Uw zoekacties: Doorzoekbare kranten en tijdschriften

Doorzoekbare kranten en tijdschriften

De afbeeldingen van krantenpagina's zijn door OCR tekstueel inhoudelijk doorzoekbaar.
De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, hebben wij voor u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Zoek op alle woorden, één van de woorden, met een zin, toegangscode of periode. Zoekterm, evt. gescheiden door spaties, periode
 • Het gevonden woord, wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven
 • U kunt bladeren naar vorige en volgende blokken tekst
 • De kranten- en/of tijdschriftenpagina’s van de betreffende krant of tijdschrift ziet u links in het scherm onder elkaar staan
 • Keuzemogelijkheid voor een grafische weergave of een tekstweergave met behulp van de knopjes rechts boven
 • Onderaan de gevonden pagina de mogelijkheid tot inzoomen, selecteren van een uitsnede, bekijken of downloaden.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
   
beacon
45.566 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1902; p. 49
Datering:
1902
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
001
Jaar:
1902
Pagina:
49
Openbaar Bestuur. Verkeer, Topo-graphie ( Topographie )
N. R. C.
1900. 11 Oct. Herstemming 9e District, Wiersma verkozen 93 - 13 „ Burgem. en Weth. in rechten betrokken over schadeloosstelling wegens weigering vergunning tot bouwen inde Utr. straat 13 Oct. Den agent van Politie Arends, nu eervol ontslag verleend in plaats van het niet-eervolle ( nieteervolle ) in 1897, met vol pensioen ü® - 18 Oct. Raadsverg. van 17 Oct :21 „ Vacature Rapp in Provinciale Staten 25, 26 Oct. Raadsverg. van 24 en 25 Oct 233. 237, 320, 229. 27 „ Vergadering Kamer van Koophandel 37, 28 Oct. Raadsverg. van 26 en 27 Oct 248, 249, 233, 257, 265. 28 „ Mr. Treub, candidaat Provinciale Staten 206. 2.14 Nov. Verkiezing Kamer van Koophandel en Fabrieken 23, 160. 3,6, 9, 10, 15, 20, 25, 27 Nov. Cand. Prov. St. 32, 73, 108, 116,130,163, 210, 255, 272. 3 Nov. Voorstel directeur Stadsdrukkerij 40- •6 „ Indiening ontslag van de C. v. T. op den Gem. Geneesk. Dienst, in verband met besluit Raad tot aanstelling Directeur geneesk. dienst 6S ’ S Nov. Raadsverg. van 7 Nov 100 > 102- 8 „ Verg. Kiesvereen. „Vooruitgang” (cand. Kamer v. Koophandel) 103. 10 „ Verdeeling armengelden voorstel Blankenberg. 132. 15 „ Voorstel Zeehandelaar Com. verzoekschr. Raad 166. 18, 21, 22 Nov. Voordracht Electrisch bedrijf 184. 219, 239. 18 „ Raadslid Caroli betreffende politie en brandweer 185. 21 „ Adres Kamer van Koophandel over de haveninrichting 220. 21 „ Geen tollen-verpachting meer, coll, 6 N.-H. steden . . 221. 22 „ Voorstel v. Nierop over ingekomen voorstellen raadsleden 235. .23, 28 Nov. Raadszitting 22 Nov., bedanken Com. geneesk. dienst. 241, 245, 246, 273, 282. 25 Nov. Voorstel nieuwe stad over het IJ 28. 29, 30 Nov. Voorstel Wormser c.s., ontvangst President Kruger 279. 291, 292, 302. 29 Nov. Adres Vereeniging Huiseigenaren aan den Raad om een verordening betreffende verschuldigde huur door gemeente-ambtenaren 29a. 29 Nov. Christelijk Historische Kiezersbond, Vergadering 284. 1 Dec. Debat Raad over President Kruger 4. 2 „ Maatschappij Electra en de Gemeente 16- 13 „ R
35
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1902; p. 156
Datering:
1902
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
001
Jaar:
1902
Pagina:
156
Geschiedenis der Stad.
1566/67. Excerpt eener remonstrantie van R. van der Duyn, over het gebeurde in 1566/67. Bij den heer D. G. Meijer Jr. 1570. Remonstrantie over de innocentie der uitgewekenen uit Amster-dam; ( Amsterdam; ) ± 1570. Bij den heer D. C. Meijer Jr. 1572. Vier handelsbrieven van Hans Yersteveren aan Jacoh Bouwens, geschreven uit Amsterdam, Nov. en Dec. 1572; waarin eenige his-torische ( historische ) mededeelingen. Archief van Amsterdam. 1573. Missive van W. van der Duyn, liggende op het huis ter Hart aan Laurens Pietersz. Spiegel, verzoekende geld tot aankoop van victualie, 12 Jan. 1573. Archief van Amsterdam. 1577. Procuratie van Amsterdamsche uitgewekenen op Maarten Jansz. Coster, W. Bardes, R. van Neck en Arent Jansz. Coesvelt, om hunne belangen waar te nemen, 22 Oct. 1577. Arohie ƒ van Amsterdam. 1578. Afschrift eener nominative opname der bewoners van wijk I, ten behoeve der reorganisatie van de schutterij. Bij den heer D. C. Meijer Jr. 1585. Naamlijst dergenen, die op 25 Juli 1585 uitgeleid zijn. Archief van Amsterdam. 1587/88. Relaas van Jan Laurensz. Spiegel, raad der stad, betreffende zijne geschillen met Dr. Marten Jansz. Coster, oud-burgemeester. (Defect). Archief van Amsterdam. 1597/98. Corn. Pietersz. Hooft, Discoursen. Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. 1601. Gedicht op ’t bouwen tot Amsterdam, 1601. (Uitgegeven door Mr. de Roever, Uit onze oude Amstelstad, I. Cf. Dr. Joh. C. Breen, Amsterdams Geschiedenis in 1601, Amst. Jaarboekje voor 1901.) Archief van Amsterdam. 1605. Corn. Pietersz. Hooft, Consideratiën uit regard van onze stadt, vallende op de cortinge van de renten, bij mij gestelt in Aug. 1605. _ . . Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam.
142
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1902; p. 48
Datering:
1902
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
001
Jaar:
1902
Pagina:
48
over 1900 alzoo de N. R. Courant, over 1901 het Handelsblad. Een ieder die van het bericht, dat uit den aard der zaak zoo kort mogelijk is gesteld, nader wil kennis hebben, is alzoo niet gebonden aan de exemplaren der Couranten door de Vereeniging bewaard. _A_. Aanteekening van Amsterdamsche berichten uit de „N. R. Courant”, Mei—December 1900. (Gehouden door Mr. W. R. Veder.) n. r. c. COLLEGES VAN OPENBAAR BESTUUR. 1900. 4 Mei. Voordracht betreff. verzoek Waskaarsenfabriek , Q tvt • . . 168<z, 173. 10 „ Raadsverg. van 9 Mei 18 „ Voordracht B. en W. betreff. tonnenstelsel 22, 37, 29 Mei. Stationeerende Rij- en Voertuigen, verpachting door politie 375, 448, 483. 24 Mei. Raadsverg. van 23 Mei (Interp. Mr. Z. v.d. Bergh) . . . . ■ ■ • • ■ • • 2,6, 7, 13, 14. 24 Juni. 4 pCt. leening Amst 23, 55, 53, 149, 108, -64. 31” Juni Raadsverg. van 30 Juni (Stadsdrukkerij) 231 ' 12 Juli. , . n U3 ’ 113, 14 „ Percentage Ink. Bel. blijft 4| pCt • 21 „ Vergad. Kamer v. Koophandel 20 Juli 18 °' 23 „ Benoeming raadsleden tot ambten. B. 133pl 33p 26 I, Raadsverg. van 25 Juli ' ' 10 Aug. Gemeente-rekening verschenen over 1899, batig saldo: / 1.009,229.26 . . . 13 „ Zeven candidaten voor de betrekking van hoofd van het Gem. bouwtoezicht 63. 16 „ Gemeente-begrooting over 1901 verschenen 81 ’ 23 „ Raadszitting 23 Aug 1 Sept. Verkiezing Raad, (vacature Barends) 5 „ Mr. Heemskerk, candidaat in vacature Barends 5 „ Raadszitting 4 Sept 6 ,i Maatr. door het geneeskundig bestuur tegen het pestgevaar a2 - 9 „ Gemeente-verslag verschenen en besproken !6 „ Brochure Roelvink plan Gem. bestuur in zake exploitatie electrisch bedrijf. 149. 20 21, 23 Sept. Adres H. S. M. betreffende haar mededinging in zake de expl. der Spw. ’ -r T T? i ij 183, 204, 228. op IJ- en Ertskaden 29 Sept. Verdelging van ratten vanwege Gem. best. aan de Stadsbelt ~ ÖU * 29, 30 Sept. Radicale Kiesvereen. Verg. cand. Raad 282 ’ 2^ 3 - 30 Sept. Blik inde Gemeente-begrooting voor 1901 2 '• 2 13, 14, 19 Oct. Verslag afdeeling over de
34
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Jaarboek Amstelodamum, 1902; p. 155
Datering:
1902
Titel:
Jaarboek Amstelodamum
Jaargang:
001
Jaar:
1902
Pagina:
155
Geschiedenis der Stad
Begin en opkomst der stad Aemsteldani nagespoort, met egte bewijsen aan-gewezen ( aangewezen ) en bekragtigt door K. van Alkemade en P. van der Schelling. Archief van Amsterdam. 1500—1570. „Historische Beschrijvinge der Stadt van Amstelredamme”. Archief van Amsterdam. In dezen band vindt men : a. Notitie, gehouden van t’ghene dat warachtigh geschiet is ende bij war-achtige ( warachtige ) ende geloofwaerdige luyden is genotificeert ende aengeteekent. (Betr. de eerste helft der 16e eeuw, tot 1566). b. Copie van de notitie van Jan Betsen Eoodenburgh, 1566, 67. o. Aanteekeningen van Adriaen Pauw, 1566, vv. d. Copie van de notitie van Stoffel Jansz. 1566—1575. (Cf. de uitvoerige beschrijving dezer stukken inden catalogus ten Archieve). Archief van Amsterdam.. Archief der Ver. Doopsgezinde Qem. te Amsterdam, No. 742. 1534—1,536. Nieuwe maren. (Waarschijnlijk door Joost Buyck. Uitgegeven door Dr. P. Scheltema in Aemstel’s Oudheid, Deel II.) Archief van Amsterdam. 1534—1574. Kroniek van Hendrik van Biesten. (Uitgegeven inde «Dietsche Warande”, VII: 519 —546 en VIII; 417 —463.) Koninklijke Bibliotheek te ’s■ Gravenhage. Bibliotheek der gem. 1. aarlem. Archief van Amsterdam. 1542—1567. Uittreksel uit de Gedenkschriften van Laurens Jacobsz. Reael. (Uitgegeven door Dr. Joh. C. Breen, inde Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht, Dl. XVII.) Archief van Amsterdam . 1561. Uitspraken van den Raad van Holland over geschillen tusschen Burgemeesteren en Schepenen van Amsterdam. Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 1562—1570. Afschriften van processtukken inde geschillen van schout Willem Dircksz. Bardes en burgemeester Hendrik Dircksz. Archief van Amsterdam. 1563 1572. Dagverhaal van de troebelen voorgevallen inde Neder-landen ( Nederlanden ) en speciaal te Amsterdam. Archief van Amsterdam.
141
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer