Uw zoekacties: Jaarboeken en Maandbladen

Jaarboeken en Maandbladen ( Genootschap Amstelodamum )

beacon
2 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Maandblad Amstelodamum, 1924; p. 54
Datering:
1924
Titel:
Maandblad Amstelodamum
Jaargang:
011
Jaar:
1924
Pagina:
54
het archief van het Tooneelverbond bezit een compleet exemplaar van het Tooneel. Een zeer rijke bron is het archief van het amster-damsch ( amsterdamsch ) burgerweeshuis, dat in vroeger eeuwen den schouwburg exploiteerde. Ten slotte is het archief van den Raad van Beheer van de Koninklijke Vereeniging opgenomen in het nieuwe archief te Amsterdam. ~Zoo ziet men, dat er veel verspreid materiaal is. Er dreigt nu gevaar, en wel, dat de collectie Hartkamp zal overgaan in handen van aucti-onairs. ( auctionairs. ) Wat voor deze verzameling, waarvan de aanlegger gelukkig beschreven heeft, dat ze zoo mogelijk bijeen moet blijven, betaald zou moeten worden, weet de heer Rinse niet. ~Op voorstel van den heer Van Riemsdijk werd een commissie ingesteld, bestaande uit de heeren Rinse, Luns, Lapidoth Zubli en Van Riemsdijk, die deze zaak nogmaals ter hand zal nemen. ~De executeur-testamentair heeft toegezegd, dat, als de zaak wordt ter hand genomen, hij zal wachten met den verkoop”. Amsterdamsch aardewerk. De directie van het Rijksmuseum Huis Lambert van Meerten te Delft bericht aan de N. Rolt Crl (20 Febr. Av.B.) ; „De heeren Eelco M. Vis en G. de Geus te Amsterdam hebben een groot aantal, gedeel-telijk ( gedeeltelijk ) gerestaureerde borden en schotels, welke op het terrein van de Nederlandsche Handel-maatschappij, ( Handelmaatschappij, ) Keizersgracht hoek Vijzelstraat te Amsterdam, zijn opgegraven, voor geruimen tijd aan het Rijks Museum Huis Lambert van Meerten te Delft, in bruikleen afgestaan. „Uiteen onderzoek door genoemde heeren op het gemeentearchief ingesteld, bleek na de tweede uitlegging der stad in 1.593' dit terrein, dat achter de wallen (thans Heeren-gracht ( Heerengracht ) N.zijde) gelegen was, gebruikt werd als algemeene vuilnisbelt. Het was ook eerst bij een diepte van ruim vijf meter, dat talrijke stukken van dit oud-noord-jiederlandsch aardewerk uit het einde der zestiende en het begin der zeventiende eeuw gevonden werde
gemeente-kwartieren, aan elkander gecoördi-neerd ( gecoördineerd ) en gesubordineerd. Het ligt inde ver-wachting ( verwachting ) zoo te geraken tot tien centrales, m den loop der jaren te stichten naar gelang het behoeft. Naast de drie bestaande cen-trales ( centrales ) Noord, Zuid, Centrum is niet lang geleden een vierde, inde Watergraafs-meer, ( Watergraafsmeer, ) in bedrijf genomen, terwijl een vijfde over het IJ, in aanbouw is. Door de welwillende medewerking van den directeur der Gemeente-Telefoon, den heer G. C. Snijders, waren de leden van ons Genoot-schap ( Genootschap ) inde gelegenheid gesteld deze vierde centrale op 10 Mei te bezoeken. De heer Snijders gaf aan een demonstratie-apparaat een populaire uiteenzetting van de werking der vol-automatische wijze van oproeping en stelde de bezoekers inde gelegenheid de onder-scheidene ( onderscheidene ) constructies, welke de verbinding automatisch tot stand brengen en de wijze van het signaal geven bewerkstelligen, in werking te zien. Na de uitvoerige verslagen van het bezoek aan Zuid, indertijd door Amstelodamum gebracht, zie jaarg. 1920, p. 44 is daarover niets te berichten : ook deze cen-trale ( centrale ) is geoutilleerd met de gepatenteerde toestellen van Siemens en Halske. Toch zij de aandacht gevestigd op twee détails. Inde eerste plaats, dat voortdurend gestreden wordt tegen stof en door verwarming der lokaliteiten tegen neerslag, anders gezegd tegen roest; vervolgens dat, daar alles automatisch ge-schiedt, ( geschiedt, ) men bij oproeping als het ware achter inde rij komt te staan, zoodat het eenvoudig niets geeft, als men ongeduldig, op den haak tikt, immers men verbreekt dan het contract en wordt weer achter inde rij gebracht, en eindelijk, dat juist door het vol-automatische, de tusschenkomst van telefonisten niet noodig is; telefonisten waren daarom niet te zien, behalve een enkele, die den zorg heeft voor de hand-bediening van het rijks
Gevonden alinea's: 2
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1965; p. 184
Datering:
1965
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
057
Jaar:
1965
Pagina:
184
Gevonden alinea's: 5