Uw zoekacties: Doorzoekbare kranten en tijdschriften

Doorzoekbare kranten en tijdschriften

Veel krantenpagina's zijn gedigitaliseerd en hierbij door OCR tekstueel inhoudelijk doorzoekbaar gemaakt. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met tekstblokken. Wordt een zoekterm gevonden, dan wordt het tekstblok op de scan gemarkeerd, zodat u weet waar de zoekterm gevonden kan worden. 

 
 

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, hebben wij voor u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Zoek op alle woorden, één van de woorden, met een zin, toegangscode of periode. Zoekterm, evt. gescheiden door spaties, periode
 • Het gevonden woord, wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven
 • U kunt bladeren naar vorige en volgende blokken tekst
 • De kranten- en/of tijdschriftenpagina’s van de betreffende krant of tijdschrift ziet u links in het scherm onder elkaar staan
 • Keuzemogelijkheid voor een grafische weergave of een tekstweergave met behulp van de knopjes rechts boven
 • Onderaan de gevonden pagina de mogelijkheid tot inzoomen, selecteren van een uitsnede, bekijken of downloaden.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
   
beacon
39  zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Deventer Dagblad, 1894-12-25; p. 6
Naam krant:
Deventer Dagblad
Pagina:
6
Datum:
1894-12-25
Jaar:
1894
— Indertijd is molding gomaakt van hot plan, door den hoor Jansen te Am-sterdam ( Amsterdam ) geopperd, om, ten minsto voor een deel, de werkloozen aan mitt'ajen arbeid te helpen, die bovendien niot uu-doren ( uudoren ) concurrentie zou aandoen. Sedert, eenige dagen ziju thans in het vroegere Pesthuis, het latere Buitengasthuis, to Amsterdam, een löOtal inauuon aan hot werk. Do „commissie voor werkverschaf-fing" ( werkverschaffing" ) heeft dit gebouw vnn het gemeen-tebestuur ( gemeentebestuur ) kosteloos te hnrer boschikking gekregen. Men volgt bij deze werkver-schaffing ( werkverschaffing ) het systeem, do moost bohoei-tigon ( bohoeitigon ) het eorst to helpen en steeds plaats to maken voor audoreu, door do arbei-dors ( arbeidors ) van heden op een of andero wijze weder lo helpen aan ander werk. Deze week hoopt men or 200 aan het werk te zotten, daarna 300 onz. Gehuwden worden afdoender geholpen dan onge-huwden, ( ongehuwden, ) de laatsten zullen b.v. 3 dagon per week werk bckomon, terwijl gehuw-den ( gehuwden ) met één kind een kaart krijgen geldig Nfoor 4, met twoe kindoren voor 5, terwijl vier of moor kinderen rocht goven op deu vollen arbeidstijd van 6 dagen. Loonon worden niot gegovon, daar do personen, dio hier werken, elkander on-derling ( onderling ) steunen, maar er worden wel tegemoetkomingen verstrekt, en dezo be-dragen ( bedragen ) f 1.40 por dag bij 7 werkuren (van B—4 uur mot óen uur schoft.» Maar de wijze, waarop gewerkt wordt, is hot eigenaardigste van dezo inrichting. Hot dool is : hot verschnffen van bonoodigd-hoden ( bonoodigdhoden ) aan personen, dio geen koopkracht bezitten on dezo honoodigdhrdon te laton maken door werkloozen. Als ecu voor-beeld ( voorbeeld ) van do wijze, waarop dit go<chiodt ontloonon wij met het oog op hior tor stedo bestaande soortgolijke plannen —
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Deventer Dagblad, 1906-05-01; p. 6
Naam krant:
Deventer Dagblad
Pagina:
6
Datum:
1906-05-01
Jaar:
1906