Uw zoekacties: Familie De Jonge van Ellemeet, 1534-1765
x70 Familie De Jonge van Ellemeet, 1534-1765 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

70 Familie De Jonge van Ellemeet, 1534-1765 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: ellemeet
beacon
 
 
Inleiding
Deze stukken, in december 1914 aan het Rijksarchief in Zeeland in bruikleen aangeboden door A.Z. graaf van Rechteren Limburg te Dalfsen, zijn bij onderzoek gebleken afkomstig te zijn van mr Cornelis de Jonge van Ellemeet, van diens zoon Aarnout en van de dochter van deze, Cornelia Maria, gehuwd met Adolph Julius Burghart, baron van Huffel. Na het kinderloos overlijden dezer dame zullen de stukken onder haar echtgenoot gebleven zijn en zijn vervolgens vermoedelijk met de bezittingen in Zeeland, waarop zij ten dele betrekking hebben, overgegaan op Joachim Adolf, graaf van Rechteren tot Rechteren. Een dochter van mr Cornelis de Jonge was gehuwd met Jacob Godefroy, baron van den Boetzelaer, en daar een dochter van deze gehuwd is met Rijnhart Borchart Rutger, graaf van Rechteren, zou men kunnen menen, dat de stukken langs deze weg aan de familie van de tegenwoordige eigenaar gekomen zijn, doch de eerstgenoemde weg lijkt mij waarschijnlijker.
Mr Cornelis de Jonge van Ellemeet heeft van 1674 tot 1707 het gewichtige ambt van ontvanger-generaal der Unie bekleed. In de eerste kringen van Den Haag was hij een bekende figuur; in de 'Overblijfsels van geheugchenis' van Coenraet Droste, alsook in het Journaal van Constantijn Huygens jr wordt zijn naam vermeld en de uitgever van het eerste werk, prof. dr R. Fruin, heeft aan de man een uitvoerige aantekening gewijd.
Het archief, dat hij heeft nagelaten, ontleent zijn betekenis aan de omstandigheid dat hij zijn particulier vermogen zorgvuldig beheerd heeft en dat zijn echtgenote (weduwe) mede vele aantekeningen van haar huishoudelijke uitgaven heeft nagelaten. Met behulp van het een en ander kan men een inzicht verkrijgen in het bestuur van een aanzienlijke Haagse huishouding tussen 1680 en 1732.
Ook zijn de bewaarde bescheiden van gewicht wegens de rekeningen betreffende de heerlijkheden van De Jonge, die grotendeels in Zeeland gelegen waren, een omstandigheid welke, met de Zeeuwse afkomst van het geslacht, de opneming van de stukken in het Rijksarchief in Zeeland te Middelburg rechtvaardigt.
Zowel mr Cornelis de Jonge als zijn vrouw en ook enige van hun voorouders hebben moeite gedaan om gegevens omtrent hun afstamming te verzamelen, en zelf aantekening te houden van geboorten en sterfgevallen, huwelijken en benoemingen tot ambten van familieleden. Voor de ordening der papieren was het nodig de verwantschap van de daarin voorkomende personen te leren kennen, maar ik heb bij mijn onderzoek daarnaar alleen gebruik gemaakt van de testamenten en boedelpapieren die mij een zekere grondslag aanboden. Toen ik het resultaat van mijn nasporing vergeleek met de bovenbedoelde aantekeningen had ik reden tot tevredenheid over de gevolgde methode, want die aantekeningen bleken meermalen onnauwkeurig. Waar de geboortedagen van de naaste familieleden door de schrijvers (schrijfsters) onderling afwijkend worden opgegeven moet men zich afvragen of deze soms naar de herinnering gewerkt hebben, wat de waarde van de geschriften vermindert. De moeder van mr Cornelis de Jonge vermeldt (inv.nr 39) de geboorte van haar kleindochter Susanna Elisabeth Verheye op 6 oktober 1680; zijn vrouw (inv.nr 93) stelt dit feit in januari 1680 en voegt er bij, dat zij het kind ten doop gehouden heeft. Dat de onder inv.nr 91 beschreven bescheiden met de uiterste voorzichtigheid moeten worden gebruikt, behoeft m.i. geen betoog.
Omtrent de indeling welke in de beschrijving is toegepast valt alleen op te merken dat de boedelpapieren daarbij de doorslag gegeven hebben. Bij stukken van zekere personen afkomstig, zijn die rakende de verdeling hunner nalatenschap gevoegd. Overigens wil ik niet ontkennen dat hier een verdere splitsing had kunnen zijn doorgevoerd, elders stukken hadden kunnen zijn samengevoegd. Beslist onpraktisch kwam het mij voor de op de administratie der heerlijkheden betrekking hebbende stukken onder de archieven van Cornelis, Aarnout en Cornelia Maria de Jonge te verdelen.
Het overzicht der familiebetrekkingen (zie bijlage) maakt geen aanspraak te worden gehouden voor een volledige genealogie. Het is gegeven om te ontkomen aan de noodzakelijkheid van gedetailleerde noten bij verschillende nummers. Wat tussen haakjes gesteld is, heb ik aan de aantekeningen van familieleden ontleend.
Latere aanvullingen op de inleiding uit 1914:
De familie De Jonge van Ellemeet wordt vermeld in: W. Wijnaendts van Resandt, Geschiedenis en genealogie van het geslacht De Jonge uit Zierikzee van 1420 tot heden. Met 10 stamtafels, bijlagen en talrijke platen (z.p. 1924) [een exemplaar is opgenomen in de Collectie Zeeuwse Genealogieën (CZG) (toegang 166), nr 551].
Voor onderzoek naar het echtpaar mr Cornelis de Jonge van Ellemeet (1646-1721) en Maria Oyens (1647-1732) is de volgende dissertatie van groot belang: B.E. de Muinck, Een regentenhuishouding omstreeks 1700. Gegevens uit de privéboekhouding van Mr. Cornelis de Jonge van Ellemeet, ontvanger-generaal der Verenigde Nederlanden (1646-1721) ('s-Gravenhage 1965), als handelseditie ook verschenen in: Economisch- en sociaal-historische onderzoekingen. Nieuwe reeks 3 ('s-Gravenhage 1965) [een exemplaar is beschikbaar in de studiezaal van het Zeeuws Archief, plaatsingskenmerk: 341.6 muin].
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Familie De Jonge van Ellemeet, inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, De Jonge van Ellemeet, inv.nr(s) ...
Bijlage: Overzicht van de familiebetrekking der personen in de beschreven stukken vermeld
Kenmerken
Omvang:
5 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1914
Titel publicatie:
K. Heeringa, 'Stukken afkomstig van de familie De Jonge van Ellemeet', in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 37 (1914) II, 232-262; supplement in: VROA 45 (1922) II, 265
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS