Uw zoekacties: Ambt Bredevoort, 1795-1811

0220 Ambt Bredevoort, 1795-1811 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De heerlijkheid Bredevoort werd tijdens de Bataafse Omwenteling in 1795 onder burgerlijk bestuur gesteld. Anno 1798 werden de heerlijkheden officieel opgeheven. Het Ambt Bredevoort bleef als bestuurlijke eenheid in stand tot de Franse overheersing en werd in de jaren 1811 en 1812 opge-deeld in de Mairieën Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en Winterswijk. Voor uitgebreidere informatie betreffende de geschiedenis van de heerlijkheid Bredevoort zie de inleiding van de inventaris van het archief van Drost & Geërfden van Bredevoort 1608-1795.
Het archief van het Ambt werd bewaard op de kanselarij, het Ambtshuis te Bredevoort. In 1795 werd het op last van het Provisioneel Bewind in beslag genomen en geïnventariseerd, waarna het onder het beheer werd gesteld van de secretaris van de Municipaliteit van Aalten. Na de Franse overheersing werden bij het herstel van het Nederlands bestuur bescheiden uit het archief gelicht en overgedragen aan de nieuwe gemeenten Aalten, Dinxperlo en Winterswijk. Ook de voormalige rentmeester J.B. Roelvink van de Nassause Domeinen behield kanselarij-archief onder zich, dat in 1985 helaas door een rechtsopvolger werd vernietigd. Voor de geschiedenis van de archieven van het Ambt Bredevoort en een overzicht van elders berustende bestanden en afgedwaalde bescheiden zie de inleiding van de inventaris van het archief van Drost & Geërfden van Bredevoort.
In onderstaand beschreven bestand bevinden zich voorts de gedeponeerde archieven van de voor-malige municipaliteiten van Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en Winterswijk, ingesteld in 1795 en opgeheven in 1798. Enkele stukken betreffen de voormalige municipaliteit van Lichtenvoorde, die ingevolge de opheffing der heerlijkheden in 1798 bij het Ambt Bredevoort werd gevoegd en daarvan weer werd afgescheiden in 1802.
In 1890 werd het oud-archief van de gemeente Aalten naar Arnhem overgebracht, om door de rijksarchivaris J.F. Bijleveld te worden geïnventariseerd. Diens summiere inventaris was lange tijd de enige ingang op het oud-archief te Aalten. In 1981 voltooide G. Vermeij de inventaris van het archief van Drost & Geërfden van Bredevoort van de periode 1608-1795. In 1997 werd door ondergetekende de inventarisatie afgerond van de archieven van het Ambt Bredevoort van de periode 1795-1811. Oudere plaatsingslijsten werden aangetroffen in dit archief, zie inventarisnummer 78, en in het archief van de Secretarie der Gemeente Aalten 1811-1942.
In 1811 en 1813 werden door de vm. Landschrijver en in 1825 door rentmeester Roelvink aan de gemeente Winterswijk de op haar grondgebied betrekking hebbende bescheiden overgedragen. Voor de inventaris van laatstgenoemde overdracht zie Collectie Hesselink, inv.nr. 36. De overgedragen bescheiden werden aanvankelijk mede beschreven bij de reconstructie van de Bredevoortse be-standen, maar behoren tot het bestand "Plaatselijk bestuur Winterswijk". De desbetreffende inventarisnummers zijn in de inventaris aangegeven met blanco nummer onder verwijzing naar de vindplaats. Overige overgedragen stukken, naderhand aangetroffen in de archieven van de gemeenten Dinxperlo en Lichtenvoorde, zijn eveneens vermeld met verwijzing.
Doetinchem, 1997/2003

P. Meerdink
Literatuur

Kenmerken

Datering:
1795-1811
Auteur:
P. Meerdink
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Aalten
Omvang:
3,875
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0220 Ambt Bredevoort, 1795-1811
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0220