Uw zoekacties: Commissie van Landbouw in Zeeland, 1805-1851
x35 Commissie van Landbouw in Zeeland, 1805-1851 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

35 Commissie van Landbouw in Zeeland, 1805-1851 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Bij K.B. van 8 Januari 1935 (nr. 1) werd de overbrenging van bovengenoemd archief geregeld (Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, 1935, p. 55). In het voorafgaande jaar was het reeds van de griffie der provincie naar het Rijksarchief depot overgebracht ter voorlopige bewaring. Dr. Felix heeft toen van het archiefje een beschrijving gemaakt (Verslagen, 1934, p. 56). Bij de opgave der verloren gegane archieven of gedeelten van archieven in het jaarverslag van 1940 werd het abusievelijk als verloren opgegeven. Thans werd het teruggevonden, maar omdat de inventaris van Dr. Felix in 1940 verloren gegaan was, moest deze vernieuwd worden.
Tijdens de Franse overheersing waren handel en nijverheid nagenoeg lamgelegd; noodzakelijkerwijze werd toen de aandacht meer op de landbouw geconcentreerd. Voor de opbouw van het ambtelijk apparaat voor allerlei landbouwzaken kreeg de regering in de voormalige predikant J. Kops een bekwaam medewerker. Op zijn advies ging raadpensionaris Schimmelpenninck op 9 September 1805 over tot de instelling van Commissies van landbouw. Enkele punten uit de instructie van 1805 waren de volgende: In elk departement der Republiek zou een Commissie van landbouw worden ingesteld (in het departement Holland twee). De Commissies zouden bestaan uit landbouwers of andere deskundigen op het gebied van de landbouw, waaraan, indien mogelijk, een ervaren veearts moest worden toegevoegd. De leden ontvingen alleen reis- en verblijfkosten, de secretaris ontving enig salaris. Het aantal leden varieerde van 7 tot 12. Iedere Commissie, die tenminste drie keer per jaar zou vergaderen,-bij K.B. van 21 Februari 1809 (no. 10) werd dit veranderd in twee maal per jaar, en wel in het voorjaar en na de afloop van de oogst-was verdeeld in sub-commissies, aan welke het toezicht op afzonderlijke districten was toegewezen. Eens per jaar werd een nationale vergadering gehouden van afgevaardigden der provinciale commissies, waarbij de Commissaris van de landbouw als secretaris optrad *  . Kops zelf werd 24 Maart 1806 door de raadpensionaris tot "Commissaris tot de Zaken van den Landbouw der Bataafsche Republiek" aangesteld. Beide instellingen werkten nauw met elkaar samen en dienden de regering van advies in alle zaken, betrekking hebbend op de landbouw.
De Commissies werden gefinancierd uit het in 1806 ingestelde Landbouwfonds. Bij de inlijving in 1810 werden zij ten dele opgeheven, zo ook de Zeeuwse Commissie. De betrekking van Commissaris tot de Zaken van de Landbouw werd eveneens afgeschaft en J. Kops werd benoemd tot secretaris der Commissie van landbouw in het Departement der Zuiderzee, dat Noord-Holland en Utrecht omvatte *  . Zodra ons land de onafhankelijkheid terug kreeg, werden de Commissies op hun oude voet hersteld. Daar bij de grondwet van 1814 de Provinciale Staten ook met de uitvoering van alle wetten en reglementen betreffende de landbouw belast werden, was er nauwe samenwerking tussen deze twee lichamen, Ook werd J. Kops weer in zijn oude functie hersteld, maar in een brief aan de Commissievan 22 Januari 1816 (inv. nr. 8) deelde hij mede, dat hem het "Hoogleeraarambt in de Kruidkunde en Natuurkennis der planten en in de Landhuishoud-kunde te Utrecht" opgedragen was en bedankte hij voor de samenwerking. In zijn plaats werd niemand anders benoemd. Bij K. B. van 28 Juni 1818 (nr. 99) werden "de nuttige inrigting van kommis-siën van landbouw, thans in de noordelijke provinciën bestaande, onder de gepaste wijzigingen, voor al de provinciën van het Rijk en het Groot-Hertogdom Luxemburg" ingesteld. De punten der instructie van 1805 bovengenoemd werden mutatie mutandis overgenomen. Eind 1814 werden er bij K.B. tien leden voor Zeeland benoemd, in 1819 werd het aantal leden met twee uitgebreid, terwijl in 1832 en 1840 resp. nog een lid en de eerste provinciale veearts als adviserend lid aan de Commissie werden toegevoegd.
De provincie was in bepaalde secties verdeeld en ieder lid had een sectie voor zijn rekening. In de functies van voorzitter en secretaris-zij wer-den door de Commissie gekozen, sinds echter het K. B. van 12 Oc-tober 1823 (nr. 71) werd de secretaris door de Koning benoemd, uit een drietal, door de Commissies aan te bieden-hebben zich over de periode van 1815-1851 weinig mutaties voorgedaan. Voorzitter was van 1815-1829 Mr. G. D. Steengracht, van 1830-1831 Mr. J. Snouck Hurgronje en van 1832 tot de opheffing in 1851 C. Vis. Secretaris was van 1815-1823 J. H. Liebert en van 1843-1851 Mr. W. Ph. Vis. Volgens art" 9 van het K.B. van 1818 bovengenoemd moest de Commissie ieder jaar een rapport over "den staat van den landbouw en van de landhuishoudkunde" inzenden aan het Departement van Binnenlandse Zaken en aan Gedeputeerde Staten der provincie; ook had men aan genoemd departement en aan de Staten der provincie in de loop van de maanden Juni en December van ieder jaar, "en voorts zoo dikwijls zulks door dezen van haar gevorderd mogt worden, een opgave van den staat van het gras- en graange-was, van de aardappelen, en in één woord van alle voortbrengse-len van den landbouw" te verstrekken (art. 14). Bij K.B. van 12 Oc-tober 1823 (nr. 71) moesten laatstgenoemde tweejaarlijkse opgaven slechts één maal per jaar ingezonden worden. In een brief van de Gouverneur van Zeeland d.d. 24 Maart 1830 werd verzocht, op verlangen van de Minister van Binnenlandse Zaken, eerstgenoemde om de drie maanden een rapport te doen toekomen over de stand der werkzaamheden van de landbouw, waarin tevens moest vermeld worden of er een opmerkelijke stijging of daling in de graanprijzen-en de oorzaken daarvan-had plaats gehad. Ook had men sinds 1828 jaarlijks aan de Gouverneur van Zeeland na afloop van de oogst verslag te doen over de resultaten. In grote trekken is echter de instructie van 1818 "dezelfde gebleven.
Het financieel gedeelte der Commissie was niet van grote omvang en werd door de secretaris behandeld.
Toch bleken de Commissies niet tegen de tijdgeest bestand. Van opzet organen der bemoeiing van de landelijke overheid, werden zij tijdens de opkomst van het liberalisme, door de uit eigen initiatief ontstane gewestelijke genootschappen in de schaduw gesteld, Zo werd in Zeeland in 1843 de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij opgericht. Bij KB. van 7 Januari 1851 (nr. 68) werden zij ontbonden; uit dit Besluit blijkt generlei bedoeling. De Commissarissen in de provincie werden met de verdere afwikkeling belast. De archieven der Commissies werden voorlopig met de archieven der provincies verenigd.
Het archief is vrijwel volledig bewaard gebleven en de indeling is zeer eenvoudig. De beschrijving geeft tot geen andere opmerking aanleiding, dan dat de financiële stukken met de relatieven verenigd zijn.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Commissie van Landbouw in Zeeland (CvL), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, CvL, inv.nr(s) ...
Kenmerken
Datering:
1805-1851
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
5 meter
Jaar bewerking:
1945
Titel publicatie:
M.P. de Bruin, 'Het archief van de Commissie van Landbouw in Zeeland 1805-1851', in: Rijksarchief in Zeeland. Gebundelde inventarissen. Deel I ('s-Gravenhage 1962) 3-11
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS