Uw zoekacties: Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795

5 Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoektips
beacon
 
 
Inventaris
I. Staten, Mindergetal en Kwartieren
Inleiding
Literatuurlijst
5 Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795
I. Staten, Mindergetal en Kwartieren
Inleiding
Literatuurlijst
G. de Bruin, Geheimhouding en verraad. De geheimhouding van staatszaken ten tijde van de Republiek (1600-1750). 's-Gravenhage, 1991.
E.H.M. Dormans, Het tekort. Staatsschuld in de tijd der Republiek. Amsterdam, 1991.
Encyclopedie van Friesland. Onder redactie van J.J. Kalma e.a. Amsterdam, 1958.
S.J. Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek. Amsterdam, 1961.
W.J. Formsma, Inventaris van de archieven der Staten van Stad en Lande (1594-1798). 's- Gravenhage, 1958.
J. Fox, Geschiedenis en staatsinstellingen van Nederland tot in de 19e eeuw. Syllabus bij de lessen "Hoofdzaken van de geschiedenis van Nederland, waaronder begrepen die van de Staatsinstellingen". Bewerkt door P.H.J. van der Laan. 's-Gravenhage, 1971.
R. Fruin, Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek. 's- Gravenhage, 1922 (2e druk).
A.J.C.M. Gabriels, De heren als dienaar en de dienaren als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw. 's-Gravenhage, 1990.
Geschiedenis van Friesland. Onder redactie van J.J. Kalma, J.J. Spahr van der Hoek en K. de Vries. Drachten, 1968.
A. van der Goot en H. de Jong, Centralisatie en belastingambtenaren in Friesland, 1795-1807. Ljouwert, 1982.
I.H. Gosses en N. Japikse, Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland. Den Haag, 1927 (2e druk).
Groot Placaat- en Charterboek van Vriesland, samengesteld door G.F. baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. Leeuwarden, 1768-1793. 6 delen.
C.J. Guibal, Democratie en oligarchie in Friesland tijdens de Republiek [-1748]. Assen, 1934.
Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Friesland. Amsterdam/ Leiden/Dordrecht/Harlingen, 1784. Deel IV.
O. Hellinga, Het journaal van Bernard van Merode, luitenant-stadhouder van Friesland, 1580- 1583. Regesten en indices. Ljouwert, 1990.
J.W. Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkelingen van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588. Groningen, 1990.
N.H. Muller, Het Provinciehuis als "Huis der Provincie", in: Friesland. Toen ... Nu ... Straks. Propagandauitgave met officiële medewerking van vele vooraanstaande autoriteiten en instanties in de provincie Friesland... Leeuwarden, 1952.
J. Sickenga, Het Hof van Friesland gedurende de 17e eeuw. Leiden, 1869.
Foeke Sjoerds, Algemene beschrijvinge van oud en nieuw Friesland enz. Leeuwarden, 1765- 1768. 2 delen.
F.G. Slothouwer, =De wording van het College der Gedeputeerde Staten in de provincie Friesland=, in: De Vrije Fries 17 (1890), blz. 165-236.
H. Spanninga, =Patronage in Friesland in de 17de en 18de eeuw: een eerste terreinverkenning=, in: De Vrije Fries 67 (1987), blz. 11-26.
J.H.F.K. van Swinderen, De oorsprong en de geschiedenis van de belasting op de florenen in Friesland. Leeuwarden, 1861.
J.S. Theissen, Centraal gezag en Friesche vrijheid. Groningen, 1907.
J. Visser, =Adel en "adel" in de Staten van Friesland in de 17de en 18de eeuw=, in: De Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde LXXVIII (1961), blz. 430-457.
J. Visser, =Boarnen foar "parlementaire" skiednis foar 1795=, in: Freonen om J.J. Kalma hinne. Onder redactie van P.H. Breuker en M. Zeeman. Ljouwert, 1982, blz. 238-251.
O. Vries, =Friese bureaukratie in Den Haag. Het ambt van de klerk wegens Friesland ter Griffie van de Generaliteit (17e en 18e eeuw)=, in: De Vrije Fries 58 (1978), blz. 11-29.
O. Vries, Het Heilige Roomse Rijk en de Friese vrijheid. Leeuwarden, 1986.
D.P. de Vries, Het groot revies in Friesland 1593-1802. Hardegarijp, 1984 (niet uitgegeven doctoraal scriptie).
Vijfhonderd jaren Staten-Generaal in de Nederlanden. Van Statenvergadering tot volksvertegenwoordiging. Onder redactie van S.J. Fockema Andreae en H. Hardenberg. Assen, 1964.
P. Winsemius, Chronique van Vrieslant. Franeker, 1622.
J.J. Woltjer, Friesland in Hervormingstijd. Leiden, 1962.
Kenmerken
Periode:
1580-1795
Auteur:
S.P. de Jong, J.A. Schuur en P.M. Peucker
Beschrijving:
Inventaris van de archieven van gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS