Uw zoekacties: Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Den Haag
x609 Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Den Haag ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

609 Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Den Haag ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel is de oudste organisatie in ons land op economisch gebied. Zij werd in 1777 opgericht als Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De aanleiding tot deze oprichting was de behoefte de bijzonder ongunstige toestand van de Republiek te verbeteren door praktische maatregelen, die nieuwe economische ontwikkelingen zouden kunnen stimuleren.
Het nieuwe genootschap stelde zich ten doel vergroting van de algemene welvaart en dit in de eerste plaats door verspreiding van praktische kennis. Hierbij richtte men zich vooral op de twee belangrijkste sectoren van het economisch leven in die tijd, de nijverheid en de landbouw.
In juni 1797 kwam de Oeconomische Tak los te staan van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, toen de naam veranderde in Nationale Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij. Verschillende naamswijzigingen volgden: Hollandsche Huishoudelijke Maatschappij (juli 1807), Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij (september 1814) en Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid (juli 1836). Na een fusie in 1903 met de Vereeniging van Fabrieks- en Handwerksnijverheid, waarbij deze vereniging in de Maatschappij opging, veranderde de naam in Maatschappij van Nijverheid. Haar huidige naam kreeg de Maatschappij in 1920.
De Maatschappij kenmerkt zich door een centrale en decentrale organisatie. Als hoofdbestuur zouden volgens de in 1779 goedgekeurde “Wetten des Oeconomischen Taks” fungeren de directeuren van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, voor zover zij tevens als lid tot de Oeconomische Tak waren toegetreden. Dit veranderde na de verzelfstandiging in 1797. Centrale organen zijn naast het hoofdbestuur (voorheen directeuren), het algemeen secretariaat en commissies. Decentraal, verspreid over het hele land, zijn er lokale en regionale organen, de departementen. Deze behartigen de plaatselijke en regionale belangen op het werkterrein van de Maatschappij.
De Maatschappij had en heeft een veelzijdig takenpakket. In de begintijd had men de gezamenlijke bronnen van bestaan op het oog, zoals handel, nijverheid, scheepvaart, visserij, landbouw en kunst(nijverheid). Naderhand kwam het accent te liggen op sociaal-economische onderwerpen, met nog steeds handel en nijverheid als belangrijke onderwerpen, maar ook sociale wetgeving, onderwijs en verkeer behoorden daartoe.
Zoals gezegd hield en houdt de Maatschappij zich bezig met verschillende taken. Het uitschrijven van prijsvragen was de meest in het oog lopende in de achttiende en negentiende eeuw.
Een nieuw middel om de nijverheid te bevorderen was het houden van tentoonstellingen. De Maatschappij verleende hierbij haar bemiddeling en organiseerde ook zelf tentoonstellingen, bijvoorbeeld de jaarlijkse tentoonstellingen van planten en gewassen, die zij van 1818 tot 1832 in Haarlem hield. In 1861 werd voor het eerst een algemene nationale tentoonstelling georganiseerd.
Het houden van congressen komt men voor het eerst tegen in de wet van 1856, waarin een nieuw hoofdstuk was opgenomen: “Van het jaarlijksche Congres”. Hierin stond de bepaling, dat ieder jaar na afloop van de algemene vergadering een congres zou gehouden worden. Het eerste nijverheidscongres vond plaats in 1857 te Haarlem. In de wet van 1886 wordt niet meer het jaarlijks houden van congressen voorgeschreven, maar bepaald, dat congressen door directeuren belegd zouden kunnen worden.
Het oprichten en in stand houden van musea, scholen en andere instellingen behoort eveneens tot het takenpakket. Het Koloniaal Museum te Haarlem (1871) was de oudste. In 1913 schonk men de collecties aan het door de Maatschappij mede opgerichte Koloniaal Instituut in Amsterdam. Het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem dateert van 1877. Aan het Museum was sinds 1879 een School verbonden. Het Museum van Kunstnijverheid en de School werden gesloten in 1926, omdat het gebouw waarin ze gevestigd waren, het Paviljoen, de nieuwe zetel werd van het Provinciaal Bestuur. Tot de instellingen die door de Maatschappij zijn opgericht en na verloop van tijd zelfstandig zijn geworden, behoren bijvoorbeeld het Bureau voor Handelsinlichtingen te Amsterdam (1903), dat aan nijverheid en handel praktische hulp verleende ter uitbreiding van de handelsbetrekkingen met het buitenland, de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland (1916), later Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (in samenwerking met het Koninklijk Instituut van Ingenieurs), de Emigratie Centrale Holland te ‘s-Gravenhage (1923), welke stichting na de fusie met de Nederlandsche Vereniging Landverhuizing werd omgezet in de Stichting Landverhuizing Nederland, Stichting Studiecentrum Bedrijfsbeleid te Arnhem (1953), Stichting Jeugdondernemingen te Haarlem (1960), Stichting Televisie Academie (Teleac) te Delft (1963) en Stichting Industriële Raad voor de Oceanologie te Delft (1971).
In de jaren 1832 en 1833 verscheen het eerste deel van het orgaan van de Maatschappij onder de titel: Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid, dat met ingang van 1928 Maatschappij-Belangen heet.
Het toekennen van getuigschriften en erepenningen begon op grond van een besluit genomen op de jaarvergadering van 1903. Het gaat om de uitreiking van vererende getuigschriften en medailles aan werknemers, die een jubileum in dienstbetrekking vierden.
Tot slot hield de Maatschappij zich ook bezig met de belangenbehartiging van het bedrijfsleven, waartoe ook de bestudering van sociaal-economische onderwerpen door commissies en het uitbrengen van rapporten gerekend kan worden.
Het archief van de Maatschappij uit de periode 1777-1913, met een omvang van ca. 40 m, was beschreven in een gedrukte inventaris, opgenomen in Economisch-Historisch Jaarboek 11 (1925) en 12 (1926). De archiefbestanddelen waren primair geordend op archiefvormer: I Oeconomische Tak… tot en met VI Maatschappij van Nijverheid. De nadere onderverdeling bestond uit een algemeen en een bijzonder deel. Het eerste bevatte de archiefbestanddelen die over meerdere jaren lopen, terwijl in het bijzonder deel de archiefbescheiden op jaar, van algemene vergadering tot algemene vergadering, ingedeeld waren. Per inventarisnummer waren de archiefbescheiden op jaar nader gedetailleerd beschreven met behulp van volgnummers.
Een eerste aanvulling op het archief beslaat de periode ca. 1920-1940 (1945), met een omvang van ca. 3 m. Daarvan is een gedrukte plaatsingslijst opgenomen in Economisch-Historisch Jaarboek 25 (1951), p. LXI-LXV. Het betrof op onderwerp geordende archiefbescheiden, genummerd 1-20, die naderhand van volgnummers zijn voorzien.
In de jaren 1980 en 1990 zijn twee aanvullingen op het archief beschreven in getypte plaatsingslijsten. De laatste aanvulling kwam in 2000, zonder toegang, met slechts summiere opschriften op de dozen.
De archiefbescheiden die waren beschreven in de gedrukte inventaris, zijn intact gelaten en verpakt in zuurvrije omslagen. Om de relatie met het oude inventarisnummer te kunnen achterhalen, is dit nummer bij ieder archiefbestanddeel op het omslag genoteerd. Daarna zijn de bescheiden die formeel gelijksoortig zijn bij elkaar gevoegd. De overige archiefbescheiden zijn samengevoegd of apart beschreven. Waar nodig zijn ter wille van de gebruiker de oude inventarisnummers in de beschrijving opgenomen. De aanvullingen, grofweg de archiefbescheiden na 1940, zijn materieel verzorgd en eveneens beknopt beschreven.
In deze toegang zijn ook de gedrukte bescheiden opgenomen. Voor een deel ontbraken deze in de gedrukte inventaris, hoewel daarin wel een verwijzing voorkwam naar de bewaarplaats: de bibliotheek van het Gemeentearchief Haarlem (later Archiefdienst voor Kennemerland).
Het archief van de Maatschappij werd bewaard bij het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, daarna in bruikleen gegeven aan het Gemeentearchief Haarlem en vervolgens aan het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem, thans Noord-Hollands Archief. De omvang van het archief bedraagt ca. 85 m.
1. Literatuur
Bijlage bij de inventaris; Beschrijving van de inhoud van de inv.nrs. 680-725
Toelichting: De beschrijvingen zijn overgenomen uit de gedrukte inventaris, gepubliceerd in Economisch-Historisch Jaarboek 11 (1925) en 12 (1926).
22/5. Voorstel betreffende het gebruik van inlandsche kleurstof inzake kaasbereiding.
24/8. Voorstellen en beoordeelingen van verhandelingen, modellen en monsters door de departementen aangaande handwerken en fabrieken. Linnen van hennep, zijde, touw uit brandnetels, merken en gebruik van inlandsche goederen, negerhoeden, kaarsen, pottenfabricage, spelden.
24/9. Voorstellen enz. aangaande werktuigkunde en scheikunde. Moddermolen, molenwieken, suikermolen.
25/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Inlandsche tabak, vlas, wolverbetering, condatsriet, kaasbereiding.
25/8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Spinscholen, chitspapier, Haagsche porceleinfabriek, fabriek van gouden en zilveren werken.
26/8. Memories over de vraag, of de Generaliteitslanden uitgesloten moeten worden.
26/9. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Hooibroei, kaasbereiding, klander en veeziekten.
26/10. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Haring naar de koloniën, oeconomische winkels.
26/11. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Porceleinfabriek, lakwerk, goudsmidswerk, touw uit brandnetels, tabak, kant, spelden, tin, hoeden, potten, manufacturen, saffiaanleder, papier, kaarsen, linnen, zeep, balusters.
27/13. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Sluisdeuren, watermolens, molenwieken, vuurmachine, moddermolen, pomp, ophaalbrug.
27/14. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Aas voor kabeljauw, roerschroef, sextant, uitdiepen van riviermonden, paalwormbestrijding, aanmoediging tot den zeedienst, redding van schipbreukelingen, scheepsvernis.
27/15. Voorstellen enz. aangaande algemeen nut. Oeconomische almanak, zwembad, lichaamsbeweging.
28/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Wolverbetering, veldmuizenverdelging, kaasbereiding, hooibroei, groenvoer, fokken van kalveren.
28/8. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Oeconomisch winkels, verbod van invoer van Engelsche stoffen, haring naar de koloniën, gebruik van inheemsche stoffen in gestichten.
28/9. Vergelijking van maten en gewichten, gebruikelijk in verschillende departementen.
28/10. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Touw uit brandnetels, rietveeren in bedden, zeep, spinscholen, Schotsch tapijt, boekbindersleer, hoeden en negermutsen, verlakt, verf, protest tegen het spinnen van koehaar en tegen linnen uit hennep, lijm overleer, aardewerk, spelden, papier, wol.
28/11. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Baggermolen, snijroetjes, molenassen, wolmolen, cacaobreker, staalriet, ophaalbrug, vuurmachine, verfmolen, getrokken latten, balkzaagmolen, sluisdeuren, brandbluschmiddelen, asch voor bleekers, eau de Luce.
28/12. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Uitdiepen van riviermonden, bouwen van oorlogsschepen, uitrusting ter kaapvaart, aanmoediging tot den zeedienst, scheepsvernis, paalworm.
28/13. Voorstellen enz. aangaande algemeen nut. IJzer voor roest bewaren, rookverdrijven, verbetering der zeedijken.
29/9. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Kaasbereiding, schapenziekten, wol, gerst, Boheemsche haver, aardappelen, aanfok van kalveren, longziekten van het vee, klander, heideontginning, wintervoer, bijenteelt.
29/10. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Maten en gewichten, oeconomische winkels, vestiging als handelsagent buitenslands, haring naar de koloniën.
29/11. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Schotsch tapijt, vilt, papier, verfstof, bladkoper, glasblazerij, stalen gaas, verlakt, aardewerk, overleer, Engelsch fluweel, leeren hoeden, spinscholen, haarspelden, vlaswinning, graveerkunst.
30/12. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Verfmolen, riet, rottingen, banden, tuimelschepmachine, sluisdeuren, roeien van oorlogschepen, wolmolen, moddermolen, katoenmolen, watermolens ( perspomp, paardekracht en scheprad-), spinnewiel, ophaalbrug, brandspuit, balkzaagmolen, ploegen, wijn, verbetering, bleekersasch, cortex peruvianus, tetanus, gangreen, eau de Luce.
30/13. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Aanmoediging tot den zeedienst, uitdiepen van riviermonden, aas voor kabeljauw, vuurbaken, afbrengen van schepen.
30/14. Voorstellen enz. aangaande algemeen nut. Verbetering zeedijken, ijzer tegen roest beschermen, redden van drenkelingen.
31/8. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Onderwijs aan daglooners, gerst, papaverbollen, Boheemsche haver, verdelgen van veenmollen, klander, wol bijenteelt, herk (onkruid), aanfok van kalveren en schapen.
31/9. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën Oeconomische winkels.
31/10. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Karsaai, spinscholen, zijde, cement, verlakt, glaswerk, boekbindersleer, schoenleer, flanel, metaalgaas, geslagen koper, karpetten, pennen, papier, perkament, aardewerk, fijne hennep, geverfde stoffen, kaardebollen, schachten, haarspelden, hoeden, graveerkunst.
31/11. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Perspomp, balkzaagmolen, brandspuit, ploeg, staalriet, water- en schepradmolen, moddermolen, suikermolen, lamp, ophaalbrug, pletrollen, katoenmolen, vuurmachine, acidum calmans, eau vegeto-mineral, tetanus (spasmus cynicus), dollehondsbeet, eau de Luce, vaste kleur.
31/12. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Loglijn, haringvangst, aanmoediging zeedienst, verbeterd kompas, vuurbaak, afbrengen van schepen.
31/13. Voorstellen enz. aangaande algemeen nut. Almanak, praebende societeit, rookverdrijven.
32/9. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Kaardebollen, ricinuszaad, hennep, wol, overstrooming door zeewater, heideontginning, toezicht op rammen, papaverzaad, Boheemsche haver, veenmolverdelging, longzieten bij vee, bijenteelt, klander.
32/10. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Oeconomische winkels, broodboom in West-Indië.
32/11. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Smyrna-, Schotsch-, Leidsch tapijt, trijp- en saaidrukkerij, tafelwilk, zijden gaas, karsaai, leeren hoeden, handschoenen, oeconomische fabriek te Bergen op Zoom, vertind koper, saffiaan, francijn, spelden, pennen, aardewerk, ets- en graveerkunst.
32/12. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Perspomp, rieten, vuurmachine, papierpers, vuurwerk in branderijen, watermolen, moddermolen, schepradmolen, zaagmolen, pompenverbetering, snijroetjes, heiblok, vuurmachine-Rainey, snui-feest, vaste kleur, zweetpoeder, middel tegen paalworm, verfstof, in vuur versteenende compositie.
32/13. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij.Aanmoediging zeevaart, het Noorden te vinden, vuurbaak.
32/14. Voorstellen enz. aangaande algemeen nut. IJzer voor roest bewaren, almanak, oeconomische societeit, verbetering van schoorsteeenen, krijgsschool.
33/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Nieuw gewas, verbetering van den landbouw, aanplant van moerbeiboomen, mest van haardasch, gebruik van stronken van raap- en koolzaad, ploegen, groen wintervoer, bijenteelt, moederkwaal, aardappelteelt, ontginning, schapenschurft, hooiegge, alizarizaad, wol, rossement (onkruid ), ricinuszaad.
33/8. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Maten en gewichten, oeconomische winkels, premiën voor gestichten.
33/9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Tapijt, horlogebandjes, tafelwilk, zijde, verlakt, zijden kousen, zwartgeverfde stoffen, saffiaanleer, jucht, aardewerk, pijlaken, leeren hoeden en patroontasschen, lijm, koperwerk, molton, email, beukenolie, weverij, saaidrukkerij, papier uit stroo, horloges, spinscholen, premies, ets- en graveerkunst.
34/10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Ophaalbrug, staalriet, snijroetjes, verbetering van ketels, katoenmolens, heiblok, machine van Tapéron, middel tegen worm in hout, tegen lekkende vaten, nieuw geel, balkzaagmolen, microscoop.
34/11. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Vuurbaken, berekening der jaarlijksche kosten voor de uitrusting der visschersvloot, oprichting der Kweekschool voor Zeevaart.
34/12. Voorstellen enz. aangaande algemeen nut. Verbetering der zeedijken.
34/13. Opgaven van maten en gewichten der departementen.
35/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Uitroeien van den meiwormen, uitroeien van hop (onkruid ), verfijnen van inlandsch vlas, aankoop van Spaansche rammen, knolrapen als veevoer, alizarizaad, schapenschurft, miltvuur.
35/8. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Aanmoediging tot het dragen van inlandsche goederen, lijsten van waren te koop in oeconomische winkels, verklaringen van levering van inlandsche goederen, premies voor oeconomische winkels.
35/9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Haarspelden, zijde, rietmatten, Frankforter potten, pijlaken, saffiaanleer, vertinnen van koper, tapijt, tafelwilk, grofaardewerk, zilver-drijfwerk, glad koperwerk, leeren hoeden, piano, karsaai, molton, overleer, zijden gazen, sajet, toestand der fabrieken, spinscholen, moscovische matten, ets- en graverkunst.
35/10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Machine voor het vervoer over moerassige gronden, roerschroef, schietspoel, lamp, machine voor horloge-onderdeelen, koffiemolen, watermolens, moddermolen, Spaansch groen, zeep, cement, gele verf.
35/11. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Aanmoediging tot den zeedienst, bekleeding van schepen met lood, vermindering der zalmvangst.
35/12. Voorstellen enz. aangaande algemeen nut. Almanak, opvoeding, gewapende corpsen, uitgave van een werk over kunsten en wetenschappen.
36/6. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Aanvragen om plano prijsvragen, verhandelingen omtrent landbouw, mos uit weiland verdrijven, inlandsch vlas, klander, aardappelen, gewas ter vervanging van aardappelen, behandeling van koeien na het kalven, behandeling van eerstgeboren kalven.
36/7. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Maten en gewichten, winkel van inlandsche goederen, levering van stoffen aan gestichten, producten uit Suriname.
36/8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Spinscholen, nettenbreien, tafelkleed, zilverwerk, pijlaken, bleekerijen van blauwgaren, Frankforter potten, snuiftabak, papier, aardewerk, lint, karsaai, kunst.
36/9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Droogmolen, watermolen, koffiemolen, perspomp, verfstof uit wild wormkruid, Spaansch groen, zeep, aderlaatsnippen, riet, traan, blauwverven, aardappelmolen, rookverdrijven uit aardewerk, magnesia alba, spinnewiel.
36/10. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Afbrengen van schepen, roerschroef, over het verminderen van de zalm.
36/11. Voorstellen enz. aangaande algemeen nut. Middel tegen paalworm, voorkomen van overstrooming.
37/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Runderziekten, inlandsche tabak, vlas, meekrap, klander, rammen, veeartsenpremie, wol.
37/8. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Maten en gewichten, inlandsche goederen voor gestichten, oeconomische winkels.
37/9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Piano, saffiaanleer, aardewerk, pijlaken, spinscholen, nagelsmederij, saaien en flanellen, blauwgaren, graveerkunst.
37/10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Brandspuiten, nieuw metaal, cylindermolen, spinnewiel, schietspoelen, turkschrood.
37/11. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Kustbeschrijving, zalmvisscherij, dok voor oorlogschepen, redding van schipbreukelingen.
38/4. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Oeconomische schapen, moederkwaal, kankeren van boomen, sterfte onder het rundvee, vlas, alizarizaad, aalbessen, rietplanten, mos uit weilanden, hooibroei, bloedpissen, longziekte.
38/5. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Maten en gewichten, oeconomische winkels, inlandsche goederen aan gestichten.
38/6. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Spinscholen, glas, papier, middelen tot opheffing der inlandsche nijverheid, kunstprenten.
38/7. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Wagen, turksch rood.
38/8. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Aanmoediging van de zeevaart, middel tegen paalworm.
38/9. Voorstellen enz. aangaande algemeen nut. Onderwijs aan vroedvrouwen, Klem.
39/5. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Oeconomische schapen, alizarizaad ter vervanging van meekrap, kalfverlegging, vlas, klander, rossement, boom- en plantluizen, verbetering der mesthoopen, dwade droes.
39/6. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Premie op karsaaien, gom-copal.
39/7. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Wol, marmerpapier.
39/8. Voorstellen aangaande werktuig- en scheikunde. Brandspuit, koffiemolen, bessenwijn, kinderpokken.
39/9. Voorstellen aangaande zeevaart en visscherij. Aanmoediging tot den zeedienst, redding van schepelingen, paalworm, scheepshuid, gronden in de Noordzee, zalmvisscherij.
39/10. Voorstellen enz. aangaande algemeen nut. Premies aan kunstenaars, vroedvrouwen ten plattelande, klem.
40/5. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Ontdekkingen, tropische planten, vlas, oeconomische schapen, turksche mee, veeartsattestatiën.
40/6. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Premies voor geleverde inlandsche goederen, oeconomische winkels, papierfabriek, gom.
40/7. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Spinnerijen en weverij te Utrecht, kunstporcelein, velinpapier, lak en vernis van gom-copal, spinwerk.
40/8. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Fornuis, brandspuit.
40/9. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Kunstverkenningen, koolteer tegen den paalworm, scheepsbouw, aanmoediging tot den zeedienst.
40/10. Voorstellen enz. aangaande algemeen nut. Premies aan jeugdige kunstenaars, vroedvrouwen ten platten lande.
41/3. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Schapenteelt, onkruid.
41/4. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Maten en gewichten (Hoorn), premies op levering van karsaaien aan godshuizen, roucou, himarouba, senne, kunstweide in Suriname.
41/5. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Kunstporcelein, vertinsel, perkament, steen-aardewerk, spinnerij, quinette garens.
41/6. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Moddermolen, brandspuit, vuurmachine, chemische oefeningen, medicinale gom, Engelsch zout.
41/7. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Aanmoediging tot den zeedienst, scheepsbouw.
42/6. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Wol der oeconomische schapen, droes.
42/7. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Maten en gewichten.
42/8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Schotsch tapijt, aardewerk, porcelein, graveerkunst, schilderkunst.
42/9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Verhandeling over scheikunde, vuurmachine, zout, brandspuit, gom.
42/10. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Aanmoediging tot den zeedienst.
42/11. Voorstellen enz. aangaande algemeen nut. Zorg voor dienstboden.
43/3. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Schapen, mesten, systematische opgave van onkruid, Egyptische rogge.
43/4. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Premies voor inlandsche goederen, economische winkels, genootschap voor den landbouw in Suriname.
43/5. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Zijdefabriek, kousen, spinscholen, kunstporcelein, kunstprenten.
43/6. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde, katoenmachine.
44/5. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Kunstmesten, oeconomische schapen, wouw.
44/6. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Premies voor inlandsche goederen, gomcopal.
44/7. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Kunstporcelein, eeststeenen, karkassen, (draadfiguren).
44/8. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Engelsch blauw, middel tegen den paalworm.
45/3. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Premies voor inlandsche goederen.
45/4. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Kunstverlakt, Engelsch lint, teekenpapier, knoopsgaten-koord, eeststeenen, graveerkunst.
45/5. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Roeikegel tot redding van drenkelingen.
46/3. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Maten en gewichten, premies voor inlandsche goederen.
46/4. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Spinscholen, gesponnen katoenen garens, baleinen, Schotsche en andere kousen, Engelsch jaslint, pluksel, karkassen, kunstdrukpapier, zijdeteelt, kunst.
46/5. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Engelsch blauw, kobaltmijn.
46/6. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Redden van drenkelingen.
57/6. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Uitroeien van heeremoes, bemesting door legering van ruiterij, zaad van hutentuet, inenten van vee.
57/7. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Opbeuring van koophandel en zeevaart, premies voor inlandsche goederen, gom van cachal.
57/8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Gildedwang, kunstdrukpapier, aardewerk, kousen, kunst.
57/9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Kammachine, roswatermolen, beweegbare muzieknoten.
58/6. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Zetten van een paardenpoot.
59/6. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Oeconomische schapen, Egyptische rogge.
60/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Kanaal Loosdrecht-Eem, spinpremies voor eigen verbouwd vlas, premie aankoop wouwzaad, advies aan den Agent voor den Landbouw over het bebouwen der duinen, planten van onbekende nuttige gewassen, oeconomische schapen, enquête over landbouwvragen.
60/8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Spinscholen, advies aan den Agent voor Oeconomie over een adres van zieldoekfabrikanten, tapijtfabriek Rotterdam.
60/9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Pletmachine, spaaroven, Arabisch rood, bedorven water.
61/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Cultuur der heidegronden, schapenluizen, aanleg van dennenbosschen, spinnen van eigen verbouwd vlas.
61/8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Kunstbloemenpapier, witgestreept dimet, nationale fabriek, tapijtfabriek Rotterdam.
61/9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Oliemolen, spinnewielverbetering.
62/6. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Inenten van kalveren tegen de veepest.
63/5. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Wouwzaad.
63/6. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Kaardebollen, houtzaagmolen.
64/5. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Paardenfokkerij, schapenteelt, grasbouw, wouw.
64/6. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Vollersaarde, bedorven water, pijpen in kerktorens.
65/6. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Oeconomische schapen, buta-bugazaad.
66/6. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Veeartsenijschool te Zutfen, zaaien van dennenzaad, bebossching van Ryckevorsel, wouw.
70/7. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Spinnerij te Leimuiden, regels voor de oprichting van fabrieken, vervaardiging van messen, lijst van fabrieken te Leiden.
70/8. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Vervoer van lasten op wagens.
71/6. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Haakploeg , kaasbereiding, schapenluizen, braken van bouwland, beetwortelsuiker.
71/7. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Premies voor inlandsche goederen.
71/8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Opgave van fabrieken te Hengelo, spelden, teekenpapier, hoedenstroo, katoenen garens, zwarte garens, tapijtfabriek, spinnerij te Alkmaar, marmer met koper, blom van mostert, leer van varkensvel, kunstprenten.
71/10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Vervalsching van meekrap, katoendrukmachine, verven met elzenknoppen, kunstas van rijtuigen, schietspoelen.
71/11. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Reddingboot.
72/8. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Verbetering der veerassen, premies voor veeartsen.
72/9. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Gebruik van inlandsche manufacturen, handel op de Afrikaansche kust.
72/10. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Kaardebollen, goudvlies, keper van steenvlas, fabriekswerk, lijst van fabrieken te Gouda, bulletin van Hollandsche kunstvlijt.
72/11. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. As tot sporen van rijtuigen.
72/12. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Premies voor uitrustingen, kweekschool voor zeevaart.
73/8. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Veeartsenpremies, hooivervoer, haakploeg, rijst, kaarden.
73/9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Katoenen garens, spinnerij te Utrecht.
73/10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Okeraarde, blauw vitriool, as tot sporen van rijtuigen.
74/8. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Kweekblok, veeartsenpremie, veeartsenijwetenschap, Egyptische rogge, boter maken.
74/9. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Premie glasfabriek.
74/10. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Beschilderd glas.
74/11. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Suiker uit inlandsche producten, vervalsching van lijn- met raapolie, tram of inslaggaren, kunstas.
74/12. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Log of telloper.
75/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Vlas, aardpeeren, rijst, tabak, schapenschurft.
75/8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Kunstprenten.
75/9. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Vermindering der zalm.
76/9. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Veeartsenpremie, Egyptische rogge.
76/10. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Spinnerij te Rotterdam.
76/11. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Oliewegen, potasch.
101/8. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Rogge met honingdauw, verbetering rundveerassen.
101/9. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Premie glasfabriek.
101/10. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Machinaal kaarden, brandspuitslangen, steendruk, anatomische praeparaten.
101/11. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Honing den smaak ontnemen, weede voor indigo, jenever uit lijsterbessen.
102/8. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Verbetering van het schapenras, verbetering van de ploeg, mos in weiland, schapenluis, aanwending brandnetels, dorschblok, dorschmachine, sneldorscherij, vervanging van katoen, Egyptische rogge, uitgave van Scheltema: Veertig jaar landbouwer.
102/9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Lijst van fabrieken (mislukt en gestaakt), kunstprenten, felloplastiek (kurksnijkunst).
102/10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Premieaanvragen : invoering stoomboot en oprichting zeepfabriek, kunstbeenen, eest, verfstof, droge gist, middel tegen worm in schepen, paalworm, verkrijgen van zoetwater uit zeewater, wolkammen, deegmaken, honing den smaak ontnemen, appelwijn, drukzwart, fornuis voor wolkammers.
102/11. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Vaartslang en grondpeilen.
103/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Peulvruchten, botermaken, rundveeverbeteren, berkenhoutaanplant, inlandsche tabak, aardappelen, aanplant van dennenbosschen, landbouw in West Zeeuwsch-Vlaanderen, bearbeiding van zandgrond.
103/8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Linnen bedrukken, geverfde garens, drukinkt, harde zeep, touw uit brandnetels, tapijtfabriek, graveerkunst.
104/9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Steenpapier voor houtbekleeding, glansmachine, papiermolen, oliemolen, gerstdorschmachine, boekweitpeller, gerstpeller, gegroefd rad, aanwending van wilde kastanje, dijkbreuk stoppen, karnmolen, theevervanger, roodverwen.
104/10. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Bepalen der snelheid van een schip op zee.
105/8. Voorstellen aangaande landbouw. Insectenverdelging, wolverbetering, hars en teer uit dennen, nieuwe planten, insecten op sparren, boter maken, nieuw landbouwinstrument, schapenluizen, houtgewas voor leerbereiding, recept voor groenten.
105/10. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Aardewerk, touwslagerij, vermiljoenpotten, steendruk, chitspapier, drukinkt, behangselpapier, graveerkunst.
105/12. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Onderhoud der dijken, molenwieken, waterverven, dorschmolen, fantoom, vloeibaarhouden van olie.
106/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Heideontginning, boter maken, veeziekte, proeven en verbetering in den landbouw, schadelijke planten.
106/9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Touw, jeneverstoken, getwijnd garen, chitspapier, drukinkt, schilderkunst.
106/11. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Rasp als schaaf, schoffelmachine, karnmolen, kleimolen, asch voor bleekerijen, geweerslot, machine om beenderen te verbrijzelen.
106/12. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Bepalen van de snelheid van een schip op zee.
107/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Tabak, aardappelen, schadelijke insecten.
107/9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Chitspapier, glas, botermaken, graveerkunst, houtsneden.
107/11. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Pomp, wringmachine.
107/12. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Beschouwing van den Nederlandschen scheepsbouw, proef met zeekompassen.
108/6. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Veldmuizen, nuttige planten.
108/8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. B. Latonniot, fabrikant in vensterruiten enz. te Amsterdam, vraagt Fl. 600.- terleen.
109/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Premie verbouwen van raapzaad, veeziekte, dorschen van koolzaad, honingdauw, botermaken, naakte haver, practische kennis van planten en dieren.
110/9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Premie voor het verwerken van snuit (afval van hennep), zwart wollen garen, papier voor persbladen, kunstbloemen, graveerkunst, schilderkunst, boetseeren in was.
110/10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Gebruik van stoom om te koken, meekrapvervalsching.
110/11. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Stranden van schepen.
111/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Dorschen, spanen van wilgen, veeziekten, tabak.
111/9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Kunstbloemen, kaarsen, garens, glasschilderen, graveeren.
111/10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Drinkbaarmaken van zeewater, zwam, dorschkar, vloeibare olie, meekrapvervalsching, vernis, drukinkt.
113/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Tartaarsche boekweit, Zweedsche raap, vervanging van katoen, veeziekte, lindenbast, varkensziekte, inlandsche tabak, olie en zaad van een buitenlandsch gewas, dennenzaad.
113/9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Vloerkleeden, plaatdruk, rattenvellen, katoenen garens, letterstempels, linnengarens, graveerkunst, etskunst, glasschilderen.
113/10. Voorstellen enz. aangaande werktuig-en scheikunde. Rijtuigsporen, balans, drukinkt, vernis, middel tegen zwam.
113/11. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Meten der snelheid van schepen.
115/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Veldmuizenverdelging, inlandsche tabakmoerbeiboomen, schapenziekte, stalvoedering.
115/8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Letterstempels, kunstbloemen, glasschilderijn, graveeren.
115/9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Rekken en lijmen van bier, mastiek, bekleeden van goten, nieuw wit voor schilders, kijker om onder water te zien, zwam, watermolen.
115/10. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Redden van schipbreukelingen, vermindering der haringvangst.
117/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Schoffelploeg, duistgras, bijenteelt, landbouw in zandstreken, verbeteren van hooge zandgronden, sparreboomen.
117/8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Zwart katoenen garens, lijm, kalfsvel, letterstempels, vischlijm, graveerkunst
117/9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Opgezette vogels, zwam, brandspuit, metselspecie, chirurgische instrumenten van gomelastiek.
117/10. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Logtuig, snelheid van een zeilschip, reddingboot.
118/9. Voorstellen enz. aangaande landbouw, Welriekend gras, bijenteelt, mergel, fiorin gras, insecten in appelbloesem, paardenfokkerij.
118/10. Voorstellen enz. aangaande koophandel en koloniën. Kruidnagel, indigo.
118/11. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Garen, letterstempels, zeegras, lijmen van bier, katoenband, graveerkunst.
118/12. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Raamlood, ijshaakje, lood in goten, inkt, drukinkt, fornuis, redding bij brand.
120/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Insecten in het vlas, knijpen van kaas, bloesem van appelboomen, wit in de perzik, toebereiden van overstroomde landen, wilde kastanje, mergel, conserveeren van boter.
120/8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Graveerkunst, teekenen naar de natuur.
120/9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Dondermolen, glas uit ijzererts, dommekracht, ijshaak, redding bij brand, baleinen beugel, teer uit steenkolen.
120/10. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij.Verbetering van den scheepsbouw.
123/10. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Paardenfokkerij, eschdoorn, knijpen van kaas, braken van bouwland, afleiden van hagel, hoozen en plasregens.
123/12. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Zilver drijfwerk, graveerkunst.
123/13. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Metselspecie, inrichten van rijtuigen, redmiddel bij brand, opgezette vogels en andere dieren.
125/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Boomen beveiligen tegen dieren, duistgras, aanplant van eschdoorns, exploitatie van witte moerbeiboomen, hooibroei, veeziekte, wildbloeiend vlas.
125/8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Metselwerk, geëmailleerde potten, bouillonkoekjes, oesterschelpkalk, graveerkunst, opgezette dieren.
125/10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Stoomketels, moddermachine, vischlijm, rijtuigen.
125/11. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Haringvangst.
129/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Tabak, dorschrollen, veeziekte, vruchtbaarmaken van allerlei gronden, Russchische tarwe.
129/8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Papier, dakpannen, gemalen beenderen, zijde, cartonnen doozen, graveerkunst.
129/9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Persbladen. lantaarn.
130/9. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Herbarium vivum, dorschmachine, conserveeren van boter, beveiligen van boomen.
130/10. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Doorschijnend papier, beschilderde tegels, oranjesjerp van zelfgewonnen zijde.
130/11. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Waterwerktuig, stadslantaarn, cylindermangel, gom, ijsbreker, vellensplitmachine.
131/10. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Schapenteelt, knijpen van kaas, koppen in het vlas, klompenwilgen, uitroeien van heeremoes, herbarium vivum, stokaardappelen.
131/12. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Drijfriem, schuurpapier, afslijpen van steendruksteenen, rekken of lijmen van bier en wijn, houtcement, kweeken van bloedzuigers.
182/9. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Vuur in eikenhout, braken van bouwland, verkoop der aardappelen, zaaimachine.
182/11. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Steendruk, tulle, sigaren, houten schoenen, schuurpapier, graveerkunst.
182/12. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Omslagboor, boor, lijm, steendrukpers, rekken van ijzer.
183/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Koolzaad, koolzaadzeef, knollenziekte, aardappelziekte, haver, dorschwerktuig, varkensziekte.
183/9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Vuurvaste steenen, nieuw zilver, leeren riem van 23 el, schildpadpapier, houtsneeafdrukken, zeemleer, beendermeel voor mest, congrevische drukken, vuurwapenen, marmerpapier, teekenpapier, distelleerketel.
183/10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. IJsschaaf, chalcodion, garenwinder, ventilator, pletwerktuig, brandspuitslang, weefrieten en rietstaven, waterschroef, beweegbare stoel, zuiveren van regenwater.
183/11. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Zuidzeevisscherij, zegen- of zalmgaren.
186/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Oliezaadgewas, haakploeg.
187/6. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Mollenschaar, landbouwwerktuig, bederf in koolzaad, mest met beendermeel, bijenteelt, spurrie, wolverbetering, schapenteelt, radijszaad.
187/7. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Conserven, glas, stereotypie, vuurvaste steen, tafellakens en servetten, staal, fotografie, steendruk, waskaarsen, gezuiverde traan, sprikkelpapier, nieuw zilver, bordpapier, kunstbloemen, graveerkunst.
187/8. Voorstellen enz. aangaande werktuig-en scheikunde. Schroevenwerktuig, Berlijnsch blauw, watermolen, werktuig tot benutten van eb en vloed, botervaten, vernis, zuiveren van regenwater, ijsploeg.
189/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Aanleg van dennenbosschen.
190/8. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Wittingtonsche tarwe, stalvoedering.
191/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Aanplant van acacia’s, wormen in bloemkool, wolverbetering, tabak, schoffelploeg, arachnis hypogea.
191/8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Vensterglas, houtschroeven, olie en koeken, vezel van agave, slot voor brandkast, houtsnede, rolgordijnen.
191/10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Zuiveren van regenwater, bluschmiddelen, vischlijm, inkt, schaaf voor botervaten, klei en kalk, indigo.
192/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Meststof van stedenafval, vuur in eikenhout, aanleg van bosschen.
193/7. Voorstellen enz. aangaaande landbouw. Houtcultuur.
195/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Vuur in eikenhout, meekrap, zoetemelksche kaas.
195/8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Bordpapier, zijdeteelt.
195/9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Tijdbewaarder, brandladder, bewaren van timmerhout.
195/10. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Uitroeien van den doornhaai.
197/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Paardenboonen.
197/8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Turf, knoopen.
197/9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Verfdoozen, krachtmeter, machinale boot, machinale stemsleutel.
197/10. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Scheepslog.
198/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Kunstmeststrooier, meekrapbouw op zandgrond, meestoof, dorsmachine, afplaggen van heide.
198/8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Tabaksmessen, beenenknoopen, touw uit zeewier.
198/9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Horlogemakersolie, bisulphi calcis, vertinsel, tafelzout, perpetuum mobile.
199/8. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Tripolitaansche gerst en tarwe, Canadeesche tarwe, zwart in de tarwe, rot in de narcissen, leesboek over landhuishoudkunde, akker en tuinbouw in het Westland, zaaigroen, heideontginning, houtcultuur.
199/9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Verf in standolie, brandspuit, filtreertoestel en glazen spuit, koperdraadbekleeding, verkoperd retort, waterkijker, handbrandspuit.
199/10. Voorstellen enz. betreffende algemeen nut. Almanakken.
200/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Aardappelziekte, meekrap op zandgrond, zaaigroen, afplaggen van heide, zaaiwerktuig.
200/8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Zijden damast met goud, kantoorboeken.
200/10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en scheikunde. Lompenbreekmachine, centrifugaal- droogmachine, lokomotief met samengeperste lucht.
201/4. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Houtcultuur, draineerpalen, wit in de perzik, kaaswrongel, paardenboonenmeel.
201/5. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Marmerpapier, typografie.
204/6. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Leesboek, boterbereiding, tabaksteelt, proefboerderijen.
204/7. Voorstellen enz. aangaande handwerken en fabrieken. Kinderarbeid.
207/10. Voorstellen enz. aangaande kunsten, handel en nijverheid. IJzermenie, kunststeenkool, gistpers, wandluizenmiddel, dorschmachine, verwarming en ventilatiesysteem.
209/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Kunstmest, verzamelen van faecale stoffen, boterbereiding, landhuishoudkundig leesboek, schorren en kwelders, lupine.
209/8. Voorstellen enz. aangaande kunsten, handel en nijverheid. Houtgravuren, spiegelglas, lijnzaaddorschwerktuig, eeststeenen, wandluizenmiddel, kunststeenkool, koffiestamper.
210/8. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Zwavelzuur als brandwerend middel, houtworm in populieren, losse stukjes voor landbouwers, kunstmest.
210/9. Voorstellen enz. aangaande kunsten, handel en nijverheid. Tarwemeel naar de koloniën, eeststeenen, rondgeweven vilt voor papierfabrieken.
210/10. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Extract journaal, reddingtoestel.
211/9. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Faecale stoffen, leesboek voor den landman, verbetering van landbouw en veeteelt.
211/10. Voorstellen enz. aangaande kunsten, handel en nijverheid. Horizontaal draaiende windmolen, machinale metselsteenen, meel fabricatie, verbetering brandspuiten.
212/9. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Uitroeien van hoefblad, lupinen, schoren en kwelders, hop op heidegrond, gasproducten voor bemesting.
212/10. Voorstellen enz. aangaande kunsten, koophandel en nijverheid. IJsbreker, dakpannen, smeer voor vetleer, brandspuit, straatklinkers, marmerbeschilderd hout.
213/10. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Beschrijving van de Geldersche vallei, houtsoorten in Ned.-Indië.
213/11. Voorstellen enz. aangaande kunsten, koophandel en nijverheid. Zijdeteelt (invoer van Yama-mayueieren.
214/7. Voorstellen enz. aangaande kunsten, koophandel en nijverheid. Gekrystalizeerd koolzuur, gebronsd beeld, bladtin.
215/7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. Beschrijving van het kanton Zevenaar, korte opstellen betreffende landbouw, beschrijving van den landbouw in Groningen.
216/8. Voorstellen enz. aangaande kunsten, koophandel en nijverheid. Stroovlechten, zijdeteelt, rottang, koperverf voor schepen.
216/9. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en visscherij. Visscherijen, verhouding van ijs in de Noordelijke IJszee.
217/12. Verslagen enz. aangaande landbouw. Korte opstellen voor den landman, verzamelen van faecale stoffen.
217/13. Verslagen enz. aangaande kunsten, koophandel en nijverheid. Tinzout, kapokvezels.
222/6. Voorstel Goes betreffende de oestercultuur.
227/4. Voorstellen enz. aangaande werktuigkunde. Wateropvoeringswerktuig.
241/7. Voorstellen der departementen. Wet op den suikeraccijns, reorganisatie van het consulaatwezen.
Kenmerken
Datering:
1777-1993
Omvang in meters:
81,25
Periode documenten:
1777-1993 (2000)
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming directeur
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-936. Inv. nr. 470 is pas openbaar vanaf 2046. Een beschrijving van de inhoud van inv. nrs. 680-725 (Stukken betreffende voorstellen van verhandelingen, modellen en monsters inzake handwerken en fabrieken, werktuigkunde en scheikunde, landbouw, koophandel en kolonies, zeevaart en visserij, algemeen nut, kunsten, handel en nijverheid, en de beoordeling daarvan door de departementen, 1777-1869, 1874, 1879, 1893) in de inventaris. Inv. nr. 726 is vanwege slechte materiële staat niet raadpleegbaar. Inv. nrs. 895-901 zijn vervallen.
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS