Uw zoekacties: Kranten

Kranten ( Het Utrechts Archief )

Hier vindt u alle online edities van het Utrechtsch Nieuwsblad, uit de periode 1893-1967. U kunt in de viewer een uitsnede maken van de pagina en de OCR-tekst doorzoeken.

In de studiezaal vindt u meer Utrechtse kranten op microfilm. 

Zoektips
 
beacon
14 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Utrechtsch Nieuwsblad, 1949-09-16; p. 3
Naam krant:
Utrechtsch Nieuwsblad
Datum:
1949-09-16
Jaar:
1949
Pagina:
3
Het notarieel examen bestaat uit drie gedeelten . Gevorderd wordt grondige kennis van het burgerlijk recht en van die delen van het han-delsrecht ( handelsrecht ) en het burgerlijk proces-recht ( procesrecht ) , welke voor hel notariaat van belang zijn . Voorts wordt gevorderd grondige kennis van de wetgeving op het notarisambt en van die delen van de wetgeving op het recht van successie , registratie en zegel , welke voor het notariaat van belang zijn , alsmede kennis van de beginselen van de wetgeving op de inkomsten -, vermogens - en vennootschapsbelas-tingen ( vennootschapsbelastingen ) , zomede kennis van de inrich-ting ( inrichting ) der hypothecaire en kadastrale boekhouding . Tenslotte nioeten ge-compliceerde ( gecompliceerde ) boedels kunnen worden afgewikkeld , notariële akten in de wettelijke vorm kunnen worden ont-worpen ( ontworpen ) en ingewikkelde rechtsvra-gen ( rechtsvragen ) kunnen worden opgelost , dit laatste door schriftelijke uitwerking van opgegeven vraagstukken . De examens zijn zwoar en de studietijd is minstens vier jaar . Het examen in zijn tegenwoordige vorm dateert van het jaar 1878 . Vóór die tijd werden niet al te hoge eisen aan de reflec-tanten ( reflectanten ) naar het notarisambt gesteld . Een groot gebrek onder de oorspron-kelijke ( oorspronkelijke ) regeling van de wet van 1878 nas . dat er in het geheel geen eisen werden gesteld op het gebied van ge-noten ( genoten ) voorbereidend onderwijs , waar-door ( waardoor ) het notariaat vaak een toevlucht was voor lieden , die in andere rich , lingen mislukt waren . In 1907 is dit veranderd ; sindsdien vordert de wet-gever ( wetgever ) voor toelating tot de notariële examens een einddiploma Gymna-sium ( Gymnasium ) , H.B.S . of daarmede gelijkstaand bewijs van algemene ontwikkeling . De opleiding voor de notariële exa-mens ( examens ) is vrij . Ieder die meent tot dit werk in s
Gevonden alinea's: 3
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Utrechtsch Nieuwsblad, 1949-10-21; p. 3
Naam krant:
Utrechtsch Nieuwsblad
Datum:
1949-10-21
Jaar:
1949
Pagina:
3
Gevonden alinea's: 4
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Utrechtsch Nieuwsblad, 1953-05-23; p. 5
Naam krant:
Utrechtsch Nieuwsblad
Datum:
1953-05-23
Jaar:
1953
Pagina:
5
fönneer een onroerend goed wordt verkocht , geschiedt de overdracht van de eigendom door overschrijving van een akte in de openbare registers ten hypotheekkantore . art . 671 B.W . Meestal wendt het pulDüek zich voor de opmaking dezer z.g . transportakte tot een notaris , doch verplicht is deze notariële hulp door de wet niet voorgeschreven , zodat met een on-derhandse ( onderhandse ) akte kan worden volstaan . Reeds jaar en dag wordt er van de zijde van het notariaat op gewezen , dat de wet er goed aan zou doen de notariële akte hier verplicht te stel-len ( stellen ) . Hiertoe wordt de volgende moti-vering ( motivering ) aangevoerd . De rechtszeker-heid ( rechtszekerheid ) wordt ten zeerste bevorderd door een verplichte notariële trans-portakte ( transportakte ) . Alleen hierdoor ontstaan waarborgen voor deskundige behan-deling ( behandeling ) , zodat de opgemaakte akte later geen bron van kwesties wordt . Om de vraag te kunnen beantwoor-den ( beantwoorden ) of de koper werkelijk eigenaar wordt , moeten allerlei onderzoekin-gen ( onderzoekingen ) worden gedaan o.a . naar de wijze , waarop de verkoper en diens voor-gangers ( voorgangers ) aan de eigendom gekomen zijn , naar de bezwaardheid van het goed met erfdienstbaarheden . hy-potheken ( hypotheken ) en andere zakelijke rechten , naar de huwelijkstoestand en de erf-rechtelijke ( erfrechtelijke ) positie van de verkoper en diens voorgangers , enz . Zulke on-derzoekingen ( onderzoekingen ) kan slechts een ervaren deskundige met succes verrichten . Ook het ontwerpen en redigeren der transportakte eist juridische scho-ling ( scholing ) , waarover belanghebbenden meestal niet beschikken , evenmin als zij . die onder de naam van zaak-waarnemer ( zaakwaarnemer ) e.d . hun hulp bij de op-making ( opmaking ) van onderhandse akten ple-gen ( plegen ) aan te bieden .
Gevonden alinea's: 5
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Utrechtsch Nieuwsblad, 1953-06-05; p. 3
Naam krant:
Utrechtsch Nieuwsblad
Datum:
1953-06-05
Jaar:
1953
Pagina:
3
Gevonden alinea's: 3
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS