Uw zoekacties: Bestanden

Bestanden ( Zeeuws Archief )

beacon
15 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1280 1868 juni 3-1869 sep. 30
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
247 van 631
Tak N=o 102 Proces Verbaal Openbare verkooping van roerende goederen Uittreksel uit het Register den verklaringen openbare verkoopingen A=o 1894. van roerende goederen voorafgaande.- Heden den Vieren twintigsten December acht tien honderd acht en Zestig, is verschenen Anthoni Martinus Tak, notaris gevestigd te Middeburg Arrondissement. Middelburg, provincie Zeeland te kennen gevende dat hij op den acht en twintigsten December achttien honderd acht en Zestig des voor middags ten tiën ure ten verzoeke van den WelEdel geboren Heer Jacobus Hendrik Lodewijk Vader van 'S Gravenpolder Burgemeester der gemeente Wis„ sekerke wonende aldaar, op de hofstede bewoond door Marinus Hoveijn gelegen in den Nieuwerker ke polder, gemeente Arnemuiden in het openbaar zal verkoopen acht en vijftig stuks essen, twee en twintig stuks Olmen en Zes styks populieren boomen, behoorende aan genoemden verkooper. /geteekend:/ A M Iak notaris. — Voor woordelijk gelijkluidend Uittreksel De Ontvanger der Registratie b:a: te Middelburg /geteekend:/ Visscher Heden den Achtentwintigsten December achttien hon derd acht en Zestig, des voormiddags ten tien ure, ten ver zoeke van den WelEdel Geboren Heer Jacobus Hendrik te Lodewijk Pader van 'S Gravenpolder Burgemeester de gemeente Wissekerke wonende aldaar mij notaris be„ kend, is door mij Anthoni Martinus Tak, notaris geves„ tigdt te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeelan in tegenwoordigheid van de na te noemene getuigen op de hofstede bewoond door Marinus Hoveijn gelegen in den Nieuwerkerke polder gemeente Arnemuiden overgegaan tot den verkoop aan de meestbiedenden van Achtenvijftig stuks essen, twee en twintig stuks Olmen en Zes sttuk„ sespulieren boomen staande op voormelde hofstede en ter plaatse waar dezelve gewassen zijn zonder daarvan te zijn weggevoerd; toebehoorende aan genoemden verkooper. zulks op de volgende voorwaarden: — Ten eerste, De koopers zullen gehouden zijn, zonder eenige Com
Gevonden alinea's: 1
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1312 1891 juli 1-1891 dec. 31
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
327 van 730
gevallen de kosten ten laste van de schuldenares die zich verder verbindt om van voorschreven hoofd„ som zoolang en voor zooveel die niet zal zijn afge„ lost eene rente te betalen tegen vier ten honderd sjaars ingegaan den vijftienden September acht„ tien honderd een en negentig en te voldoen in half„ jaarlijksche termijnen op den vijftienden Maart en den vijftienden September van ieder jaar en alzoo voor het eerst op den vijftienden Maart achttien honderd twee en negentig terwijl de comparante schuldenares het recht heeft meergemeld kapitaal vóór den hierboven gestelden termijn af te lossen, mits zij den Heer schuldeischer daarvan vier maanden te voren kennis geeft, en voor de vervroegde aflossing daarenboven betaalt een ten honderd van gemeld aftelossen kapitaal. Alle welke betalingen zoo van hoofdsom als ren„ ten stelds zullen moeten geschieden, in grave kilveren of gouden Nederlandsche minitspecien zonder eenige korting naar den koers van den dag waarop eenige betaling plaats grijpt, ten woonhuize van den Heer schuldeischer diens rechtverkrijgende of gemachtigde tot zekerheid en waarborg der teruggaaf van voorschreven kapitaal en van de betaling der renten verklaarde de comparante schuldenares ten behoeve van den Heer Schuldeischer als eerste hy„ potheek te verbinden de volgende haar in eigen„ dom toebehoorende onroerende goederen te weten. De hofstede genaamd„ Iuttendale bestaande in woonhuis schuur en verderen timmer staande in de gemeente Nieuw en Lint Joosland, niet daarbij behoorende geheel tiendvrije bouw- en weilanden liggende in de gemeenten Nieuw en Sint Joosland, Arnemuiden en Kleverskerke, in de Mid delburgsche -, Johanna -, Nieuwerkerke oud Sint Joos„ land - en tuzaunapolders, ter gezamenlijke grootte van negen en vyftig Hectaren zes en veertig Aren een en tachtig centiaren bij het kadaster be- kend als volgt. Gemeente Nieuw en Sint Joorland Sectie A. Nommer 17, bouwland, ter grootte van twee heeharen
Gevonden alinea's: 1
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1317 1893 okt. 1-1894 apr. 30
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
4 van 712
viftienden Maart September achttien honderd drie en negentig en te en den vijftienden Sep tember van ieder jaar voldoen in halfjaarlijksche termijnen op den eersten n alzoo voor het eerst Maart en den eersten September van ieder jaar en op den vijftienden Goedgekeurd de bijvre, alzoo voor het eerst op den eersten Maart achttien hon„ ging van Zeventien woorden en de voorhaderd vier en negentig. ling van een woordin Alle welke betalingen zoo van hoofdsom als van den tweeden regel, van negen woorden in den renten steeds zullen moeten geschieden in grove der den regel en van zilveren of gouden Nederlandsche muntspecien, zeven woorden in den vierden regel van bo zonder eenige korting naar den koers van den dag ven af op deze blad waarop eenige betaling plaats grijft, ten woonhuize zijde van den Heer Schuldeischer, diens rechtverkrijgen. de of gemachtigde. Ly F. — Tot zekerheid en waarborg der teruggaaf van voor N. schreven kapitaal en van de betaling der renten, ver klaarde de comparant schuldenaar, ten behoeve van AN: den Heer Schuldeischer als eerste hypotheek te ver n binden de volgende hem in eigendom toebehoorende onroerende goederen, te weten: al De Hofstede genaamd „ Puttendale, bestaan„ 17 de in woonhuis, schuur en verderen timmer staande in de gemeente Nieuw- en Sint Coos„ land, met daarbij behoorende geheel tiendorije bouw- en weilanden liggende in de gemeenten Nieuw- en Sint Joosland, Arnemuiden en Kleverskerke, in de Middelburgsche - Johanna - Nieuwerkerke - Oud Sint Joosland - en Suzannapolders, ter gezamenlijke grootte van negen en vijftig hectaren drie en veertig a rén een en negentig centiaren, bij het kadaster bekend. als volgt: Gemeente Nieuw- en Sint Joosland Sectie A nummer 17 bouwland, groot twee hectaren drie en veertig aren — 43 00 2 Sectie nummer 102 weiland, een — hectare vijf aren dertig centiaren 05 30 nummer 103 weiland, twee en vijftig a„ ren 52 00 „ nummer 104 huis en erf en schuur, twee enzeventig aren zeventig centiaren 72 70 nummer 105 bo
Gevonden alinea's: 1
Organisatie: Zeeuws Archief
 
 
 
 
 
Organisatie: Zeeuws Archief