Uw zoekacties: Alle bronnen
beacon
68.239 foto's en documenten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Publicatie ondergronds
7. Zerniketerrein, nabij kasteelterrein, meerdere onderzoeken:, 2016, 2017, 2018
Soort publicatie:
Artikel (tijdschrift, boek)
Titel publicatie:
Hervonden Stad 2019 (pag. 021-023)
Archis:
4008960100, 4575426100, 4565641100, 4624196100, . 4636898100
Onderzoeksjaar:
2016, 2017, 2018
Objectnaam:
7. Zerniketerrein, nabij kasteelterrein, meerdere onderzoeken:
Adressen:
Zernikelaan, Groningen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Publicatie ondergronds
31. Zernikelaan, fietsenstalling, 2018
Soort publicatie:
Artikel (tijdschrift, boek)
Titel publicatie:
Hervonden Stad 2019 (pag. 031) Overige onderzoeken
Eigenaar vondsten:
gemeente Groningen
Eigenaar documentatie:
gemeente Groningen
Archis:
4638339100
Onderzoeksjaar:
2018
Objectnaam:
31. Zernikelaan, fietsenstalling
Adressen:
Zernikelaan, Penningsdijk, Groningen
Aanleiding:
Sloop/nieuwbouw
Activiteit:
booronderzoek
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Publicatie ondergronds
32. Zernikelaan/Plataanlaan, nabij noordelijke rondweg, 2018
Soort publicatie:
Artikel (tijdschrift, boek)
Titel publicatie:
Hervonden Stad 2019 (pag. 031) Overige onderzoeken
MON nummer:
112158
Eigenaar documentatie:
gemeente Groningen
Archis:
4576844100
Samenvatting:
Aanleiding voor het onderzoek is herinrichtingsplannen voor het terrein. Bestaande fietspaden worden verbreed, rijbanen worden versmald, wegcunet wordt ontgraven, waterpartijen worden gegraven/verbreed en bodem worden geplant. De bodemopbouw bestaat uit een pakket opgebrachte grond, op een natuurlijk kleipakket met een tot drie vegetatielagen. De aanwezigheid van de subrecente bouwvoor in enkele boringen toont aan dat de natuurlijke grond hier vrijwel niet verstoord is. De top van de natuurlijke klei ligt tussen 0,55 m +NAP en 0,26 m -NAP (circa 0,35 tot 1,1 m –Mv). In twee van de twaalf boringen is de top van het natuurlijke kleipakket duidelijk verstoord.
Gezien de intactheid van de bodem (onder de opgebrachte grond) en de nabijheid van bekende vindplaatsen in de directe omgeving bestaat er een kans op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen in het plangebied. Gezien de aard van de omliggende vindplaatsen gaat het waarschijnlijk om resten van landinrichting (sloten/greppe;ls) uit de IJzertijd/Romeinse tijd of de Vroege Middeleeuwen.
In het plangebied is een intacte bodem aanwezig vanwege de aanwezigheid van vegetatiehorizonten. Geadviseerd wordt om archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een begeleiding (opgraving, variant archeologische begeleiding).
Eigenaar vondsten:
gemeente Groningen
Onderzoeksjaar:
2018
Objectnaam:
32. Zernikelaan/Plataanlaan, nabij noordelijke rondweg
Adressen:
Zernikelaan, Plataanlaan, Groningen
Aanleiding:
Weg/fietspad
Activiteit:
booronderzoek
Archeologische perioden:
IJZ/ROM, VME
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Publicatie ondergronds
30. Van Lenneplaan, sporthal, 2018
Soort publicatie:
Artikel (tijdschrift, boek)
Titel publicatie:
Hervonden Stad 2019 (pag. 031) Overige onderzoeken
MON nummer:
112229
Eigenaar documentatie:
gemeente Groningen
Archis:
4591586100
Samenvatting:
Aanleiding voor het onderzoek is de herinrichting van het plangebied. Plannen zijn o.a. slopen van de sporthal en vervolgens nieuwbouw van een sporthal en andere werkzaamheden die de bodem verstoren. De bodem binnen het plangebied bestaat uit een opgebracht zandpakket op verstoorde klei op natuurlijke kleiafzettingen. In de boringen 5 en 6 zijn in de kleiafzettingen twee laklagen/ vegetatiehorizonten aangetroffen (zwak tot matig siltige, donkergrijze, klei), op een diepte van respectievelijk 1,7 en 1,85 m –Mv (0,96 en 1,11 m –NAP, boring 5) en 1,7 en 1,88 m –Mv (0,94 en 1,12 m –NAP, boring 6). In boring 4 is onder de kleiafzettingen, op een diepte van 3,2 m –Mv (2,2 m –NAP), een 0,25 m dik pakket donkerbruin, veraard, kleiig veen met daaronder een 0,05 m dikke laag zwak kleiig, zwart amorf veen aangetroffen. Onder de amorfe veenlaag is dekzand aangetroffen, op een diepte van 3,5 m –Mv (2,5 m –NAP). In de top van het zand bevindt zich een intacte podzolbodem, De bodem is verstoord tot een diepte tussen 1,05 en 1,6 m - Mv (0,05 en 1,6 m -NAP).
Het is onduidelijk in hoeverre de top van de klei (niveau Middeleeuwen-Nieuwe tijd) verstoord is. Op basis van boring 4, waar onverstoorde klei is aangetroffen op een diepte van 1,05 m –Mv (0,05 m –NAP) kan verondersteld worden dat in de overige boringen ten minste 0,2 tot 0,79 m van het kleipakket is verdwenen. De laklagen/vegetatiehorizonten (vermoedelijk IJzertijd/ Romeins niveau) zijn (in ieder geval deels) intact. De top van het dekzand (niveau Steentijd), dat is aangetroffen in boring 4, is intact. De aangetroffen laklagen/ vegetatiehorizonten zijn een indicatie voor menselijke activiteit in het gebied. Met name de locaties waar vlekkerige brandhorizonten zijn aangetroffen hebben een hoge archeologische verwachting. Deze duiden mogelijk op verstoring van de horizonten door menselijke bewoning in deze delen van het plangebied. In het dekzand kunnen steentijdresten aanwezig zijn. (vervolg zie Opm)
Eigenaar vondsten:
gemeente Groningen
Onderzoeksjaar:
2018
Objectnaam:
30. Van Lenneplaan, sporthal
Adressen:
van Lenneplaan, van Iddekingeweg, Vondellaan, Groningen
Aanleiding:
Herinrichting gebied
Activiteit:
booronderzoek
Opmerkingen:
(vervolg van Samenvatting:) Binnen het plangebied zijn op twee loc;aties vegetatiehorizonten aangetroffen. Deze vegetatiehorizonten bevinden zich echter op een diepte tussen 1,7 en 1,88 m –Mv (0,94 en 1,12 m –NAP) en zullen tijdens de geplande werkzaamheden niet verstoord worden. Dit geldt eveneens voor het intacte dekzandniveau. Indien de graafwerkzaamheden zich binnen het plangebied beperken tot 1,5 m –Mv (0,74 en 0,92 m –NAP, de diepte van de hoogst gelegen vegetatiehorizont inclusief een buffer van 0,2 m) wordt vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht. Indien de ingrepen wel dieper reiken wordt geadviseerd de graafwerkzaamheden onder archeologische begeleiding (opgraving, variant archeologische begeleiding) uit te voeren.