Uw zoekacties: Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland
x88 Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

88 Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Achtergrond: de opstand in de Nederlanden
De verzamelingen van de apostolische vikarissen
De verzamelingen van van der Steen en van Heussen
De verzamelingen gedurende de 18e-19e eeuw
Contacten tussen het rijk en de Oud-katholieke kerk
Inventarisatie
Bewerkingsgeschiedenis
Bijlagen
1. Concordantie van J.Bruggeman, Inventaris van de archieven bij het Metropolitaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke kerk der Oud Bisschoppelijke Clerezie, 's-Gravenhage 1928 [1929]
N.B. Tevens van het hernummerde exemplaar met invoeging van de nummers uit het Supplement op inventaris van de archieven bij het Metropolitaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke kerk der Oud Bisschoppelijke Clerezie, onuitgegeven manuscript, 's-Gravenhage 1944, naar deze inventaris
thumbnail
2. Concordantie van deze inventaris op J.Bruggeman, Inventaris van de archieven bij het Metropolitaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke kerk der Oud Bisschoppelijke Clerezie, 's-Gravenhage 1928 [1929]
N.B. Tevens op het hernummerde exemplaar met invoeging van de nummers uit het Supplement op inventaris van de archieven bij het Metropolitaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke kerk der Oud Bisschoppelijke Clerezie, onuitgegeven manuscript, 's-Gravenhage 1944, en S.W.A. Drossaers, De archieven van de Delftsche Statenkloosters, 's-Gravenhage 1916. De laatste inventaris is opgenomen, omdat daarin een aantal bescheiden zijn beschreven, die naderhand weer teruggekeerd zijn naar het O.B.C.-archief.
thumbnail
3. Beknopte concordantie op J.Bruggeman, Inventaris van de archieven bij het Metropolitaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke kerk der Oud Bisschoppelijke Clerezie, 's-Gravenhage 1928 [1929]
N.B. Tevens op het hernummerde exemplaar met invoeging van de nummers uit het Supplement op inventaris van de archieven bij het Metropolitaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke kerk der Oud Bisschoppelijke Clerezie, onuitgegeven manuscript, 's-Gravenhage 1944, naar J.R. Persman, Archieven van het Bisdom Haarlem van de Oud-Katholiek Kerk (1514) 1561-1967 (1981), Haarlem 1985.
thumbnail
4. Overzicht van stukken die niet tot bruikleen van de Oud-katholieke kerk behoren maar eigendom zijn van het Rijk
5. Aangehaalde bronnenedities
6. Glossarium van archivistische termen
88 Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland
Bijlagen
6. Glossarium van archivistische termen
Organisatie: Het Utrechts Archief
De meeste termen zijn beschreven in het Lexicon van Nederlandse archieftermen, 's- Gravenhage 1983.
Voor nadere uitleg van de hieronder beschreven termen en de in de inventaris gebruikte geestelijke en wereldlijke begrippen met historisch kader wordt verwezen naar de volgende literatuur:
- H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, I Leipzig 19122, II Leipzig 19312, register Berlijn 1960;
- in zeer beknopte versie P.A. Henderikx, Syllabus bij de lessen oorkondenleer van de Rijks Archiefschool, 's-Gravenhage 1976 (2e herziene uitgave);
- W. Nolet en P.C. Boeren, Kerkelijke instellingen in de middeleeuwen, Amsterdam 1951, met name het register van zaken;
- S.J. Fockema Andreae, Rechtsgeleerd handwoordenboek. Verklaring van rechts- en bestuurstermen in Nederland gebruikelijk voor studie en praktijk, Groningen-Djakarta 19512;
- R. Fruin en H.T. Colenbrander, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, 2e bijgewerkte druk, ingeleid door I. Schöffer, 's-Gravenhage 1980.
Akte van attestatie: officieel opgemaakt getuigschrift.
Breve: pauselijke akte, in gebruik sinds paus Martinus V (1417-1431), aanvankelijk alleen voor het bekendmaken van politieke en administratieve zaken, naderhand ook voor gunstverleningen en belangrijke beslissingen.
Bul: pauselijke akte, sinds het midden van de 13e eeuw, in eerste instantie bedoeld voor het bekendmaken van decreten en algemene, met name politieke besluiten, waaronder excommunicaties. Later ook in gebruik voor het verlenen of bevestigen van bezittingen of rechten.
Bul van de universiteit: diploma, akte, uitgereikt ter voltooiing van een universitaire studie.
Conclusie van antwoord: gerechtelijke nota, ingediend tijdens een proces door de gedaagde partij als verweer op de dagvaarding/conclusie van eis.
Conclusie van repliek: gerechtelijke nota, ingediend tijdens een proces door de eisende partij als reactie op de conclusie van antwoord.
Edikt: openbare bekendmaking door het bevoegd gezag.
Elegie: treurdicht.
Executoriaal: akte, waarin een door een hogere instantie of persoon gewezen vonnis, gegeven bevel of opdracht tenuitvoer wordt gelegd.
Holografisch testament: eigenhandig door de testator geschreven laatste wilsbeschikking.
Litterae: pauselijke akte, ontstaan in het begin van de 12e eeuw, in fraaie vorm (litterae de gratia, litterae cum filo serico) gebruikt voor gunstverleningen, in eenvoudige vorm (litterae de justiticia, litterae cum filo canapis) voor het mededelen van administratieve zaken of opdrachten, en in gesloten vorm (litterae clausae) gericht aan een bepaald persoon voor het overbrengen van een geheime opdracht.
Litterae dimissoriales: akte, waarbij de bisschop verklaart, dat een persoon geschikt is voor de ontvangst van de geestelijke wijdingen.
Mutueel testament: testament, waarin beide partijen elkaar wederzijds tot erfgenaam aanwijzen.
Octrooi: vergunning.
Pamflet: gedrukt geschrift van geringe omvang over een onderwerp van tijdelijke betekenis, dikwijls van een polemisch karakter.
Puntdicht: kort gedicht met een geestige zet in de laatste versregel.
Renversaal: tegenakte, opgemaakt door een (erf)pachter op diens kosten, van de gesloten (erf)pachtovereenkomst en door de pachter overhandigd aan de bezittende instelling of persoon als bewijsstuk ter deponering in zijn archief.
Rituale: handleiding met formules voor de toediening van de sacramenten van de doop, biecht, huwelijk en het heilig oliesel.
Schotschrift: geschrift, waarin een persoon op smadelijke wijze wordt aangevallen of beschimpt.
Suppliek: officieel verzoekschrift gericht aan de paus. Bij inwilliging wordt de akte voorzien van een fiat ut petitur en teruggezonden naar de afzender.
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1384-1699
Toegangstitel:
Inventaris van archivalia, verzameld door apostolische vikarissen van de hollandse zending en katholiek gebleven kanunniken van de geseculariseerde kapittels, gedeponeerd bij het vikariaat van Utrecht 1384-1699
Auteur:
F.H.A. Rikhof
Datering toegang:
1993
Datering bewerking:
2013
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
3,26 m zuurvrije dozen
Rubrieken:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS