Uw zoekacties: Doorzoekbare kranten en tijdschriften

Doorzoekbare kranten en tijdschriften

Veel krantenpagina's zijn gedigitaliseerd en hierbij door OCR tekstueel inhoudelijk doorzoekbaar gemaakt. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met tekstblokken. Wordt een zoekterm gevonden, dan wordt het tekstblok op de scan gemarkeerd, zodat u weet waar de zoekterm gevonden kan worden. 

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, hebben wij voor u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Zoek op alle woorden, één van de woorden, met een zin, toegangscode of periode. Zoekterm, evt. gescheiden door spaties, periode
 • Het gevonden woord, wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven
 • U kunt bladeren naar vorige en volgende blokken tekst
 • De kranten- en/of tijdschriftenpagina’s van de betreffende krant of tijdschrift ziet u links in het scherm onder elkaar staan
 • Keuzemogelijkheid voor een grafische weergave of een tekstweergave met behulp van de knopjes rechts boven
 • Onderaan de gevonden pagina de mogelijkheid tot inzoomen, selecteren van een uitsnede, bekijken of downloaden.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
   
Filter: BHICx
beacon
5 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Boxmeers weekblad, 1892-04-02; 2
Naam krant:
Boxmeers weekblad
Pagina:
2
Datum:
1892-04-02
Jaargang:
1892
Ter voorkoming zjjii de noodige maatregelen genomen. *Horst, 28 Maart. De Koninklijke Harmonie alhier zal op Woensdag den 29 Juni aan staande haar vijf-en-zeventigjarig jubelfeest vieren, door het houden van een luisterrijk festival. De nieuwe kerk aan het Klooster der FJervvaarde Paters Carmelieten te Oss is reeds in aanbouw. De katholieken hopen daar mettertijd een te zien verrijzen de bewondering waardig. — In de maand Juni zal het 600 jaar zijn geleden, dat de Orde van St. Dominicus zich te Nijmegen vestigde. Gedurende al dien tijd hebben de Paters dier Orde de geeste lijke bediening aldaar waargenomen, uitge- zonderd in de eerste jaren, dat Nijmegen door de geuzen was bezet. Toen hebben zij zich echter gevestigd in het naburige Neer- bosch en Hatert, van waar uit zij de stad bedienden, tot in het begin van de 17e eeu\v, toen de rustige tijd toeliet, weer in de vesting te kunnen wonen. — Ook in Nijmegen zijn twee gevallen van pokken vooi'gekomen. Een der lijders is reeds hersteld. De andere, een rondreizend marskramer zonder vaste woonplaats, is uit zijn tijdelijke verblijfplaats naar het gebouwtje tot verpleging van lijders aan eene besmette- lijke ziekte of het zoogenaamde <l pesthuis » der gemeente onder Hees vervoerd, omdat de besturen der beide bijzondere ziekenhui- zen te Nijmegen weigerachtig waren, om dien vreemdeling in hunne ziekeninrichtingen op te nemen. Het beddegoed van den herstelden lijder en dat van den reizenden vreemdeling is, na zijn, op last van de bevoegde
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Echo, 1913-06-07; 1
Naam krant:
De Echo
Pagina:
1
Datum:
1913-06-07
Jaargang:
1913
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Echo, 1933-10-14; 2
Naam krant:
De Echo
Pagina:
2
Datum:
1933-10-14
Jaargang:
1933
EEN LUGUBERE VONDST. In de St. Bernardusstraat te Maas tricht, naby de Helpoort, maakt men grondwerken ten behoeve van de fun- damenten der teiephoon-centrale. Er worden daar tientallen skeletten op- gegraven. Aan de Helpoort had om- streeks 1500 steeds het treflen plaats van Luiksche en Maastrichtsche troe- pen. Men heeft geen overblijfselen ge- vonden van wai^ns, zoodat men met deze vondsten niet te doen heeft met een gemeenschappelljk soldatengraf. Vermoedelijk — de ligging der lljken kris kras door elkaar wijst er op, even- als de wetenschap dat daar vroeger een pesthuis lag, — heeft men hier te doen met de slachtoffers eener hon- derden jaren geleden geheerscht heb- bende pestepidemie. De overblijfselen worden in 'n nieuw graf gelegd. VOOR HET GROOTE GEZIN Door den R.K. Bond voor Groote Ge- zinnen, afdeeling Amsterdam, is aan de desbetreffende autoriteiten het ver- zoek gericht, om bij alle besluiten van fiscalen aard zoodanige bepalingen op te nemen, dat het groote gezin niet zwaarder wordt getroffen dan nu reeds het geval is. In vele gezinnen dreigt bij de vermindering van inkomsten en duurder zijn van dei noodzakelijkste levensbehoeften een catastrophe te ontstaan. Het vaststellen van tarieven naar draagkracht en verschaffen van kindertoeslag kunnen eenigermate te- gemoet komen aan de zware zorgen van de kinderrijke gezinnen. DE WAARDE VAN EEN STEM. Protest bij een „dubbele" raadsverkiezing:. Te Lierop (N.-B.) had de stemming plaats voor de samenstelling van den zoogenaamden „dubbelen raad", die gekozen moest worden in verband met het voorstel tot samenvoeging dier ge- meente met de gemeente Someren, (commissie bedoeld bij artikel 158 der Gemeentewet). Er waren twee lijsten, een van voor- en een van tegenstanders der samen voeging. Beide lijsten verwierven pre- cies hetzelfde aantal stemmen, name- lijk 233. Bij loting moest de zevende zetel worden toegewezen. Deze viel ten deel aan de lijst der tegenstanders, zoodat deze de meerderheid verwierf in den „dubbe
Gevonden alinea's: 1