Uw zoekacties: Kapittel van Onze Lieve Vrouw te Maastricht, 1096-1796
x14.B001 Kapittel van Onze Lieve Vrouw te Maastricht, 1096-1796 ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

14.B001 Kapittel van Onze Lieve Vrouw te Maastricht, 1096-1796 ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Volledige inventaris in PDF
Hier kunt u de volledige inventaris in PDF raadplegen en gratis downloaden.

thumbnail
Inleiding
Institutionele geschiedenis van het kapittel * 
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de inventarisatie
sluiten
14.B001 Kapittel van Onze Lieve Vrouw te Maastricht, 1096-1796
1. Inleiding
Verantwoording van de inventarisatie
Het archiefbestand van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw bestaat uit twee componenten: in de eerste plaats het archief van het kapittel stricto sensu, dat wil zeggen de bescheiden van het college van kanunniken die samen het Lieve-Vrouwekapittel vormden. *  De tweede component van het archiefbestand bevat de archivalia van de broederschap der kapelanen, sedert 1622 kleine kanunniken van de H. Anna. *  Daarnaast was er nog een der-71 de instelling die nauw met de kapittelgemeenschap verbonden was: de geïncorporeerde parochie van de H. Nicolaas. Het parochiearchief is evenwel niet in de inventaris van de archieven van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw opgenomen. Het oudere gedeelte van het parochiearchief-tot 1800-berustte sedert 1888 grotendeels in het rijksarchief in Limburg. * 
Het jongere gedeelte van het parochiearchief-na 1800-berust sedert 1979 in het gemeentearchief te Maastricht. *  Deze splitsing was kunstmatig. Het jaar 1800 vormt geen cesuur in de geschiedenis van het parochiearchief. Het kapittel was weliswaar in 1797 opgeheven maar de parochie van de H. Nicolaas bleef gehandhaafd en de archiefvorming werd gecontinueerd. Tijdens de inventarisatie werd het besluit genomen het ten rijksarchieve berustende gedeelte van het parochiearchief te herenigen met het ten gemeentearchieve bewaarde gedeelte. Zodoende is het rijksgedeelte in 1998 overgedragen aan het Maastrichtse gemeentearchief. *  In ruil verwierf het rijksarchief de resterende stukken van het kapittel-vooral liturgische handschriften-die in het parochiearchief
ten gemeentearchieve terechtgekomen waren. *  Als gevolg van deze ruil van stukken is thans het kapittelarchief in zijn geheel geconcentreerd in het rijksarchief, terwijl het parochiearchief in zijn geheel is ondergebracht in het gemeentearchief.
Tot het conglomeraat van archieven bewaard door het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw behoorde sedert 1783 ook het archief van het geïncorporeerde klooster der Antonieten te Maastricht. Het kloostervermogen werd bij de incorporatie bestemd om drie nieuwe prebenden in het Mariakapittel te creëren voor de vijf geestelijken van het Antonietenklooster. *  Sedertdien werd het archief van de Antonieten in de archiefkamer van het Lieve-Vrouwekapittel bewaard, als een gedeponeerd archief. Tijdens de inventarisatie is het besluit genomen het archief van de Antonieten niet in de inventaris van de archieven van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw op te nemen. Het godshuis of klooster van de H. Antonius is immers eeuwenlang-de oudste stukken dateren uit de veertiende eeuw-een zelfstandige kerkelijke instelling geweest, zonder binding met het Lieve-Vrouwekapittel.
Op basis van deze overweging is besloten het archief van het klooster der Antonieten in het depot van het rijksarchief in Limburg te plaatsen bij de categorie van de Maastrichtse kloosterarchieven. *  In 1993 zijn dertien delen en twee pakken archivalia uit het bestand van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw afgestaan aan het rijksarchief in Limburg te Hasselt. Het waren protocollen en akten van voluntaire rechtspraak van de schepenbank Veldwezelt. *  De dorpen Veldwezelt en Kesselt in de huidige Belgische provincie Limburg vormden tot 1797 een heerlijkheid van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw. *  Dit verklaart de aanwezigheid van de bovengenoemde archivalia in het archiefbestand van het Lieve-Vrouwekapittel.
Organisch horen deze stukken thuis in het archief van de schepenbank Veldwezelt. Dit archief wordt bewaard in het rijksarchief te Hasselt. *  Derhalve zijn de archiefstukken in 1993 overgedragen aan de Hasseltse rijksarchiefbewaarplaats.
In 1885 heeft jonkheer Paul van der Maesen de Sombreff het archief van het leenhof van Sombreff te Bilzen in bruikleen gegeven aan het rijksarchief in Limburg te Maastricht. *  Het leen van Sombreff, een buitenleen van Valkenburg, was in de late achttiende eeuw in het bezit van de familie Van der Maesen de Sombreff. *  In het overzicht van de archivalische bronnen voor de geschiedenis van Limburg, bewaard in het Maastrichtse rijksarchief, uit 1967, is het archief van het leenhof van Sombreff abusievelijk geplaatst bij het archievenbestand van het Lieve-Vrouwekapittel. *  De stukken zijn toen ook in het depot van het rijksarchief bij de archieven van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw ondergebracht.
Het leenhof van Sombreff heeft evenwel in geen enkel opzicht in relatie gestaan tot het Maastrichtse Mariakapittel. Om die reden zijn de stukken in 1996 opnieuw gescheiden van het kapittelarchief.
Naast de twee grote bestanddelen-archief van het kapittel en archief van de broederschap-bevat het archievenbestand van het Lieve-Vrouwekapittel nog enige brokstukken van gelieerde instellingen en functionarissen. Bedoeld zijn enige protocollen van laathoven van het kapittel, persoonlijke stukken van kanunniken en oud-kanunniken en bescheiden betreffende de verkiezing van de deken van het landdekenaat Maastricht in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. * 
Na de opsomming van de archiefbestanddelen is het wenselijk enige aandacht te schenken aan de bij de inventarisatie gevolgde werkwijze. Reeds is vermeld dat in de bewaard gebleven inventarissen uit de zeventiende en achttiende eeuw systemen van ordening waren toegepast waarbij de stukken thematisch, geografisch of chronologisch waren gerangschikt.
De confiscatie van het kapittelarchief in de Franse tijd, de systematische vernietiging van talloze stukken, de verstrooiing en verwaarlozing van vele archivalia die voor de Franse overheid verborgen waren gehouden, leidden na 1794 tot een vergaande desintegratie van het archievenbestand van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw. Slechts de hereniging van de resterende archiefstukken in één depot, het rijksarchief te Maastricht, bood op den duur een uitweg uit de chaos. Alle structuur was toen uit het kapittelarchief verdwenen.
De stukken waren willekeurig bij elkaar geplaatst, overeenkomstig de diverse aanwinsten. Alleen de meer dan duizend charters waren chronologisch gerangschikt, zij het niet in één serie. De ordening van het archief geschiedde in twee fasen: eerst werden alle eenheden op fiches beschreven, met een voorlopige nummering en zonder de stukken te verplaatsen. Nadat het gehele archief beschreven was, vond de herordening van de fiches plaats. Het daarbij ingevoerde systeem van indeling was gebaseerd op de organisatie en de taken van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw, zoals deze uit de schriftelijke neerslag in het archief blijken.
Enige onderdelen van de inventaris van het kapittelarchief vereisen een nadere toelichting.
Met name is dit het geval bij het hoofdstuk over het vermogen. Zo is bij het onderdeel verwerving en vervreemding van goederen, renten en cijnzen gekozen voor een chronologische plaatsing der stukken, per geografische eenheid: dus niet eerst alle stukken betreffende de verwerving en vervolgens alle stukken betreffende de vervreemding, maar beide categorieën als één geheel en chronologisch per plaats gerangschikt. Binnen het trefwoord Maastricht zijn de stukken eveneens chronologisch geplaatst, dus niet per straat of stadsdeel, zoals Wyck of graafschap van de Vroenhof. Bij de akten van overdracht van goederen en renten bevinden zich een aantal stukken waarbij de overdracht geschiedde tussen derden en het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw niet fungeerde als een van de handelende partijen. Soms blijkt uit een dorsale notitie dat het goed of de rente naderhand aan het kapittel is toegevallen. Maar in een aantal gevallen is een dergelijke aanwijzing niet voorhanden.
Toch zijn zulke akten in de onderafdeling verwerving en vervreemding van goederen en renten geplaatst omdat aangenomen kan worden dat zij als retroacta van naderhand verworven goederen in het kapittelarchief terechtgekomen zijn.
Ook het onderdeel beheer van het vermogen vereist enige toelichting. De stukken zijn per categorie van inkomsten gegroepeerd en daarbinnen alfabetisch per plaats. Binnen elke geografische eenheid zijn de stukken in een bepaalde volgorde geplaatst die niet zonder meer duidelijk is. Voorop gaan de stukken over de status van het goed: processtukken, opmetingen, taxaties. Dan volgen de bescheiden betreffende de inkomsten uit het goed: eerst de leggers en vervolgens de afzonderlijke akten van verpachting. Tenslotte de stukken betreffende lasten die op het goed drukken. Een soortgelijke indeling is toegepast bij de stukken betreffende de tienden, de heerlijkheden en de onderhorige kerken. Hierbij bevinden zich ook bescheiden betreffende de openbare functies voortvloeiende uit het kapittelvermogen, bijvoorbeeld documenten betreffende de taakuitoefening van het kapittel als heer van Bemelen of als collator van onderhorige kerken. Ook deze stukken zijn volgens het bovenbeschreven schema
gerangschikt.
Het hoofdstuk over de altaarbeneficies vormde een complexe materie. Van niet minder dan achtenvijftig beneficies zijn archiefstukken bewaard gebleven: veertig in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw en achttien in externe kerken en kapellen. De centrale vraag was in welke volgorde al deze altaarbeneficies in de inventaris geplaatst dienden te worden. Het antwoord werd gevonden in een legger van de altaren uit 1590. *  Daarin bevond zich een opsomming van de altaarbeneficies in de Lieve-Vrouwekerk en wel in de vorm van een rondgang door het kerkgebouw: eerst kwamen de altaren aan de zuidzijde van de kerk aan de beurt, vervolgens de westzijde met de kleine crypte, dan de noordzijde met de kapittelzaal en tenslotte het koor met daaronder de grote crypte. Deze volgorde is in de inventaris overgenomen. Voor de tweede groep, de altaarbeneficies buiten de Onze-Lieve-Vrouwekerk-waarover het kapittel het collatierecht bezat-, werd eveneens de legger uit 1590 als leidraad gebruikt, *  Binnen dit systeem van indeling zijn de stukken per beneficie volgens een bepaald schema gerangschikt. Voorop gaan de stukken over de institutionele aspecten: stichting van het beneficie, uitoefening van het collatierecht, religieuze verplichtingen verbonden aan het beneficie. Daarna volgen de bescheiden over de verwerving en het beheer van de inkomsten van het beneficie. Deze laatstgenoemde stukken zijn geplaatst volgens het schema toegelicht bij het vermogen van het kapittel.
Aan het einde van deze Verantwoording nog enige opmerkingen ten behoeve van het gebruik van de inventaris:
1. De archieven van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw zijn gedeeltelijk rijkseigendom, gedeeltelijk eigendom van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw te Maastricht. De laatste categorie stukken is door het kerkbestuur van de Lieve-Vrouwebasiliek in bewaring gegeven aan het rijksarchief in Limburg. Het onderscheid in eigendom is in de inventaris aangegeven door de stukken die eigendom zijn van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw, na de beschrijving te voorzien van de letter K.
2. In Bijlage II zijn concordansen opgenomen tussen de nummering der stukken in de inventarissen en regestenlijsten van G. Franquinet, P. Doppler en J. de Win enerzijds en de huidige nummering anderzijds. Verder is in de studiezaal van het rijksarchief in Limburg een concordans te raadplegen tussen de voorlopige nummering van het kapittelarchief en de huidige, definitieve nummering.
Lijst van stukken en handschriften afkomstig van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw en berustend in archieven en bibliotheken te Brussel, Den Haag, Maastricht en Parijs
Algemeen Rijksarchief te Brussel
Koninklijke Bibliotheek te Den Haag
Gemeentelijke archiefdienst te Maastricht
Schatkamer van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Maastricht
Bibliothèque Nationale te Parijs
Bronnenuitgaven en literatuur
Albers, P., Aantekeningen over toonkunst en toonkunstenaars te Maastricht, in: PSHAL 67 (1931) 17-42.
Baillien, H., Tongeren, van Romeinse civitas tot middeleeuwse stad, Assen 1979.
Bakhuizen van den Brink, R.C., Overzigt van het Nederlandsche Rijks-Archief, 's-Gravenhage 1854.
Becker, H.-J., Kapitel, in: Lexikon des Mittelalters, V, München-Zürich 1991, 938-941.
Belonje, J., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit kerken der provincie Limburg, in: PSHAL 116-117 (1960-1961) 5-444.
Beuningen, Th. van, Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop, Assen 1966.
Bloemen, C., De wordingsgeschiedenis van het Rijksarchief in Limburg, Maastricht 1966.
Bock, F. en M. Willemsen, Antiquités sacrées conservées dans les anciennes collégiales de S.Servais et de Notre-Dame à Maestricht, Maastricht 1873.
Boeren, P.C., Catalogus van de liturgische handschriften van de Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage 1988.
Boeren, P.C., Heiligdomsvaart Maastricht. Schets van de geschiedenis der heiligdomsvaarten en andere jubelvaarten, Maastricht 1962.
Boeren, P.C., Kritische beschouwingen bij het werk van enige Limburgse geschiedschrijvers der laatste honderd jaren, in: PSHAL C (1964) 17-69.
Boeren, P.C., Nalezing op de Maastrichtse charters in Parijs, in: PSHAL C (1964) 71-84.
Bosman, A.F.W., De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. Bouwgeschiedenis en historische betekenis van de oostpartij, Utrecht/Zutphen 1990.
Bosman, L., Het lot van een Byzantijns patriarchaalkruis. Van Constantinopel via Maastricht naar Rome, in: Antiek 24 (1989) 216-226.
Bousset, G., Brusselse kanunniken en kapelaans in de spiegel van hun testamenten, in: Trajecta, tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden 1 (1992) 352-373.
Brom, G., Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, I, 's-Gravenhage 1908 (R.G.P. kleine serie 2).
Brom, G., en A.H.L. Hensen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw, 's-Gravenhage 1922 (R.G.P. 52).
Ceyssens, J., Paroisse de Visé, in: Bulletin de la société d'art et d'histoire du diocèse de Liège VI (1890) 13-227.
Daenen, J., Uyt eene alden register: de rechten van het O.L. Vrouwekapittel te Veldwezelt en Kesselt, in: Wiosello 2 (1987) 46-50.
Daris, J., Histoire de la bonne ville, de l'église et des comtes de Looz,. 2 delen, Luik 1864-1865.
Daris, J., Notice sur Kortessem, in: Notices historiques sur les églises du diocèse de Liège, IX, 1881, 89-173.
Daris, J., Notice sur Saint-Trond, in: Notices sur les églises du diocèse de Liège, V, 1874, 63-120.
Deeters, J., Servatiusstift und Stadt Maastricht, Bonn 1970.
Dereine, Ch., Chanoines, in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 12, 1953, 353-405.
Domsta, H.J., Geschichte der Fürsten von Merode im Mittelalter,. 2 delen, Düren 1981.
Doppler, P., Beknopte geschiedenis der zevenjaarlijksche Heiligdomsvaart te Maastricht, in: Maasgouw 43 (1923) 37-48.
Doppler, P., Blijde inkomst van Cornelius van Berghen, prins-bisschop van Luik, binnen Maastricht in 1538, in: Maasgouw 18 (1896) 37-39.
Doppler, P., De groote processie met supplicatie te Maastricht, in: Maasgouw 8 (1886) 81-82.
Doppler, P., Eene bijdrage tot de geelgieterskunst in Limburg, in: Maasgouw 17 (1895) 13-14.
Doppler, P., Eene lijst van kanunniken van het kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht in de XVIe eeuw, in: PSHAL 64 (1928) 123-137.
Doppler, P., Goud-en zilversmeden te Maastricht, in: Maasgouw 38 (1918) 55-56 en 39 (1919) 88.
Doppler, P., Grafsteen van Arnoldus Bruynincx, kanunnik van O.L. Vrouwekerk te Maastricht, † 1565, in: Maasgouw 40 (1920) 72.
Doppler, P., Heeft in de O.L. Vrouwe kerk te Maastricht voorheen op of tusschen de trappen bij het opgaan van het priesterkoor een altaar gestaan?, in: Maasgouw 24 (1902) 1-3.
Doppler, P., Het beneficie van het H. Kruis in de parochiale kerk te Sint-Pieter, in: Maasgouw 9 (1887) 141-142.
Doppler, P., Jaargetijdenboek van het klooster der Begaarden te Maastricht, in: PSHAL 63 (1927) 3-55.
Doppler, P., Kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht. Rectoren der school van dat kapittel, in: Maasgouw 55 (1935) 24.
Doppler, P.M.H., Latijnsche school van het kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht, in: Maasgouw 46 (1926) 34.
Doppler, P., Lijst der kanunniken van het vrije rijkskapittel van Sint Servaas te Maastricht (1050-1795), in: PSHAL LXXIV (1938) 34-174.
Doppler, P., Nécrologe de la confrérie des chapelains de la ci-devant collégiale de Saint-Servais à Maestricht, Maastricht 1897.
Doppler, P., Nécrologe de l'église collégiale de Notre-Dame à Maestricht, in: PSHAL LII (1916) 241-315.
Doppler, P., Olof Happart aangesteld tot schout van Bemelen, in: Maasgouw 46 (1926) 4.
Doppler, P., Restauratie der kerk van O.L. Vrouw te Maastricht, in: Maasgouw 11 (1889) 169-171 en 13 (1891) 191-192, 195-196, 200.
Doppler, P., Schepenbrieven van het kapittel van O.L.Vrouw te Maastricht, in: PSHAL LX (1924) 161-249; LXI (1925) 87-187; LXII (1926) 247-360; LXIII (1927) 91-292.
Doppler, P., Schilderstukken van den schilder Jan Baptist Coclers in O.L. Vrouwekerk te Maastricht, in: Maasgouw 24 (1902) 5.
Doppler, P., Testament van Gerard van Heeck, van 26 april 1474, in: Maasgouw 22 (1900) 37-40.
Doppler, P., Uitvaart van Georgius-Lodewijk van Berghe, prins-bisschop van Luik, te Maastricht gehouden in de O.L. Vrouwe kerk, in: Maasgouw 18 (1896) 73-75.
Doppler, P., Uurwerk en klokkenspel van de kapittelkerk van O.L. Vrouw in de 17e eeuw te Maastricht, in: Maasgouw 53 (1933) 57.
Doppler, P., Verzameling van charters en bescheiden betrekkelijk het Vrije Rijkskapittel van St. Servaas te Maastricht, in: PSHAL LXVI (1930) 201-316; LXVII (1931) 249-382; LXVIII (1932) 251-411; LXIX (1933) 95-208; LXX (1934) 227-340; LXXI (1935) 19-97.
Dullemen, V. van, Wonen en werken in Maastricht, een onderzoek naar de beroepenstratificatie van Maastricht in de late Middeleeuwen aan de hand van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel (doctoraalscriptie universiteit van Amsterdam 1993).
Dijk, H. van, Inventaris van de muziekbibliotheek van de Onze Lieve Vrouwenkerk, Maastricht 1997 (Inventarisreeks gemeentearchief Maastricht 8).
Dijk, H. van, Kerkmuziek in Maastricht gedurende de negentiende eeuw, in: Magister artium, Sittard 1992, 201-210.
Dijk, H. van, Panorama van drie eeuwen muziek in Limburg, Leeuwarden-Maastricht, 1991.
Eversen, J.M.H., Testament van Hiëronymus van Eynatten, deken van het kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht, in: Maasgouw 10 (1888) 9-10.
Eversen, J., Uitvaart van Jan Lodewijk van Elderen, bisschop van Luik, in de kerk van O.L. Vrouw te Maastricht, 10 en 11 Maart 1694, in: Maasgouw 10 (1888) 57-58.
Flament, A.J., Byzantijnsche kunstvoorwerpen met inschriften van de O.L. Vrouwekerk te Maastricht, in: PSHAL 23 (1886) 5-88.
Flament, A.J., Korte beschrijving der O.L. Vrouwekerk te Maastricht, Maastricht 1912.
Flament, A., Naamlijsten der kanoniken en beneficianten der collegiale kerken van St.-Servaas en O.L. Vrouw te Maastricht bij de opheffing der seculiere kapittels door de wet van 5 Frimaire an VI (25 November 1797), in: Maasgouw 7 (1885) 1109-1111.
Franquinet, G.D., Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het kapittel van O.L. Vrouwekerk te Maastricht,. 2 delen, Maastricht 1870, 1877.
Fruin, R., De gestie van dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als archivaris des Rijks 1854-1865, 's-Gravenhage 1926.
Gehlen, A. Fl., Het notariaat in het tweeherig Maastricht. Een rechtshistorische schets van de inrichting en practijk van het Maastrichtse notariaat vanaf zijn opkomst tot aan het einde van de tweeherigheid over de stad (1292-1794), Assen 1981.
Goossens, W., Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond en van de bisdommen die het in deze gewesten zijn voorafgegaan, IV, Roermond 1927.
Groot, G.F.M. de, Het kapittel van Onze Lieve Vrouw te Maastricht (doctoraalscriptie universiteit Utrecht, 1965).
Gysseling, M., en A.C.F. Koch, Diplomata Belgica ante annum millesimum centesimum scripta, Tongeren 1950.
Haas, J.A.K., Chronologische lijst van de charters gedateerd voor 1301, Maastricht 1972 (Inventarisreeks van het Rijksarchief in Limburg 6).
Haas, J.A.K., De broederschap der kapelanen van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Maastricht, in: Magister artium, Sittard 1992, 65-90.
Haas, J.A.K., De familie van Merode en haar verhouding tot het kapittel van Onze Lieve Vrouw te Maastricht, in: PSHAL 131 (1995) 67-92.
Haas, J.A.K., De opheffing van het Antonietenklooster te Maastricht, in: Maaslands Melange, Maastricht 1990, 67-95.
Haas, J.A.K., De statuten van het kapittel van Onze Lieve Vrouw te Maastricht, in: Achter de Minderbroeders. Opstellen over bijzondere stukken en voorwerpen van het Rijksarchief in Limburg, Maastricht 1996, 207-230 (Publicaties Rijksarchief Limburg 4).
Haas, J.A.K., Inventaris van het archief van het kapittel van Sint-Pieter te Sittard, Maastricht 1970 (Inventarisreeks van het Rijksarchief in Limburg 1).
Habets, J., Codex diplomaticus Mosae-Trajectensis, in: PSHAL III (1866) 41-51 en V (1868) 22-78.
Habets, J., De leenen van Valkenburg, in:PSHALXXI (1884) 153-440 en XXII (1885) 3-394.
Habets, J., De oude grensscheiding der dorpen Meerssen, Bergh, Heer en Bemelen, in:PSHAL4 (1867) 25-51.
Habets, J., Historische beschrijving der kerk van O.L. Vrouw te Maastricht, in: PSHAL 23 (1886) 325-345.
Hartog, E. den, Romanesque Architecture and Sculpture in the Meuse Valley, Leeuwarden-Mechelen 1992.
Haye, R. de la, De bisschoppen van Maastricht, Maastricht 1985.
Haye, R. de la, Geschiedenis van de Maastrichtse Heiligdomsvaart, in: Hemelse trektochten, Maastricht 1990, 107-122.
Heere, L.P.M.J., De abdij van Sint Maria, Relindis en Harlindis te Eike, ofte wel Het kollegiale kapittel van Onze Lieve Vrouw te Maaseik, Maaseik 1968.
Hermesdorf, B.H.D., Een Maastrichtse skulptuur in het licht der rechtshistorie, in: PSHAL 98-99 (1962-1963) 59-90.
Heylerhoff, M. van, Hospices, in: Annuaire de la province de Limbourg, année 1831, 133-148.
Heylerhoff, M. van, Notice historique sur l'ancienne église de Notre Dame à Maestricht, in: Annuaire de la province de Limbourg, année 1827, 97-140.
Holbach, R., Zu Ergebnissen und Perspektiven neuerer Forschung zu spätmittelalterlichen Domkapiteln, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 56 (1992) 148-180.
Hoven van Genderen, B. van den, De Heren van de Kerk. De kanunniken van Oudmunster te Utrecht in de late middeleeuwen, Zutphen 1997.
Jägers, G.J.M., Catalogus van de handschriftencollectie van het Rijksarchief in Limburg, Maastricht 1991 (Inventarisreeks van het Rijksarchief in Limburg 46).
Janssen, W., Das Erzbistum Köln im späten Mittelalter, in: Geschichte des Erzbistums Köln, II, Keulen 1995, 425-452.
Jaspar, E., De plaats van den bisschopszetel te Maastricht, in: PSHAL LXIII (1927) 381-393.
Kamphuis, H.A., De invoering van wetgeving in het Franse departement Nedermaas gedurende het eerste Directoire, Maastricht 1995 (Publikaties Rijksarchief Limburg nr. 1).
Kieft, C. van de en J.F. Niermeyer, Elenchus fontium historiae urbanae, I, Leiden 1967.
Knipping, R., Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, III: 1205-1304, Erste Hälfte: 1205-1261, Bonn 1909.
Koldeweij, A.M., Pelgrimages, in: Hemelse trektochten, Maastricht 1990, 89-106.
Kreek, M. de en Z. van Ruyven-Zeman, De barokke koorinrichting van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Maastricht, in: PSHAL 131 (1995) 117-158.
Kreek, M. de, De goud-en zilversmeden in dienst van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht, in: Maasgouw 107 (1988) 2-18.
Kreek, M.L. de, De kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht, Utrecht 1994.
Kreek, M.L. de, De schatkamer van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, in: Hemelse trektochten, Maastricht 1990, 123-135.
Kreek, M. de, De verering van de heilige Barbara in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Maastricht, in: Millennium, tijdschrift voor middeleeuwse studies 3 (1989) 32-50.
Kronenberg, M.E., Een pater noster in blokdruk, in: Het Boek 30 (1949-1950) 169-174.
Kubach, H.E. en E. Verbeek, Romanische Baukunst an Rhein und Maas,. 4 delen, Berlijn 1976, 1989.
Kupper, J.-L., Liège et l'église impériale, XIe-XIIe siècles, Parijs 1981.
Kurth, G., Notger de Liège et la civilisation au Xe siècle, Brussel-Luik 1905.
Lecomte, F., Regestes des actes de Jean d'Eppes, prince-évêque de Liège, 1229-1238, Brussel 1991.
Leupen, P.H.D., Het gelijk van Sint-Servaas en Onze-Lieve-Vrouwe. De Maastrichtse kapittels in de Vroege Middeleeuwen, in: De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving, Hilversum 1997, 29-42.
Lichius, H., Die Verfassung des Marienstiftes zu Aachen bis zur französischen Zeit, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 37 (1915) 1-140.
Linssen, C.A.A., Historische opstellen over Lotharingen en Maastricht in de Middeleeuwen, Assen-Maastricht 1985.
Mekking, A.J.J., Het "Eedsrelief" in de Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. Een iconografische studie, in: PSHAL 109 (1973) 109-155.
Mestrom, P.Th.R., Uurwerken en uurwerkmakers in Limburg, 1367-1850, Leeuwarden-Mechelen, 1997.
Moreau, E. de, Histoire de l'église en Belgique,. 5 delen, Brussel 1940-1952.
Mosmans, H., O.L.Vr. kerk te Maastricht. Het St. Leonardsaltaar, in: Maasgouw 46 (1926) 68.
Munier, W., Nieuwe bijzonderheden over twee Maastrichtse kostbaarheden: het Zwarte Kruis van Wijk en het beeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, z.pl.z.j.
Munsters, A.J., Verkenning van de middeleeuwse kerk in Limburg, in: Limburg's Verleden, II, Maastricht 1967, 417-530.
Nazet, J., Les chapitres de chanoines séculiers en Hainaut du XIIe au début du XVe siècle, Brussel 1993.
Nellissen, L., Bijdragen tot de geschiedenis van het kapittel van Sint Servaas te Maastricht (doctoraalscriptie universiteit van Nijmegen, z.j.).
Nève, P.L., Het rijkskamergerecht en de Nederlanden, Assen 1972.
Nispen tot Sevenaer, E.O.M. van, De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg, eerste stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht, vierde aflevering, 's-Gravenhage 1938.
Nispen tot Sevenaer, E. van, Maastrichtse grafsteenen, in: PSHAL 72-77 (1936-1941).
Nolden, R., Besitzungen und Einkünfte des Aachener Marienstiftes von seinen Anfängen bis zum Ende des Ancien Régime, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 86-87 (1979-1980) 1-456.
Nolet, W. en P.C. Boeren, Kerkelijke instellingen in de middeleeuwen, Amsterdam 1951.
Nuyens, E.M.Th.W., Inventaris der archieven van het kapittel van Sint-Servaas te Maastricht, Maastricht 1984 (Inventarisreeks van het Rijksarchief in Limburg 31).
Offergeld, P., Lebensnormen und Lebensformen der Kanoniker des Aachener Marienstifts. Zur Verfassungs-und Personalgeschichte des Aachener Stiftskapitel in Mittelalter und früher Neuzeit, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 92 ( 1985) 75-101.
Ommeren, H.R. van, Bronnen voor de geschiedenis van Maastricht (359-1204). Deel I: Bronnen betreffende het tijdvak vanaf het jaar 359 tot en met 923, in: PSHAL 127 (1991) 5-48.
Palmboom, E.N., Het kapittel van Sint Jan te Utrecht. Een onderzoek naar verwerving, beheer en administratie van het oudste goederenbezit (elfde-veertiende eeuw), Hilversum 1995.
Panhuysen, G.W.A., Overzicht van de archivalische bronnen voor de geschiedenis van Limburg bewaard in het rijksarchief in Limburg te Maastricht, in: Limburg's Verleden, II, Maastricht 1967, 704-783.
Panhuysen, G.W.A., Studiën over Maastricht in de dertiende eeuw, Maastricht 1933.
Panhuysen, T.A.S.M., Maastricht staat op zijn verleden, Maastricht 1984.
Panhuysen, T.A.S.M., Romeins Maastricht en zijn beelden, Maastricht/Assen 1996.
Polman, P., Katholiek Nederland in de achttiende eeuw,. 3 delen, Hilversum 1968.
Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen,. 2 delen, Utrecht-Antwerpen 1957.
Post, R.R., Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de middeleeuwen, Utrecht-Antwerpen, 1954.
Pycke, J., Le chapitre cathédral Notre-Dame de Tournai de la fin du XIe à la fin du XIIIe siècle, Leuven-Brussel, 1986.
Quaedvlieg, G., Maastrichts muziekleven, Maastricht 1965.
Remans, A., Rutten en Sint Evermarus, in: Limburg XLVII (1968) 49-72.
Rensch, J. van, Broederschappen in Maastricht 1400-1850, in: Hemelse trektochten, Maastricht 1990, 7-88.
Rensch, Th.J. van, De aartsdiaken van Haspengouw en Maastricht, in: Campus liber, Maastricht 1982, 176-199.
Rensch, Th.J. van, De rechtspraak van de Commissarissen-Deciseurs te Maastricht, in: Hoven en Banken in Noord en Zuid, Assen 1994, 39-62.
Rensch, Th.J. van, Onderbetaalde pastoors versus het Maastrichtse kapittel van Onze Lieve Vrouwe in de achttiende eeuw, in: PSHAL 131 (1995) 93-115.
Rensch, Th.J. van, Parochies in Middeleeuws Maastricht, in: Munsters in de Maasgouw, Maastricht 1986, 139-157.
Schaepkens, A., Archives de l'église Notre-Dame à Maestricht, in: Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique 12 (1855) 127-151.
Schaepkens, A., Le clergé du chapitre de Notre-Dame à Maestricht sous la jurisdiction du prince-évêque de Liège, in: Bulletin et Annales de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique 4 (1847) 286-299.
Schieffer, R., Kanoniker, in: Lexikon des Mittelalters, V, München-Zürich, 1991, 903-904.
Schoengen, M., Geschiedenis van het onderwijs in Nederland, 1912.
Smits van Waesberghe, J., De muziekcultuur van Maastricht en Limburg in het verleden, in: Limburg's Verleden, I, Maastricht 1960, 451-482.
Spiertz, M.G., Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw, Assen 1964.
Sprenger, W., Grafsteenen in de O.L. Vrouwe Kerk te Maastricht, in: Maasgouw 30 (1908) 76-80 en 38 ( 1918) 12-14.
Sprenger, W., Inschriften op steenen in den torenmuur en dak der O.L.Vr. kerk te Maastricht, in: Maasgouw 36 (1914) 43-44.
Suijkerbuijk, M.W., Begraafboek van de collegiale kerk van Onze Lieve Vrouwe te Maastricht 1699-1796, in: Limburgs tijdschrift voor genealogie 18 (1990) 89-93.
Tagage, J.M.B., De ordinarius van de collegiale Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht, Assen 1984.
Tagage, S., De laatste jaren van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht, in: Campus liber, Maastricht 1982, 354-369.
Tagage, S., Rond de opheffing van het kapittel van Sint Servaas en de verkoop van zijn goederen, in: Miscelllanea Trajectensia, Maastricht 1962, 499-522.
Theux de Montjardin, J. de, Le chapitre de Saint-Lambert à Liège,. 4 delen, Brussel 1871-1872.
Thewissen, M.A.F.C., Twee Byzantijnsche H. Kruisrelieken uit den schat der voormalige kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw te Maastricht, Maastricht 1939.
Timmers, J.J.M., De kunst van het Maasland,. 2 delen, Assen 1971, 1980.
Ubachs, P.J.H., Tweeduizend jaar Maastricht, Maastricht 1991.
Ubachs, P.J.H., Twee heren, twee confessies. De verhouding van Staat en Kerk te Maastricht 1632-1673, Assen-Amsterdam 1975.
Valk, J.P. de, Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1832-1914. Archiefwijzer van Romeinse archivalia, eerste band: Chronologische lijst van documenten, Den Haag 1996 (Rijks Geschiedkundige Publikatiën, 230).
Valkestijn, Geschiedenis van de jongenszang tot aan de Reformatie, Brugge 1989.
Venne, J.M. van de, Het orgel van O.L.Vr. Kerk te Maastricht, in: Maasgouw 36 (1914) 37-38.
Verbeek, B., De geschiedenis van de Sterre der Zee te Maastricht tot 1804, 's-Hertogenbosch 1937.
Waesberghe, J.F.A.M. van, De Akense regels voor canonici en canonicae uit 816, Assen 1967.
Wauters, A., Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, 14 delen, Brussel 1866-1946.
Welters, A., De tooning der H.H. Relieken in de kerk van Onze Lieve Vrouwe, in: De Nedermaas (1923) 185-190.
Welters, A., Een engel op de kerk van O.L. Vrouw te Maastricht, in: De Nedermaas 2 (1925) 80-81.
Welters, A., Eenige merkwaardige giften vanwege het kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht, in: Maasgouw 45 (1925) 33-34.
Welters, A., Over de Heiligdomsvaart en relieken uit de O.L. Vrouwekerk te Maastricht in de bewogen XVIIe eeuw, in: De Nedermaas 7 (1929-1930) 139-142.
Welters, A., Vensters door het kapittel der kerk van O.L. Vrouw te Maastricht aan verschillende kloosters dier stad geschonken, in: Maasgouw 45 (1925) 20.
Willemsen, M., Wie schonk aan het kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht de kerk van St. Pieter, in: Maasgouw 13 (1891) 117.
Win, J.Th.H. de, Inventaris en catalogus der archieven en bibliotheek van de parochie en basiliek van O.L. Vrouw te Maastricht (typoscript in bibliotheek RALM,. 2 delen, 1950).
Wouters, H.H.E., Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht, Assen 1970.
Wouters, H.H.E., Maastricht, stad aan heerbaan en rivier, Maastricht 1977.
Corpus sigillorum Neerlandicorum. De Nederlandsche zegels tot 1300,. 3 delen, 's-Gravenhage 1937-1940.
De claustrale huizen van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Maastricht (onuitgegeven studie, Maastricht 1982-1983).
Afkortingen
AAR = Archief van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage
APA = Archief van het Provinciaal Archief in Limburg, sedert 1881 Rijksarchief in Limburg
APB = Archief van het Provinciaal Bestuur in Limburg
APN = Archief van de parochie van Sint-Nicolaas te Maastricht
ARAB = Algemeen Rijksarchief te Brussel
ARAH = Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage
f. = folio
GAM = Gemeentearchief te Maastricht
KOLV = Kapittel van Onze-Lieve-Vrouw
PSHAL = Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg
RALM = Rijksarchief in Limburg te Maastricht
SR Secretariaatsarchief van het Algemeen Rijksarchief te Brussel
VROA = Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven
De Kreek = M.L. de Kreek, De kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht, Utrecht 1994.
De Win = J.Th.H. de Win, Inventaris en catalogus der archieven en bibliotheek van de parochie en basiliek van O.L.Vrouw te Maastricht (typoscript in bibliotheek RALM,. 2 delen, 1950).
Doppler = P. Doppler, Schepenbrieven van het kapittel van O.L.Vrouw te Maastricht, in: PSHAL LX-LXIII (1924-1927). Ook als overdruk uit PSHAL in boekvorm uitgegeven en doorlopend gepagineerd 3-589.
Franquinet = G.D. Franquinet, Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het kapittel van O.L.Vrouwekerk te Maastricht, 2 delen, Maastricht 1870, 1877.
Haas = J.A.K. Haas, Chronologische lijst van de charters gedateerd voor 1301, Maastricht 1972.
Kenmerken
Datering:
1096-1796
Auteur:
J.A.K. Haas
Inventaris:
Inventaris van de archieven van het kapittel van Onze Lieve Vrouw te Maastricht, 1096-1797. Inventarissenreeks RAL 6 (Maastricht 1999)
Omvang:
42,2 meter - 1024 charters - 2 kaarten
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS