de aangetogen lande heeft mogen halen en gebruiken, hetwelk hij alzo bij zich zelf zonder weten en believen van de heren van Pruemen of andere geerfden of vorm van recht aangegrepen heeft? - Jacob van den Lande juravit ad Sancta 11-01-1560; - Item nog Claes richter te vragen boven hetgeen [aangetrokken] is of hij, deposant, ongeveerlijk geleden 3 jaren vanwege des richters van Arnhem Coenraet van Mekeren als stadsroededrager, zo hij Goessen van Waemel zelf niet vinden kon, zijn pachter met recht niet verboden heeft dat hij des aangegraven lands, door Goessen van Waemel aangevangen, niet wijders becroeden of aanvangen zou, en wes hem daarvan bejegend is? - zegt alzo geschied te zijn; heeft Alerdt, Goessens pachter, geantwoord: hij had dat land van Goessen van Wamell, waarvan hij goede schriften had van Goessen; - gehouden bij de eed, die hij Con. Mat. en der stad Arnhem gedaan heeft;
Datering:
[ongedateerd]
Folio:
tussen 18v-19r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
398
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest597 Comparuerunt Jan van Ringenberch en Jan van den Berch, schepenen, tuigende over hen zelf, ter instantie van Wynandt van Arnhem als gemachtigde van Claere van Groenen, weduwe van zal. Rutger van Arnhem, zijn broeder, met recht gebaad om getuigenis der waarheid te geven en hebben getuigd en gezegd als hierna beschreven volgt; wes hun kundig en wittig is belangende de 100 goud gl., die Hyll Drivers met haar adherenten de weduwe voorgemeld geven wilde in aflossing van 6 goud gl. jaarlijkse rente en waarom zij die haar toen niet toetellen wilde? - in den eersten heeft Jan van Ringenberch getuigd dat hij op de 16e oktober 1561 door de nagelaten weduwe van Rutger van Arnhem gebeden is dat hij tot Jan van den Beghs huis met haar gaan wilde en wezen daarbij zo lang dat Hyll Drivers haar toegeteld had de summe van 100 goud gl. naar inhoud brief en zegel; zo is hij aldaar met haar gegaan en als nu Hill voorgemeld met haar vrienden de 100 goud gl. als voorzegd geteld had aan handen van Jan van den Bergh, heeft zij weder waar willen hebben naar der stad recht, waarop de weduwe voorzegd weder van stond aan diezelve 100 goud gl. ter waarschap te stellen gepresenteerd en willig geweest is en voor de rest heeft Wynandt van Arnhem haar de vrienden aan te zeggen bevolen in zijn, deposants, presentie dat hij en de Rysswyck daarvoor voort waar stellen wilden aan renten als de brief, die Jan Driver voor haar en zijn broeder ontvangen had, inhield; Zo heeft Hyll met haar vriendschap voorgemeld daarop dat geld over te tellen weigering gedaan, zeggende; zij wilde een voor al beloofd hebben en geen renten dan erve, huis en hof; – tuigde Jan van den Bergh dit wie voorzegd alzo in zijn huis geschied te zijn en tuigde nog zo veel verder dat hij toen van stond aan die 100 goud gl. binnen Arnhem aan een goed onderpand belegd woeste; dan Hyll voorgemeld was daarmede niet tevreden uit oorzake voorzegd en alzo heeft Hyll dat geld aan handen van hem, deposant, in bewaar leggen laten;
Datering:
13-05-1562
Folio:
135r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
398
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS