Uw zoekacties: FAMILIEARCHIEF BOELES
x1708 FAMILIEARCHIEF BOELES ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1708 FAMILIEARCHIEF BOELES ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
De familie Boeles is in Friesland vooral bekend door de activiteiten van twee familieleden, die jarenlang een belangrijke rol speelden in het bestuur van het Fries Genootschap, namelijk W.B.S. Boeles (1832-1902) en zijn zoon P.C.J.A. Boeles (1873-1961). Zij voelden zich, hoewel zij beiden buiten Friesland waren geboren, zeer met deze provincie verbonden. Dit bleek vooral uit hun betrokkenheid bij de Friese geschiedschrijving, het Fries Genootschap, het Fries Museum en de archeologische activiteiten in de provincie. Veel van hun publicaties, vooral van de laatstgenoemde, hebben aspecten van de Friese geschiedenis tot onderwerp. Aangezien er verschillende artikelen over leden van de familie Boeles zijn verschenen, heb ik mij hier beperkt tot het geven van een kort overzicht. Hieronder wordt verwezen naar de belangrijkste literatuur. Zie verder de bijlagen 1-3.
Naar de herkomst van de familie is in het verleden meermalen onderzoek verricht. Een relatie met de voorname familie Boelens uit Olterterp kon niet worden bewezen. 1) Het vroegst bekende familielid is Jouck Boeles (overleden na 1625), die gehuwd was met Reitse Hinnes, een boer te Rinsumageest. Ook hun kinderen en kleinkinderen waren in de landbouw actief, in Dantumadeel en Ferwerderadeel. De eerste die de achternaam Boeles voerde was Jitse Boeles (1751-1826).
De eerste in de familie die een universitaire opleiding volgde, was zijn zoon Pieter Boeles. 2) Hij was in 1795 geboren te Ferwerd en studeerde, na het gymnasium te Leeuwarden, theologie aan de Universiteit van Groningen. Daarna werd hij als predikant beroepen in Pingjum (1817), Noordlaren (1825) en Noorddijk bij Groningen (1827). In de laatstgenoemde plaats bleef hij predikant tot zijn emeritaat in 1870. Hij overleed vijf jaar later in Groningen. Boeles was in 1817 getrouwd met Alberdina Janna Speckmann (1794-1869), dochter van een predikant. Het echtpaar kreeg vijf kinderen.
Boeles had behalve interesse voor de theologie ook oog voor andere disciplines. Al tijdens zijn Pingjumer tijd was hij actief met het bestuderen van aspecten van de Friese taal. 3) Ook het Groninger dialect had zijn grote interesse. Hij heeft een manuscript van een Groninger woordenboek onder de titel 'Idioticon Groninganum' vervaardigd, dat echter nooit in druk is verschenen. Het is heel lang als vermist beschouwd maar in de jaren ‘90 van de vorige eeuw teruggevonden en in 1997 alsnog uitgegeven. 4) Pieter Boeles maakte verder veel notities voor eigen studiedoeleinden en publiceerde veel op het gebied van de theologie en geschiedenis. 5) De twee oudste zonen van het echtpaar Boeles, Jetzo en Petrus werden eveneens predikant. Petrus junior publiceerde in 1846 een gedenkboek over het 250-jarig bestaan van de Hervormde gemeente Noorddijk. Hierin besteedde hij uitgebreid aandacht aan de studies van zijn vader. 6) In Pingjum werd hij als predikant zeer gewaardeerd. Behalve het geestelijke, hield ook het dagelijkse leven hem bezig. In brieven aan zijn ouders schreef hij onder meer over zijn moestuin, de prijs van zuivelproducten. 7) Opmerkelijk is het feit dat de beide broers in 1857, vlak na elkaar, zijn overleden. Vermoed wordt dat zij het slachtoffer zijn geworden van tyfus. 8)
De jongste zoon Willem Boele Sophius Boeles (1832-1902) studeerde rechten in Groningen. Hij trouwde in 1863 met Titia Hermina Tonkes, eveneens afkomstig uit deze stad. Hij werd rechter, eerst te Sneek, daarna te Assen. In 1875 werd hij benoemd tot vice-president in het Provinciaal Gerechtshof te Leeuwarden, twintig jaar later tot president. In 1899 nam hij ontslag. Willem Boeles was daarnaast zeer actief als wetenschapper en publicist. Hij heeft veel werken op zijn naam staan, waaronder de twee-delige monografie Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker (1878-1889) die nog steeds als waardevol wordt beschouwd. 9)
In 1892 was Boeles voorzitter van het Fries Genootschap geworden nadat hij jarenlang de functie van bibliothecaris had vervuld. In die hoedanigheid onderhield hij veel contacten met wetenschappers in binnen- en buitenland maar ook al veel eerder was hij een druk correspondent. Voor de samenstelling van zijn werk over de Franeker universiteit heeft hij veel profijt gehad van deze relaties. 10) Vermoedelijk heeft de combinatie van zijn werk als president van het Hof en de vele nevenactiviteiten op den duur teveel gevergd van de gezondheid van Boeles. Dat was ook de reden dat hij in 1899 ontslag genomen heeft.In de loop der jaren heeft hij zijn zoon Pieter Catharinus Johannes Albertus Boeles ingewijd in het wetenschappelijke en museale werk. In zijn ‘Herinneringen’ heeft de laatste uitgebreid beschreven hoe zijn vader en hijzelf betrokken raakten en bleven bij het werk van het Fries Genootschap. 11)
Hoewel de zoon ook carrière bij de rechterlijke macht maakte, lag zijn hart toch het meest bij de archeologie en numismatiek. Ook hij was bestuurslid, conservator en bibliothecaris van het Fries Genootschap. Uit zijn onvoltooide memoires blijkt dat hij al op jonge leeftijd veel tijd besteedde aan onderzoek en publicaties. Hij schrijft daarover onder andere: “Een betalende strafzaak stelde mij in staat om mijn eerste fiets te kopen, een Fongers, nog zonder free-wheel. Zeer nodig voor terpen-bezoek”.
In 1927 verscheen van zijn hand Friesland tot de elfde eeuw, waarvan in 1951 een herziene uitgave verscheen. 12) Pieter Boeles was zeer belezen en een pionier op het gebied van de archeologie. Dat resulteerde niet alleen in de publicatie van het genoemde werk en veel andere publicaties, hij richtte ook een nieuwe archeologische afdeling in het Fries Museum in. De overzichtelijke indeling van de collectie was in Nederland iets nieuws. Boeles was daarnaast voor velen een vraagbaak.
In 1950 kwam er een abrupt einde aan zijn werkzaamheden als conservator van de archeologische afdeling en als bestuurslid. De aanleiding voor het niet herkiezen als bestuurslid was de toen weinig soepele houding die Boeles aannam wanneer hem Friestalige brieven ter beantwoording werden gestuurd. 13) Onderzoek heeft intussen aan het licht gebracht dat hierin relativering op zijn plaats is: Boeles kende de Friese klassieken en schreef zelf ook in het Fries. Bij zijn overlijden werd hij als een oudheidkundige van grote, internationale betekenis gekenschetst. Zijn duidelijke en heldere schrijftrant is eveneens geroemd. 14) Pieter Boeles en zijn vrouw Christina Zeverijn hadden vier zoons, waarvan de derde in de Tweede Wereldoorlog om het leven kwam. De anderen waren actief in de advocatuur, het bedrijfsleven en de wetenschap. De beoefening van de wetenschap is onder meer voortgezet door twee hoogleraren in de familie: J.T.F. Boeles en P. Boeles.

Het archief

Het familiearchief Boeles bevat, zoals bij vrijwel alle familiearchieven het geval is, persoonlijke archieven van een aantal elkaar opvolgende familieleden en stukken van aanverwante families. De meeste stukken zijn afkomstig van ds. Pieter Boeles, zijn zoon Willem en diens zoon Pieter. Ook valt op dat veel materiaal betrekking heeft op hun wetenschappelijke activiteiten. Van de oudste generaties zijn vrijwel geen stukken bewaard gebleven. Bijzonder bij dit archief is het grote aantal brieven dat door verschillende familieleden is ontvangen. Een nadere bestudering leert dat daarin informatie aanwezig is die voor wetenschappelijke doeleinden nog steeds actueel is. Ook over personen is geschreven. Zo is de bekende Theodor Siebs gekenschetst als “een deftige, zwaar gebouwde, duitse professor”.
P.C.J.A. Boeles heeft als bestuurslid en conservator van het Fries Genootschap zeer veel gecorrespondeerd. De briefwisseling bevindt zich in het archief van het Genootschap (zie Tresoar, Toegang 205-08). Toch zijn er bepaalde stukken in zijn persoonlijk archief achtergebleven. Al deze archivalia zijn door de familie Boeles aan Tresoar overgedragen. Dat geldt niet voor de volgende twee onderdelen. In de Verzameling Handschriften van de voormalige Provinciale Bibliotheek bevinden zich drie items, afkomstig van Pieter Boeles en zijn zoon W.B.S. Boeles. Deze reeds beschreven stukken zijn in die verzameling gelaten. 15) Het andere onderdeel betreft de vele losse aantekeningen van P.C.J.A. Boeles die betrekking hebben op de archeologie. Deze zijn afkomstig van Instituut voor Praehistorie te Amsterdam, die ze in 1961 of kort daarna als schenking van de archiefvormer heeft ontvangen. 16) De vele aantekeningen en foto’s heeft Boeles voor een groot deel gebruikt voor zijn boek Friesland tot de elfde eeuw en voor andere artikelen, als geheugensteuntjes enzovoorts. Hieruit bleek dat hij voor zijn tijd bijzonder goed op de hoogte was van allerlei ontwikkelingen op archeologisch terrein.
Bij de inventarisatie van de vele losse aantekeningen en ander materiaal op archeologisch gebied heeft drs. Evert Kramer, gepensioneerd archeoloog bij het Fries Museum, veel werk verzet.

Leeuwarden, 2014.
Barteld de Vries


Noten

1. Bouma, 125.
2. Een biografie van Pieter Boeles is te vinden bij: Reker, 15 e.v.
3. Breuker, 216 e.v. en inv. nr. 104 e.v.
4. Reker en inv. nr. 117.
5. Inv. nrs. 125, 118-120, 527 e.v.
6. Inv. nr. 546, p. 95.
7. Inv. nr. 27, brief aan zijn moeder, d.d. 27-6-1856.
8. Reker, 41.
9. Bergsma, 280.
10. Jensma (2002), 63.
11. Boeles, Herinneringen.
12. Bazelmans.
13. Jensma, 92 e.v.
14. Obreen.

Vervolg noten

15. Een handschrift van P. en W.B.S. Boeles (signatuur Hs 1114), een z.g. Plakcatalogus van boeken van laatstgenoemde (Hs 1518) en aantekeningen van hem over onderwijs voor de Hervorming, Latijnse scholen en studenten aan buitenlandse universiteiten (Hs 1623).
16. Al in 1957 kreeg Boeles het verzoek om overdrukken van zijn publicaties naar het Instituut te sturen (brief W. Glasbergen, inv. nr. 450).

Literatuur
Bazelmans, Jos, P.C.J.A. Boeles’ Friesland tot de elfde eeuw, in: De Vrije Fries 82 (2002),
302-309.
Bergsma, Wiebe, Under professoaren. Boeles syn Frieslands Hoogeschool, in: De Vrije Fries
82 (2002), 275-282.
Boeles, P.C.J.A., Herinneringen en indrukken betreffende het Friesch Genootschap en zijn
museum, in: De Vrije Fries 28 (1928), 334-352.
Boeles, P.C.J.A., De auteur van het Oera Linda Boek, in: De Vrije Fries 28 (1928), 437-471.
Bouma, R., Boelens/Boeles III, in: Genealogysk Jierboek, 2008, 125-149.
Breuker, Ph.H., Pieter Boeles, samler fan Fryske almenakken, in: It Beaken 72
(2010), nr. 3 / 4, 215-222.
Jensma, Goffe, Om de erfenis van Friso, in: De Vrije Fries 82 (2002), 10-117.
Jensma, Goffe, P.C.J.A. Boeles (1873-1961). De laatste regent, in: Fryslân 6 (2000), afl. 2,
14-15.
Kalma, J.J., Willem Boele Sophius Boelens (1832-1902). Skriuwer fan de Akademy-skiednis,
in: Dit wienen ek Friezen. Ljouwert, 1974, 80-86.
Obreen, H.T., Pieter Catharinus Johannes Albertus Boeles, in: Jaarboek van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde
, 1963, 81-90.
Reker, Siemon (ed.), Idioticon Groninganum. Vergelijkend Woordenboek van den
Groningschen Tongval
. Door dr. P. Boeles. Groningen, 1997.
BIJLAGE 1

FRAGMENT-GENEALOGIE BOELES I.

Zie ook: R. Bouma, Boelens/Boeles III, in: Genealogysk Jierboek, 2008, 125-149 en inv. nr. 476.

I.Sipke Boeles, geb. Akkerwoude vóór 1643, overl. Rinsumageest ca. 1705, tr. Yttje Jeltes, geb. Veenwouden, overl. ca. 1705.

Uit dit huwelijk, o.a. :
1.Boele Sipkes.
2.Uble Sipkes.
3.Trijntje Sipkes.
4.Reijtse Sipkes.
5.Jetse Sipkes, volgt II.

II.Jetse Sipkes, gedoopt Rinsumageest 1680, overl. Ferwerd 1751, tr. Tjitske Wikkes, Brantgum 1691, overl. vóór 1741.

Uit dit huwelijk:

III.Boele Jitzes, geb. 1716, overl. 1796, tr. Wanswerd 1740 Antje Jans, geb. 1715, overl. 1793.

Uit dit huwelijk:

1.Sipke Boeles, ged. Wanswerd 1741.
2.Jan Boeles, ged. Wanswerd 1743, overl. Hallum 1801, tr. Hallum 1792 Eelkje Mients, geb. Hallum.

Zoon:
Jan Boelens, geb. Hallum ca. 1801, tr. Leeuwarderadeel 1828 Eke Martens Galema.

3.Tjitske Boeles, ged. Wanswerd 1745, tr. 1773 Sybe Klases
4.Trijntje Boeles, ged. 1754, overl. Wanswerd 1827, tr. Ferwerd 1785 Hette Dirks (Tamminga).
5.Jitse Boeles, volgt IV.

IV.Jitse (Jetse) Boeles, ged. Wanswerd 1751, overl. Miedum 1826, tr. Tijntje Pieters (Hiemstra), geb. Suawoude 1767, overl. Lekkum 1848 (81 jaar), d.v. Pieter Willems en Dieuwke Douwes.

Uit dit huwelijk:

1.Pieter Jitses Boeles, volgt III.
2.Antje Jitses Boeles, geb. Ferwerd 1799, overl. Miedum 1845, tr. Leeuwarderadeel 1828 Pieter Meiles Miedema, geb. Stiens ca. 1797.
BIJLAGE 2.
FRAGMENT-GENEALOGIE BOELES II.

I.Ds. Pieter Jitses Boeles, geb. Ferwerd 1795, overl. Groningen 1875, tr. Alberdina Janna Speckman, geb. Eelde 1794, overl. Noorddijk 1869, d.v. Petrus Speckman en Christina Johanna Grootholtman.

Uit dit huwelijk, o.a.:

1.Ds. Jetzo Boeles, geb. Pingjum 1818, overl. Warfhuizen 1857, tr. 1851 Gizelina Catharina Cleveringa, geb. Appingedam 1819, overl. Groningen 1887.
2.Ds. Petrus Boeles jr., geb. Pingjum 1820, overl. aldaar 1857. Ongehuwd.
3.Catharinus Johannes Boeles, geb. Noordijk 1827, overl. aldaar 1833.
4.Willem Boele Sophius Boeles, volgt IV.
5.Catharina Johanna Boeles, geb. Noorddijk 1835, overl. Groningen 1915.

IV.Willem Boele Sophius Boeles, geb. Noorddijk 1832, overl. Dieren 1902, tr. Groningen 1863 Titia Hermina Tonkes, geb. Groningen 1837, overl. Velp 1915, d.v. Remko Harms Tonkes en Helena Smedes.

Kinderen:

1.Helena Boeles, geb. Sneek 1864, overl. Deventer 1931.
2.Jetzo Petrus Eduard Boeles, geb. Assen, 1866, overl. Nieuwveen 1941.
3.Albertine Wilhelmine Boeles, geb. Assen, 1868, overl. Alkmaar 1939.
4.Pieter C.J.A. Boeles, volgt V.
5.Wilhelmine Boeles, geb. Assen, 1875, overl. Deventer 1934.

V.Pieter Catharinus Johannes Albertus Boeles, geb. Assen 1873, overl. Leeuwarden 1961, tr. 1905 Christina Cornelia Zeverijn, geb. Amsterdam 1882, overl. Noordbergum 1975.

Kinderen:

1.Willem Eduard Boeles, geb. Leeuwarden 1906, overl. 2000, tr. 1941 Anna Lycklama à Nijeholt, geb. Rotterdam 1914, overl. 2000.

2.Jan Jetzo Boeles, geb. Leeuwarden 1909, overl. Bangkok 2002, tr. Anna
Margaretha Holtzapffel, geb. Soerabaja 1912, overl. Eefde 1989.
Vertegenwoordiger van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen VNO in Thailand.

Kinderen, o.a.:
-Jan Edzard Boeles, geb. Thailand, 1949.

3.Pieter Johannes Albertus, geb. Leeuwarden 1911, overl. Marssum, 1944.

4.Prof. Jacob Theodoor Frederik, geb. Leeuwarden 1922, overl. 2012, tr. Odilia Juliëtte van Gulick, geb. Amsterdam, 1928.

BIJLAGE 3.
FRAGMENT-GENEALOGIEËN VAN AANVERWANTE FAMILIES

FAMILIE SPECKMAN

Arnold Willem Speckman (Linge-Groningen 1788), tr. Groningen 1741 Gesina van der Lip (1720-Groningen 1797).

Uit dit huwelijk:

-Anna Margaretha Speckman (geb. ca. 1740-Groningen 1829), ongehuwd.
-Ds. Petrus Speckman (Groningen 1752-Eelde 1831), tr. Rolde 1783 Christina Johanna Grootholtman

Uit dit huwelijk (volgorde niet bekend):

-Alberdina Janna Speckman, geb. Eelde 1794, overl. Noorddijk 1869, tr. Pieter Boeles.
-Christina Anna Speckman, overl. Groningen 7-2-1876.
-Sophia Speckman.
-Herman Arnold Willem Speckman (zoon: wijnhandelaar).
-Arnolda Gesina Speckman.
-Jacobus Speckman.


FAMILIE TONKES

Remko Harms Tonkes, overl. Groningen 1869 (63 jaar), tr. Helena Smedes, overl. Groningen 1856 (43 jaar).

Uit dit huwelijk, o.a.:

-Titia Hermina, geb. Groningen 1837
-Remko, geb. Groningen 1848, overl. Laag Keppel 1873.
-Herman, geb. ?, overl. Ermelo, 1913 (volgens memoires PCJA Boeles)
NAZATEN BORCHERD

Hindrik Scholtens, tr. Leena Borchers

Hindrik Berends Smedes, geb. ca. 1776, overl. Nieuweschans 1845, tr. Titia Scholtens, geb. Winschoten 1785, overl. Nieuweschans 1852.

Kinderen:

-Helena Smedes, geb. Nieuweschans 1813, tr. Remko Tonkes, geb. ca. 1806, overl. 1869 (vader van Titia Tonkes).
-Immina Jacoba Smedes, geb. Nieuweschans 1816, tr. Cornelius van Weerden Abresch, geb. ca. 1807.BIJLAGE 4.
Lijst van afzenders van brieven (inv. nr. 236):

Cats, G.N. Manger, Dieren, 1891
Clausen, J., boekhandelaar, Den Haag, 1891
Dirks, J., Leeuwarden, 1876
Duparc, [A.], zonder plaats, 1891
Feith, J.A., Groningen, 1896
Fries Genootschap, bestuur, 1845, 1884, 1890, 1900
Kramer, H.H., Leeuwarden, 1891
Laagland, K.H., Bolsward, 1892
Lion, J.M., Den Haag, 1889
Nijhoff en zoon, Is. An., boekhandel, Arnhem, 1873
Panhuijs, jhr. van, Leek, 1891
Ringler, A.K., Maarssen, 1889
Sannes, T.A., Alkmaar, 1891
Siebs, Theodor, [Greifswahe],1890
Stuers, jhr. Victor de, Den Haag, [1885]
Visscher, Hugo, Sint Johannesga, 1892
Zijlstra, F.H., Heeg, ca. 1890


BIJLAGE 5.
Lijst van afzenders van brieven (inv. nr. 237)


Acquoy, Leiden, 1890
Aspern, Alfr. von, Hamburg, 1890
Auermann, F., Erfurt, 1890
B., P.J., Groningen, 1890
Bierens de Haan, Leiden, 1890
Biesheuvel Schiffer, W.L. van den, Nijenrode, Assen, 1890
Bolman, J.J., Leeuwarden, 1890
Böttger, Heinr., Cannstatt, 1890
Bremer, Otto, Binz auf Rüge, 1890
Bresslau, prof. H., Berlijn, 1890
Brucken Fock, von, Middelburg, 1890
Campbell-Guijot, wed. P., ‚s-Gravenhage, 1890
Ducrocq, Ch., Parijs, 1890
Duparc, 1890
Fledderus, [D.J.], Hellendoorn, 1890
Folmer, Groningen, 1890; met schetsje
Fredericq, P., Gent, 1890
Gerretsen, J.H., Utrecht, 1890
Hartogh Heys van Zoutveen, H., Assen, 1890
Houcke, M.E., Deventer, 1890
Kellen, J.Th. van der, Amsterdam, 1890
Kerkhoff, F.A. van, Zinderen, 1890
Kingma, P.H., Makkum, 1890
Krul, D., Den Haag, 1890
Loon, J. van, Leeuwarden, 1890
Lycklama à Nijeholt, jhr. A., Wiesbaden, 1890
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden, 1890
Meulen, M.E. van der, Bolsward, 1890
Moes, E.W., 1890
Muller, S., rijksarchivaris, Utrecht, 1890
Nijhoff, uitgeverij Martinus, ’s-Gravenhage, 1890
Pastoors, ‘s-Gravenhage, 1890
Pick, R., Aken, 1890
Reicke, Königsberg, 190
Relifante, J., ’s-Gravenhage, 1890
Rijn, G. van, Rotterdam, 1890
Ringler, A.K., Maarssen, 1890
Schierbeek, R.J., Arnhem, 1890
Schijfsma, E.W., Kampen, 1890
Sepp-Spin, wed. C.E.A., Wijk aan Zee, 1890
Someren, J.F. van, Utrecht, 1890
Stoett, F.A., Amsterdam, 1890
Troostenburg de Bruijn, van, Erichem, 1890
Trosée, J., Utrecht, 1890
Wichers Wierdsma, W.W., Franeker, 1890
Wille, Heidelberg, 1890
Worp, J.A., Groningen, 1890
Zangemeister, prof., Utrecht, 1890
BIJLAGE 6.
Lijst van afzenders van brieven (inv. nr. 238)


Blomberg, Anton, Bibliothecaris Academie, Stockholm, 1891
Brink c.s., prof. Jan ten, Amsterdam/Leiden, 1891
Brouk, Joh. de, Haarlem, 1891
Cuno, Hannover, 1891
Ducrocq, Ch., Parijs, 1891
Duker, A.C., Haarlem, 1891
Gonnet, C.J., gemeentearchivaris, Haarlem, 1891
Gregory-Beelaerts van Blokland, J.C., ’s-Gravenhage, 1891
Holland Society of New York, The, New York, 1891
Kellen, J.Th. van der, Naarden, 1891
Krul, D., ’s-Gravenhage, 1891
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden, 1891
Reitsma, J., Groningen, 1891
Roever, N. de, 1891
Sannes, T.A., Alkmaar, 1891
Sassen, Aug., Helmond, 1891
Schierbeek, R.J., Arnhem, 1891
Schijfsma, E.W., Kampen, 1891
Siclen, Georg W. van, New York, 1891
Telting, I., Den Haag, 1891
Uhlenbeck, C., Leiden, 1891
Visscher, H., Sint Johannesga, 1891
Winkler, Johan, Haarlem, 1891
Worp, J.A., Groningen, 1891
BIJLAGE 7.
Lijst van afzenders van brieven (inv. nr. 239)

B., P.J., Groningen, 1892
Buisson, F., Parijs, 1892
Cuno, Hannover, 1892
Ducrocq, Ch., Parijs, 1892
Eeftinck Schattenkerk, J.C.P., Uithoorn, 1892
Eerelman, O., Den Haag, 1892
Loon, J. van, Leeuwarden, 1892
Marez Oijens, [H.J.] de, Amsterdam, 1892
Meulen, M.E. van der, Bolsward, 1892
Muinck Keizer, J.M. de, Groningen, Nieuw Scheemda, 1892
Nijhoff, Martinus, ’s-Gravenhage, 1892
N.N., Parijs, 1892
Sannes, T.A., Alkmaar, 1892
Schaaff, J. van der, Haarlem, 1892
Slothouwer, G., Rotterdam, 1892
Société d’archéologie de Bruxelles, Brussel, 1892
Telting, I., Den Haag, 1892
Uhlenbeck, C., Leiden, 1892
Wagenaar, L.H., 1892 (aan “mentor”)
Wisseman, bibliothecaris Musée Pédagogique, Parijs, 1892
BIJLAGE 8.
Lijst van afzenders van brieven (inv. nr. 240)


Bibliothèque Royale de Belgique, 1893
Bierens de Haan, 1895
Boissevain, Groningen, 1893
Bondam, A. ’s-Hertogenbosch, Groningen, 1985
Bondam, T., ’s-Hertogenbosch, 1893
Boot, [J.C.G.], Amsterdam, 1896
Buitenrust Hettema, F., Zwolle, 1895
Busch Keizer, J.G., Dalen, 1893
Cremer, R., Zuidhorn, 1895
Cuno, Hannover, 1893
Eysinga, jhr. F.J.J. van, Leeuwarden, 1895
Gallée, J.H., Utrecht, 1893
Grossherzogliche Universitäts Bibliothek, Rostock, 1895
Guijot, J., Domburg, 1896
Haagsma, S., Bozum, 1895
Haerd?, B. de, Groenlo, 1895
Holtmanns, J., Cronenberg, 1895
Horst, E.B. ter, Groningen, 1896
Laan, van der, ‘s-Gravenhage, 1895
Lintelo de Geer, A.G. van, Haarlem, 1893
Mehler, E., Zwolle, 1895
Muinck Keizer, J.H. de, Groningen, 1893
N.N., 1895, 1896
Prins, J.J., Steeg, 1896
Siebs, Th., Greifswald, 1894
Slothouwer, G., Rotterdam, 1893
Slothouwer-Diehl, wed., Leiden, [1893]
Société d’archéologie de Bruxelles, Brussel, 1893
Swildens, J.H., Delft, 1893
Telting, A., 1895
Veen, S.D. van, Utrecht, 1897
Wichers Wierdsma, W.W., Franeker, 1896
Willemsen, H., Warffum, 1896

BIJLAGE 9.
Lijst van afzenders van brieven, A-G (inv. nr. 246)

Alberda [van Ekenstein], jhr. O.R., Groningen, 1862
Alberda van Ekenstein, jhr. W., Groningen, 1864
Alberda van Ekenstein, jhr. [W.C.A.], 1864, 1871
Asch van Wijck, jhr. A.M.C. van, Utrecht, 1863
Baart de la Faille, [J.A.], Groningen, 1856
Backe, M., Groningen, 1865, 1868, 1869, 1871
Beer Poortugael, D.J. den, Sneek, 1864, 1865
Bergsma, C., Idaard, 1864
Bergsma, J.C., Leeuwarden, 1867
[Berkend, van], Groningen, 1864
Bodel Nijenhuis, J.T., Leiden, 1864, 1865, 1868, 1869, 1871
Bokma, Toussaint, Sneek, 1866
Borgesius, E.R., Groningen, 1855
Buma, C.W.A., Weidum, Leeuwarden, 1863-1866
Clant, Groningen, 1868
Diephuis, G., Groningen, 1866, 1868
Dijksterhuis, Grijpskerk, 1855
Dijkstra, L. Hamerster, Franeker, 1867
Dikboom, A.H., Beilen, 1864
Doorninck, J. van, Zwolle, 1865
Eekhout, M.A., Heerenveen, 1865
Enschedé, W.A., Groningen, 1863, 1864
[Enschut], J.F. van, Brummen, 1864
Feith, H.O., Groningen, 1863-1866, 1868, 1871, 1890-1891
Feith, J.A., Groningen, 1892-1896
Fockens, H.F.T., Twijzel, 1864
Folmer, A., Eenrum, 1878
Fruin, prof. R., Leiden, 1884, 1886
Gavere, C. de, Groningen, 1868
Geertsema, [H.], Groningen, 1864, 1867
Geertsema, Groningen, 1867
Gempt, [J.] te, Batenburg, 1866
Groot, dr. C. Hofstede de, Den Haag, 1895

BIJLAGE 10.
Lijst van afzenders van brieven, H-M (inv. nr. 247)

1853-1876

Hamel, G.A. van, Leiden, 1868
Haverkamp, 1868
Heije, J.P., Amsterdam, 1870 en z.d.
Heijst, D.F. van, Leiden, 1866
Heim, H.J. van der, Den Haag, 1868
Heloma, M. van, Sneek, 1864
Hemmes, H.D., Oostwold, 1866
Hesselink, J.D., Groningen, 1863-1865
Hofstede, [C.], Assen, 1863
Hoitsema, J.E.L., Groningen,1858
Hooft van Iddekinge, J.H., Den Haag, 1876
Hoop, A.J. Thomassen à Thuessink van der, Groningen, 1864, 1865
Horst, E.B. ter, Groningen, 1863-1865
Jansen, J.F., Harlingen, 1866
Jansonius, W., z.pl., 1865
Janssonius, Roelof Bennink, Den Haag, 1866
Joepfl., prof. dr., Heidelberg, 1865
Jonckbloet, [W.J.A.], Groningen, 1864
Jorissen, M.G.L., Groningen, 1864
Kleffens, L.W. van, Leeuwarden, 1864
Koninklijke Bibliotheek Den Haag (M.F.A.G. Campbell), 1863, 1864
Kraay, gebroeders, Amsterdam, 1867
Krul van Stompwijk, Nijmegen, ’s Heerenberg, 1865, 1867
Kuyper, A., Leiden, 1862
Lennep, J. van, Amsterdam, lege enveloppe, 1867
Loon, E. van, Groningen, 1870
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden, 1864-1871
Makkink jr., H.J., Harlingen, 1866
Moens, Ant., Rotterdam, 1868
Moes, E.W., Amsterdam, 1890-1896
Moll, prof. W., Amsterdam, 1863-1875
Mulder, A., Groningen, 1864
Muller, Frederik, Amsterdam, 1856, 1867

BIJLAGE 11
Lijst van afzenders van brieven, N-S (inv. nr. 248)

Nijhoff, P., Arnhem, 1865
Noordewier-Meijboom, J.M., Groningen, 1866
N.N. en onleesbaar, 1862-1871
Offerhaus, J.H., Scherpenzeel, 1863
Olivier, ’s-Gravenhage, 1864
Oomkens Jz., J., Groningen, 1864
Ottema, J.G., Leeuwarden, 1872. Betreft het Oera Linda-boek
Panhuijs, jhr. van, Groningen, 1862
Planting, F., Workum, 1880-1881. Betreft Hindelooper volkskunst
Pleyte, dr. W., Leiden, 1872-1897
Quaestius, A., Dronrijp, Velp, Groningen, 1860-1887
Reitsma, prof. J., Groningen, Boyl, Hoogezand, Groningen 1859-1895
Rengers van Naersen, 1863-1865, 1868
Rieu, W.N. du, Leiden, 1864, 1866
Roessingh, J.H., Neuenhaus, 1866. In het Duits
Roijen, T. Haakma van, Den Haag, 1863
Savornin Lohman, [W.], de, Den Haag, 1862
[Scheer, van der], Assen, 1867
Schierbeek, R.J., Groningen, 1863-1866
Senaat der Hogeschool Groningen, 1864
Siebs, Theodor, Greifswald, 1893, 1894
Sitter, A.J. de, Winschoten, 1861-1863
Sluis, Assen, 1866
Spandaw, H.A., Wirdum (Gr.), 1860
Star Numan, O.W., Groningen, Leiden, Den Haag, 1867, 1868, 1869
Stratingh, G.A., Groningen, 1864-1867, 1871
[Sybolth], A., Groningen, 1864

BIJLAGE 12
Lijst van afzenders van brieven, T-W (inv. nr. 249)

Telting, Isaac, lid Hoge Raad, Leeuwarden, Den Haag, 1875-1880
Tjebbes, K., Workum, 1880. Met 2 brieven van N.N. betreffende de Hindelooper volkskunst,
waarvan één in het Hindelooper dialect.
Toorenbergen, Alb. van, Groningen, 1863
Tresling, Th. Haakma, Groningen, 1866, 1867
Troje van [H.], Nijmegen, 1865
Tuuk, H. Edema van der, Uskwerd, 1864
Tydeman, 18..
Uildriks, J.W. van, Groningen, 1864
Vereeniging voor de Statistiek in Nederland, 1865
Verwer, B., z.d.
Verwijs, Eelco, Leeuwarden, 1868
Vosmaer, C., Den Haag, 1863
Vries Schultze, W. de, 1864
Wal, de, Leiden, Assen, 1864, 1867, 1871
Westerhoff, R., Warffum, Den Haag, 1863, 1864, 1866, 1867, 1869, 1870
Wichers, [H.], Groningen, 1864
Wijbrands, Aem. W., Hoorn, Leiden, met rouwbrief van zijn overlijden, 1877-1886.
Witsen Elias, J., Groningen, 1867
Witt, F. de, Groningen, 1865
Woldringh, G.G., Groningen, 1865
Wolters, W.P., Leiden, 1869
Wolters, Groningen, 1864, 1870
BIJLAGE 13a
Lijst v. afzenders van brieven (inv. nr. 377)

Bemolt van Loghum Slaterus, A.J., Amsterdam, 1950
Bijtel, J., Leiden, 1899
Bohmers, A., Groningen, 1949
Bonnema, J.H., Leeuwarden, 1899
Brandsma, J., Groningen, 1950
British Museum, Londen, 1950
Buck, M. de, Groningen, 1950; concept-brief v.d. Vereeniging v. Terpenonderzoek
Bugge, prof. S., Kristiana, 1904, 1906
Bursch, Amsterdam, 1941; doorslag v. antwoord
Conventz, Danzig, 1899, 1906; met concepten v. antwoorden
Cuipers, D.J., Huis ter Heide (Utr.), 1949
Finke, dr. H., Heidelberg, ca. 1905; concept-antwoord
Friesen, prof. Otto von, Uppsala, 1910
Gils, mgr. Dr. P.J.M. van, Roermond, 1950, concept-antwoord
Glazema, P., 1950; concept-antwoord
Gombault, Charles, Leeuwarden, 1939; met foto’s grafheuvel Wijnjeterp met H. Popping,
voorwerpen en schetsje
Gorter, D., Wommels, 1950
Grienberger, Theodor von, Wenen, 1899-1914; met concept-antwoord
Halbertsma, H., Amersfoort, 1950; concept-antwoord
Hävernick, W., Keulen, 1931
Heemstra, M.J. barones van, Leeuwarden, 1947
Heide, G.D. van der, Schokland, 1950; met concept-antwoord
Helder, Sikke, Drogeham, 1950
Helten, W. van, Felstenegg, Groningen, 1899
Hoogland-Jensma, R, Leeuwarden, 1950; concept-brief
Huistra, 1949, concept-antwoord
Institut de Recherche et d’Histoire des textes, Parijs, 1950; met concept-antwoord
Jesse, R., Leiden, 1899
Kalb, E. de, Groningen, 1950
Keikes, W.H., Bolsward, 1950
Kooi, K.M. van der, Dronrijp, 1950
Liefting, Niekerk, 1948
Maatschappij der Nederl. Letterkunde, 1950; concept-brief
Ministry of Works, London, 1950
Moeck, Hermann Alexander, Verlag, Celle, 1950; met concept-antwoorden
N.N., Kopenhagen, 1903, 1906
N.N., 1923; concept-antwoord
Olsen, Magnus, Oslo, 1908; concept-antwoord
Provinciaal Bestuur van Friesland, Leeuwarden, 1949; concept namens bestuur Fries
Genootschap. Betr. herdruk Friesland tot de elfde eeuw.
Rienks, B.J., Bergum, 1939
Rijksmuseum, Amsterdam, 1950; met concept-antwoord
Rijksmuseum Twenthe, 1950
Scherling, Erik v
BIJLAGE 13b
Afzenders van brieven (inv. nr. 377)


Siccama, K.H., Bedum, 1950
Siebinga, J., concepten van antwoorden, 1948-1950
Siebs, Th., Berlijn, 1899
Smidt, J.P. de, Delfzijl, 1950
Smits, D., Warns, 1949
Teunissen, T.E., Dantumawoude, 1950; met concept-antwoord
Ven, D.J. van der, Lunteren, 1950
Visser, W.J.A., ‘s-Gravenhage, 1949
Visser, M.A. de, Groningen, 1948
Vlerk, Helen van der, Leiden, 1949
Vliet, H. van der, Lippenhuizen, 1949, 1950; met concept-antwoord
Waterbolk, H.T., Groningen, 1950; met concept-antwoord
Waterleidinggebied Leeuwarden, N.V. Intercommunale, 1950; met concept-antwoord
Werner, prof., 1950; concept-antwoord; met bijlagen
Wiegersma, M., Drachten, 1933; met foto’s van vuurstenen bijl
Willinge, J.A., Rotterdam, 1950
[Wilser], Ludwig, 1906
Wolters, uitgeversmaatschappij J.B., Groningen, 1950; met concept-antwoord
Zoethout, T., Drogeham, 1950; met concept-antwoorden

BIJLAGE 14
Lijst van afzenders van brieven (inv. nr. 449)

Adelson, Howard, New York, 1954
Algemeen Handelsblad, hoofdredacteur, 1953; met concept-artikel van Boeles
Baume, P. la, Schleswig, 1952; concept-brief
Beurs-Koorn, G. de, Utrecht, 1952; met concept-antwoord
Bontekoe, G.A., Oosterwolde, 1954
Boone, W.J. de, Amsterdam, Amersfoort, 1952, 1955; met foto en concepten van antwoorden
Buck, H. de, 1954, 1957; met concept-brief
Galen, J. van, Utrecht, 1951
Gelder, H. Enno van, Den Haag, 1951, 1954; met concept-brief
Gerbenzon, P., Groningen, 1958; met concept-antwoord en bijlagen
Giffen, A.E. van, Groningen, 1951, met concept-antwoord
Glasbergen (Instituut voor Prae- en Protohistorie), Amsterdam, 1957
Glazema, P., Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort, 1953
Gorter, A., Bilthoven, 1953
Hannema, A.E., Harlingen, 1952, concept-brief
Heide, G.D. van der, Schokland, 1951, concept-antwoord
Hof, J.J., Leeuwarden, 1952
Jankuhn, prof. dr. H., Kiel, 1951-1953; met concepten van antwoorden
Jappe Alberts, W., Utrecht, Huis ter Heide, 1952-1958; met concepten van antwoorden
Jones, W., Egham, Surrey (Engeland), 1955
Jongkees, A.G., 1952; concept-brief
Kalma, J.J., Leeuwarden, 1951, met concept-brief
Keuning, H.J., Haren, 1953, concept-brief
Kingma Boltjes, H., Leeuwarden, 1954, 1958; met concept-brieven
Klijnsma, A., Steenwijk, 1951, 1952; met 2 foto’s en schetsje
Liefting, Niekerk, 1952; met concept-antwoord

BIJLAGE 15
Lijst van afzenders van brieven (inv. nr. 450)


Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden, 1952; met concept-necrologie Rinske
Visscher
Meindersma, J.T.L., Leeuwarden, 1952; concept-antwoord
Meulen, P. van der, Den Haag, 1952
Miedema, H.T.J., Leeuwarden, 1958; concept-brief
Miedema, L., Leeuwarden, 1952; met concept-antwoord
Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlijn, 1954
Nederlandse Organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek, ’s-Gravenhage, 1953
N.N. (België), 1954.
Ottema, N., 1953; concept-brief
Poel, J.M.G. van der, Groningen, 1955, 1958; met concept-antwoord
Rijksmuseum G.M. Kam, Nijmegen (H.J.H. van Buchem), 1955, [1957]; met concept-antwoord
Rijksmuseum Twenthe, 1953; met concept-antwoord. Betreft tafeltje van Tolsum.
Salm, G.B., Genève, 1959
Scholten, C., Amsterdam, 1951
Schootstra, H., Leeuwarden, 1958; concept-brief
Sikkes-Zeverijn, mevrouw wed. G.S., Den Haag, 1952, 1954
Spahr van der Hoek, J.J., Leeuwarden, 1957; met concept-brief
Vereniging Nederland in den vreemde, 1952
Vollgraff-Roes, A., Huis ter Heide, 1954; met concept-antwoord
Waller, Cuxhaven, 1952; met concept-brief
Wassenbergh, A., Leeuwarden, 1951
Werner, prof., 1953, concept-brief
Wieland Los, B.J., Haarlem, 1952
Wright, R.V.S., Cambridge, 1958; met concept-antwoord
Zadoks-Josephus Jitta, A.N., ‘s-Gravenhage, 1951-1955, met concepten van antwoorden

 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS