Uw zoekacties: Transcripties

Transcripties ( Gemeente Steenwijkerland )

beacon
699 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Transcripties
35 -
soort boek:
Burgerboek Steenwijk
Transcriptie:
Op huijden den 1111en aprilis junij 1585 hebben deese
naevolgende personen daertoe bij de regeringe verwittiget
gepresteert den eedtt daermeede sie bevestiget hebben
hun borgerschip in annis 83 ende 84 gewonnen en vermits
die tegenwoordige trouwe ende onrust bis hijertoe
gediffereert, sulcx dat sie voor heur wijven ende kinderen
sullen mogen genieten die vrijcheden tott die borgere behooren

anno 83
nije borgeren

Johan Jacops
Bruijn van Maestrichtt

84
Andries Luijtties
Andries Ooverhaegen
Henderick Roeleff Aerents
Jan Frantz zoon Schoenmaecker
Harmen vanden Bosch
Henderick Rostijck
Wijcher Metselaer
Valenttijn Timmerman
Foppe Timmerman
Henderick Pilgroms
Geertt Kuijper
Dirrick Meinerts

86
Karste Lefferts
Berent Henderix

87
Johan Johans van Laerwolde
Martten Michiels
Willem van Anloe
 
 
 
 
 
Transcripties
84 -
soort boek:
Burgerboek Steenwijk
Transcriptie:
Harmen Arens van Haxbergen als getrouwt
hebbende binnen dese stad een borgers dogter
heeft het halve kleijne borgerschap gewonnen
en daer voor betaalt 17-10-0 welcke penningen
bij den Thesaurier Borgemeester Ram sijn ontfangen
om ten profijte van dese stad te verreckenen
waer op den borger eed heeft gepresteert
desen 14 Julij 1713

Peter Jans geboortich van Wanneperveen
als getrouwt hebbende een borgers dogter
deser stad heeft het halve kleijne borger-
schap gewonnen en daer voor betaalt en
bij den Thesaurier Borgemeester Ram ontfangen
tot 17-10-0 om ten profijte van dese stad
wederom te verreeckenen waer op den borger
eeth heeft gepresteert desen 15 December 1713

Jan Gerrits soone van Gerrit Jans alhier
ter stede geboren heeft het keijne borger-
schap deeser stadt gewonnen en daer voor
betaelt 35 Carolus gulden welcke penningen aenstonts
wederom aen den Thesaurier Borgemeester Ram wederom
sijn aengetelt om ten profijte van dese stadt
wederom te verreeckenen desen 15 December 1713

1714
Den 8 Maij heeft Coert Andries Stile uijt Zel in Lunenbarger
Lant na alvoorens het kleijne burgerschap op den 31 Julij
1708 voor hem en sijne kinderen gewonnen te hebben
nu het groote borgerschap voor hem en sijn soontien
Andries still gewonen en heeft daer voor als 't
kleijne borgerschap betaalt sijnde aand e magistraat
toegetelt de somma van 35 Carolus gulden welcke penningen
aenstonts aan Borgemeester Ram als Thesaurier desen stad
sijn toegetelt om ter profijte van dese stad te
verreeceknen
voor betaelt 35 gulden
 
 
 
 
 
Transcripties
58verso -
soort boek:
Burgerboek Steenwijk
Transcriptie:
Den 18en Aprilis 1665 heft Jan Cor-
nelis Nijemeier de grote
burgerschap gewonnen, den eedt
gepresteert ende ande burgemeester betaelt
vijftich golt gulden70-0-0
Den 19en dito is dit an burgemeester Brouwer als
Thesaurier behandight om inden rekeninge
te brengen

Den 18en December 1666 heeft Henrick
Hendricx van Weersel de clijne
borgerschap gewonnen als hebbende
een borgers dochter getrouwt ende den
eedt van getrouwnis gepresteert, en
betaelt seventich Carolus Gulden thien stuvers
getrocken bij den thesaurier Pollnich

Den 7en Maij 1667 heft Hendrick
Gerrits schipper en coopman van de
Jouen comende alhier de cleijne borger-
schap gewonnen daarvoor betaelt
vijff ende twintich golt gulden an den thesaurier
Burgermeester Tollnig en heeft de magistraet
en Hendrick Hendrix voorschreven haer huer
beholden den tijt van een jaer om den
anderen te beproeven ende in gevalle Henrick
binnnen voorschreven tijt mochte coemen te vertrecken
oft de magistraet met consideratie van
onvermogentheid hem de borgerschap deden opleggen
sal hem dit borgergelt gerestitueert worden
en heft bij provisie den behoorlicken borger-
eedt gedaen

den 10en Maij 1667 heeft Pier Hen-
dricx van Giethoren de cleijne
borgerschap gewonnen den eet gedaen
en daer voor aen den thesaurier burgermeester
Tollinch betaelt en getelt vijff ende
twintich golt gulden
voer den 8 Martij 1687
 
 
 
 
 
Transcripties
84verso -
soort boek:
Burgerboek Steenwijk
Transcriptie:
Den 17 Augusti 1714 heeft Roelof Hen-
driks Nijenhuis geboortig alhier voor hem
sijn vrouwe en kinderen het grote burger-
schap alhier gewonnen en daar voor betaalt
een summa van seventig Carolus gulden welke an
Borgemeester Fred. Ram als Thesaurier sijn angeteld
om ten profijte van dese stad te verrekenen
hebende deselve den borger eed in forma gepresteert

Den 5 October 1714 heeft Gerrit van Sijbren als
getrouwt hebbende een burgers dogter genaamt
Grietje alhier 't halve kleijne b Hendrix
waarvan de vader is geweest Engbert Hendrix
het halve kleijne borgerschap voor hem en
met approbatie van de heeren van de Magi-
straat hem goedgunstelijk geaccordeert, me-
de gewonnnen voor sijn drie kinderen met na-
men Engbert, Jan Willem en Lijsbeth van
Sijbren en daar voor betaalt de somma van seven-
tien Carolus gulden tien stuivers welcke anstonts
an Borgermeester Fred. Ram als Thesaurier sijn ange-
telt hebbende daar op sijn borgereeth in
forma gepresteert

Den 17 januarij 1715 heeft Jan van der Sweer-
de geboortigh van Zwolle als getrouwt an
een borgers dogter 't halve kleijne borger-
schap gewonnen en daar voor betaalt een
summa van seventien Carolus gulden 10 stuivers wel-
ke an den Thesaurier Ram deser stad sijn angetelt
om in sijn te doene verrekenigne in te brengen
en heeft hier op den borger eeth geprae-
steert