Uw zoekacties: Transcripties

Transcripties ( Collectie Overijssel locatie Deventer )

beacon
4.968 transcripties
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
28g Peter Gotschalck over 1494
Aanvraagnummer:
23080 : 28g
Bekijk archieftoegang:
Voer haefsheit
Item enen Trumper des Bisscops van Collenviij [8] butken
Item den spoelluyden der stat van Nymmeghenx [10] butken
Item den spoelluyden des Greven van Tekenenborchx [10] butken
Item den spoellyden des Hertogen van Cleve xvj [16] butken
Summarum van der haefsheit facitij [2] libra iiij [4] butken

Van almijssgelde vacat

Dit synt die erffrenthen die die stat jaerlix schuldich is
Item dat mannehuys wth der Steernenix [9] heren libra
Item onsen gnedigen Heren van Utricht van Collen gruyt ende ackzijsen etcetera ijc [200] oelde
schilde, elken schilt gerekent voer iij [3] arnoldus gulden, ende elken arnodus gulden ge-
rekent tot xv+ [15½] lichte stuver, an stichtschen ponden facit vijc Lvj [756] libra
Item dat nije clerckehuys dat die Cardinael Cusa gesticht heft op iij [3] termijnen oer
renthen betailt Op elken termijn Lxxx [80] rinsch gulden Elken gulden tot xxx [30] lichte stuver
gerekent an stichtschen ponden facitvc Lxxvj [576] libra
Item onsen gnedigen Heren van Utricht van den belyeningen der bruggen xxv [25] heren libra ellick
libra tot xv [15] stuver gerekent, an stichtschen ponden facitxxx [30] libra
Summa summarum van den renthen vorsseit facit jm iijc Lxxj [1371] libra

Summa summarum van alle Peters vorsseit wthgheven facit
ijm ijc xviij [2218] libra xiij [13] butken ii+ [2½] oertken

Affgeslaigen Peters vorsseit wthgheven teghen syn opboeren, so blift hije der stat
schuldich ijm xxviij [2028] libra v+ [5½] butken i+ [1½] oertken


Anno etcetera xcvj [1496] *to* des maendaiges na den sonnendach Letare Jherusalem heft Peter Gotscalck syn restant vorsseit alynck
ende all gedoedet, daer van hije wth beveel des ghemeynen rades, Willem Krijt tymmermeister in der tijt der nijer
raits capellen gedaen heft tweehondert libra vorsseit, die capelle vorsseit mede te tymmeren, ende Otten van Doettinchem
als jonghe tymmermeister hondert ende xxxviij [138] libra vorsseit, ende dat ander hijr van is geheel ende all baven in die
kaste gebracht.

[Summ]arum ijm xxviij [2028] libra v+ [5½] butken
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
28g Peter Gotschalck over 1494
Aanvraagnummer:
23080 : 28g
Bekijk archieftoegang:
Item des saterdaiges daer na, doe werden Luyt van Hoern syn oghen wthgesteken, gegeven den Burgermesters
in der tijt ende die weder maenth mytten dyenres vj [6] taken wyns, die take xij [12] lichte butken, ende Her-
men Harnschmaker gegeven voer Luyts kost sdaiges ii+ [2½] stichts butken die gevangen sat v [5] weken,
maket tsamen an stichtschen gelde vij [7] libra v [5] butken
Item op die selve tijt doen haelen den Scherprichter van Campen die Luyt vorsseit syn oghen wthstack
hem gegeven voer syn kost ende richtgelt tsamen v [5] libra iiij [4] butken
Item des dinxdaiges na Sant Helenen daige, Lambert onse bade gegaen myt onsen scrifften an Henrick
Bentynck, omme den voerganck van den slusen to Hulsbergen doen rumen, den hije to Armele vant,
hem gegeven [8] butken ij [2] oertken

Item des donredaiges na Sunt Jorijen Lambert vorsseit gegaen an den Heren van Stenforden myt onsen
scrifften, omme ons enen dach an te scriven to Delden ofte ter Nyerbruggen, in der saken tusschen die
van Borken ende ons, hem gegevenxij [12] butken
Item den Meyster van den zweerde voer syn maengeltvacat
Item doe Peter syn maenth ynne screeffj [1] libra
Item in desse maenth een both geweest xij [12] Scepenen ellick j [1] take, ij [2] scrivers ellick j [1] quarte, ende
iiij [4] baden ellick j [1] mengelen die quarte vj [6] lichte butken facitvj [6] libra xiiij [14] butken ij [2] oertken

Item dinxdaiges na Sunte Urbanus dach Evert onse bade gegaen an den Heren van den Berghe myt onsen
scriften, berurende van den pennyngen hije hebben solde voer den staeden in der onleden van Wisch synen
ondersaten gedaen, hem gegevenxij [12] butken
Item op des Hilligen Sacraments daighe gehat ij [2] spolluyde voer dat hillige sacrament, want onse pipers
nyet by huys en weren hem gegeven ix [9] butken ij [2] oertken
Item op ten selven dach gehat ten Have an sacraments wijn viij [8] taken ende ten Berghe ij [2] taken, die
take xij [12] lichte butken, tsamen facitiiij [4] libra xvj [16] butken
Item noch op ten vorsseiden dach Scepenen ende Rait myt oeren dyenres ter Steernen na der vesper ter collacien verdaen
mytten onrade xxi+ [21½] quarten wyns, die quarte vj [6] lichte butken facit v [5] libra ii+ [2½] butken j [1] oertken
Item gegeven voer iiij [4] tortijsien voer dat hillige sacrament gedragen vj [6] libra j [1] butken
Item des vrijdaiges na des Hilligen Sacraments daighe gehat enen die die salme gedragen ende gesneden
heft, hem gegeveniij [3] butken ij [2] oertken
Item des donredaiges na Petronelle Evert onse bade gegaen to Zutphen myt onsen scrifften als van der betalingen
te geschien den beschedichden in der Greefscap van Zutphen in der onleden van Wisch, hem gegeven
iiij [4] butken
Item op Sunte Odulphus avent Hermen onse bade gegaen an den Gardiaen to Zutphen, omme alhyr te
komen ende myt hem te verspreken van tween nyen personen in dat oelde convent te setten, hem gegeven
iiii 4] butken

iiij [4] butken
Summa Lateris facit Lj [51] libra xj [11] butken iij [3] oertken
Item des vrijdaiges na Sunte Odulphus daige gekoft enen groten stoer voer xij [12] lichte libra, ende den by
Gheert onsen dyenre op eener karen by consente des Rades gesant Heren Oeswalt Greven van Berghe,
verdaen voer kaerhuyr ende terynghe iij [3] lichte libra tsamen facitxij [12] libra
Item des saterdaiges daer na Evert onse bade gegaen an den Gardiaen to Zutphen, omme alhijr te komenn
ende myt hem te verspreken saken den oelden convent berurende, hem gegeveniiij [4] butken
Item des sonnendaiges daer na gehuert ene kaer daer op die Gardiaen vorsseit gevaren is to Oen, omme myt
Jouffer Peter Wittappels te verspreken, dat sije annemen solde ene tijt lanck die moeder in dat convent
te wesen, den kaerman gegevenvj [6] butken ij [2] oertken
Item des saterdaiges na Sunte Vitus daige Evert onse bade gegaen an den rait van Zutphen, omme twee
van oeren vrenden hyr te schicken by den Reeden onses gnedigen Heren, besiende die twiste van den schaeden
in der onleden van Wisch oeren ondersaten geschiet, guetliken gevonden mochten werden, hem gegeven
Item den Meyster van den zweerde voer syn maengelt vacat
Item doe Peter syn maenth inscreeffj [1] libra
Item in desse maenth een both geweest, den xij [12] Scepen ellick j [1] take, ij [2] scrivers ellick j [1] quart, ende
den iiij [4] baden ellick j [1] mengelen, die quarte tot vj [6] lichte butken tsamen facitvj [6] libra xiiij [14] butken ij [2] oertken

Item op Sante Marien Magdalenen dach Lambert onse bade gegaen myt onsen scriften an den Rait van Zutphen
omme twee van oeren vrenden achter den Rijen te schicken, hem aldaer te kennen te ghevenn van den dachfort
to Wesel gehoelden solde werden, hem gegeveniiij [4] butken
Item des dinxdaiges na Sunte Jacobs daige Evert onse bade gegaen to Wijck an onsen gnedigen mytten
anderen baden van Campen ende Zwolle myt onsen scrifften, omme ons te ontschuldigen dat men des
daiges daer nae onse vrende nyet to Wijck en dorsten senden, omme onvelicheit der weghe, want die ruther
Nykercken inghenamen hadden, begherende an den selven rutheren vermits synen gnaden te doen scriven, oft
onssen burgher guederen in Veluwen gelegen oerer oick beanxtet solden wesen, ende des ene antwort, daer na
Evert sick enen dach verhoelden heft, tsamen hem gegevenj [1] libra ij [2] butken
Item des daiges daer na, Johan Evessen Man gegaen myt onsen scrifften to Wesel mijtten baden van
Campen Zwolle ende Groningen, omme ons te ontschuldigen van der dachfort aldaer van den Hanzesteden
alhyr gelegen gehoelden solde werden des maendaiges na Vincula Petri, daer Johan sick na een ant-
wort verhoelden heft iij [3] daige, tsamen hem gegevenj [1] libra vj [6] butken
Item des sonnendaiges na Vincula Petri Lambert onse bade gegaen to Zwolle myt copie als men scri-
vende werde an den Roemsschen Konynck in der saken des Heren van Baden, hem gegevenviij [8] butken
Item op die Octave van Sunte Peter ad Vincula, Lambert onse bade noch weder gegaen to Wyck an
onsen gnedigen Heren, omme ene antwort te hebben van den Capiteyn ter Nyerkercken, oft onser burger
guedere in Veluwen oick oerer weghenn bevaert solden wesen, hem gegeven j [1] libra
Item des maendaiges na Sunte Laurentius daige, Evert onse bade gegaen to Wijck an onsen Heren
mytten velych teykenen, omme die by den Capiteyn ter Nyerkercken besegelt te werden, daer mede
onsser burgher guedere in Veluwen gevrijet solde wesen. Voert heft Evert vorsseit myt ons Heren bade
gegaen ter Nyerkercken an den Capiteijn omme die teykene te doen besegelen, ende weder omme myt
ons Heren bade gegaen to Wijck, ende Evert lach na der antwort ter Nyerkercken iij [3] daighe, hem
in all gegeven j [1] libra xiiij [14] butken
Item des daiges daer na Lambert onse bade gegaen to Zwolle myt onsen scrifften, omme te laten berusten
te scriven in der saken des Heren van Baden na luyde der copie hem gesant, ende sulx voert te doen ver-
wittighen an die van Campen, hem gegeven viij [8] butken
Item op Onsser Lieven Vrouwen ge dach Assumptio gehat tot sacraments wijn ten Have xxij [22] taken ende
ten Berghe ij [2] taken die take xij [12] lichte butken facitxj [11] libra x [10] butken i+ [1½] oertken
Item des selven daiges hebben Scepenen ende Rait myt oeren dyenres na der vesper ter Steernen ter collacien
verdaen mytten onrade xxvij [27] quarten wyns, die quarte vj [6] lichte butken facit vj [6] libra ix [9] butken ij [2] oertken
Item in desser maenth een both geweest xij [12] Scepenen ellick j [1] take, ij [2] scrivers ellick j [1] quarte ende den iiij [4]
baden ellick j [1] mengelen, die quarte tot vj [6] lichte butken facitvj [6] libra xiiij [14] butken ij [2] oertken
Item doe Peter syn maenth ynne screeffj [1] libra
Item den Meyster van den zweerde voer syn maengeltvacat

Item des wonsdaiges na Onsser Lieven Vrouwen daige Nativitatis, hebben des nachtes gewaket, Gotscalck ende
Bondien mytten schutten, want voel ruthere die in der Gelresschen kosten gelegen hadden bynnen
onsser stat weren. Den schutten geschenct myt consente des rades iij [3] libra ij [2] butken iij [3] oertken
Item optes Hilligen Cruces nachte Exaltationis, hebben gewaket iiij [4] manss op ten Toeghe, want aldaer in den
lantweer gesien weren sommighe knechte myt bussen ende armborsten, elken man daer van gegeven iij [3]
lichte butken tsamen facitix [9] butken ij [2] oertken
Summa Lateris facitxLiij [43] libra iij [3] butken + [½] oertken
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
28g Peter Gotschalck over 1494
Aanvraagnummer:
23080 : 28g
Bekijk archieftoegang:
Item des wonsdaiges daer na Hermen Ridder gegaen to Vullenhoe an den Schulten myt eener copien
als onse stat an den van Steenwijck dede samen, ende Hermen vorsseit voert van Vullenhoe myt
onsen scriften gegaen to Steenwijck als van betalinge der scattingen hem gegevenxviij [18] butken
Item op ten selven dach Evert onse bade gegaen an den Drosten van Diepenhem myt onsen scriften,
van hem gesynnende bynnen onssen stat te komenn teghen Albert Weijlhuys na vermoigen eener
beclachten by Alberte vorsseit avergegeven ende den Drosten avergesant, hem gegevenvj [6] butken
Item des donredaiges daer na heft Andrees Bondien myt x [10] schutten gewaket op ten Toeghe,
want men v [5] ofte vj [6] ruther knechten myt armborsten ende bussen in onssen stat wrucht gesien
hadde, verdaen mytten schuttenxj [11] butken
Item des vrijdaiges daer na Evert onse bade gegaen mijt onsen scriften ende mytten baden van
Campen ende Zwolle an onsen Heren to Wijck mijtten antwort op voergheven des Renthemeisters
van Zallant in der saken des Heren van Baden, begherende verlenginge des daiges etcetera hem daer
van gegevenj [1] libra
Item des wonsdaiges na Sunte Mauritius daighe wort gerichtet Conrait Johanssen gehieten
Smijt, gegeven den Burgermeisters myt oerer wedermaenth ende den dyenres mytten priester
vij [7] taken, die take x [10] lichte butken, ende Conrait vorsseit sat gevangen viij [8] daige, sdaiges
gegeven Hermen Harnschmaker voer syn kost ii+ [2½] stichtsche butken, ende den Scherprichter van
Zutphen die daer to onthaelt wert, gegeven voer syn richt gelt vj [6] lichte libra ende iiij [4] lichte
libra die hije mytten baden van Zutphen verteert hadde, tsamen facit xj [11] libra xvj [16] butken
Item op Sunte Micheels dach hebben Scepenen ende rait myt oeren dyenres ter Steernen na der vesper
ter collacien verdaen mytten onrade xx [20] quarten wyns die quarte v [5] lichte butken tsamen facit
iiij [4] libra
Item des maendaiges dinxdaiges ende wonsdaiges na Sunte Franciscus daige, hebben xij [12] van den
Rade ende xvj [16] van den meenthe daer to geschickt, myt oeren dyenres ende anderen gevaren myt
vijff waghene, omme te doen intreddinge der landen van der meenthen angegraven in den
marcken by onssen stat gelegen, voer elken waghen des daiges gegeven een stichts libra, ende daer
to noch gehat Sunte Jorijens waghen iij [3] daige, den knechte gegeven viij [8] stichtsche butken
ende tot ten sess waghenen gehat xii+ [12½] mudde haveren, ellick mudde gekoft voer xiij [13] lichte butken
ende hijr to medde gehad xvj [16] arbeyders myt bijlen ende schuppen, die die intreddinge gedaen
hebben, sdaiges elllick gegeven iiij [4] stichtsche butken, hijr to noch mede ghenamen i+c [150] ende vj [6] libra vleysches
ellick libra gekoft voer iij [3] placken ende een duytmer, ende een achtendeel botteren voer ij [2] lichte libra ende
iiij [4] butken ende iiij [4] kanters, voer j [1] licht libra ende viij [8] butken, ende voer weyten broit j [1] licht libra ende ij [2] butken
ende iij [3] vat bijrs ellick vat voer j [1] licht libra ende vj [6] butken, ende noch voer visch die des wonsdaiges
gegeten wert v [5] lichte butken, noch gegeven den roggen opten moellen te brengen te malen, ende die
mycken te slaen ende te backen, dat vleysch opten waghen te brengen ende dat bijr op die waghene
te brenghen tsamen xvii+ [17½] licht butken, in all facit xLiiij [44] libra ij [2] butken iii+ [3½] oertken
Item noch hebben die xij [12] van den rade mytten vrenden van der meenthen ende myt oeren dyenres die iij [3]
avende als sye van den intreddinge gekomen weren mytten onkost verdaen jc ende xxvij [127] quarten wijns
die quarte v [5] lichte butken tsamen facitxxv [25] libra viij [8] butken
Item op Sunte Victoris avent ontfangen enen breef van onsen gnedigen Heren inhoeldende wo dat syne
gnaden den Ambasiatoers van weghen des Heren van Baden, ter antwort gegeven hadde, nyet ghienen coadintoren
beliefde tot hem an te nemen etcetera, den baden gegeveniiij [4] butken
Item in desse maenth een both geweest, xij [12] Scepenen ellick j [1] take, ij [2] scrivers ellick j [1] quart, ende den iiij [4] baden
ellick j [1] mengelen, die quarte vj [6] lichte butken facit vj [6] libra xiiij [14] butken ij [2] oertken
Item doe Peter syn maenth ynne screefj [1] libra
Item den Scherprichter voer syn maentgelt vacat
Summa Lateris facit xcvj [96] libra i+ [1½] oertken
Item op Sunte Martens avent als men Scepenen ende Rait myt oeren dyenres ende anderen wyn gesant heft gehat
to onrade, ende dat men wyn wth den vaten getappet heft dan die rijssinge was tsamen xviij [18] libra xij [12] butken
Item op ten selven avent Lambert onse bade gegeven myt onsen scrifften to Hasselt an ons Heren muntmeister
omme te wettene dat gehoelt van den guldenen hije aldaer dede slaen hem gegevenx [10] butken
Item op Sunte Lebuinus dach hebben Scepenen ende Rait myt oeren dyenres ter Steernen na der versper ter
collacien verdaen mytten onrade xLij [42] quarten wyns, die quarte vj [6] lichte butken facit x [10] libra j [1] butken ij [2] oertken
Item op ten selven dach Evert onse bade gegaen to Wijck myt onsen scriften an onsen Heren inhoeldende
wo dat onser burghere in Veluwen myt onbehoerliker schattingen als van ruther gelde ende anders
belastet worden, begherende sulx by die Arnhem af te scriven etcetera hem gegeven j [1] libra ij [2] butken
Item des saterdaiges daer na gegeven den koster van Olst, die ons op onse voerscriffte als van den onbe-
hoerliker schattingen, van onsen Heren antworde brachte v [5] butken
Item des sonnendaiges daer na Evert onse bade gegaen myt onsen scriften to Campen ende to Zwolle,
omme oer vrende des neesten wonsdaiges ter mailstat te senden, onderlinx te verspreken van den
paymente ende van den onbehoerliker schattingen in Veluwen, hem gegevenx [10] butken
Item op ten dach vorsseit Lambert onse bade weder gegaen to Hasselt an ons Heren myntmeister, omme
ons klaerliken te scriven dat gehoelt van den guldenen hije aldaer dede slaen, ende hoe voel der
guldenen op enen marck ghaen solden, aldaer gelegen na der antwort ij [2] daighe, tsamenn hem
gegeven xiiij [14] butken
Item des saterdaiges na Sante Elizabethe dach Evert onse bade gegaen myt onsen scrifften to Arnhem,
omme op Sante Katharinen avent twee van oeren vrenden voer onssen stat opt water te schicken, onder-
linx te versprekenn van der schattingen men van onsen burgeren eysschende was, hem gegeven x [10] butken
Item de donredaiges daer na Ghert die bade ghereden mytten Secretarijs van Lubeke to Linghe,
omme hem to velyghen, verteertj [1] libra xv [15] butken
Item des daiges daer na Evert onse bade gegaen myt onsen scrifften an den Drosten van Twenthe,
to Delden, ende voert to Laghe an Jacob van Itterssem, omme die heele schattinge in Twenthe voert
in te manen, hem gegevenxiiij [14] butken
Item op Sante Katherinen avent Hermen onse bade gegaen myt onsen scriften to Bronckhorst an den
Drosten van Veluwen, den hye to Arnhem vant, in der saken Peters van Apeldoern ende van den
besaten van onsen burghers an hem gedaen, hem gegevenxj [11] butken
Item des donredaiges daer na, is wth onsser vencknissen gelaten een wijf daer Her Michel Blome
aver geklaget hadde, die gevangen sat iiij [4] daige, sdaiges voer oer kost betailt ii+ [2½] stichts butken
facit x [10] butken
Item op Sunte Andrees dach Hermen onse bade gegaen to Campen ende to Zwolle myt onsen scriften,
omme oer vrende des maendaiges avendes bynnen Zwolle te hebbenn, verstaende etliker saken hem
by sommighen Reeden des Roemsschen Konyncks te kennende gegeven solden werden, hem gegevenx [10] butken
Item op ten selven dach Lambert onse bade geagen do Delden an den Drosten van Twenthe myt onsen scriften,
omme des neesten donredaiges to Holten te komen, daer alsdan twee vant onsen Rade oick wesen solden,
onderlinx te versprekenn van der schattingen in Twenthe in te manen, hem gegevenviij [8] butken
Item op ten vorsseiden dach noch myt consente des Rades gegeven den Secretario des Roemsschen Konyncks
enen Coelschen postulaet gulden, want hye ons copie gegeven hadde, des eedes die van Groningen doende solden
werden ende anders facit j [1] libra viij [8] butken iij [3] oertken
Item op Sunte Nicolaus dach Hermen onse bade *gegaen* to Arnhem an den Rekenmeister des Roemsschen Konyncks ter bede Her
Jorijen Eversteyn Ritter etcetera den hije to grave vant. Ende voert myt Heren Jorijens vorsseit ende onsen
scrifften gegaen to Antworpe an den haveMeyster des Roemsschen Konyncks als van der onbehoerliker schattingen onsen
burgheren in Veluwen afgheeysschet wort ende Hermen aldaer na der antwort gelegen vj [6] daige, tsamen
facit iij [3] libra
Summa Lateris facitxLj [41] libra j [1] butken j [1] oertken
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer