Uw zoekacties: Rijkswaterstaat, Directie Gelderland, Arrondissement Zutphen
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Geschiedenis van de archiefvormende organen
3. Geschiedenis van de archieven
4. Verantwoording van de bewerking
sluiten
0669 Rijkswaterstaat, Directie Gelderland, Arrondissement Zutphen
Inleiding
4. Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Gelders Archief
De cesuren voor beide arrondissementsarchieven werden bepaald door het verloren gaan van de archieven in 1944, waardoor met de opbouw van nieuwe archieven gestart moest worden en door de opheffing van de arrondissementen in 1975.
De archieven van de arrondissementen Arnhem en Zutphen besloegen respectievelijk 157 en 182,5 meter. In het archief van het arrondissement Arnhem werd 10 meter archief aangetroffen behorende tot dat van de directie Wegen. Ook in het archief van het arrondissement Zutphen werden dossiers van andere rijkswaterstaatsorganen gevonden. De omvang hiervan was 0,5 meter. Deze archiefgedeelten werden van de bewerking uitgezonderd. Na de bewerking van het archief van het arrondissement Arnhem werd 2,5 meter archief voor blijvende bewaring aangewezen. Van het archief van het arrondissement Zutphen bleef 3 meter bewaard. Hierbij moest worden opgemerkt dat zowel de agenda's als de dossierinventarissen uit beide arrondissementsarchieven vernietigd werden. De reden hiervoor is, dat zij, gezien het hoge vernietigingspercentage van 98% voor beide arrondissementsarchieven, niet meer als toegang op de archieven konden fungeren.
Bij de selectie van de archieven werd uitgegaan van twee vernietigingslijsten, te weten:
- de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden uit de archieven van de Burelen van de Rijkswaterstaat ("lijst 1933"), voor zover deze lijst nog geldig is;
- de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het Departement van Verkeer en Waterstaat ("lijst 1977").
Voor incidentele vernietiging kwamen stukken en dossiers in aanmerking die vielen onder de categorieën voorkomende op de concept-lijst van te vernietigen archiefbescheiden uit de archieven van Rijkswaterstaat, hoofdstuk Regionale Directies en daaronder ressorterende dienstonderdelen, taakgedeelte ("concept-lijst 1983").
Een andere belangrijke categorie stukken die voor incidentele vernietiging in aanmerking kwam, was de categorie "stukken welke qua inhoud dezelfde informatie bevatten als stukken in het archief van de directie Gelderland". Deze categorie, die gezien de omvang de belangrijkste was, kon worden vernietigd omdat als gevolg van de hiërarchische structuur van de Rijkswaterstaat dezelfde gegevens behalve in arrondissementsarchieven ook in de directiearchieven of in de archieven van nog hogere rijkswaterstaatsarchieven aanwezig zijn. Omdat het archief van de directie Gelderland geheel compleet is, werd dit archief als bewaarniveau aangewezen. De goedkeuringen en toestemmingen, door de arrondissementsingenieur aan derden verleend op basis van algemene vergunningen, zijn op verzoek van de beheerder in de inventaris opgenomen. Tijdens de bewerking viel niet te bepalen wanneer genoemde goedkeuringen en toestemmingen voor vernietiging in aanmerking komen, omdat ze nog niet waren vervallen of ingetrokken.
De daadwerkelijke vernietiging werd gerealiseerd door het Bureau Vernietiging Overheidsarchieven te Apeldoorn.
De redactionele vorm werd niet opgenomen in de beschrijvingen, omdat deze als gevolg van de zaaksgewijze ordening zonder uitzondering "stukken betreffende" zou zijn geweest. Ten aanzien van de datering moet worden opgemerkt dat slechts het eerste en het laatste jaar werd vermeld. Hiaten in de datering zijn evenwel niet vermeld.
De oorspronkelijke indeling in algemene correspondentie en stukken betreffende de objecten werd niet gehandhaafd. De reden is dat een aantal verzameldossiers zodanig geordend waren, dat zij geplaatst moesten worden onder het gedeelte betreffende de algemene correspondentie, terwijl zij inhoudelijk gezien onder het gedeelte betreffende de objecten thuishoorden. Bij de plaatsing van de beschrijvingen werd dus primair de code-Huisman gevolgd (zie bijlage 3). Indien mogelijk werden de beschrijvingen secundair op object geordend. Ten behoeve van de administratie werd wel zoveel mogelijk de objectaanduiding in de beschrijving opgenomen. Deze objectaanduiding bestaat altijd uit een lettercombinatie (zie bijlagen 4 en 5).
De inventarissen van beide arrondissementen zijn in één band opgenomen omdat de arrondissementen beide onder de directie Gelderland vielen, de perioden parallel liepen en de structuren van de archieven veel overeenkomsten vertoonden.
Bij de bewerking van de archieven is veelvuldig gebruik gemaakt van de in de literatuuropgave vermelde rapporten. Deze rapporten bevinden zich onder meer in de bibliotheek van het Rijksarchief in Gelderland te Arnhem.
5. Geraadpleegde literatuur
6. Bijlagen
Inventaris
1. Organisme
2. Waterstaatswerken
Kenmerken
Datering:
1947-1975
Auteur:
Centrale Archiefselectiedienst Winschoten
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS