Uw zoekacties: Doorzoekbare kranten en tijdschriften

Doorzoekbare kranten en tijdschriften

Veel krantenpagina's zijn gedigitaliseerd en hierbij door OCR tekstueel inhoudelijk doorzoekbaar gemaakt. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met tekstblokken. Wordt een zoekterm gevonden, dan wordt het tekstblok op de scan gemarkeerd, zodat u weet waar de zoekterm gevonden kan worden. 

 
 

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, hebben wij voor u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Zoek op alle woorden, één van de woorden, met een zin, toegangscode of periode. Zoekterm, evt. gescheiden door spaties, periode
 • Het gevonden woord, wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven
 • U kunt bladeren naar vorige en volgende blokken tekst
 • De kranten- en/of tijdschriftenpagina’s van de betreffende krant of tijdschrift ziet u links in het scherm onder elkaar staan
 • Keuzemogelijkheid voor een grafische weergave of een tekstweergave met behulp van de knopjes rechts boven
 • Onderaan de gevonden pagina de mogelijkheid tot inzoomen, selecteren van een uitsnede, bekijken of downloaden.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
   
Filter: GA Zaanstad x
beacon
74  zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Zaanlander, 1915-12-24; p. 1
Naam krant:
De Zaanlander
Datum:
1915-12-24
Jaar:
1915
Pagina:
1
straat opliep om een geneesheer te halen. Buiten de deur ontmoette hem Auguste, die op weg naar het Pesthuis was, om daar d,e geneeskundige lessen te gaan bijwonen. Om spoedig gehol-pen ( geholpen ) te zijn, verzocht Du Bois hem, even met hem mede te gaan, en met de hulp van den jongen medicus kwam Marie dan ook spoedig bij. Nu stortte zij een vloed van tranen, hetgeen haar zeer verligtte, en in staat stelde eenigs- zins bedaard het verdere verhaal van den Deken aan te hooren. Van Baers- dorp was zelf me (Je naar het huis van Van Swieten geweest om Marguerite te zoeken, en nog wist men niet, waar haar te kunnen vinden ; ook had hij nog hooren mompelen van een onder-zoek, ( onderzoek, ) op last van den Franschen ge-zant ( gezant ) ingesteld, naar een’ voortvlug- tige, dien men in Francois meende ge-vonden ( gevonden ) te hebben. Om ’s Hemels wil, zeide Marie, bid toch uw zwager, dat Francois losge-laten ( losgelaten ) worde, ik wil alles opofferen om dien gewonden schipper schadeloos te stellen, en o ! wat ik u smeeken mag, laat het onderzoek voor den gezant niet voortgezet worden, wij zouden allen diep ongelukkig zijn ! Du Bois, die van dit laatste niets begreep, beloofde nog eens naar Van Baersdorp te gaan en vertrok. Auguste had ondertusschen strak voor zich staan kijken ; ook hij was getroffen door het gevangen nemen van Fran-cois, ( Francois, ) doch meer nog door het wegvoe-ren ( wegvoeren ) van Marguerite. Toen Du Bois vertrokken was, nam Marie hem deel-nemend ( deelnemend ) bij de hand en vroeg wat hem scheelde ; bij die aanraking onwille-keurig ( onwillekeurig ) huiverende, scheen hij te ont-
totdat ik mij omtrent de ziekte van Dirks nog eens verzekerd heb. Vergun mij dan dat ik mede ga, Heer Schout ! vroeg Auguste, want daar ik ald aar deDoctors bul krijg, zult gij mij zeker niet voor geheel vreemd in het vak der heelkunst hou-den. ( houden. ) Het zij zoo, bromde de Edel Acht- j bare, en Auguste ging met een’ bode naar het huis van den gewonde. Hij vond dezen, die niet verwachtte een bezoek van dien aard te krijgen, aan het eten zitten, en begreep aanstonds, dat Claes zich door omkooping van Van Swieten zoo lang had ziek gehou-den, ( gehouden, ) om daardoor dezen en zich zelven op Francois te wreken. Ik zie, vriend Dirks ! dat gij mijne \ hulp niet meer noodig hebt, zeide Au-guste ( Auguste ) ; ik dacht dat gij nog lijdende waart, waarom ik eens naar uwe won-den ( wonden ) wilde komen zien, maar gelukkig zijt gij weer hersteld. Claes was door ' deze verschijning en nog meer door die i woorden geheel uit het veld geslagen ; hij klaagde en steunde nog wat, doch sprak de woorden van Auguste niet ' tegen ; deze ging aanstonds naar den. Schout terug. Gij ziet dus, Heer Schout ! vervolgde Auguste, nadat hij den uitslag van zijn bezoek verhaald had, dat Gaes Dirks gisteren avond de Juffer zeer goed in het Pesthuis kan gebragt hebben, en wat hij daarbij , tegen Vader De Milde gezegd heeft | van eene nicht, dat is eene blijkbare ■ leugen, daar ik u op mijn woord ver- ^ klaar, dat zij de schoonzuster is van ; dien Francois, dien. gij gevangen houdt. (Wordt vervolgd,) \
Gevonden alinea's: 3