Uw zoekacties: Doorzoekbare kranten en tijdschriften
Doorzoekbare kranten en tijdschriften

Veel krantenpagina's zijn gedigitaliseerd en hierbij door OCR tekstueel inhoudelijk doorzoekbaar gemaakt. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met tekstblokken. Wordt een zoekterm gevonden, dan wordt het tekstblok op de scan gemarkeerd, zodat u weet waar de zoekterm gevonden kan worden. 

 
 

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, hebben wij voor u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Zoek op alle woorden, één van de woorden, met een zin, toegangscode of periode. Zoekterm, evt. gescheiden door spaties, periode
 • Het gevonden woord, wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven
 • U kunt bladeren naar vorige en volgende blokken tekst
 • De kranten- en/of tijdschriftenpagina’s van de betreffende krant of tijdschrift ziet u links in het scherm onder elkaar staan
 • Keuzemogelijkheid voor een grafische weergave of een tekstweergave met behulp van de knopjes rechts boven
 • Onderaan de gevonden pagina de mogelijkheid tot inzoomen, selecteren van een uitsnede, bekijken of downloaden.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
   
beacon
97  zoekresultaten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1907; p. 100
Datering:
1907
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
005
Jaar:
1907
Pagina:
100
Bergh (Z v.d.), Het Burgerweeshuis. Algemeen Handelsblad, 1904, 28, 29 Febr. Everwijn Lange Jr , (E. J.) Het Burger-weeshuis. ( Burgerweeshuis. ) Algemeen Handelsblad, 1904, 1 Maart. Stam (J.', Verpleging der Burgerweezen in het huisgezin. Algemeen Handelsblad, 1903, 3 Dec. Karthuizer - Hofje. Zondagsblad, Nieuws v.d. Dag, 1903. 1 Febr. Nahewo (N.H. Wolf), Amsterdamsche hofjes. Plaatjes en prentjes, 11. Wereld-kroniek, ( Wereldkroniek, ) 1904, 5, 19 Nov. Hartogh (K. de), Oude stichtingen inde hoofdstad. Het Begijnenhof. Boon's Geïllustreerd Magazijn, VI, 2. 187. Hartogh (K. de), Oud-Amsterdam. Het Deutzen-Hof je op de Prinsengracht. Boon's Geïllustreerd Magazijn, VII, 2.193. Hartogh (K. de), Het Rozenhofje op de Rozengracht. Boon’s Geïllustreerd Magazijn, VII, 2. 102. Hartogh (K. de), Liefdadig Amster-dam. ( Amsterdam. ) Boon’s Magazijn, VII, 2. 434. „Ons Huis”. De Prins, le Jaargang, No. 49. Tours (J. A.), Brieven over Ons Huis en ander werk. Algemeen Handelsblad, 1903, 20 October. Tours (J. A.), en „Ons Huis” inde Rozenstraat te Amsterdam. Hollandsche Revue, 1903. 621. Maurik (J. van), De „Toevlucht voor behoeftigen” op de Passeerdergracht. Amsterdammer, Weekblad, 1904, 20 Maart. Een goed werk (De vereeniging „Hulp voor Onbehuisden”, in het Oude Buiten-gasthuis). ( Buitengasthuis). ) Algemeen Handelsblad, 1905, 25 Augustus. Elisabeth Otter—Knoll-Stichting te Amsterdam. Bouwwereld, 4e Jaargang, No. 32. Voogt (Gos. de), Over brokken en het brokkenwerk. (De inrichting voor werkverschaffing inde BorgerstraatNo.s3.) Eigen Haard, 1904. 452. Reynvaan (J. P.), Het Oude Buiten- Gasthuis. Algemeen Handelsblad, 1905, 28 Augustus. Zoethout (D. A.), Het Oude Buiten- Gasthuis (Pesthuis) te Amsterdam. Else-vier’s ( Elsevier’s ) Maandschrift, 1901. 398.
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1910; p. 220
Datering:
1910
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
008
Jaar:
1910
Pagina:
220
In hun nieuwe bewaarplaats nu vonden de archieven ook dadelijk de belangstelling, die ze zoo ten volle waard zijn, en de gemeente-archivaris, mr. W. R. Veder geeft in Het archief van de Gasthuizen te Amster-dam ( Amsterdam ) (tot 1875J (Stadsdrukkerij 1908) een uitgebreiden inventaris en een nog veel uitgebreider regestenlijst van de stukken vóór 1600; want tot deze verzameling behooren allereerst de archieven der Oude Gasthuizen, van vóór 1578, d.z. het Heilige Geest- of Elizabeth Gasthuis, op den Dam naast het oude stadhuis ; Sint Pieters Kapel, Gast- en Pesthuis inde Nes; het O. L. Vrouwen Gasthuis aan de westzijde van den Nieuwen-dijk. ( Nieuwendijk. ) Voorts zijn hier beschreven de archieven van de beide Nonnen-conventen, ( Nonnenconventen, ) namelijk van de Oude en de Nieuwe Nonnen, waarvan het laatste het eenige gasthuis hier ter stede was, dat een brievencartularium bezat. Al deze archieven kwamen bij den overgang van 1578 in het archief der beide gasthuizen; het klooster der Nieuwe Nonnen werd namelijk tot een Mannen- en dat der Oude Nonnen tot een Vrouwen-gasthuis ( Vrouwengasthuis ) ingericht; terwijl het archief van het Dol- of Krankzinnigenhuis, in 1562 gesticht, bij de opheffing van deze inrichting in 1793 ook onder het beheer der beide gasthuizen werd gebracht. Tot in het midden van de 19 d e e euW bleef al dit belangrijk materiaal vrijwel ongeacht en ongebruikt. Wel bestaan er uit de 18de eeuw twee zeer algemeene en op verouderde wijze bewerkte inventarissen. Het handschrift van den eenen herinnert sterk aan Wagenaar, die voor zijn Geschiedenis van Amsterdam in dit archief blijkt gewerkt te hebben, wat Ter Gouw opmerkelijkerwijze verzuimde; terwijl de regent der Gasthuizen dr. Hovius omstreeks 1800 verschillende uitstekende inhouds-opgaven ( inhoudsopgaven ) maakte. Maar eerst de ijverige stads-archivaris dr. Scheltema, die ook een
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Maandblad Amstelodamum, 1919; p. 76
Datering:
1919
Titel:
Maandblad Amstelodamum
Jaargang:
006
Jaar:
1919
Pagina:
76
voorstelling op een thans verdwenen raam inde Nieuwekerk; een o.i. inktteekening van Isaac Ouwater, 1787: aanneming van krijgsvolk in dit rumoerige jaar; caricatuur op de grond- en wijkvergadering, gehouden in 't Wapen van Embden op den Nieuwendijk in 1795 (Muller 5327); gekleurde teekening (van een onbekende) van de ruïne van het Pest-huis ( Pesthuis ) aan den Overtoom na den brand van 14 April 1732. Voorts een aantal oude en nieuwere photo’s van interessante, meerendeels ver-dwenen ( verdwenen ) stadsgedeelten, waarvan een aantal door schenkingen in bezit is gekomen. C. J. G. Saaihal. Het Chemisch Weekhlad schreef in Juli j.1.: „In Amsterdam is op initiatief van den Bond Heemschut een aanvang gemaakt met het restaureeren van den zich inde Staal-straat ( Staalstraat ) bevindenden zijgevel van het gebouw van den Gemeentelijke gezondheidsdienst. „Aan dit gebouw zijn, zooals men weet. eerbiedwaardige tradities verbonden. „Inde zeventiende eeuw zetelden aldaar inde z.g. Zijdebal, Lakenhal, Saaihal enTarhofde Staalmeesters (door Rembrandt algemeen be-kend ( bekend ) geworden). Eender ingangen, thans niet meer bestaande, was inde Staalstraat; drie andere, waarvan nu nog één aanwezig is, bevonden zich aan den Groenburgwal. In 1816 gaf een dezer drie ingangen toegang tot de knechts woning, de middelste tot het z.g. Zijdewindhuis, de andere tot het Tarhof. „De Saaihal aan de Staalstraat, in 1641 dooreen onbekenden bouwmeester ontworpen, werd in het begin der negentiende eeuw bij het verdwijnen van de gilden, ingericht voor den Raai van discipline. „Omstreeks 1817 werd het gebouw, althans gedeeltelijk en op zeer gebrekkige wijze inge-richt ( ingericht ) tot woning en Laboratorium van den professor aan het toenmalig Athenseum D. van Rhijn. „In 1856 werd de fraaie gevel aan den Groenburgwal (vroeger Verwersgracht) grooten-deels ( grootendeels ) afgebroken en vervangen door den tegen-woordigen ( tegenwoordigen ) gepleister
Gevonden alinea's: 1