Uw zoekacties: Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland
x88 Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

88 Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Achtergrond: de opstand in de Nederlanden
De verzamelingen van de apostolische vikarissen
De verzamelingen van van der Steen en van Heussen
De verzamelingen gedurende de 18e-19e eeuw
Contacten tussen het rijk en de Oud-katholieke kerk
Inventarisatie
Bewerkingsgeschiedenis
Bijlagen
1. Concordantie van J.Bruggeman, Inventaris van de archieven bij het Metropolitaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke kerk der Oud Bisschoppelijke Clerezie, 's-Gravenhage 1928 [1929]
N.B. Tevens van het hernummerde exemplaar met invoeging van de nummers uit het Supplement op inventaris van de archieven bij het Metropolitaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke kerk der Oud Bisschoppelijke Clerezie, onuitgegeven manuscript, 's-Gravenhage 1944, naar deze inventaris
Erfgoedstuk
2. Concordantie van deze inventaris op J.Bruggeman, Inventaris van de archieven bij het Metropolitaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke kerk der Oud Bisschoppelijke Clerezie, 's-Gravenhage 1928 [1929]
N.B. Tevens op het hernummerde exemplaar met invoeging van de nummers uit het Supplement op inventaris van de archieven bij het Metropolitaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke kerk der Oud Bisschoppelijke Clerezie, onuitgegeven manuscript, 's-Gravenhage 1944, en S.W.A. Drossaers, De archieven van de Delftsche Statenkloosters, 's-Gravenhage 1916. De laatste inventaris is opgenomen, omdat daarin een aantal bescheiden zijn beschreven, die naderhand weer teruggekeerd zijn naar het O.B.C.-archief.
Erfgoedstuk
3. Beknopte concordantie op J.Bruggeman, Inventaris van de archieven bij het Metropolitaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke kerk der Oud Bisschoppelijke Clerezie, 's-Gravenhage 1928 [1929]
N.B. Tevens op het hernummerde exemplaar met invoeging van de nummers uit het Supplement op inventaris van de archieven bij het Metropolitaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke kerk der Oud Bisschoppelijke Clerezie, onuitgegeven manuscript, 's-Gravenhage 1944, naar J.R. Persman, Archieven van het Bisdom Haarlem van de Oud-Katholiek Kerk (1514) 1561-1967 (1981), Haarlem 1985.
Erfgoedstuk
4. Overzicht van stukken die niet tot bruikleen van de Oud-katholieke kerk behoren maar eigendom zijn van het Rijk
5. Aangehaalde bronnenedities
88 Verzamelde stukken van de oud-katholieke kerk in Nederland
Bijlagen
5. Aangehaalde bronnenedities
Organisatie: Het Utrechts Archief
Biblia sacra
Biblia sacra iuxta Vulgatam versionem (adiuvantibus Bonifatio Fischer O.S.B., Iohanne Gribomont O.S.B., H.F.D. Sparks, W. Thiele. Recensuit et brevi apparatu instruxit Robertus Weber O.S.B.) Tomus I Genesis-Psalmi, Stuttgart 1975 (2e verbeterde druk).
Bor, Nederlandsche oorlogen
P.Chr. Bor, Oorsprongk, begin en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, beroerten, en borgerlyke oneenigheden---I, Amsterdam 1679.
Brom en Hensen, Bronnen kerkelijk-staatkundigen toestand
Romeinse Bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand in de Nederlanden in de 16e eeuw (ed. G. Brom en A.H.L. Hensen), 's-Gravenhage 1922 (R.G.P. Grote serie, 52).
Brugmans, 'Utrechtsche kroniek'
'Een Utrechtsche kroniek over 1566-1572' (ed. H. Brugmans), in Bijdragen & Mededelingen van het Historisch Genootschap 25 (1904), 1-258.
Bullarium Franciscanum VII
Bullarium Franciscanum Romanorum pontificum constitutiones, epistolae ac diplomata--- (incipit Johannes Hyactinthus Sbaralea; a Conrado Eubel digesta) VII Romanorum Pontificum vel eorum, qui durante schismate occidentali in sua obedientia pro Romanis Pontificibus habeatur-- -, Rome 1904.
Van Campen, 'Opschriften domtoren'
J.W.C. van Campen, 'De opschriften van den domtoren', Jaarboekje van Oud-Utrecht 1951.
Cherubini, Magnum bullarium II
Magnum bullarium Romanum (ed. L. Cherubini) II, Luxemburg 1742.
Dierickx, Documents sur l'erection
Documents inédits sur l'erection des nouveaux diocèses aux Pays-Bas (1521-1570) (ed. M. Dierickx S.J.) 3 dln, Brussel 1960-1962.
Dodt van Flensburg, Archief
Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht (ed. J.J. Dodt van Flensburg en H.J. Royaards), I (1839), II (1839), III (1843), V (1845), VI (1846).
Dumbar, Kerkelijk en wereldlijk Deventer
G. Dumbar, Het kerkelijk en wereldlijk Deventer, behelzende een uitvoerige beschrijving van stats oirsprong---I, Deventer 1732.
Gerlach, 'Opleiding geestelijkheid'
P. Gerlach O.F.M. Cap., 'Stukken betreffende de opleiding der geestelijkheid in de Hollandse Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, LXVII (1948).
P. Gerlach, Balthasar Gérard
P. Gerlach O.F.M. Cap., De verhalen over de dood van Balthasar Gérard, Tilburg 1949 (Nederlands historisch tijdschrift, serie studies 7).
Groen van Prinsterer, Archives ou correspondence
Archives ou correspondence inédite de la Maison d'Orange-Nassau (ed G. Groen van Prinsterer), 1e série, tome II Leiden 1835.
Hattink, Acta visitationis
R.E. Hattink, Acta visitationis dioecesis Daventriensis ab Aegidio de Monte, Zwolle 1888.
Heda, Historia (ed. van Buchel)
Historia Episcoporum Ultraiectinensium auctore Wilhelmo de Heda praeposito Arnhemensi, levita et canonico Ultrajectino, notis illustrata ab Arnoldo Buchelio Batavo ICto, Utrecht 1642.
van Heel, 'Eenhoornen'
D. van Heel O.F.M., 'De eenhoornen van Sinte Marie', Jaarboekje van Oud-Utrecht 1930.
van Heel, Henricus de Vroom
D. van Heel O.F.M., De minderbroeder pater Henricus de Vroom (Henricus Sedulius) 1549-1621. Zijn leven-zijne geschriften, zijne brieven, 's-Gravenhage 1931.
van Heel, 'Miraculen'
D. van Heel, 'De "Miraculen van Onser Vrouwen" en "vanden Heyligen Cruce" te Delft', Ons Geestelijk Erf, 5 (1931).
van Heel, 'Vita inedita'
D. van Heel O.F.M., 'Vita inedita Adami Sasbout O.F.M. (+ 1553), auctore Sasboldo Vosmeer. Cum quatuor epitaphiis elencho operum et effigierum' Archivum Franciscanum Historicum, XXIV (1931).
van Heel, 'Historische sprokkelingen'
D. van Heel O.F.M., 'Historische sprokkelingen', Neerlandia Seraphica van het leven en werken onzer provincie, VI (1932).
van Heel, 'Johannes Knijff'
D. van Heel O.F.M., 'De minderbroeder Johannes Knijff, bisschop van Groningen', Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, LVII (1933).
van Heel, 'Adam Sasbout'
D. van Heel O.F.M., 'De minderbroeder Adam Sasbout uit Delft', Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem, L (1933).
van Heel, 'Merkwaardige aflaatbrieven'
D. van Heel O.F.M., 'Merkwaardige aflaatbrieven', Haarlemsche bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, LI (1934).
van Heel, Aegidius de Monte
D. van Heel O.F.M., De minderbroeder Aegidius de Monte, bisschop van Deventer, Rotterdam 1935.
Henderikx, Beneden-delta
P.A. Henderikx, De beneden-delta van Rijn en Maas. Landschap en bewoning van de Romeinse tijd tot ca 1000, Hilversum 1987 (Hollandse Studiën 19).
Hensen, 'Latijnsch origineel'
A.H.L. Hensen, 'Het latijnsch origineel van Les cruels et horribles tormens de Balthazar Gerard', Mededelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, II (1922).
van Heussen, Batavia sacra, II
H.F. van Heussen, Batavia sacra sive res gestae apostolicorum virorum, qui fidem Bataviae primi intulerunt, in duas partes divisa, Brussel 1714.
van Heussen, Historia episcopatuum
H.F. van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, utpote metropolitani Ultrajectini necnon suffraganeorum Harlemensis, Daventriensis, Leovardiensis, Groningensis et Middelburgensis-- -, Leiden 1719.
Hofman, 'Oud-Munsterkerk'
J.H. Hofman, 'Oud-Munsterkerk te Utrecht', Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, I (1875).
Huybers, 'Drie brieven'
H.F.M. Huybers, 'Drie brieven van paus Adriaan VI', Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, XLIII (1917).
Jongkees, Staat en kerk
A.G. Jongkees, Staat en kerk in Holland en Zeeland onder de Bourgondische hertogen 1425- 1477, Groningen 1942.
Joosting & Muller, Bronnen kerkelijke rechtspraak, IV
Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de middeleeuwen, vierde afdeling. Provinciale en synodale statuten (ed. J.G.C. Joosting en S. Muller Hzn), 's-Gravenhage 1914 (Werken OVR, 2de reeks, 16).
Joosting & Muller, Bronnen kerkelijke rechtspraak, VI
Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de middeleeuwen, zesde afdeling. Ordonnantiën voor de hoven der officialen (ed. J.G.C. Joosting en S. Muller Hzn), 's- Gravenhage 1919 (Werken OVR, 2de reeks, 19).
van Kalveen, Utrecht-Rome
C.A. van Kalveen, Utrecht-Rome in diplomatiek en diplomatie 1516-1517, Groningen 1971 (Teksten en documenten, X).
Kerkelijk Nederland
Kerkelijk Nederland. Jaarboek voor katholijken, 1854.
Kist, 'Christianus Adrichomius'
N.C. Kist, 'Christianus Adrichomius', Nederlandsch archief voor kerkelijke geschiedenis, 7 (1847).
Knuttel
W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamfletten-verzameling berustend in de Koninklijke Bibliotheek I, Utrecht 1978 (herdruk).
De Kok, Klarissen en Tertiarissen
D. de Kok, Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vóór de hervorming, Utrecht 1927 (Werken HG, 3de serie, 52).
Kossman en Mellink, Texts
Texts concerning the Revolt of the Netherlands (edited with an introduction by E.H. Kossman and A.F. Mellink), Cambridge 1974.
Mattheus, Veteris aevi---analecta, II
A. Matthaeus, Veteris aevi---analecta II, 's-Gravenhage 17382.
Meesters, Steenwijker meenthe
J.H.E. Meesters, De Steenwijker meenthe, Zwolle 1881.
van Mieris, Groot charterboek
Groot charterboek der graaven van Holland van Zeeland en heeren van Vriesland---(ed. F. van Mieris) III, Leiden 1755.
M.G.H. Diplomata Imperii, Tom. I, diplomata spuria
Monumenta Germanie Historia. Diplomata Imperii, Tom. I diplomata supria (ed. G.H. Pertz), Hannover 1872.
Muller, Rechtsbronnen stad Utrecht
De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht (ed. S. Muller Fz.), 3 dln en glossarium, 's-Gravenhage 1883-1885 (Werken OVR, 1e reeks, 3).
Muller, Oudste cartularium
Het oudste cartularium van het Sticht Utrecht (ed. S Muller Fz.), 's-Gravenhage 1892 (Werken HG, 3e serie, 3).
Muller, Rechtsboek dom
Het rechtsboek van den dom van Utrecht door mr Hugo Wstinc (ed. S. Muller Fz.), 's- Gravenhage 1895 (Werken OVR, 1e reeks, 18).
Noordeloos, 'Marteldood van Musius'
P. Noordeloos, 'De brief van heer P. Taphaeus over de marteldood van Musius', Haarlemse bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 64 (1957).
OG en D
Oorkondenboek van Groningen en Drente (ed P.J. Blok e.a.) 2 dln, Groningen 1896-1899.
Oorkonden graven Vlaanderen, II
De oorkonden der graven van Vlaanderen (1191-aanvang 1206) II (ed. W. Prevenier), Brussel 1964 (Verzameling van de akten der Belgische vorsten, 5).
OSU
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht (ed. S. Muller Fz., A.C. Bouman, K. Heeringa en F. Ketner), 5 dln, Utrecht-'s-Gravenhage 1920-1959.
van Rappard en Muller, Verslagen kerkvisitaties
Verslagen van kerkvisitaties in het bisdom Utrecht in de 16de eeuw (ed. F.A.L. van Rappard en S. Muller Fz), Amsterdam 1911 (Werken HG, 3e serie, 11).
Thoe Schwartzenberg, Grootplacaat- en charterboek
Grootplacaat- en charterboek van Vriesland (ed. G.F. Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg) I, Leeuwarden 1768.
Schoengen, 'Cunerus Petri'
M. Schoengen, 'De schraapzucht van Cunerus Petri, bisschop van Leeuwarden', De Vrije Fries, XX (1906).
Staehelin, Briefe und Akte, I
Briefe und Akte zum Leben Oekolampads. Zum vierhundertjährigen Jubiläum der Basler Reformation (ed. E. Staehelin) I 1499-1526, Leizpig 1927 (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte X).
Verhoeven, Devotie en negotie
G. Verhoeven, Devotie en negotie. Delft als bedevaartsplaats in de late middeleeuwen, Amsterdam 1992.
VROA
Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven I (1877) e.v. delen, 's-Gravenhage 1878 e.v. jaren.
Visser, 'Relieken van den H. Willibrordus'
W.J.A. Visser, 'Relieken van den H. Willibrordus, die in 1301 aan de Oudmunster te Utrecht ten geschenke zijn gegeven', Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, LVII (1933).
Visser, 'Inventaris kerksieraden'
W.J.A. Visser, 'Een inventaris van kerksieraden uit 1609, toebehorende aan Oudmunster te Utrecht', Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, LVIII (1934).
Michaelis Vosmeri Diva virgo et crux salutaris Delfica
Michaelis Vosmeri Diva virgo et Crux salutaris Delfica sive de admirandis, quae Dei genetricis virginis Mariae et crucis salutaris beneficio ad antiquum Delfi Hollandiae templum contigerunt. Libellus postumus Coloniae Agrippinae apud Bernhardum Gualtherum anno MDCXXIX.
Te Water, Historie van het Verbond
J.W. te Water, Historie van het Verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen, ter verkrijginge van vrijheid in den godsdienst en burgerstaat in de jaaren 1565-1567, 1e stuk, Middelburg 1776, 4e stuk, Middelburg 1796.
van de Water, Groot placaatboek, I, II
Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantiën en edicten der Staten 's lands van Utrecht, mitsg. van de Borgemeesteren en Vroedschap der stad Utrecht, tot het jaar 1728, verrijkt met edicten van Keizer Karel en Philips II enz (ed. J. van de Water) 2 dln, Utrecht 1729.
Waterbolk, Vigliana
Vigliana. Bronnen, brieven en rekeningen betreffende Viglius van Aytta uitgegeven en ingeleid door E.H. Waterbolk m.m.v. Th.S.H. Bos, Groningen 1975.
6. Glossarium van archivistische termen
Erfgoedstuk
Kenmerken
Datering:
1384-1699
Toegangstitel:
Inventaris van archivalia, verzameld door apostolische vikarissen van de hollandse zending en katholiek gebleven kanunniken van de geseculariseerde kapittels, gedeponeerd bij het vikariaat van Utrecht 1384-1699
Auteur:
F.H.A. Rikhof
Datering toegang:
1993
Datering bewerking:
2013
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
3,26 m zuurvrije dozen
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS