Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )

Zoektips
beacon
307 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regesten
Regest
300 1424 januari 5
Dirk van der Brogghen gueder ende ontgueder myns genedigen Heren van Hoerne in der banck van Ophoven ende van Gheystingen en Vrank van der Heyden, Jacob van der Naet, Jan van der Donck, Reynar van den Vrowenhoeff, Jan van ghen Dyck, Gerart Dryes, Matheus der Becker, schepenen van de voormelde schepenbank, verklaren en getuigen, dat Arnold van Baechoven heeft verkocht een malder rog Maeseycker maat erfpacht, jaarlijks op Sint Andries te betalen aan Heer Hendrik Man, priester. De koopprijs was zestien en een halve Arnhemse gulden. Tot onderpand van deze pacht stelt Arnold van Baekhoven: onderhalff boenre baents, wenich meer off myn, gelegen voir den hoeve van Baeckhoven tot Opphoeven ende tussen Lambrechs Roudels baent Willich baent van niemant en is besmet dan van vieren alden groeten des jairs, die ghilt hy onssen genedighen heren van Hoerne. Daar de schepenen van Ophoven en Gheystingen geen eigen zegel bezaten, zegelden voor hen Reynart van Otenhoeven, man van wapen, en Arnold van Baeckhoven bovengenoemd.
Datering:
1424 januari 5
Datum onopgelost:
Gegeven int jaer der gebuertten ons Heren doe men schreyff Dusent vierhondert ende vier ende twintich des vufften dags in den loemaent.
Ontwikkelingsstadium:
origineel
Materiaal:
perkament
Notabene:
In dorso staat geschreven: de quo ceditur vicariatui hujus ecclesie 1 vas.
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
299 1421 september 7
Heinric van Osen, burger te Roermond, en Heinric van Osen, zoon van wijlen Willem van Osen, aangezien Margarete, dochter van wijlen hun oom Henric van Osen, en vrouw van wijlen Steven Joest van Roermond aan het Kapittel en godshuis van Thorn verkocht heeft alle laten, recht en renten der laten, gehorende in het goed genaamd tghenen Kyrckhoff , dat van de abdis in leen gehouden wordt, beloven dat zij het Kapittel jaar en dag in die koop zullen vrijwaren, alsmede dat hun neef Henric, zoon van Margarete, alsnog onmondig, op alle pacht, cijns en rechten van die laten afstand zal doen, zodra hij tot zijn mondige jaren gekomen is, en eindelijk dat zij, bij al die ten gevolge van wanbetaling van de 15 malder rogge, welke wijlen Steven Joest en Margarete op gemeld goed hebben gepand, het kapittel enige last of hindernis mocht lijden, zij de verkochte laten, rechten, cijnzen en renten van de laten zullen kwijten. Zij verplichten zich, in geval een van de drie voorgaande beloften niet wordt nagekomen, persoonlijk met een paard te Thorn de belofte gestand doen.
Datering:
1421 september 7
Datum onopgelost:
Gegeuen jnt jair onss heeren dusent vierhondert eijnendetwintich op onser lieuer Vrouwen auent natiuitatis.
Ontwikkelingsstadium:
origineel
Materiaal:
perkament
Opmerking:
Zegel van de ene Heinric van Osen verloren gegaan. Van de ander is bewaard gebleven. De zegels van de Roermondse schepen Heinric van den Fellenoerde is niet overgeleverd.
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
298 1421 juli 27
De abdis Mechtildis van Horne geeft het hospitium of refugiehuis te Breda in erfpacht aan Jan Baysson te Breda.
Datering:
1421 juli 27
Datum onopgelost:
Gegeven int jaer der geboirt ons heren dusent vierhondert ende eynentwintich des sondaechs na sint Jacobs dage.
Ontwikkelingsstadium:
afschrift
Materiaal:
papier
Zie folionummer:
95v (p. 182)
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
297 1417 mei 11
Mechtelt van Horne, abdis van Thorn, bekend dat voor haar en haar mannen Mathys van der Craken, kanunnik en rentmeester van Thorn, Godart van Haelen, Arrnolt, de bode van Thorn, Willem Nesselkens, zijn zoon Symon van den Mersch en Gyell vyten Vehoeve zijn verschenen Wyllem van Houthoern, geheten Reppel en momber van de kinderen van zijn broer Gheraert van Reppel en weduwe Agnese. Zij bekennen verkocht te hebben aan Daem Rummel van Hetsinghe, meier te Thorn, en zijn vrouw Meyne, 3 malder rogge erfpacht, maat van Eyk, die zij jaarlijks moesten opbrengen aan Johannes Bouen van Wessem en zijn zoon Laurens op den hoef geheten tghenen Bosch den Johan Vudelken van Nederytter jnder tijt hantplichtdende ys. doende neide verkopers aan gen. Daem hoeffsgemude volgens recht van den zadell .
Datering:
1417 mei 11
Datum onopgelost:
Ghegeuen jnt jaer ons heren du men screiff, Dusent vierhondert ende seventeen jaer des elften dage jn den Mey.
Ontwikkelingsstadium:
origineel
Materiaal:
perkament
Opmerking:
Het zegel van Mechtilde van Horne is gebroken. De zegels van Godart van Halen en Mathys van der Craken ijn verloren gegaan.
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS