Uw zoekacties: Doorzoekbare kranten en tijdschriften

Doorzoekbare kranten en tijdschriften

Veel krantenpagina's zijn gedigitaliseerd en hierbij door OCR tekstueel inhoudelijk doorzoekbaar gemaakt. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met tekstblokken. Wordt een zoekterm gevonden, dan wordt het tekstblok op de scan gemarkeerd, zodat u weet waar de zoekterm gevonden kan worden. 

 
 

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, hebben wij voor u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Zoek op alle woorden, één van de woorden, met een zin, toegangscode of periode. Zoekterm, evt. gescheiden door spaties, periode
 • Het gevonden woord, wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven
 • U kunt bladeren naar vorige en volgende blokken tekst
 • De kranten- en/of tijdschriftenpagina’s van de betreffende krant of tijdschrift ziet u links in het scherm onder elkaar staan
 • Keuzemogelijkheid voor een grafische weergave of een tekstweergave met behulp van de knopjes rechts boven
 • Onderaan de gevonden pagina de mogelijkheid tot inzoomen, selecteren van een uitsnede, bekijken of downloaden.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
   
beacon
74  zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Tiels(ch)e Courant, 1874-07-19; p. 1
Naam krant:
Tiels(ch)e Courant
Datum:
1874-07-19
Jaargang:
1874
Pagina:
1
het morgenkrieken mei ken kon , dicht ineeiigebouwd , met morsige buizen en veel cafe's tusschen reusach-tige ( reusachtige ) bergen , welker voet bedekt was met terrasvor-mige ( terrasvormige ) , weelderige wijnbergen in priëelvorm , echte kastanje's , breidden op en lusschen de roLsen hun donkore , frissche bladeren uil . Wy reden hel pesthuis binnen en ontbeten . Nu kon ik myn wonderen reis-gezel ( reisgezel ) wal beter opnemen . Hij leek wel wal al te groot en te dik , — maar zynoogen waren zacht,mooi en goedig , ik begreep volstrekt niet , hoe ik zijn oogen ook maar een oogenblik leelyk had kunnen vinden . Hij lonkte ook niel meer . Zijn baard was wel een weinig verwaarloosd , maar bedekte eèn reclil lieven mond met mooie , wille tanden en toen bij den hoed afnam , zag ik een mooi gewelfd , tamelijk hoog voorhoofd . Ik moesl mij afvragen ' Waar hailt gij gisteren uw oogen ; hoe kondi gij dien man voor een roover houden ? Foei ! — Ik was hoos op mij zelf , omdat ik hem voor een wdden huirel aangezien had , — wanl luj is immers een lijn bescliaMid uan en uil zijn handelingen blykl dal hij ook heminnenswaardig is . Wij lieten ons bel onlbijl goed smaken,-— lenminsle ( smaken,lenminsle ) ik . Hij at met veel , maar lk had goeden eetlust . De anj;sL was mij góéd be-komen ( bekomen ) . Ik schaam mij baast hel te schryven maar een inwendig « slem zeide mij ; . Ronden wij ' maar weer een coujié alleen krijgen !' — De postillon blies mijn rekening was opvallend gering . Mijn reisaezel " wisselde voor mij en byna geloof ik , dat ik meer terugkreeg , dan ik gaf . Hij verdween eenige oogen-hhkKen ( oogen-hhkKen ) en hij kwam lerug met een bij wagentje , dal maar voor iwee man plaats bad .
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Tiels(ch)e Courant, 1878-08-16; p. 1
Naam krant:
Tiels(ch)e Courant
Datum:
1878-08-16
Jaargang:
1878
Pagina:
1
schouwburg herbouwd zou worden , of de ijskoude , hoe men een ijsbeer voor den dierentuin zou kunnen krijgen . Maar zoodra Laura de wittebroodsweken door was , begon zij eensklaps te bespeuren , dat zij acht weken lang geleefd had zonder iets te weten of te hooren van en over hel stedelijk bestuur , wal zij zichzelf bijna als een euveldaad aanrekende . Natuur-lijk ( Natuurlijk ) moest dat verzuim ingehaahl worden , want zij voelde duidelijk , dat er een ledige plaats was in haar hsrinneringen . Maar de gedachte , dat haar echtgenoot in zijn hoedanigheid van schepen het haar gemakkelijk kon maken om de gevolgen van haar zondigen door verzuim te vergoeden , koH haar slechts vrede doen vinden met haar nalatigheid . Markus echter geloofde zijn ooren nauwelyks , toen Laura op den dag , waarop zij voor de eerste maal de ledige ruimte had waargenomen in haar maatschappe-lijke ( maatschappelijke ) staatkundige opvoeding , hem niet met een zoen ontving , toen hij uit de raadszitting huiswaarts keerde , maar wel met de zonderlinge vraag , of er reeds een beslissing genomen was aangaande den bouw van hel nieuwe pesthuis ? — ' Hel pesthuis ?''— ■ Wel ja , mij dunkt dat die zaak lang geuoeg in be-handeling ( behandeling ) is geweest ." — - Wat zoudt gij daarvan weten ?' — . Meer dan genoeg , Ot is het niet waar , dat er menschen geweest zijn , welke driest genoeg waren om voor te stellen , dat het gebouwd zal moeten worden in de Spinhuissleeg , hoewel het mij bijna ongelooflijk voorkomt ?" — » En ik geloof , dal gij veel meer genoegen moest hebheii in de lezing van een mooi verhaaltje dan in de besludeering van zulk een kweslie ." — ' Sinds acht ( veken is tol mijn leedwezen die studie al afgebroken , omdat gij mij nooit iets uit den raad vertelt . Daarenboven had ik in dat tijdsverloop ook geen gelegenheid om mijn vader er naar te vragen , zoodat ik van de stedelijke zaken op dil oogenblik den kluts geheel en al kwijt ben ." — . Sprak uw v
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Tiels(ch)e Courant, 1878-08-18; p. 1
Naam krant:
Tiels(ch)e Courant
Datum:
1878-08-18
Jaargang:
1878
Pagina:
1
zelf zeer yverig had gepleit , vóór men over de kosten begon Ie redeneeren . En nu zouden er groote geld-sommen ( geldsommen ) nog niet eens in de stad blyven , waar toch al zooveel armoede was ; neen , vreemde schil-ders ( schilders ) en zelfs buitenlandsche renteniers : zouden mooi weer spelen met de sledeUjke centen . — Laura was diep ongelukkig . Toen Markus vergenoegd van de jacht huiswaarts keerde , omdat hy dacht , dat zyn vrouw bly zoude wezen met de gescholen hazen en patryzen , welke hy reeds vooruitgestuurd had , toen zal Laura op de canapé met rood bekrelen oogen . Daarover was hy wezenUjk bezorgd en hy vroeg : « Om Godswil , wat scheelt u , Laura ?" — Zy snikte . By greep haar hand , ging naast haar zitten , zag en overtuigde zich , dal zy lichameUjk wel en gezond was en vroeg nu bedaarder naar de reden vanhaar ontroering . Toen Laura hem nu onder aanhoudend snikken de reden van haar zieleleed onthulde , zou hy stellig luidkeels gelachen hebben , indien hy niet levens zeer boos was geworden . Tamehjk barsch vroeg hy : ' Zyl gy dan werkelijk dol geworden , Laura ?'' — " Het is beneden myn waardigheid daarop Ie antwoorden ," gaf zy toornig ten bescheid . — « Dat kan waar wezen ; ik moest u ook maar gevraagd hebhen , of gy in vollen ernst van plan zyt om u met dingen te bemoeien , die u niet aangaan ?" — ■ En waarom zouden mij die niet aangaan ?" — « Om-dat ( Omdat ) gy geen schepen zyt ." — « Maar ik woon by u , dicht by de Spinhuisstraat ." — « Dal hinderl niets , want ik heb immers meer dan één woning en ik kan verhuizen , wannfeer ik wil en voor dal de Spin-huisslraat ( Spinhuisslraat ) voor uw verbeelding gevaarlijk wordt . Want deskundigen hebben my verzekerd , dat de nabyheid van een pesthuis slechts gevaarlyk was voor hen , die zich dal verbeeldden ." - « Dan zal het zeker ook maar verbeelding zyn , dat de schuldenlast van de stad weer nutteloos verhoogd wordt door hel toestaan van gelden voor sch
Bij den schepen was het boek maar een ver-schansing ( verschansing ) , waarachter hg middelen , zijn gedachten , verzamelde voor den aanval op de vijandelijke stelling . Doch men kan de gelegenheid voor den stryd maar niet zoo voetstoots vinden , als men ten minsten alle voordeelen niet wil verliezen , die een goede stelling geeft . Markus had weldra zijn krijgsluig gereed , maar hy kan hel nog niet ten strijde gebruiken , waartoe een vernieuwde aanval van zijn vrouwtje hem eerst een gepaste aanleiding moest geven , omdat hy zich-zelf ( zichzelf ) niet mocht bloot geven , waarby dan zijn zwakke punten verraden konden worden . Ëy ging derhalve slapen met het vaste plan , dal hy een tweeden aan-val ( aanval ) zou afwachten . Den volgenden dag was de jacht juist geopend en hy ging jagen , terwgl Laura naar heur vader ging . Maar wie schildert haar ontzetting , loen zij daar vernam , dat haar man zelf gesproken had voor de stichting van hel pesthuis in de Spin-huisslraal ( Spinhuisslraal ) en dat hy gestemd had voor de uitgave van groote geldsommen voor verschillende stedeiyke museums , wal een zeer groote bres zou slaan in de stedeUjke beurs , waaruil toch al mei veel te ruime hand werd geput . Voor . het toestaan van geld had Laura altyd een onoverwinneUjken afschuw gehad ; zy weigerde aanhoudend , wanneer er aan de beurs getrokken moest worden en in vergaderingen , die alleen saamgeroepen worden of te zeggen of te stemmen , dal er geld gegeven moet worden , zou zy in het geheel niet hebben gedeugd . Haar onder-richtingen ( onderrichtingen ) waren in dat opzichi altyd zoo nauw-keurig ( nauwkeurig ) gegeven geworden , dal haar oude vader , die soms nog al eens verstrooid kon wezen , altyd ferm by zyn stuk was , wanneer er over geldzaken ge-stemd ( gestemd ) moest worden , zoodat men somtijds zelfs by hem het vreemde verschynsel kon waarnemen , dat hy de middelen weigerde , die noodig waren voor
Gevonden alinea's: 2