Uw zoekacties: Zeeuwse Mobiele Schutterij, 1830-1839

93 Zeeuwse Mobiele Schutterij, 1830-1839 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
Bij de wet van 11 april 1827 (Stbl. nr. 17) werden over de gehele uitgestrektheid des Rijks schutterijen opgericht, volgens art. 213 der Grondwet van 1815 onderscheiden in dienstdoende schutterijen (in gemeenten met 2500 zielen en daarboven) en rustende schutterijen (in gemeenten met minder dan 2500 zielen). Alle ingezetenen van het Rijk tussen 25 en 34 jaar werden verplicht de schutterlijke dienst uit te oefenen, voorzover zij daarvan niet bij de wet vrijgesteld werden. De sterkte der schutterijen zou bedragen: twee man van iedere honderd zielen in elke gemeente; de werkelijke diensttijd: vijf jaren; daarna zouden de manschappen tot reserve behoren (art. 23). Er zouden keurkompagniën worden gevormd, bestaande uit ongehuwden en gehuwden zonder kinderen; deze keurkompagniën zouden de eerste ban van de landstorm uitmaken, die in geval van oorlog zou moeten dienen tot verdediging des vaderlands. In art. 78 werd bepaald, dat tegen de aanvallen van den vijand in de eerste plaats zouden worden opgeroepen: vrijwilligers, de ongehuwden en, bij dringend gevaar, de verdere leden van deze eerste ban.
Op grond van dit artikel werd bij Besluit van 4 oktober 1830 (Stbl. nr. 61) een deel der dienstdoende schutterij, namelijk de eerste ban, mobiel verklaard. De gemobiliseerden zouden worden ingedeeld in kompagniën ter sterkte van zo mogelijk 150 man, de kaders dezer kompagniën zouden worden geformeerd volgens een bij het besluit gevoegde staat (art. 4 & 5). De kompagniën zouden worden samengevoegd tot bataillons, deze tot afdelingen. Een afdeling zou bestaan uit twee tot drie bataillons, een bataillon uit vier tot zes kompagniën (art. 13 & 14). Bij Besluit van 4 augustus 1839 (Stbl. nr. 34) werden de korpsen Mobiele Schutterij ontbonden.
Bij oorlogsdreiging werden beide schutterijen tot een mobiele schutterij samengevoegd. De enige keer dat dit heeft plaatsgevonden was tijdens de Belgische Opstand van 1830-1839.
Het archief bevat de controle- en administratieboeken over de jaren 1831-1839. Die van de 1ste, 2de en 6de Compagnie van het 1ste Bataillon, resp. over de jaren 1830, 1830 en 1831, 1831 zijn aanwezig geweest, doch niet overgedragen. De afdeling bestond uit drie bataillons, elk bataillon uit een staf en zes kompagniën.
De controle- en administratieboeken bevatten de data en plaatsen van geboorte, de namen der ouders en de laatste woonplaats van de leden der schutterij, vaak ook een signalement. Ten aanzien van de leeftijden moet opgemerkt worden dat, aangezien de diensttijd van een officier nergens bij de wet was bepaald en aangezien een officier werd aangesteld en ontslagen door den Koning, men bij de officieren personen vindt die jonger zijn dan 25 jaar of ouder dan 34 jaar (circulaire van de Gouverneur van Zeeland d.d. 8 januari 1829 nr. 2). Hetzelfde is het geval bij onderofficieren, korporaals en tamboers, hoewel om andere redenen. De data van geboorte variëren van circa 1775 tot 1816. De controle- en administratieboeken geven aan "de veranderingen en bewegingen" der leden van de schutterij, d.w.z. data van aankomst, verlof, overplaatsing, groot verlof en zo meer. De administratieboeken zijn uitvoeriger dan de contrôleboeken. Zij bevatten ook gegevens over de dagelijkse sterkte aan officieren, onderofficieren en manschappen, alsmede over soldij, levensmiddelen, kleding, uitrusting, wapenen, legergoed en zo meer.
Op 3 augustus 1948 droeg het Algemeen Rijksarchief in Den Haag het archief over aan het Rijksarchief in Zeeland.
Een index op persoonsnaam van de leden is beschikbaar via het personenzoeksysteem Zeeuwen Gezocht.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Zeeuwse Mobiele Schutterij (ZMS), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, ZMS, inv.nr(s) ...

Kenmerken

Datering:
1830-1839
Andere namen:
Zeeuwsche Mobiele Schutterij (ZMS)
Omvang:
3,7 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
[1948]
Opmerking:
Een index op persoonsnaam van de leden is beschikbaar via het personenzoeksysteem Zeeuwen Gezocht.
Inzage:
Online
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Thema trefwoorden:
Categorie: