Uw zoekacties: Kring midden-Utrecht
x834 Kring midden-Utrecht ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

834 Kring midden-Utrecht ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Kring Midden-Utrecht (K.M.U.) heeft bestaan van 1 maart 1967 tot 1 april 1977.
In zijn nieuwjaarstoespraak van 1964-tien jaar na de annexaties van omliggende gemeenten of delen daarvan-pleitte jhr.mr. C.J.A. de Ranitz, burgemeester van Utrecht, reeds voor een onderlinge samenwerking tussen de gemeenten in Midden-Utrecht. Nog in datzelfde jaar vond er informeel overleg plaats tussen elf gemeenten (De Bilt, Bunnik, Houten, Jutphaas, Maarssen, Maartens- dijk, Utrecht, Vleuten-De Meern, Vreeswijk, IJsselstein en Zeist) over de ruimtelijke problematiek. De bestaande uitbreidingsplannen werden geïnventariseerd. Zij bleken niet te voldoen. Men besloot voor de regio gezamenlijk één ruimtelijk ontwikkelingsplan op te stellen. In 1965 telde Nederland 12 miljoen inwoners en men verwachtte in 2000 21 miljoen inwoners. Er moesten plannen gemaakt worden voor de toekomst op het gebied van woningbouw, verkeer en vervoer, openluchtrecreatie en economische ontwikkelingen. In 1967 werd een samenwerkingsverband op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen in het leven geroepen, dat de naam Kring Midden-Utrecht kreeg. De gemeenten De Bilt en Zeist hadden inmiddels afge- haakt.
Het doel van de regeling Kring Midden-Utrecht (artikel 2) was: "door overleg en advisering voorlopig te voorzien in de behoefte aan meer bestuurlijke coördinatie en samenwerking in Midden- Utrecht ter bevordering van een evenwichtige ontwikkeling van Midden-Utrecht op het gebied van ruimtelijke ordening, de vestiging van in- dustriële en dienstverlenende bedrijven, de woningbouw en de volkshuisvesting, de openluchtrecreatie, het verkeer en het openbaar vervoer." De taak (artikel 4d) was o.a.: "een ontwerp-planologisch ontwikkelingspro- gramma op te stellen waarin de toekomstige ontwikkeling van midden-Utrecht wordt aangegeven en dat richtlijnen inhoudt voor de inrichting en uitvoering van de gemeen- telijke planologische maatregelen." De K.M.U. bracht de coördinatie tot stand van het beleid tussen de gemeen- ten, waardoor er gezamenlijke reacties konden komen op beleidsplannen van rijk, provincie en andere instanties.
De K.M.U. was een zelfstandig, rechtspersoonlijkheid bezittend overheidsorgaan. Het hoogste bestuursorgaan was de kringraad, die bestond uit burgemeesters en vertegenwoordigers, die uit en door de raden van de aangesloten gemeenten werden aangewezen. Er was een dagelijks bestuur, waarin iedere deelnemende gemeente met een lid van het college van B en W vertegenwoordigd was. Als grootste gemeente werd Utrecht in het dagelijks bestuur door drie collegeleden vertegenwoordigd. Boven- dien was de burgemeester van Utrecht voorzitter. De secretaris werd door de kringraad benoemd. Het secreta- riaat, dat uit ongeveer 14 personen bestond, was eerst in Korte Minrebroederstraat 7 en later in Maliebaan 84a gehuisvest.
Zowel de kringraad als het dagelijks bestuur konden com- missies benoemen. De kringraad kon bevoegdheden delege- ren aan het dagelijks bestuur of de door hem ingestelde commissies. Het dagelijks bestuur bereidde alle zaken voor die in de kringraad behandeld werden.
Het "ontwerp-planologisch ontwikkelingsprogramma", waar- aan maar liefst vier hoogleraren hun medewerking ver- leenden, was misschien te groots en te ambitieus van opzet. Besloten werd een plan met een beperkte opzet te maken. Het resultaat was de in maart 1970 gereedgekomen "Globale Visie". In dezelfde tijd kwamen van rijkswege de Wet op Gewestvorming en een Streekplan voor Utrecht tot stand. Het gehele planologische onderzoek van de K.M.U. is uiteindelijk van weinig invloed geweest. De K.M.U. werd opgeheven en een nieuw regionaal samenwerkingsorgaan werd in het leven geroepen. Dit orgaan kreeg de naam Samenwerkingsorgaan Agglomeratie Utrecht (S.A.U.) en heeft bestaan van 1 maart 1977 tot begin 1985. Het S.A.U. telde slechts vijf gemeenten (Bunnik, Houten, Maartensdijk, Nieuwegein en Utrecht). De taak van het S.A.U. was o.a. de "coördinatie te bevorderen van het beleid van de besturen van de aan deze regeling deelnemende gemeenten met betrekking tot grensoverschrijdende locale bestuurstaken" (art.4a van de regeling S.A.U.).
Het archief van de K.M.U. over de periode 1967-1977, dat een omvang had van ongeveer 10,30 m1, werd begin 1985 door de rechtsopvolger, het S.A.U., aan de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht overgedragen. Het S.A.U. zelf heeft zijn archief over de jaren 1977-1984 deels aan de provincie, deels aan de gemeente Utrecht en andere deel- nemende gemeenten overgedragen. Bij het archief werd een globale inventaris geleverd in de vorm van een kaartsysteem. Omdat het archief er in voldoende mate door toegankelijk gemaakt werd, is besloten de rubriekindeling (met bijbehorende codes), de dossiertitels en de volgorde ongewijzigd over te nemen in de inventaris voor de studiezaal. Er zijn alleen inventarisnummers en aanduidingen van de uiterlijke vorm aan toegevoegd.
Vernietigd zijn postregistratieboeken van 1967-1977. Dossiers over vertrokken personeelsleden, die niet openbaar zijn en die in het jaar 2015 voor vernietiging in aanmerking komen, zijn niet in de inventaris opgenomen. Inv.nrs. 3-4 en 33 zijn tot het jaar 2002 alleen met toestemming van de gemeentearchivaris te raadplegen.
Uit de bibliotheek van de Gemeentelijke Archiefdienst zijn de mededelingenbladen van de K.M.U., "Kringnieuws", in het archief opgenomen. De uiteindelijke omvang van het archief bedraagt 9 m1.
juli 1994 A.B.R. du Croo de Vries
Inventaris
1. Het organisme (07.)
6. Samenwerking (07.23)
8. Eigendom en bezit (07.351.)
9. Financiën algemeen (07.352.)
18. Hoogste functie (07.531.)
19. Secretariaat (07.533.)
21. Personeel (08.)
24. Dierenbescherming (-1.765.)
28. Vuilverwerking (-1.777.61.)
41. Televisie (-1.817.7.)
45. Gasvoorziening (-1.824.111.)
49. Ziekenhuizen (-1.842.11.)
51. Recreatie (-1.855.44.)
Kenmerken
Datering:
(1964) 1967-1977
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de kring midden-Utrecht (1964) 1967-1977
Auteur:
A.B.R. du Croo de Vries
Datering toegang:
1994
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
9 m zuurvrije dozen
Rubrieken:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS