Uw zoekacties: Koninklijke Zangvereniging Tot Oefening en Uitspanning, Midd...
x1522 Koninklijke Zangvereniging Tot Oefening en Uitspanning, Middelburg, (1829) 1834-1974 (1993) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

1522 Koninklijke Zangvereniging Tot Oefening en Uitspanning, Middelburg, (1829) 1834-1974 (1993) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Jacobus Johannes de Kanter, makelaar te Middelburg, liep begin 1834 rond met de gedachte 'om namenlijk door vereenigen van eenige liefhebbers der zang- en toonkunst, geholpen en ondersteund door de bekwaamste meesters hier ter stede, een vast muziekgezelschap op te rigten, hetwelk maandelijks zoude vergaderen om tot onderlinge oeffening en uitspanning eenig vocaal en instrumentaal muziek uittevoeren'. Nadat deze gedachte in een tweetal proefbijeenkomsten vaster omlijnd was, besloot een elftal heren op 22 december 1834 tot verwezenlijking over te gaan. Het muziekgezelschap zou de naam dragen van 'Oefening en Uitspanning', zoals werd vastgesteld in het bij diezelfde gelegenheid aangenomen reglement.
De directie werd opgedragen aan de actieve stadsmuziekmeester Wilhelmus Remigius Ceulen, ongetwijfeld de man achter de schermen bij de oprichting. Eerste voorzitter was Anthoni Tak.
Reeds een week later werden de eerste negen damesleden toegelaten. Als vanzelfsprekend bezochten alleen de heren de ledenvergaderingen en zij alleen namen dus besluiten; indien het hun nuttig voorkwam, werd echter wel tevoren per rondzendbrief de mening van de dames gevraagd. Stemrecht en passief kiesrecht kregen deze laatsten pas in 1896. Oorspronkelijk mikte de vereniging, conform de doelstelling van De Kanter, op 'onderling' genoegen, d.w.z. in de besloten kring der werkende leden en hun introduc├ęs . Maar spoedig ging ze ook aan het openbare concertleven deelnemen. Belangrijke stimulansen daartoe waren het aanknopen van een band met de Afdeling Middelburg van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (1835) en de opening van een concertzaal aan de Groenmarkt in een der gebouwen van het Abdijcomplex (1839), daartoe door het Provinciaal Bestuur met goedvinden van de regering beschikbaar gesteld. De vereniging zou volgens haar reglement van 1834 instrumentale muziek in 'zoo veel mogelijke afwisseling en verscheidenheid' met zang beoefenen, maar de zangkunst werd al gauw hoofdzaak, terwijl de instrumentale muziek werd teruggedrongen naar de rol van begeleiding. Terecht wijzigde de vereniging dan ook in 1837 bij een reglementsherziening haar naam in Zangvereeniging Tot Oefening en Uitspanning. Bij haar eeuwfeest, in 1934, kreeg zij het recht om het predicaat 'Koninklijke' te voeren.
Het archief werd, voor zover de opeenvolgende secretarissen dat niet thuis bewaarden, na ingebruikneming van een nieuwe concertzaal in 1896 aldaar in een kast bewaard, die ook diende voor de berging van de grote voorraad oude muziekpartijen. Dit alles werd in 1973-1974 in verband met een verbouwing van die concertzaal tijdelijk in het Rijksarchief in Zeeland ondergebracht. Toen kwam het eigenlijke archief van onder de pakken muziek te voorschijn. Het werd, met wat de secretaresse onder zich had, aan het Rijksarchief in Zeeland in bewaring gegeven en meteen geïnventariseerd. Helaas moest geconstateerd worden dat het verenigingsarchief belangrijke lacunes vertoont. Daar staat tegenover, dat interessante bestanddelen van andere archieven opdoken, die als gedeponeerd bij het archief van TO&U te beschouwen zijn. Het gaat om archieven van vier verenigingen:
1. Afdeeling Middelburg van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst
2. Vereeniging tot Bevordering der Toonkunst te Middelburg
3. Vereeniging voor Zeeuwsche Muziekfeesten
4. Muziekgezelschap 'Uit Kunstliefde'
Hoe de archieven van de drie verenigingen tenslotte in dat van TO&U beland zijn is niet helemaal duidelijk, omdat de notulen daaromtrent niets bevatten. Vast staat evenwel dat het archief van de Vereeniging voor Zeeuwsche Muziekfeesten zich reeds in 1904 daar bevond (zie inv.nr 34). Aangezien dit archief evenals dat van de Afdeeling van Toonkunst oorspronkelijk gedeponeerd was bij de Vereeniging Toonkunst, ligt de veronderstelling voor de hand, dat de drie archieven tegelijkertijd bij TO&U terecht gekomen zijn. Zeker is dat echter niet en met name bij het archief van de Vereeniging voor Zeeuwsche Muziekfeesten is er aanleiding tot twijfel.
De zaak is n.l. dat de Middelburgsche Muziekvereeniging, opvolgster van de Vereeniging Toonkunst, de traditie van de muziekfeesten niet voortzette. Zij liet dat over aan TO&U, die er van 1874 tot 1924 mee doorging. Er is dus een kans dat de zangvereniging in eerstgenoemd jaar al over de archivalia van Muziekfeesten als retroacta de beschikking had.
Van de beide andere archieven kan men aannemen dat ze pas later onder TO&U zijn gekomen, omdat het waarschijnlijker is dat ze bij de fusie van 1873 aan de Middelburgsche Muziekvereeniging overgegaan zijn. Toen deze laatste in 1881 ontbonden werd, bleef, naast een zieltogend Uit Kunstliefde, TO&U als enige grote onder de muziekverenigingen over. Als vanzelf viel haar in die situatie zowel de exploitatie van de concertzaal als het toezicht op de zangschool toe. Dit zou een reden kunnen zijn, waarom de Muziekvereeniging, die zich tot haar opheffing daarmee belast had, nu het eigen archief met wat eraan voorafging aan de zangvereniging toevertrouwde. Hiermee zou dan de aanwezigheid van de twee Toonkunst-archieven bij TO&U verklaard zijn. Van het archief van de Middelburgsche Muziekvereeniging zelf ontbreekt tot nu ieder spoor.
Na verloop van tijd is TO&U weer ontlast van de twee genoemde taken: zorg voor de concertzaal en voor de zangschool. Nadat de zaal aan de Groenmarkt, trouwens ook om andere redenen niet meer voor muziekuitvoeringen geschikt, door het Provinciaal Bestuur weer voor eigen gebruik was bestemd, werd in 1896 een kapitaal huis aan de Singelstraat tot concert- en gehoorzaal verbouwd. De exploitatie hiervan geschiedde door een nieuw opgerichte NV. De zangschool heeft nog tot 1939 bestaan en sindsdien zijn de activiteiten van de zangvereniging wederom uitsluitend gericht op het geven van openbare uitvoeringen.
Na publicatie van deze inventaris (in Gebundelde Inventarissen II (1976) 145-154) kwamen nog zoveel achtergebleven archiefstukken te voorschijn dat in 1988 een tweede herziene versie noodzakelijk bleek (met ingevoegde nummers, herkenbaar aan a, b etc.). In 1993 droeg het Rijksarchief in Zeeland het archief over aan het Gemeentearchief Middelburg (Aanwinst 1993.16). Nadere aanvullingen volgden in 1994 en 1998 thans samen het supplement (oorspronkelijk inv.nrs 1-76, thans inv.nrs 49-124). Sinds eind 1999 berust het archief in het Zeeuws Archief. Tegelijk werd toen de inventaris uit 1988 aangepast en van een doorlopende nummering voorzien.
Het archief is openbaar voor zover de stukken ouder zijn dan vijftig jaar.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Koninklijke Zangvereniging Tot Oefening en Uitspanning (TO&U), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, TO&U, inv.nr(s) ...
Kenmerken
Andere namen:
TO&U, Afdeling Middelburg van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, Vereeniging tot Bevordering der Toonkunst te Middelburg, Vereeniging voor Zeeuwsche Muziekfeesten, Vereniging voor Zeeuwse Muziekfeesten, Koninklijke Oratoriumvereniging Tot Oefening en Uitspanning
Vestigingsplaats:
Middelburg
Omvang:
2 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1974, 1988, 1994
Titel publicatie:
De oorspronkelijke versie van deze inventaris werd gepubliceerd als: P. Scherft, 'Het archief van de Koninklijke Zangvereniging "Tot Oefening en Uitspanning", 1834-1954, en daarbij gedeponeerde archiefbescheiden, 1829-1973', in: Rijksarchief in Zeeland. Gebundelde Inventarissen. Deel II ([Middelburg] 1976) 145-154.
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Gemeente Middelburg
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS