Uw zoekacties: Afdeling Zuivering van de Provinciale Griffie van Groningen,...
x2309 Afdeling Zuivering van de Provinciale Griffie van Groningen, 1945 - 1947 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2309 Afdeling Zuivering van de Provinciale Griffie van Groningen, 1945 - 1947 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Toelichting
"Overwegende, dat het noodzakelijk is de Hooge Colleges van Staat, de Nederlandsche Administratie, de Rechterlijke Macht en andere organen, diensten en instellingen zoo spoedig mogelijk te zuiveren van personen, door den bezetter in het belang van den vijand, van zijn oorlogvoering en ter bevordering van de aan den Nederlandschen zin voor recht en vrijheid vreemde opvattingen aangewezen voor het bekleeden van ambten of het uitoefenen van functies, alsmede van andere verraderlijke en ontrouwe elementen;.."
Hiermee werd het Zuiveringsbesluit van 13 januari 1944 gemotiveerd, dat de wettelijke basis vormt van de naoorlogse zuivering en de vorming van het onderhavige archief. Het Zuiveringsbesluit was van toepassing op overheidspersoneel en voorzag in een drietal sancties tegen personen die "..van ontrouw aan de zaak van Ons koninkrijk, aan Ons, of aan Onze Regeering hebben doen blijken, of van hen, op grond van hun houding vóór of tijdens de bezetting, niet de getrouwe medewerking aan het herstel van het vaderland kan worden verwacht."(art. 3) De personen op wie de hierbovenstaande beschrijving van toepassing werd geacht stond ontslag uit hun functie te wachten, gepaard gaande met verlies van pensioenrechten.(art. 4)
Voordat er al of niet tot ontslag werd besloten werd er eerst onderzoek naar gegrondheid van klachten over een persoon gedaan. In afwachting van de uitslag van dit onderzoek en de beslissing van ontslag kon de persoon een staking (art. 2) of een schorsing (art. 3) worden opgelegd. Staking hield in dat de betreffende persoon zijn of haar werkzaamheden tot nader order diende te staken, zonder dat dit invloed had op de uit deze werkzaamheden voortvloeiende inkomsten. Schorsing betekende het stoppen van de werkzaamheden tot nader order, gepaard gaande met verlies van inkomen. i
Het originele Zuiveringsbesluit is gepubliceerd in het Koninklijk Besluit van 13 januari 1944 (St. no. E 14) en werd gevolgd door een aantal wijzigingen en aanvullingen, nl. het KB van 27 september 1944 (St. no. E 122), waarin het Zuiveringsbesluit ook van toepassing werd verklaard voor alle delen van het koninkrijk; het KB van 12 april 1945 (St. no. F 56), waarin gestreefd wordt naar eenvormigheid in de uitvoering; de KBs van 12 mei 1945 (ST. no F 69 en F70), waarin de sanctiemogelijkheden werden uitgebreid: (ongevraagd) eervol ontslag werd mogelijk en de mogelijkheden tot bezwaar werden vergroot; het KB van 2 augustus 1945 (St. no. F 132), dat de voorgaande Zuiveringsbesluiten verving en het werkterrein uitbreidde naar andere sectoren, buiten de ambtelijke. Tevens werden de sanctiemogelijkheden uitgebreid, naast de reeds genoemde maatregelen bestond vanaf nu ook de mogelijkheid van :
"a. terugzetting in rang of aanwijzing van een andere functie;
b. inhouding van geheele of gedeeltelijke bezoldiging;
c. tijdelijke of bestendige uitsluiting van bevordering;
d. stilstand van periodieke verhooging van bezoldiging
e. mondelinge of schriftelijke berisping met of zonder openbaarmaking;
f. overplaatsing." (art. 2)
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geldt voor bestanddelen met een einddatum jonger dan 75 jaar een beperkte openbaarheid. Raadpleging is mogelijk met toestemming van de rijksarchivaris. i
Geraadpleegde literatuur
Staatsblad 1944 Staatsblad 1945 Afwikkelingsbureau Militair Gezag, Overzicht der werkzaamheden van het Militair Gezag gedurende de bijzondere staat van beleg, p. 99 e.v. P. Romijn, Snel, streng en rechtvaardig (s.l. 2002) J.B. de Boer en W. Jonkman, Militair Gezag in Groningen (Assen 1990) K. Groen, Er heerst rust en orde (Nijmegen 1979) K. van Berkel, Academische illusies (Amsterdam 2005) 419 e.v. i
Kenmerken
Beschrijving:
Plaatsingslijst van de Afdeling Zuivering van de Provinciale Griffie van Groningen
Bewerker:
C. Hogardi
Behoort tot collectie:
Provincie Groningen
Laatste Publicatie:
2007
Omvang:
1,5 meter
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS