Uw zoekacties: Dienst voor Sport en Recreatie te Groningen, (1905) 1917 - 1988

1542 Dienst voor Sport en Recreatie te Groningen, (1905) 1917 - 1988 ( Groninger Archieven )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Toelichting
Geschiedenis van de organisatie.


De Commissie voor de lichamelijke volksopvoeding *  *  (verder kortweg de Commissie genoemd) werd begin 1917 in het leven geroepen op initiatief van het gemeentebestuur van Groningen. In de vergadering van 20 juli 1917 werd het reglement van orde van de Commissie vastgesteld en werden de eerste leden door het college van burgemeester en wethouders benoemd.
'Een band te leggen tussen alle verenigingen werkzaam op het gebied van de sport, of daarmee verwant om aldus te trachten deze in dienst te stellen van de bredere lagen van het volk', aldus de doelstelling van de Commissie blijkens een passage uit het toenmalige persbericht.
Beheer en exploitatie van gemeentelijke sportterreinen en lokalen, voorlichten, coördineren op het gebied van de lichamelijke opvoeding en sport vormden het werkterrein van de Commissie, waarvan prominente voorzitters in de opbouwperiode waren Th. Lancée, prof. dr. M.W. Woerdeman en dr. P.W. Koppius, bijgestaan door H. Drenth als secretaris-penningmeester.
In 1942, kort na het 25 jarig bestaan werd het werk van de Commissie door het toenmalige NSB-gemeentebestuur stilgelegd en kwam voor haar in de plaats een 'commissaris van de sport'.
Een ingrijpende reorganisatie vond plaats in 1946. Bij besluit keurden B en W een gewijzigd reglement goed, dat de basis legde voor een orgaan, enerzijds gedragen en gestimuleerd door het particulier initiatief met voldoende mogelijkheden voor vernieuwing en verjonging in zich, aan de andere kant mogelijk gemaakt door en geklonken aan de plaatselijke overheid.
Terzelfder tijd stelde het gemeentebestuur de functie van gemeentelijk ambtenaar voor de lichamelijke opvoeding en sport in, welke functionaris ambtshalve als secretaris-penningmeester werd toegevoegd aan de Commissie.
De administratieve verzorging van de lichamelijke oefeningen binnen schoolverband droegen B en W aan dit dagelijks bestuur op. Uitbreiding van de werkzaamheden van de Commissie vond nogmaals plaats toen zij zich ten gevolge van de liquidatie van de vereniging 'Het Stadspark' *  in 1948, op uitnodiging van B en W, naast de sportterreinen ging bezig houden met de exploitatie van de andere objecten in het Stadspark.
De ontwikkeling van de lichamelijke opvoeding, de sport en de recreatie en hun plaats in het gemeentelijk en maatschappelijk bestel in de jaren 1950 en 1960 heeft geleid tot een vormverandering van de Commissie en werd in 1971 omgezet in de gemeentelijke Dienst voor sport en recreatie.
De Commissie bestond uit ten minste 10 en ten hoogste 26 leden. De leden waren onderverdeeld in 3 ledengroepen nl: drie gemeenteraadsleden, vertegenwoordigers van plaatselijke sport- en gymnastiekorganisaties en een groep onafhankelijke deskundigen. Uit hun midden werd een dagelijks betuur gekozen dat in de praktijk de beheers- en exploitatietaken uitvoerde.

In 1971 kwam als opvolger van de Commissie de Dienst voor sport en recreatie (verder kortweg de Dienst genoemd) tot stand *  . In 1972 ging de gemeentelijke Stichting tot beheer van bad- en zweminrichtingen c.a. op in de nieuwe Dienst. De Dienst had als taken exploitatie en beheer van sport- en recreatievoorzieningen.
Naast de Dienst was er de Raad voor sport en recreatie, met als taak het adviseren van het gemeentelijk sport- en recreatiebeleid en het coördineren van de sport en recreatie in Groningen. De leden (maximaal 35) waren op dezelfde wijze onderverdeeld als bij de Commissie in drie ledengroepen.
Als derde onderdeel was er de Bestuurscommissie, ook Begeleidingcommissie en Adviescommissie geheten. Deze commissie werd gekozen uit de leden van de Raad voor Sport en Recreatie, de wethouder was voorzitter. Taak was het begeleiden van B en W bij het aansturen van de Dienst.
In 1987 kwam er een grote gemeentelijke reorganisatie tot stand waarbij het aantal gemeentelijke diensten aanzienlijk werd ingekrompen. De Dienstonderdelen gingen op in de nieuwe Dienst Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn (OCSW).
Geschiedenis van het archief.

Het archief van de Commissie (1917-1970) werd in 1976 overgebracht naar het Gemeentearchief en in 1981 geïnventariseerd door S.J. Janssens.
In 1984 werd het archief van de gemeentelijke Stichting tot beheer van bad- en zweminrichtingen met hetzelfde ABS-nummer (296) naar het Gemeentearchief overgebracht. Er volgden nog enige aanvullingen die her en der uit de kelders van diverse zwembaden opdoken. De stukken van de gemeentelijke Stichting tot beheer van bad- en zweminrichtingen zijn als gedeponeerd archief in de plaatsingslijst opgenomen.
Onder de stukken van de gemeentelijke Stichting waren er vele afkomstig van de N.V. Helper Zwembad en Warmtecentrale (waaronder sinds 1940 ook het Noorderbad ressorteerde). Deze zijn uitgelicht en overgebracht naar het eigen archief van bovengenoemde N.V. *  In 1990 en 1991 volgde het archief van de opvolger van de Commissie: de Dienst - en de Raad voor Sport en Recreatie (1971-1987). In de nieuwe plaatsingslijst zijn in de series zowel stukken van de Commissie als van haar opvolger de Dienst (vanaf 1971) aan te treffen.
Het totale archief heeft een lengte van 9 meter en omvat de jaren 1905 - 1988. De eerdere toegang uit 1981 van de Commissie is herzien en gecombineerd met aanvullingen (zie boven) uit de jaren 1983-1991.

Openbaarheid

Archief bescheiden bevattende persoonlijke gegevens welke jonger zijn dan 60 jaar zijn niet openbaar ingevolge het door B en W in hun vergadering van 5 april 1983 onder 2m genomen besluit. Algemene bescheiden jonger dan 25 jaar zijn eveneens niet openbaar.

Kenmerken

Beschrijving:
Plaatsingslijst van het archief van de Gemeentelijke Commissie voor de lichamelijke volksopvoeding, later Dienst voor Sport en Recreatie te Groningen
Bewerker:
B. Valkenburg en M. Visch
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
2012
Omvang:
10 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
In 2003 zijn aan deze toegang toegevoegd de archiefblokken 1861 en 1863 ( (toegangsnummer 1543 is daarmee vervallen); in 2012 is toegevoegd aanwinst 2011.083 (nrs. 467-471)
Categorie: