Uw zoekacties: Artikelen

Artikelen ( Heemkundevereniging Houthem-St.Gerlach )

beacon
47 artikelen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Artikel
Bevolkingsregister verdwenen
Datering:
2021
Titel:
Bevolkingsregister verdwenen
Titel tijdschrift:
www.aachen-webdesign.de
Samenvatting:
Op 31 augustus 1944 om 13.00 uur verscheen de K.P. van Heerlen opnieuw in Valkenburg. Deze keer was het gemeentehuis het doelwit. Men wilde verhinderen dat de bevolking zou worden gedwongen verdedigingswerken aan te leggen. Bij de kraak kregen ze hulp van ambtenaar H.P.A. Laeven, die na de overval bewusteloosheid veinsde. De Sipo nam genoegen met zijn uitleg van het gebeuren. De K.P.-ers hadden alle persoonskaarten, vijftig PB’s, vijftig controlezegels en vijftig legeszegels meegenomen. Het bevolkingsregister verbrandden ze op het K.P.-hoofdkwartier in Ulestraten.
Enkele weken later werd Valkenburg bevrijd.
Marca Laeven *1948 schrijft in het boek „Valkenburg 75 jaar bevrijd” op p.55 onder de titel Guus Laeven (1913-1972) liet in 1944 het bevolkingsregister verdwijnen:

Inschrijven voor het boek „Valkenburg 75 jaar bevrijd”
Guus Laeven (DB) was tijdens de oorlog waarnemend hoofd van de afdeling bevolking in de gemeente Valkenburg-Houthem. Deze afdelingen van gemeentehuizen werden goed bewaakt, omdat de Duitsers de bevolkingsregisters nodig hadden voor het opsporen van Joodse families. Bovendien werden alle mannelijke bewoners tussen zestien en zestig jaar opgeroepen om ingezet te worden bij het graven van loopgraven of om te werken in de Duitse oorlogsindustrie.

De toenmalige NSB-burgemeester Schmalbach (DB) stond erop, dat alle mannen moesten worden opgeroepen. Om te voorkomen, dat het bevolkingsregister en oproepingskaarten in handen van de Duitsers zouden komen, had Guus Laeven, in samenwerking met het verzet, een plan bedacht.

Het was in de middagpauze van 30 augustus 1944. Laeven was alleen op de afdeling toen een vrachtwagen in de Walravenstraat stopte. Twee mannen kwamen via het poortje, dat Laeven voor hen geopend had, het gemeentehuis binnen. Gewapend dwongen zij de bewaker, het toilet op te gaan en er niet meer uit te komen.
Samenvatting2:
Vervolgens heeft Laeven het hele bevolkingsregister alsmede de oproepingskaarten in grote zakken gestopt en op de vrachtwagen gedeponeerd. Van hieruit werd deze vracht naar een schuilplaats in Ulestraten gebracht

Toen de hele zaak op de vrachtwagen lag, moest Laeven een beslissing nemen: blijven of onderduiken. Hij besloot te blijven, dan immers zou hij ook een oogje in het zeil kunnen houden, wanneer de registers gereconstrueerd moesten worden. Daarop hebben de twee ‘overvallers' Laeven , op zijn verzoek, besprenkeld met chloroform, want het moest op een echte overval lijken, waar hij niet aan meegewerkt had. De vrachtwagen met alle registers reed weg en Laeven lag verdoofd op de grond.
Toen een collega na de middagpauze terugkeerde op de afdeling en Guus zag liggen, heeft hij meteen een arts en de politie gebeld, die spoedig verschenen. De toenmalige huisarts van Valkenburg Dr. Pinckers had al gauw in de gaten wat er speelde en zei meteen, dat Guus Laeven rust nodig had en naar huis moest.

Niemand heeft daarna in de gaten gehad dat Guus Laeven had meegewerkt aan deze verzetsactie en zo bleef voor veel Valkenburgse gezinnen groot leed bespaard.

Volledigheidshalve vermelden we hier, dat opper Franssen van de marechaussee na de oorlog de bewusteloosheid van Laeven nogal doorzichtig vond en dat de SiPo Maastricht dat waarschijnlijk ook wel snapte, maar dat ze ook wisten dat de oorlog binnenkort afgelopen zou zijn. De fanatieke heren van de SiPo kennende, geloof ik dat niet.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Artikel
"Valkenburg-Houthem" of "Valkenburg & Houthem" : De laatste vergadering van den gemeenteraad van Houthem
Datering:
19940
Titel:
"Valkenburg-Houthem" of "Valkenburg & Houthem" : De laatste vergadering van den gemeenteraad van Houthem
Titel tijdschrift:
De Limburger
Afleveringsnummer:
De Limburger, 30/9/1940
Samenvatting:
Zooals men weet zal met ingang van 1 October de gemeente Houthem als dusdanig worden opgeheven en worden ingelijfd bij het conglomeraat van gemeenten, die rond Valkenburg liggen.
Daarmee zou ook de naam Houthem van de kaart verdwijnen, want het vreemde geval doet zich hier voor, dat geen der deelen van de gemeente dien naam draagt. Men kent op de kaart wel Broekhem, Strabeek, St. Gerlach en Vroenhoven [i.e. Vroenhof], als onderdeelen die te samen de gemeente Houthem vormen maar deze naam komt verder niet voor. Om dien naam te behouden in een of anderen vorm, hadden enkele raadsleden den burgemeester verzocht vóór den fatalen termijn een vergadering te beleggen.
Deze laatste en daarom historische zitting van den Houthemschen gemeenteraad had plaats op een ongebruikelijk tijdstip, namelijk Zondagochtend om 12 uur, omdat, zooals burgemeester Hens in zijn openingswoord verklaarde, een ander tijdstip niet meer mogelijk was.

Wethouder SLEYPEN, een der initiatiefnemers van deze vergadering, lichtte het doel nader toe. Onze, de doodstrijd strijdende gemeente, aldus spr. brengt een zwaar offer. Ze moet haar zelfstandigheid prijs geven, ofschoon alles in het werk werd gesteld om die te behouden. Tegen alle recht en billijkheid wordt Houthem door het veel kleinere Valkenburg opgeslokt. Om nog iets te behouden, had spr. daarom een voorstel, waarbij de bevoegde autoriteiten verzocht werden om de naam van de toekomstige gemeente „Valkenburg-Houthem” of „Valkenburg en Houthem” te doen zijn. De gemeenten zijn samengevoegd om het vreemdelingenverkeer te bevorderen, en vooral wat dit punt betreft, mag de naam van Houthem gerust genoemd worden.

Samenvatting2:
De VOORZITTER zeide het voorstel zeer redelijk te achten, omdat Houthem’s vreemdelingenverkeer een zeer specifiek karakter draagt. Hij wees er ook nog op, dat de naam Houthem geheel zou verdwijnen, zooals wij in den aanhef van ons verslag reeds mededeelden.

De heer CURFS sloot zich bij dit standpunt aan en naar spr. zeide, vertolkte dit de meening van alle inwoners. Spreker bracht verder dank aan burgemeester Hens, die steeds de belangen van Houthem heeft verdedigd.

Nadat weth. SLEYPEN nog een concept-besluit had voorgelezen, waarin bij de behandelde argumenten ook nog werd gewezen op het veelvuldig voorkomen van gekoppelde gemeente-benamingen, werd het voorstel zonder stemming aanvaard.

Tot slot bracht de heer VAN DE VEN nog dank aan de prettige samenwerking met gemeenteraadsleden en college en met name met den gemeentesecretaris.
Ook de VOORZITTER dankte nog al degenen, die steeds de belangen der gemeente hadden behartigd. Spr. wees er voorts nog op dat de gemeenten, die nu geheel worden opgenomen in de nieuwe gemeente, een treffende band met Valkenburg hebben: uit Oud-Valkenburg is Valkenburg ontstaan; Schin op Geul was de oorspronkelijke parochie, waaronder Valkenburg hoorde en – indien het raadsbesluit een gunstig onthaal vindt zal Houthem zijn naam geven aan de nieuwe gemeente. Spr. besloot met een opwekking om met vertrouwen in de toekomst te zien, die, naar hij hoopte, niet alleen vrede en eendracht zou brengen in de gemeente, maar in de geheele wereld. Hierna werd de vergadering gesloten.
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Artikel
Waar bleven de gemeentelijke wapenschilden?
Datering:
1983
Titel:
Waar bleven de gemeentelijke wapenschilden?
Auteur:
L.P. [Leon Pluymaekers]
Titel tijdschrift:
Geulrand
Afleveringsnummer:
Geulrand, (1983), nr. 4,(okt.), p. 62-63
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Artikel
Oprichtingsvergadering valkenburgse PvdA-afdeling
Datering:
1981
Titel:
Oprichtingsvergadering valkenburgse PvdA-afdeling
Titel tijdschrift:
Land van Valkenburg
Afleveringsnummer:
Land van Valkenburg, 30/1/1981
Samenvatting:
VALKENBURG In hotel Apollo aan de Nieuweweg te Valkenburg vindt op woensdag 4 februari vanaf 8 uur een openbare oprichtingsvergadering van een afdeling Valkenburg-Houthem van de Partij van de Arbeid plaats.
Het Eerste Kamerlid voor de PvdA, Nic Tummers zal tijdens deze voor iedereen toegankelijke bijeenkomst spreken over de betekenis van de PvdA voor de gehele gemeente Valkenburg-Houthem én voor Berg en Terblijt, dat na de herindeling hoogstwaarschijnlijk bij Valkenburg gevoegd is. Ook bestaat er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Trefwoorden: