Uw zoekacties: Gelderse Rekenkamer

0012 Gelderse Rekenkamer ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. De geschiedenis van de Rekenkamer
4. De geschiedenis van het archief van 1543 tot 1915
5. De ordening en beschrijving van het archief
6. Afkortingen
Inventaris
Eerste afdeeling. Algemeen
D. Werkzaamheden van Hof en Rekenkamer gezamenlijk
N.B. Zie Tegenw. Staat van Gelderland, blz. 176. Uit de instructie van de Rekenkamer en het onder nos. 519-522 beschreven register blijkt, dat de beide colleges in uiteenloopende zaken samenwerkten, in het algemeen op grond van de overweging, dat het hoogste besturende en het hoogste beheerende college in het gewest, die tezamen den landsheer vertegenwoordigden, elkaar als zoodanig aanvulden en dus ook in gewichtige aangelegenheden konden bijstaan. Intusschen moet men de meeste van die aangelegenheden meer tot de bestuurs-dan tot de beheerszaken rekenen en men zal derhalve de desbetreffende stukken eerder in het archief van het Hof dan in dat van de Rekenkamer zoeken. De medewerking van de Rekenkamer bij de vaststelling van de landgrenzen bijv. houdt met het domeinbeheer slechts een zeer verwijderd verband. Nu is de verdeeling van die stukken tusschen de archieven der beide colleges eenigszins willekeurig geweest, blijkens de inventarissen van de beide archieven, resp. door IS.AN. NIJHOFF en zijn zoon PAUL.
0012 Gelderse Rekenkamer
Inventaris
Eerste afdeeling. Algemeen
D.
Werkzaamheden van Hof en Rekenkamer gezamenlijk
N.B. Zie Tegenw. Staat van Gelderland, blz. 176. Uit de instructie van de Rekenkamer en het onder nos. 519-522 beschreven register blijkt, dat de beide colleges in uiteenloopende zaken samenwerkten, in het algemeen op grond van de overweging, dat het hoogste besturende en het hoogste beheerende college in het gewest, die tezamen den landsheer vertegenwoordigden, elkaar als zoodanig aanvulden en dus ook in gewichtige aangelegenheden konden bijstaan. Intusschen moet men de meeste van die aangelegenheden meer tot de bestuurs-dan tot de beheerszaken rekenen en men zal derhalve de desbetreffende stukken eerder in het archief van het Hof dan in dat van de Rekenkamer zoeken. De medewerking van de Rekenkamer bij de vaststelling van de landgrenzen bijv. houdt met het domeinbeheer slechts een zeer verwijderd verband. Nu is de verdeeling van die stukken tusschen de archieven der beide colleges eenigszins willekeurig geweest, blijkens de inventarissen van de beide archieven, resp. door IS.AN. NIJHOFF en zijn zoon PAUL.
Organisatie: Gelders Archief
De inventaris van het archief van de Rekenkamer vermeldt de oorspr. resolutie-en brievenboeken (waarbij later een onvoltooid afschrift is geplaatst), enkele dossiers en een aantal kaarten, verband houdende met de werkzaamheid der twee colleges gezamenlijk. Ook de charterverzameling van de Rekenkamer bergt enkele stukken van die herkomst. Daarentegen heeft een zeer belangrijke verzameling dossiers van dien aard blijkens den inventaris van P. NIJHOFF (zie blz. 414, 416) onder het Hof berust. Sommige stukken in het Rekenkamerarchief bleken die dossiers aan te vullen. Het feit nu, dat in de 18de eeuw de Rekenkamer afschriften van de belangrijkste stukken ontving, wijst er op, dat de bedoeling was, dat het Hof de dossiers zou bewaren. Van de kaarten en charters is de Rekenkamer wellicht de bewaarster geweest, evenals zij dit was voor de Landschap. Daarentegen waren de oorspr. brieven en resolutieboeken ook onder de berusting van de Rekenkamer (blijkens den inventaris van VAN MEURS van 1811), hoewel men ze in één bewaarplaats bij de dossiers zou verwachten. Het scheen praktisch, op deze voormalige onregelmatigheden niet te letten, doch thans in den inventaris van de Rekenkamer alleen op te nemen afschriften en duplikaten, betrekking hebbende op de werkzaamheid der beide colleges, daarentegen de oorspronkelijke stukken aan het Hof toe te wijzen, met uitzondering van enkele, waarvan blijkt, dat zij bepaaldelijk voor de Rekenkamet bestemd zijn geweest. De verbalen van de muntbusopeningen ten overstaan van gecommitteerden uit Hof en Rekenkamer vindt men onder nos. 612-614.

Kenmerken

Datering:
1543-1795
Auteur:
A.H. Martens van Sevenhoven
Categorie: