Uw zoekacties: Kranten (gescand)

Kranten (gescand) ( Gemeentearchief Zaanstad )

Zoeken in Kranten

beacon
6 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Zaanlander, 1948-08-13; p. 3
Naam krant:
De Zaanlander
Datum:
1948-08-13
Jaar:
1948
Pagina:
3
Zaterdagmorgen de tewaterlating .*ol De „Olievos IV” van de v;V. Oliefactorij Pieter Bon was ®eu van de vele schepen, waar-op ( waarop ) door de Duitsers na Mei i»4O beslag werd gelegd. Nadat bezetters er enige tijd olie benzine mee hadden ver- belandde het schip bij waar het tot zinken ï® r d gebracht en na de bevrij-3*®? ( bevrij3*®? ) in brokstukken werd te-ru ( teru ) Sgevonden. ï C S et Plan rijpte bij de directie het te herbouwen en zij gaf hier- Sn^ r opdracht aan de Coöp. a a a ®Psbouwwerf „Vooruit” U.A. kj”, Zuiddjjk te Zaandam. De tdv Werd gelegd en thans is men gevorderd, dat morgenoch-de ( morgenochde ) tewaterlating kan plaats n - Alvorens de soheepsbou--6a ( soheepsbou-6a ) 8 evenwel konden beginnen met uitvoering van de opdracht rijj. st de scheepswerf een belang-rijen ( belangrijen ) tdlbreiding ondergaan, daar bouL n * e *’ was ingóricht voor de thjg Va n schepen van grote afme-hian ( afmehian ) 11 ' Deze uitbreiding is er geko- h OUu en het moet voor de scheeps-zijn ( scheepszijn ) h ÏS thans een groot genoegen Pei t 2e eers te grote boot van sta-qe. ( staqe. ) 2 ien lopen. rw® ln houd van de uit zijn as her-ten!, ( herten!, ) -Olievos IV” is 400 ton; de e meter, de breedte 6.60 me-ter ( meter ) • ** e diepte 2.25 meter. De tan- Êojj uitgerust met een 180 P.K. P.j- en met een 20 V atl ' hulp mo t or voor aandrijving Pqjjj de pompinstallatie. De stoom-tojj ( stoomtojj ) *" heeft een capaciteit van 100 ka n , uur, zodat in 4 uur het schip Worden gelost. Tien tanks. k°Uwrt romp zijn 10 tanks ge- Ve r\va die allen voorzien zijn van waardoor het tetw’Jk is ook stolbare vloeistof-l&n ( vloeistofl&n ) ® vervoeren. Door deze spira-daarj^° ( spiradaarj^° ) r dt n.l. stoom gespoten en , JVt e + e ? stollen voorkomen. bar e , de tanker kunnen zowel eet-*e ( eet*e ) ha Pl. an taardige oliën en vet- Wo r< j a ® minerale oliën en benzine , D e
Gevonden alinea's: 2
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Typhoon, 1948-08-13; p. 2
Naam krant:
De Typhoon
Datum:
1948-08-13
Jaar:
1948
Pagina:
2
voor tien , wordt van de helling van de Coop . Ver . Scheepsbouw Vooruit U.A . aan de Zuiddijk 408 de „ Olievos IV ", gebouwd voor de N.V . Oliefactorij Pieter Bon Cz ., te water gelaten . Geheel nieuw is de motortanker van vierhonderd ton niet . Toen het schip , na door de Duitsers te zijn gevorderd , weer in handen van de eigenaar kwam , was het totaal vernield . Men mag dan ook aannemen , dat de scheepsbou-wers ( scheepsbouwers ) een zo goed als geheel nieuw schip zullen afleveren . De „ Olie-vos ( Olievos ) IV " is 46 meter lang , 6.60 me-ter ( meter ) breed en 2.25 diep Een 180 P.K . Bolnes-Diesel zorgt voor de aan-drijving ( aandrijving ) , terwijl een 20 P.K . Lister hulpmotor voor aandrijving aan-wezig ( aanwezig ) is . Een stoompomp , met een capaciteit van honderd ton per uur , completeert de motorkamer . AUe tanks zijn voorzien van verwar-raingsspiraalbuizen ( verwarraingsspiraalbuizen ) , zodat het mo-gelijk ( mogelijk ) is , door middel van deze ver-warming ( verwarming ) , gestolde vetten en melas-se ( melasse ) vloeibaar te maken . Het schip is ingericht voor het vervoer van plantaardige oliën , vetten , benzine en minerale oliën . De vijfde „ Olie-vos ( Olievos ) " gaat te water . Een oude naam in de Zaanstreek . Jarenlang heb-ben ( hebben ) „ Olievossen " door Nederland gevaren . Hoe komt men aan di ' naam ? Oude olieslagers zullen het weten . Een olievos was in vroeger dagen de staart van een vos , waar-mee ( waarmee ) ledige vaten enz . olievrij wer
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Zaanlander, 1948-08-16; p. 4
Naam krant:
De Zaanlander
Datum:
1948-08-16
Jaar:
1948
Pagina:
4
Bijzondere plechtighe 1 digden en personeel van de scheef werf, waarbij de directeur der N- * Pieter Bon, de heer J. B. Fleur, e toespraak hield, waarin hij een en 3 n °' uit de geschiedenis van de ~OH eV ' ' IV” memoreerde en dank bracht a hen, die hun energie hebben geg e ' r bij de herbouw van het schip. , e Tijdens zijn redevoering vroeg heer Fleur één minuut stilte ter h® denking van de 4 leden van het P® ïS . neel van Pieter Bon, die door oorlog® en sabotagehandelingen de dood ' r ° a den. Dit waren kapitein W. VaneV®* van de „Olievos IV”, kapitein J• v ' Hoveling en de matrozen H. J. ee man en J. P. F. Smits. . Meerdere spreng Na de heer Fleur sprak namens a werf „Vooruit” de heer P. Zwart ®f dankwoord aan het adres van de o* l , factorij voor de opdracht, die men b® mogen ontvangen om dit schip te h® 1 stellen. Vanaf de bevrijding zijn re®o 70 schepen op de werf gerepare®*“| d.w.z. een scheepslengte van de aan het einde van de Zuiddijk toML Wilhelminasluis. De heer Zwart hiermee aantonen, dat men op scheepswerf „Vooruit” zal trachten Zaanse scheepsbouw weer tot bloei brengen gelijk de tijd, die men een p®"® eeuwen geleden inde Zaanstreek && maakte. De heer J. Eijben sprak vervolgen als oudste knecht enkele woord® waarna burgemeester Thomassen a rij sloot. Zaandam’s eerste burg* drukte zijn grote respect uit voor “ Zaanse arbeiders en was verheugd kunnen waarnemen, dat de scheef"* bouwnijverheid bezig is een oude t* ditie te herstellen. Dit houdt een lofte in voor dé toekomst, aldus burgemeester. ... De heer P. Zwart dankte tot besbb van de bijeenkomst de sprekers vo? de woorden tot het personeel van a scheepsbouwwerf gericht.
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Zaanlander, 1948-08-17; p. 2
Naam krant:
De Zaanlander
Datum:
1948-08-17
Jaar:
1948
Pagina:
2
zm.— Ter gelegenheid van de tewaterla- 1 ting van de „Olievos IV” aan de werf ~Vooruit” alhier heeft de directeur van de Oliefactory Pieter Bon Czn. een en ander meegedeeld omtrent de geschiede-nis ( geschiedenis ) van dit schip. Hij zeide 0.a.: De historie vaneen schip Met de herbouw van de „Olievos IV” is onze, door oorlogshandelingen zo zwaar geteisterde vloot, weer compleet. Met uitzondering van enige kleinere schepen was onze vloot in 1939 in di*enst van ’slands belang gesteld en gevorderd door de Nederlandse Defensie voor het vervoer en opslag van vliegtuigbenzine en minerale oliën. Na deinval der Duitsers in Mei 1940 werden de schepen in beslag genomen. De 10e Mei probeerden de bemanningen o.a. ook van de „Olievos IV” het schip en lading in veiligheid te brengen omdat men aangevallen werd door landingstroepen. Het schip lag toen inde omgeving van Barendrecht. Hierbij werd helaas de kapi-tein ( kapitein ) dodelijk getroffen en de overige le-den ( leden ) der bemanning met huisgezinnen kon-den ( konden ) zich ternauwernood redden. Na dit verlies gebruikten de Duitsers het schip voor benzinetransporten; doch het grote tekort aan deze vloeistof deed zich al gauw gelden, zodat het schip meer leeg dan geladen lag. In 1944, toen de slag om Arnhem gele-verd ( geleverd ) werd lag het schip te Arnhem ledig en was al spoedig in handen van de Geal-lieerden. ( Geallieerden. ) Dit was helaas van korte duur. Het terugtrekken van de troepen der ge-allieerden ( geallieerden ) zou ook de „Olievos IV” nood-lottig ( noodlottig ) worden, want al heel spoedig kwa-’ men de Duitsers terug en bestookten het schip yan alle kanten, terwijl dit vuur door de Geallieerden beantwoord werd. Ook werd het schip doordat het zo een-zaam ( eenzaam ) inde rivier'lag vanuit de lucht aan-gevallen. ( aangevallen. ) Eenige tanks, machinekamer en woonroef hadden reeds water gemaakt, doch doordat het merendeel der tanks in-
Gevonden alinea's: 3