Uw zoekacties: Gilden en Beurzen te Middelburg, (1364) 1477-1820 (1908)
x990.6 Gilden en Beurzen te Middelburg, (1364) 1477-1820 (1908) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

990.6 Gilden en Beurzen te Middelburg, (1364) 1477-1820 (1908) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: gilden
 
 
Inleiding
Dit is een digitale versie van de inventaris die in 1930 werd gepubliceerd als: W.S. Unger, Archief der Gemeente Middelburg. De archieven der Gilden en Beurzen (Middelburg 1930). De hierin beschreven archieven zijn bij de brand als gevolg van het bombardement van Middelburg van 17 mei 1940 verloren gegaan.
-----
De in achterstaanden inventaris beschreven archieven hebben alle gemeen, dat zij afkomstig zijn van gilden in den meest ruimen en meest algemeenen zin genomen, doch zij zijn, voorzoover is na te gaan, niet alle op dezelfde wijze in het gemeente-archief terecht gekomen. De hoofdschotel wordt gevormd door de archieven der ambachtsgilden, waarbij de archieven der beurzen zich vanzelf aansluiten; daarnaast zijn opgenomen de archieven der schuttersgilden, wier doel wel een geheel ander is geweest, maar die mede uit den corporatieven geest der Middeleeuwen zijn ontsproten, en waaraan ook de rederijkerskamers, op haar terrein, haar oorsprong hebben ontleend. De archieven der ambachtsgilden kwamen in handen der gemeente als gevolg van de voorschriften aangaande de opheffing der gilden van 1798-1820, waarover hieronder uitvoeriger zal worden gesproken. Ware ten aanzien van alle gilden bijtijds gevolg gegeven aan de voorschriften van 27 oktober 1798 (Register ten rade 107, folio 18v) alle 'boeken, chartres en papieren, de gilden concerneerende', over te dragen aan de verschillende commissies, daarover gesteld, of ook daarna aan het K.B. van 26 juli 1820 nr 74, voorschrijvend dat de commissarissen der ambachten binnen drie maanden aan het gemeentebestuur rekening en verantwoording zouden doen en de stukken ter beschikking zouden stellen, dan zou hun plaats in het geheel der gemeentelijke archieven scherper te bepalen zijn, dan thans het geval is.
Want wel schijnen deze voorschriften grootendeels te zijn nageleefd, doch niet alle besturen der voormalige gilden hebben hieraan gevolg gegeven. Sommige gilden bleven, in eenigszins gewijzigden vorm, nog daarna bestaan (het timmermansgilde bv. liquideerde eerst in 1908 volledig), terwijl de stukken van andere in particuliere handen bleven, waarvan een deel eerst later, door schenking of aankoop, in het bezit der gemeente is gekomen. Met de archieven der gilden werden ook die der beurzen het eigendom der gemeente. Waar de titel van aankomst van deze archieven zoo weinig scherp en zoo verschillend was, scheen er geen bezwaar tegen te zijn in dezen inventaris ook de archieven der verwante gilden, die der schutters en der rederijkers, wier verwerving door andere beginselen werd beheerscht, op te nemen. Van de daarvoor in aanmerking komende stukken van vóór 1574 zijn regesten vervaardigd tot een aantal van 92; daar zij voorzoover betreft de ambachtsgilden schier alle zullen worden gedrukt in het derde deel der Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd en de charters van de schuttersgilden, voorzoover niet in het eerste deel dier publicatie opgenomen, eigendomsbewijzen en dergelijke stukken zijn, is het uitgeven van een regestenlijst, ter vermijding van kosten, achterwege gelaten. In handschrift echter staat zij den bezoekers steeds ten dienste.
1. De ambachtsgilden
2. De beurzen
3. De schuttersgilden
4. De rederijkerskamer
5. Verkorte verwijzingen
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Middelburg
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1930
Titel publicatie:
W.S. Unger, Archief der Gemeente Middelburg. De archieven der Gilden en Beurzen (Middelburg 1930)
Bijzonderheden:
Let op: het gehele archief is verloren gegaan
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Gemeente Middelburg
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS