Uw zoekacties: Doorzoekbare kranten en tijdschriften

Doorzoekbare kranten en tijdschriften

De afbeeldingen van krantenpagina's zijn door OCR tekstueel inhoudelijk doorzoekbaar.
De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, hebben wij voor u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Zoek op alle woorden, één van de woorden, met een zin, toegangscode of periode. Zoekterm, evt. gescheiden door spaties, periode
 • Het gevonden woord, wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven
 • U kunt bladeren naar vorige en volgende blokken tekst
 • De kranten- en/of tijdschriftenpagina’s van de betreffende krant of tijdschrift ziet u links in het scherm onder elkaar staan
 • Keuzemogelijkheid voor een grafische weergave of een tekstweergave met behulp van de knopjes rechts boven
 • Onderaan de gevonden pagina de mogelijkheid tot inzoomen, selecteren van een uitsnede, bekijken of downloaden.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
   
beacon
22 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Purmerender Courant, 1874-09-13; p. 2
Naam krant:
Purmerender Courant
Datum:
1874-09-13
Jaar:
1874
Pagina:
2
't Is waarachtig ook niet te hooön, heer redacteur! Maar, als- wel ons beider ervaring eens raadple¬ gen;./als we te zamen eens aandachtig nagaan wel^e nóóit gedachte, zelf nééit mogelijk geachte vos'deringen, het nltramoutanisme in ons Vaderland lurendé onzen leeftijd bereids maakte; als we er door Prankrqks voorbeeld op worden gewezen tot welke godsdienstige —liever zou ik schrijven gód- delooze — vervoering, hét volk, door liedérén, prooessies en wondervertoöningen bij grotten en fonteinen, te brengen is; als we het katholiek deel van Nederland, al meer en meer, van de bewaar¬ school af tot op het kerkhof toe, luohtdioht zien afgesloten vair het andere, als ware dat andere deel één pesthuis ; als we 's lands Overheid, in Noord-Brabant en Limburg;' de ontduiking harer wetten, in zake ondei%ys, begraafplaatsen,(*) successie, belasting enz., enz., maar elapjes zien'1 tegengaan; —z66 slapjes, dat het allen schyn heeft als of zij heeroom niet goed aandurft, en, de bisschoppen daar eigenlijk meer de baas zyn dan die overheid zelf; als we de lucht¬ hartige onverschilligheid, de weinige tucht in het kamp der liberalen, vergelijken met de geestdrift en de strenge discipline hunner tegenstanders; als we het 'geloof aangodsdienstkrijg,als waarschijnlijk, door de meèsten zool|ver zien wegwerpen, al wordt die krijg ook voorspeld door staatslieden als Busselt, Gladstone en d'Israëli;. als ons de moordaanslag,— in Kissingen beproefd, -j- met schrik herinnert hoe elk oogenblik hét levejr van den eenigen, wiens- machtige geest en , krachtige ', vuist Europa, voor zulk een oorlóg kan bewaren, gevaar loopt van te worden afgesneden; — ja dau bevangt mij — ontkennen kan ik het niet— de vrees óók voor Neêrlands toekomst.
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Purmerender Courant, 1882-07-05; p. 2
Naam krant:
Purmerender Courant
Datum:
1882-07-05
Jaar:
1882
Pagina:
2
— De pokkeu heerscben in Graud Rapids thans in vrij erge mate. Verleden Dingsdag stierf in het pesthuis aan deze ziekte een jong man, die eenige dagen te voren als eeu vreemdeling uit Chicago was gekomen. Kort voor zijn dood vertelde hij aanzijn oppaster dat hij Eben Chbat heette en dat zijn vader te Lynn, in Massachusetts, woonde. Er werd ter¬ stond naar zijnen vader getelegrafeerd, doch déze mocht zijnen zoon niet levend meer zieu. Toen bij kwam, was zijn zoon reeds op kosten der stad be¬ graven. Zijn vader deelde mede dat. zijn zoon van eene Academie gepromoveerd, en goede betrekkingen had bekleed. Hij verviel echter onder slechte ka¬ meraden en bleek voor de verzoeking niet bestand te zijn. Na ëenigen tijd verliet hij zijne betrekkingen, en ging als vagebond omzwerven, totdat hij als vreemde¬ ling in een pesthuis werd opgenomen. Nog niet lang geleden had hij zijnen vader geschreven dat hij zijn zwervend leven moede was, waarop ziju vader hem geld in eeu brief stuurde, waarin hij hem aanspoorde om terug te komen. Sedert had hij niets meer van hem gehoord totdat hij het telegram kreeg dat ziju zoon stervende was. De ongelukkige vader bezocht het graf van zijnen zoon, liet ër een steen op plftatsen eu betaalde de stad alle gemaakte onkoaten terug. De pokken heerechen tof nog toe vooral in meest door Hollanders bewoonde buurten. Tot op verleden Donderdag waren er 11 gevallen aan de Gezond¬ heids Commissie aangegeven, nl. 2 in het gezin van Mr Zuidcweg, in do zesde ward'; Christian Schrader op den hoek van Turner en Broadway, een kind van Martin de Winter, aan Crosbystraat, een lljarige dochter vau Josiah Ingrahum, aan Scribnerstraat; Mrs. A. van der Male, aan OroebystraSt; drie kinders van Mr. Timothy Haan, aan Broadway; een 2jarig kind van Edward Leitelt, aan Ottawa straat, en David Bowers, een werkman in de Phceuix fabriek De Standaard zegt dat de meeste dezer gevallen in talrijke gezinnen voorkomen, waarvan velen niet zqn iugeent. Mrs, van de Male beviel Vrijdag
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Goedkoope Purmerender Courant, 1916-11-26; p. 3
Naam krant:
Goedkoope Purmerender Courant
Datum:
1916-11-26
Jaar:
1916
Pagina:
3