Uw zoekacties: Rechterlijke, Weeskamer en Notariële Archieven Zeeuws-Vlaand...
x11 Rechterlijke, Weeskamer en Notariële Archieven Zeeuws-Vlaanderen (RAZVL), 1447-1796 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

11 Rechterlijke, Weeskamer en Notariële Archieven Zeeuws-Vlaanderen (RAZVL), 1447-1796 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: terneuzen
 
 
Inleiding
De algemeene titel aan het hoofd van den inventaris, waarin dr. L.W.A.M. Lasonder de oude rechterlijke en notarieele archieven van de Zeeuwsche eilanden heeft beschreven *  , omvat ook de beschrijvingen der gelijksoortige archieven van Zeeuwsch-Vlaamschen bodem, omdat ook deze deel uitmaakt van de tegenwoordige provincie Zeeland. Het verschil in de ontwikkeling der beide samenstellende gedeelten van het gewest en de omvang van het materiaal maakten het noodzakelijk afzonderlijke inventarissen te wijden aan de Zeeuwsche eilanden en Zeeuwsch-Vlaanderen, die echter een samenhangende serie vormen. De bewerker van den tweeden inventaris, die hierachter volgt, was dus gebonden aan den algemeenen titel van den eersten, die om deze reden ongewijzigd is overgenomen.
Voor den tweeden inventaris is vrij wat voorbereidend werk verricht door de heeren H. M. van Visvliet, jhr. mr. B.M. de Jonge van Ellemeet, dr. L.W.A.M. Lasonder en C. de Waard, waarvan bij de samenstelling dankbaar gebruik gemaakt is.
De rechterlijke archieven van Zeeuwsch-Vlaanderen, het oude Staats-Vlaanderen, tot de invoering der Fransche wetgeving, in het Rijksarchief te Middelburg laten zich, voorzoover zij tot dusver nog niet definitief beschreven waren, gemakkelijk in groepen indeelen. De archieven van den Raad en het Leenhof van Vlaanderen, gevestigd te Middelburg in Zeeland, vormen de eerste afdeeling en daarbij sluiten zich als tweede afdeeling aan de rechterlijke gedeelten der archieven van een aantal steden (met de bijbehoorende ambachten) en heerlijkheden, benevens het fort IJzendijke, welke plaatsen zelf nog in het bezit zijn van de administratieve gedeelten harer oude archieven, waarna de archieven der kleinere leenhoven als laatste afdeeling het werk besluiten.
Bij de rechterlijke archieven behooren volgens een goed te verdedigen en ook thans gevolgde opvatting de notarieele archieven beschreven te worden. Deze konden, naarmate het werk aan de andere groepen vorderde, worden ingedeeld achter de plaatselijke archieven en toen alles beschreven was, vormde het een goed sluitend geheel, geschikt voor afzonderlijke publicatie.
Van de archieven van Hulsterambacht en het Vrije van Sluis zijn zoowel de rechterlijke als de bestuurlijke bestanddeelen geplaatst in het Rijksarchief te Middelburg; zij leveren de stof voor een volgend deel *  .
Een bijzondere positie neemt het archief van de heerlijkheid Breskens in, waarvan een beschrijving reeds vroeger is verschenen *  . Ware dit laatste niet het geval, dan zou er wat voor te zeggen zijn om het archief te beschrijven in het volgende deel, dat aan Hulsterambacht en het Vrije gewijd zal worden; immers ook van Breskens berust, in tegenstelling met de andere Vlaamsche plaatsen, het gezamenlijke rechterlijke en administratieve archief in het Zeeuwsche depot. Zooals de zaak thans ligt kan echter met de zooeven gegeven verwijzing naar de genoemde beschrijving niet worden volstaan, omdat te Breskens óók een notaris heeft geresideerd, wiens tot dusver nog niet geïnventariseerd archief beschreven dient te worden hetzij in dezen of in den volgenden inventaris. Wat het plaatselijk archief betreft is dan een verwijzing naar het werk van mr. Fruin voldoende, doch het is wenschelijk die verwijzing en de beschrijving van het notarieel archief op te nemen in den tegenwoordigen inventaris bij de andere heerlijkheden, waar de heerlijkheid Breskens ongetwijfeld meer op haar plaats is dan in het gezelschap van de districten Hulsterambacht en het Vrije. Aldus is deze kleine moeilijkheid derhalve opgelost en ter plaatse, waar Breskens voorkomt, is, in overeenstemming met den overigen inhoud van dezen inventaris, uitsluitend verwezen naar de beschrijving van het rechterlijk gedeelte van het archief dier heerlijkheid.
Lieten zich de Vlaamsche inventarissen zonder groot bezwaar in twee deelen ontwerpen, anders was het met de inleiding tot die inventarissen, althans voor zoover zij zich ten doel stelt de noodige informatie te geven aangaande de geschiedenis van de archieven en van de wereldlijke *  rechterlijke colleges, die de archieven gevormd hebben. Deze geschiedenis is moeilijk anders dan in één overzicht samen te vatten, omdat onze Vlaamsche instellingen door tal van banden onderling verbonden waren, zoodat bij gescheiden behandeling herhalingen niet te vermijden zouden zijn en de overzichtelijkheid groote schade zou beloopen. Wat over de nadere indeeling en de beschrijving der stukken gezegd zal worden, geldt, zooals vanzelf spreekt, hoofdzakelijk slechts voor den tegenwoordigen inventaris en zal dus later aangevuld dienen te worden wat de archieven van Hulsterambacht en het Vrije van Sluis betreft.
1. De organen
2. De archieven
3. Indeeling en beschrijving der archieven
4. Bijlagen
Kenmerken
Andere namen:
Oud Rechterlijk Archief, Oude Rechterlijke Archieven (ORA), Oud Notarieel Archief, Oude Notariële Archieven (ONA), Weeskamerarchief, Weeskamerarchieven, RAZVl.
Omvang:
153 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1919
Titel publicatie:
A. Meerkamp van Embden, De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordig grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. [Deel 2]: Zeeuwsch Vlaanderen 1447-1796 (Middelburg 1919)
Opmerking:
In 1940 zijn de volgende inventarisnummers verloren gegaan: 3, 120, 132, 175, 380, 381, 413, 469, 470, 498, 518, 780, 921, 922, 1402, 1403, 1429, 1701-1707, 1715-1719, 1723, 1797, 1800, 1809, 2293. Ook de oorspronkelijke inhoud van nummers 396-397 ging verloren. De verloren gegane nummers zijn in de inventaris als zodanig gemerkt. Enkele onderdelen zijn overgedragen aan gemeentelijke archiefdiensten, dit is bij de betreffende beschrijvingen vermeld.
Beschrijving:
Verzamelinventaris van de archieven van de gerechten, weeskamers en notarissen in Zeeuws-Vlaanderen (het voormalige Staats-Vlaanderen)
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS